داتلود پایان نامه ارشد :بررسی معماری پایدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

عنوان : بررسی معماری پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری 

عنوان :

بررسی معماری پایدار

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: ………کلیات پژوهش     ۱۷

۱٫۱مقدمه…………………… ۱۷

۱٫۲روش تحقیق………… ۱۸

۱٫۳ضرورت تحقیق…….. ۱۸

۱٫۴بیان مسئله…………… ۲۰

۱٫۵بیان موضوع………….. ۲۱

۱٫۶بیان هدف……………… ۲۴

۱٫۷تحقیق و پژوهش…… ۲۵

۱٫۷٫۱از نظر لغت………    ۲۵

۱٫۷٫۲در اصطلاح………    ۲۶

۱٫۷٫۳اهداف تحقیق……    ۲۷

۱٫۸پیشینه تحقیق……… ۲۷

۱٫۸٫۱نمونه موردی…….  ۳۰

مركز تكنولوژی مك كورمیك تریبون.. ۳۱

دانشگاه تكنولوژی و مجموعه آموزشی لاورنس…. ۳۳

موزه علوم مونیخ- آلمان. ۳۵

موزه علوم شهر علوم لاویلت-فرانسه. ۳۷

موزه علم و فناوری ایران   ۳۸

۱٫۸٫۱٫۱نتیجه……………….. ۳۹

۱٫۹سؤالات کلیدی تحقیق.. ۳۹

۲فصل دوم: مبانی نظری موزه علم و فناوری.. ۴۰

۲٫۱علم چیست؟………… ۴۰

۲٫۱٫۱علم در آینه‌ی هنر. ۴۰

۲٫۱٫۲علم در آینه معماری.. ۴۳

۲٫۱٫۳معماری و الكترونیك… ۴۷

۲٫۱٫۴نامادیت………………. ۴۸

۲٫۱٫۵حسی بودن………… ۴۸

۲٫۱٫۶چندرسانه‌ای بودن   ۴۹

۲٫۲معماری- مسئله یا پاسخ؟. ۴۹

۲٫۲٫۱انگاره‌های پنهانی ذهنیت… ۵۰

۲٫۲٫۱٫۱پایداری…………….. ۵۰

۲٫۲٫۱٫۲پویایی………………. ۵۰

۲٫۲٫۱٫۳تغییر………………. ۵۱

۲٫۳معرفی موضوع………. ۵۲

۲٫۳٫۱مفهوم موزه………… ۵۲

۲٫۳٫۱وجه‌تسمیه موزه….. ۵۲

۲٫۳٫۲اهداف موزه‌ها بر اساس تعاریف ایكوم. ۵۳

۲٫۴طبقه‌بندی عملکردی موزه‌ها ۵۴

۲٫۵موزه علوم……………… ۵۴

۲٫۵٫۱تاریخچه موزه علوم. ۵۵

۲٫۶٫۱نمایشگاه دائمی….. ۵۵

۲٫۶٫۲نمایشگاه موقت…… ۵۶

۲٫۶٫۳مرکز اطلاعات…….. ۵۶

۲٫۶٫۴بخش‌های تکمیلی    ۵۶

۲٫۷تعاریف و ضوابط تأسیس مراكز تحقیقاتی.. ۵۷

۲٫۷٫۱محقق………………… ۵۷

۲٫۷٫۲گروه پژوهشی…….. ۵۷

۲٫۷٫۳پژوهشكده………….. ۵۷

۲٫۷٫۴پژوهشگاه……………. ۵۸

۲٫۷٫۵روش ایجاد واحدهای تحقیقاتی.. ۵۸

۳فصل سوم: رویکرد معماری پایدار ۵۹

۳٫۱مقدمه…………………… ۵۹

۳٫۲تعاریف و مفاهیم معماری پایدار ۶۱

۳٫۳پاسخگویی معماری پایدار در سایه فرهنگ.. ۶۴

۳٫۴معماری پایدار و جایگاه زمینه‌گرایی.. ۶۵

۳٫۵همزیستی فنّاوری، محیط و انسان. ۶۵

۳٫۵٫۱٫۱حفاظت از آب….. ۶۸

۳٫۵٫۱٫۲حفاظت از مواد و مصالح.. ۷۰

۳٫۵٫۱٫۳طراحی چرخه عمر. ۷۲

۳٫۵٫۱٫۳٫۱مرحله قبل از ساخت…………….. ۷۳

۳٫۵٫۱٫۳٫۲مرحله ساخت و ساز………………. ۷۴

۳٫۵٫۱٫۳٫۳مرحله بعد از ساخت……………… ۷۵

۳٫۵٫۱٫۴طراحی انسانی….. ۷۷

۳٫۵٫۱٫۴٫۱حفظ شرایط طبیعی…………….. ۷۸

۳٫۵٫۱٫۴٫۲طراحی شهری و برنامه‌ریزی سایت… ۷۸

۳٫۵٫۱٫۴٫۳طراحی برای آسایش بشر………. ۷۹

۳٫۵٫۲نقش عناصر ساختمانی در رسیدن به پایداری.. ۸۱

۳٫۵٫۲٫۱نقش بام‌ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار. ۸۱

۳٫۵٫۲٫۲کاربرد سامانه‌های خورشیدی در ساختمان.. ۸۴

۳٫۵٫۲٫۳بررسی جایگاه نماهای دو پوسته در کاهش مصرف منابع انرژی.. ۸۷

۳٫۵٫۲٫۴تحلیل الگوی آتریم‌ها در بهینه‌سازی مصرف انرژی.. ۸۷

۳٫۵٫۳بررسی نمونه‌های معماری پایدار. ۸۸

۳٫۵٫۳٫۱موزه علوم کالیفرنیا  رنزو پیانو. ۸۸

۳٫۵٫۳٫۲غرفه ایران در اکسپو ا ۲۰۱۵ میلان.. ۹۱

۴فصل چهارم: مقدمات طراحی.. ۹۴

۴٫۱مقدمه…………………… ۹۴

۴٫۲مطالعات تاریخی شهر تهران. ۹۴

۴٫۳موقعیت جغرافیایی شهر تهران. ۹۵

۴٫۱مطالعات اقلیمی تهران. ۹۶

۴٫۱٫۱ارتفاعات استان تهران.. ۹۷

۴٫۱٫۱عرض جغرافیایی تهران.. ۹۸

۴٫۱٫۲منابع آب‌ها…………. ۹۸

۴٫۱٫۳توده‌های هوا و سیستم‌های هواشناسی مؤثر بر استان تهران.. ۹۸

۴٫۱٫۴آب و هوای تهران. ۹۹

۴٫۱٫۵پهنه خطر زمین‌لرزه در تهران.. ۱۰۱

۴٫۲مطالعات سایت طراحی.. ۱۰۲

۴٫۲٫۱معرفی سایت……… ۱۰۲

۴٫۲٫۱دلایل انتخاب سایت… ۱۰۲

۴٫۲٫۱موقعیت و ابعاد سایت… ۱۰۴

۴٫۲٫۱شیب و پوشش گیاهی سایت… ۱۰۴

۴٫۲٫۱چشم‌اندازهای سایت… ۱۰۵

۴٫۲٫۱کاربری‌های اطراف سایت… ۱۰۵

۴٫۲٫۱شبکه دسترسی‌ها ……۱۰۵

۴٫۲٫۲جهت استقرار ساختمان.. ۱۰۶

۴٫۲٫۳جبهه های همسایگی سایت… ۱۰۷

۴٫۲٫۴چشم‌اندازهای سایت… ۱۰۸

۴٫۲٫۵بررسی نقاط پر اهمیت و مشرف به سایت… ۱۰۹

۴٫۲٫۶باد های غالب و جهت وزش باد. ۱۱۰

۴٫۲٫۷جبهه های مناسب نور گیری.. ۱۱۱

۴٫۳حوزه‌بندی فضاها…… ۱۱۲

۴٫۳٫۱اداری…………………. ۱۱۲

۴٫۳٫۲علمی-پژوهشی…… ۱۱۲

۴٫۳٫۳خدماتی……………… ۱۱۳

۴٫۳٫۴ارتباطی……………… ۱۱۳

۴٫۱ابعاد، اندازه و استانداردهای فضاهای اصلی مجموعه. ۱۱۴

۴٫۱٫۱آزمایشگاه‌ها………… ۱۱۴

۴٫۱٫۱٫۱طبقه‌بندی………… ۱۱۴

۴٫۱٫۱٫۲روش‌ها یا گرایش‌ها ۱۱۴

۴٫۱٫۱٫۳اصول طراحی…… ۱۱۵

۴٫۱٫۱٫۴فضای لازم برای هر نفر. ۱۱۵

۴٫۱٫۱٫۵مدول‌های طراحی.. ۱۱۶

۴٫۱٫۱٫۶توزیع سرویس‌ها. ۱۱۷

۴٫۱٫۱٫۷سیستم‌های دفع مواد زاید.. ۱۱۸

۴٫۱٫۱٫۸انباری………………… ۱۱۹

۴٫۱٫۱٫۹نیازهای ویژه…….. ۱۱۹

۴٫۱٫۱٫۱۰فضاهای مرتبط    ۱۲۰

۴٫۱٫۱٫۱۱روكار سطح……. ۱۲۰

۴٫۱٫۱كلاس‌ها……………..‌   ۱۲۱

۴٫۱٫۱٫۱فضای مورد نیاز.. ۱۲۱

۴٫۱٫۱٫۲شكل استاندارد اتاق.. ۱۲۲

۴٫۱٫۲كتابخانه……………… ۱۲۳

۴٫۱٫۲٫۱بررسی روابط داخلی در كتابخانه. ۱۲۳

۴٫۱٫۲٫۲ورودی در كتابخانه. ۱۲۴

۴٫۱٫۲٫۳قسمت مطالعه در كتابخانه. ۱۲۴

۴٫۱٫۲٫۴فضای امانات كتابخانه. ۱۲۵

۴٫۱٫۲٫۵نورگیری در كتابخانه. ۱۲۶

۴٫۱٫۲٫۶تهویه در كتابخانه. ۱۲۷

۴٫۱٫۲٫۷حفاظت در مقابل آتش‌سوزی.. ۱۲۷

۴٫۱٫۲٫۸استاندارد فضای كتابخانه. ۱۲۷

۴٫۱٫۳ساختار اداری……… ۱۲۸

۴٫۱٫۴سالن‌های سخنرانی.. ۱۲۸

۴٫۱٫۴٫۱شكل اساسی……. ۱۲۹

۴٫۱٫۴٫۲ابعاد كمینه برای صندلی‌ها ۱۲۹

۴٫۱٫۴٫۳انواع ترتیب صندلی‌ها ۱۳۰

۴٫۱٫۵نمایشگاه…………….. ۱۳۰

۴٫۱٫۵٫۱عملكرد نمایشگاه. ۱۳۱

۴٫۱٫۵٫۲نحوه نورپردازی در نمایشگاه. ۱۳۲

۴٫۱٫۵٫۳مسیرهای حركت     ۱۳۳

۴٫۱٫۶سلف سرویس…….. ۱۳۳

۴٫۲ریزفضاها………………. ۱۳۷

۴٫۱دیاگرام ارتفاعی…….. ۱۳۹

۴٫۱سازه و تأسیسات……. ۱۴۰

۴٫۱٫۱سازه…………………. ۱۴۰

۴٫۱٫۲تأسیسات……………. ۱۴۱

۴٫۱٫۲٫۱آبرسانی…………….. ۱۴۱

۴٫۱٫۲٫۲اطفاء و اعلام حریق.. ۱۴۲

۴٫۱٫۲٫۳گرمایش و سرمایش…. ۱۴۲

۴٫۱٫۲٫۴برق رسانی……….. ۱۴۲

۵فصل پنجم: طراحی……………….. ۱۴۳

فهرست منابع…………….۱۵۷

چکیده

موزه یک مؤسسه غیر منفعت‌جویانه، در خدمت جامعه و توسعه آن است که به روی عموم مردم باز بوده و همواره برای تحقیق و کسب دانش، ضبط و نگهداری و نمایش دست آوردهای آن، به منظور آموزش، پرورش و سرگرمی مردم با مدارک عینی تلاش می‌کند. موزه علم و فناوری موزه‌ای ست که در آنجا نه تنها به فعالیت‌های ذکرشده پرداخته می‌شود، بلکه فضایی جذاب و آموزشی برای افراد مراجعه‌کننده نیز هست. در رساله حاضر سعی شده است در کنار فعالیت علمی این موزه به امر پایداری انرژی و استفاده از انرژی‌های سبز نیز پرداخته شود. مطالعات صورت گرفته در این پایان‌نامه به دو دسته تقسیم می‌شود: ابتدا برای شناخت موزه علم و فناوری، نمونه‌های آن در اروپا مطالعه شد. موزه علم و فن‌آوری تنها فضایی برای نمایش دستاوردها و یا مكانی برای تفریح و استراحت نیست بلكه فعالیت اصلی در این موزه‌ها تحقیق و پژوهش است. ایجاد موزه علم و فناوری در ایران از دهه ۷۰ شمسی آغاز شد. در ادامه به منظور به‌کارگیری انرژی پایدار در این پروژه به مطالعه و شناخت نمونه‌های موجود و همچنین استانداردها، ضوابط و مؤسسات وابسته پرداخته شد.

یکی از معتبرترین سازمان‌ها در این حوزه، شورای ساختمان‌سازی سبز امریکا یا مجموعه آیین‌نامه‌های لید می‌باشد. این سازمان به ترغیب و تسریع پذیرش و گسترش جهانی ساختمان‌سازی پایدار و راه‌کارهای توسعه از طریق تولید و پیاده‌سازی مفاهیم کلی، ابزارهای اجرایی و قابل‌قبول در حوزه طراحی،‌ ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌های پایدار با کارایی بالا می‌پردازد.

در این رساله سعی شده است تا با معرفی این سازمان‌ها، ضوابط فنی، معیارها و همچنین بررسی نمونه‌های موردی موجود و البته با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و فرهنگی تهران، به ایده‌هایی در طراحی موزه علم و فناوری با رویکرد پایدار برسیم.

 

لغات کلیدی: موزه فناوری، تکنولوژی،‌ معماری پایدار، بهینه‌سازی مصرف انرژی.

پیش‌گفتار

موزه یک فضای آموزشی است که علاوه بر بررسی روند تحول تاریخی علوم و فنون، آخرین دستاوردهای انسان و آثار بدیع او را برای به چالش کشیدن ذهن و فکر بازدیدکننده به کار می‌گیرد تا او را به فکر وا‌دارد و به کشف رابطه بین پدیده‌ها هدایت کند. موزه‌ها نقش عمده‌ای در جمع‌آوری، نگهداری و تفسیر عناصر در جهان دارند. موزه‌ها ناظر میراث فرهنگی بوده و به گردآوری مواردی پر اهمیت برای بشر می‌پردازد.

انجمن بین‌المللی موزه‌ها (ICOM)، موزه را بدین صورت تعریف می‌کند: «یک مؤسسه غیر منفعت‌جویانه، در خدمت جامعه و توسعه آن، که بر روی عموم مردم بازبوده و همواره برای تحقیق و کسب دانش، ضبط و نگهداری و نمایش دست‌آوردهای آن، به منظور آموزش و پرورش و سرگرمی مردم با مدارک عینی تلاش می‌کند». در سال‌های اخیر و به منظور پاسخ به ضرورت‌های رشد و توسعه فناوری در كشور، ایجاد زیرساخت‌های فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تأكید قرار گرفته است. بر این مبنا هم اكنون احداث ۱۵ مركز اطلاع‌رسانی[۱] و تعدادی پارك‌های علمی در مراكز بزرگ دانشگاهی توسط وزارت مذكور در دست اقدام قرار دارد. در سال ۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد پارك‌های فناوری در ایران را تصویب نمود. در این سال هیئت‌وزیران[۲] در ذیل ضوابط ملی آمایش سرزمین و در راستای تبیین سند چشم‌انداز بیست‌ساله كشور، توسعه شهرك‌ها و پارك‌های علمی- فناوری در كشور را متناسب با نیازهای ملی و منطقه‌ای تصویب نمود. با توجه به آنچه گفته شد ضرورت توسعه پارك‌های علمی و فناوری در كشور احساس شده است. پارک‌ها و شهرهای علمی نقش مهمی در توسعه منطقه‌ای دارند. ایران سرزمینی است بااستعدادهای فراوان، و احداث و توسعه این پارک‌ها در ایران خصوصاً در جوار مراكز علمی بزرگ خاصیت‌های فراوانی دارد.

یکی از شاخه‌های معماری معاصر، معماری سبز یا معماری پایدار است. پایداری در حالت کلی به معنای توانایی حفظ یک فرآیند یا وضعیت معین است. معماری پایدار مفهومی کلی است که به توضیح تکنیک‌های طراحی معماری، که از نظر محیطی آگاهانه می‌باشند، می‌پردازد.

 

۱٫۱          مقدمه

اساس تفكر در تنظیم مباحث این پایان‌نامه آن بوده است كه پژوهش بمانند هر فعالیت دیگر دارای شیوه‌ها و روش‌ها و مبتنی به اصول و ضوابط است و توسعه آن در هر جامعه‌ای منجر به شکوفایی و رشد و تعالی در تمام زمینه‌ها می‌شود. تنگناهای بخش پژوهش در جامعه امروز ما در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و… به وضوح قابل مشاهده است كه باعث بسیاری از نابسامانی‌ها و عقب‌ماندگی‌های كشور شده است. مطالعه و مقایسه سطح علم و تكنولوژی بین جامعه ما و جوامع توسعه‌یافته این موضوع را بیشتر مشخص می‌سازد. با نظر به اهمیت امر پژوهش و جایگاه آن در توسعه علمی كشور و نیز توانمندی و كارایی کودکان و جوانان در امر توسعه، ایجاد مركزی باهدف گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین افراد به عنوان یك راهكار و در قالب موزه علم و فن‌آوری به صورت یك پروژه‌ی معماری در این پایان‌نامه مورد نظر بوده است؛ كانونی كه با فراهم آوردن امكاناتی چند، فرهنگ تحقیق و پژوهش را در بین افراد جامعه گسترش داده و روحیه علم پروری و دانش‌اندوزی را در آن‌ها تقویت كند.

موزه علم و فناوری فضایی است که در کنار فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی به آموزش نیز پرداخته می‌شود و در این پروژه سعی بر آن بوده است تا مفاهیم پایداری طبیعی نیز گنجانده شود. این موزه در کنار آموزش و گسترش علوم جدید به تشویق افراد در جهت استفاده از انرژی‌های نو و سبز نیز می‌پردازد تا فرهنگ پایداری طبیعی را نهادینه نماید.

در ادامه قابل‌ذکر است كه در تهیه این مطالب هرگز ادعایی نیست كه توانسته باشیم به تمام زوایای مورد بحث اشاره‌کرده باشیم ولی دلگرمی و امید این است كه این مجموعه ناچیز بتواند افق فكری جدیدی در برابر دیدگان بگشاید. یعنی اینكه توسعه روحیه پژوهش در بین جوانان نیازمند به فعالیت و تبلیغ فرهنگی است. و فضای معماری چنین فعالیتی موضوع اصلی این پروژه پایان‌نامه می‌باشد فضایی فرهنگی ـ پژوهشی با خصوصیت منحصر به خود كه كاربران عمده آن افرادی با سنین جوانی و نوجوانی می‌باشند.

۱٫۲          روش تحقیق

رساله حاضر به طور کلی از دو بخش عمده مطالعات (بخش اول) و طراحی (بخش دوم) تشكیل شده است و هر بخش در زیر فصل‌های خود مراحل شناخت و شكل‌گیری پروژه را می‌شناسانند. بخش اول شامل مطالعات پایه (مبحث پژوهش و ابعاد آن) می‌باشد. بخش دوم نیز شامل تعیین اجزاء و عناصر و تدوین برنامه‌ فیزیكی،‌ مبانی طراحی، بررسی روابط عملكردی، سازمان‌دهی فضایی، جا نمایی اصلی عناصر پروژه با توجه به زمینه، لكه‌گذاری، طرح مقدماتی و طرح می‌باشد.

تفكیك مباحث رساله به دو بخش بر این اساس بوده است كه مطالب بخش اول مباحثی را در برمی‌گیرد كه به طور کلی پیش از شروع طراحی توسط مطالعات باید زمینه را برای طراح مشخص نماید و طراح بر اساس آن‌ها فرایند طراحی را آغاز می‌كند كه با توجه به فقدان چنین مطالعات و دستورالعمل‌های مدونی در زمینه موضوع رساله، بخش اول به این مباحث اختصاص پیدا كرده است تا بر اساس نتایج این بخش، طراحی هدفمند و واقعی‌تری در بخش دوم انجام شود. رساله حاضر بر اساس مطالعات كتابخانه‌ای، مراجعه به ادارات و ارگان‌های مربوط و بررسی اسناد و مدارك آنان در رابطه با موضوع، مصاحبه با اساتید، صاحب‌نظران و مسئولان به صورت شفاهی انجام شده است.

۱٫۳          ضرورت تحقیق

علم و گسترش آن در هر جامعه از ملزومات انكارناپذیر در جهت پیشرفت همه‌جانبه آن جامعه می‌باشد. و هر چه در روح و روان آن جامعه بقا یابد، تأثیر بیشتری را در بستر فعالیت خود نمایان می‌سازد و درعین‌حال نیرو می‌گیرد و به حیات خود ادامه می‌دهد تا در اندیشه نسل‌های دیگر با تداوم و تسلسل بارور می‌شود.

پیشرفت‌های علمی زمانی در جامعه‌ای دوام می‌یابد كه ضمن حفظ هویت‌های خود، ساختار تفكرات بشری در هر جامعه را به بهترین نحو ممكن سازمان‌دهی كند و در عین ‌حال خود را در چارچوب اصول حاكم بر آن جامعه منطبق كند.

امروزه پیشرفت‌های تكنولوژی در كشورهای جهان علی‌الخصوص كشورهای در حال توسعه سبب اقتدار و برتری نمایش‌های قدرت در زمینه‌های مختلف می‌شود.

جابجایی اطلاعات و دستیابی به تكنولوژی یكی از اركان توسعه جوامع شناخته می‌شود. توسعه تكنولوژیك و حفظ موقعیت جامعه در صدر جوامع به‌روز دنیا، نیازمند فراهم شدن اسباب و لوازمی خاص و برنامه‌ریزی‌ای هدفمند با تكیه بر شناخت عمیق از موضوع می‌باشد. در ایران به عنوان یك كشور در حال توسعه علی‌رغم توجه به این مسئله و انجام برنامه‌ریزی‌های كلان در جهت توسعه علمی كشور، متأسفانه به ایجاد بستری مناسب برای پیشرفت علمی از پایه انجام نمی‌شود. پایه‌ای كه با اتكا به جوانان بااستعداد این مرز و بوم می‌توانند راهگشای بسیاری از مشكلات امروزه جامعه ما باشد.

از آنچه به طور خلاصه در این قسمت ذکر شد، به طور كلی می‌توان به لزوم توجه به گسترش و عمومی شدن پژوهش‌های علمی در كشور پی برد و همچنین ضرورت توجه به گسترش مراكز علمی تحقیقاتی در شهر بیشتر نمایان می‌گردد.

تهران چه در سطح ملی و چه به لحاظ بین‌المللی یكی از مهم‌ترین شهرهای ایران می‌باشد كه می‌تواند خود را به عنوان یكی از قطب‌های علمی و تكنولوژیك منطقه مطرح كند.

رشد نسبی جمعیت و پایه‌های جوان جمعیتی كه اصلی‌ترین منبع تأمین نیروی پژوهنده در کشور می‌باشند و همچنین نیاز به مراكز تحقیقاتی در این شهر، در این رساله به طراحی موزه‌ی علم و فن‌آوری به عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای تحقیقاتی و تكنولوژی در شهر پرداخته شده است.

تعداد صفحه : ۱۵۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]