حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

فهرست

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مساله. ۵

روش تحقیق.. ۶

پرسش‌های تحقیق.. ۶

فرضیه‌های تحقیق.. ۶

اهداف تحقیق.. ۷

پیشینه تحقیق.. ۷

فصل اول: کلیات… ۸

۱ـ۱ تعریف حق.. ۹

۱ـ۱ـ۱ حق در لغت… ۹

۱ـ۱ـ۲ حق در اصطلاح.. ۹

۱ـ۲ بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق.. ۱۰

۱ـ۲ـ۱ تعریف لغوی زن. ۱۰

۱ـ۲ـ۲ تعریف حقوق زن. ۱۰

۱ـ۳ تاریخچه حقوق زنان. ۱۲

۱ـ۳ـ۱ زن در یونان باستان. ۱۳

۱ـ۳ـ۲ زنان در رم باستان. ۱۴

۱ـ۳ـ۳ زن در ایران باستان. ۱۴

۱ـ۳ـ۴ زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. ۱۴

۱ـ۳ـ۵ نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا ۱۵

۱ـ۳ـ۶ زن در آیین اسلام. ۱۷

۱ـ۳ـ۷ زنان در قرآن. ۱۸

۱ـ۴ تاریخ پیدایش فمینیسم. ۱۹

۱ـ۴ـ۱ لیبرال فمینیسم. ۲۰

۱ـ۴ـ۲ فمینیسم رادیکال. ۲۰

۱ـ۴ـ۳ فمینیسم پست مدرن. ۲۰

۱ـ۵ حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. ۲۱

۱ـ۵ـ۱ مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون‌ ۲۱

۱ـ۵ـ۲ قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی.. ۲۲

۱ـ۵ـ۳ قانون جدید حمایت از خانواده ۲۴

۱ـ۶ حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲۴

۱ـ۷ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. ۲۶

۱ـ۸ حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. ۲۷

۱ـ۹ حقوق زنان قانون‌ مدنی‌ ۲۸

۱ـ۱۰ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی.. ۲۹

۱ـ۱۰ـ۱ موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. ۲۹

۱ـ۱۱ حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران. ۳۰

۱ـ۱۲ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض…. ۴۴

۱ـ۱۲ـ۱ عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. ۴۵

۱ـ۱۳ اسناد بین‌المللی حقوق بشر. ۴۶

۱ـ۱۳ـ۱ تعریف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. ۴۶

۱ـ۱۳ـ۲ طبقه‌بندی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. ۴۶

۱ـ۱۳ـ۳ پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. ۴۷

۱ـ۱۳ـ۴ اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها ۴۷

۱ـ۱۴ معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. ۵۰

۱ـ۱۴ـ۱ منشور ملل متحد(۱۹۴۵) ۵۰

۱ـ۱۴ـ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) ۵۰

۱ـ۱۴ـ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶) ۵۱

۱ـ۱۴ـ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) ۵۱

۱ـ۱۴ـ۵ پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. ۵۲

۱ـ۱۴ـ۶ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۸۹) ۵۲

۱ـ۱۴ـ۷ کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(۱۹۴۸) ۵۲

۱ـ۱۴ـ۸ کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(۱۹۶۵) ۵۲

۱ـ۱۴ـ۹ کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (۱۹۷۳) ۵۳

۱ـ۱۴ـ۱۰ کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(۱۹۸۴) ۵۳

۱ـ۱۴ـ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹) ۵۴

۱ـ۱۴ـ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) ۵۴

۱ـ۱۴ـ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(۱۹۸۵) ۵۵

۱ـ۱۴ـ۱۴ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۶۷) ۵۵

فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر. ۵۶

۲-۱ زن در قوانین موضوعه. ۵۷

۲ـ۲ حقوق مدنی زنان. ۶۰

۲ـ۳ حقوق زن در قانون مدنی.. ۶۰

۲ـ۴ ارث زنان. ۶۵

۲ـ۵ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. ۶۹

۲-۶ اشتغال زنان. ۶۹

۲ـ۶ـ۱ منشور حقوق زنان. ۷۰

۲ـ۶ـ۲ میزان اشتغال زنان در دنیا ۷۰

۲ـ۶ـ۳ میزان اشتغال زنان در ایران. ۷۱

۲ـ۶ـ۴ موانع اشتغال زنان. ۷۲

۲ـ۶ـ۵ اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی.. ۷۲

۲ـ۷ منشور سازمان ملل متحد. ۷۲

۲ـ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۷۳

۲-۹ حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.. ۷۴

۲ـ۹ـ۱ حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74

۲ـ۹ـ۲ حق اشتغال درقانون اساسی ایران. ۷۴

۲ـ۹ـ۳ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. ۷۵

۲ـ۹ـ۴ حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75

۲ـ۹ـ۵ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. ۷۵

۲ـ۹ـ۶ حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی.. ۷۶

۲ـ۹ـ۷ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76

۲ـ۹ـ۸ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. ۷۷

۲-۱۰ برخورداری از حمایت درزمان بارداری.. ۷۸

۲ـ۱۰ـ۱ برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78

۲ـ۱۰ـ۲ برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. ۷۸

۲ـ۱۰ـ۳ طلاق.. ۸۰

۲ـ۱۰ـ۴ حضانت… ۸۱

۲ـ۱۰ـ۵ سمت قیمومت… ۸۶

۲ـ۱۰ـ۶ قضاوت و داوری.. ۹۰

۲ـ۱۰ـ۷ حقوق جزایی زنان. ۹۰

۲ـ۱۰ـ۸ سن مسئولیت کیفری دختران. ۹۱

۲ـ۱۰ـ۹ قصاص…. ۹۲

۲ـ۱۰ـ۱۰ قتل در فراش… ۹۵

۲ـ۱۰ـ۱۱ قتل فرزند توسط پدر یا مادر. ۹۹

۲ـ۱۰ـ۱۲ قصاص به سبب سقط جنین.. ۱۰۲

۲ـ۱۰ـ۱۳ دیه. ۱۰۳

۲ـ۱۰ـ۱۴ دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. ۱۰۴

۲ـ۱۰ـ ۱۵ مجازات تجاوز جنسی.. ۱۰۵

۲ـ۱۰ـ۱۶ دفاع مشروع. ۱۰۶

نتیجه گیری.. ۱۰۷

پیشنهادات نگارنده ۱۱۲

منابع. ۱۱۳

 

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]