دسته: دسته‌بندی نشده

پایان نامه های مدیریت- قسمت 16

محصول و خدمتبنداول – معینمدیریت محصولات سبزخلاصه نظریه هانوع تعهداتشاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیوبررسینرمالبودنآنهابحث و مقایسهﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽنظریۀ سلسله‌مراتبعوامل موثر بر درک و برداشت مشتریانتجزیه و […]