دسته: دسته‌بندی نشده

پایان نامه های مدیریت- قسمت ۲۱

مصنوعیتصمیماتاستراتژیکمصلحت و حسن و قبح عقلیآمار توصیفی متغیرهای پژوهشآمار و ارقام صادرات مواد غذاییوضعیت نهایی الگوریتمشاخصهای حاکمیت شرکتیپرومتیشرایط لازم برای بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی […]

پایان نامه های مدیریت- قسمت ۱۸

داده‌های بخش تکنولوژی سازمانیمراحل اعتبارسنجیپرسشنامه درد مک گیلتقلب و نادرستیبند اول تاریخ مختصر حقوق دیپلماتیکاقسام بزهکاریمسئولیت اجتماعی سازماننقش ارتباطات و اطلاعات در بخش های تدارکاتی […]

پایان نامه های مدیریت- قسمت ۲۰

آموزشاقلام‌تعهدیغیرملموس بودنشرایط احراز ضابطهواژه‌های کلیدیسیستم خبره یا هوشمندمدل تندورسون چمبرزصمیمیتفصل اول طرح کلیات تحقیقگفتار دوم درخواست دستور موقتویژگی های سازمان های نوآورمارپیچ دانشدلیل اوّلضرورت خصوصی‌سازیکمیته […]

پایان نامه های مدیریت- قسمت ۵

نامشهودکلیدواژه هابخش نخست کلیات تعاریف مبانی و نظریاتصافی های روان شناختیتعریف کلمات کلیدیعوامل تحریفقانون مجازات اسلامی مصوبتئوری انتشار نوآوریهارشد عمودیخداوند حکیم استارائه خدمات عمومی انتقال […]