مقاله (پایان نامه) : دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی شهرستان ملایر – فروش پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

فصل اول. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله: ۳

۱-۳ تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران. ۴

۱-۳-۱ انسان وفضا ۴

۱-۳-۲ تعليم و تربيت در ايران باستان. ۴

۱-۳-۳ اهداف مهم آموزش و پرورش در ايران باستان. ۴

۱-۳-۴ محاسن و معايب تعليم و تربيت در ايران باستان. ۵

۱-۳-۵ هدف از آموزش و پرورش.. ۶

۱-۳-۵-۱ انواع آموزش.. ۶

۱-۳-۶ رابطه بين دانشگاه ها ۶

۱-۳-۷ ارتباط دانشكده با شهر ۷

۱-۳-۹ نتيجه. ۷

۱-۴ تقسيم بندي فضاهاي آموزشي. ۷

۱-۵ سابقه ي آموزش عالي در ايران. ۸

۱-۶  سابقه آموزش عالی در استان همدان. ۱۱

۱-۷ دانشگاه آزاد اسلامی. ۱۲

۱-۸ سابقه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور ۱۳

۱-۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ۱۳

۱-۱۰ آموزش سنتی معماری.. ۱۴

فصل دوم. ۱۵

۲-۱ دانشگاه هاروارد ۱۶

۲-۲ تاريخچه دانشگاه هاروارد ۱۶

۲-۲-۱ امور تشكيلاتي و اداري.. ۱۷

۲-۳ دانشگاه هاروارد ۱۶۴۶٫ ۱۷

۲-۳-۱ موزه ها و کتاب خانه دانشگاه ۲۰

۲-۳-۲ نتيجه گيري(دانشگاه هاروارد) ۲۰

۲-۴ باهاوس.. ۲۴

۲-۵ دستاورد هاي باهاس.. ۲۸

۲-۶ بررسي نمونه اهاي داخلي. ۲۹

۲-۶-۱ پردیس هنرهای زیبا ۲۹

۲-۶-۲ تاريخچه. ۲۹

۲-۶-۳ فعاليت هاي آموزشي. ۳۰

۲-۶-۴ امكانات آموزشي. ۳۰

۲-۶-۵ مدرسه ي ايرانشهـــــر ۳۰

۲-۶-۶ تاریخچه ساختمان دبیرستان. ۳۱

۲-۶-۷ نوع بهره برداري و خصوصيتهاي بارز بنا ۳۲

۲-۶-۸ تحليل  مدرسه ي ايرانشهـــــر: ۳۳

۲-۷ مدرسه قدسيه ي اصفهان. ۳۹

۲-۸ تحليل مدرسه ي قدسيه ي اصفهان. ۴۱

۲-۹ نتيجه گيري.. ۴۲

فصل سوم. ۴۴

۳-۱ ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری.. ۴۵

۳-۱-۱ عملکرد ها ۴۵

۳-۲ آموزشی-تئوری.. ۴۵

۳-۲-۱ کلاس درس.. ۴۵

۳-۳ آموزشی-عملی. ۴۹

۳-۳-۱ آتلیه ها: ۴۹

۳-۴ کارگاه ها ۵۱

۳-۵ بخش فرهنگی-رفاهی. ۵۳

۳-۵-۱ کتابخانه. ۵۳

۳-۵-۲ سالن مطالعه. ۵۴

۳-۵-۳ محل برگه دان. ۵۴

۳-۵-۴ مخزن کتاب.. ۵۵

۳-۵-۵ نماز خانه. ۵۶

۳-۵-۵-۱ وضو خانه. ۵۶

۳-۵-۶ فضای نمازخانه. ۵۶

۳-۵-۷ سالن اجتماعات.. ۵۶

۳-۵-۷-۱ فضای سالن. ۵۶

۳-۵-۸ سالن انتظار ۵۷

۳-۵-۹ بخش اداری.. ۵۷

۳-۵-۹-۱ اتاق رئیس دانشگاه ۵۷

۳-۵-۱۰ اتاق معاون. ۵۸

۳-۵-۱۱ معاون آموزشی. ۵۸

۳-۵-۱۲ مالی(حسابداری) ۵۸

۳-۶ فضاهای ارتباطی در فضاهای اداری.. ۵۹

۳-۶-۱ فضاهای ارتباطی افقی. ۵۹

۳-۶-۲ محدوده گام. ۶۰

۳-۶-۶ فضاهای ارتباطی عمودی.. ۶۰

۳-۷ آمفی تئاتر ۶۰

۳-۸ کتابخانه. ۶۲

۳-۹ محاسبه سرانه ي آموزشي. ۶۴

۳-۹-۱ سرانه ي اتاق اساتيد. ۶۵

۳-۹-۲ بخش آموزشي. ۶۵

۳-۱۰ جمعيت هيأت علمي – كاركنان –  وخدمات.. ۶۶

۳-۱۰-۱ بخش آموزشـــــي. ۶۸

۳-۱۱كمك آموزشـــــي. ۶۹

۳-۱۲ اداري عمومي. ۷۱

۳-۱۲-۱ خدماتي. ۷۱

۳-۱۲-۴ بخش آموزشي. ۷۲

فصل چهارم. ۷۴

۴-۱ چکیده ۷۵

۴-۱-۱ فرهنگ.. ۷۵

۴-۲ اقلیم و معماری.. ۷۶

۴-۳ سنن اجتماعی و قومی در معماری.. ۷۶

۴-۴-۱ قسمت بیرونی. ۷۷

۴-۴-۲ قسمت اندرونی. ۷۸

۴-۵ هشتی سازی در بناهای مسکونی. ۸۰

۴-۶ اثر معماری سنتی بر حرارت محیط. ۸۲

۴-۷ اقلیم و معماری.. ۸۵

۴-۸ تابش آفتاب.. ۸۶

۴-۱۰ اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف آن. ۸۷

۴-۱۱ تأثیر پشت بام در دمای ساختمان. ۸۹

۴-۱۲ ارتفاع فضاها ۹۱

۴-۱۳ اثر تابش خورشید. ۹۲

۴-۱۴ تأثیر سایه بان بر روی پنجره ۹۳

۴-۱۵ اثر سایه بان های متحرک.. ۹۳

۴-۱۶ اثر رطوبت در ساختمان. ۹۴

۴-۱۷ اثرات آب باران در ساختمان. ۹۵

۴-۱۸ اثر باد بر ساختمان. ۹۵

۴-۱۹ تقلیل دادن شدت باد ۹۶

۴-۲۰ اقلیم شناسی ایران. ۹۸

۴-۲۱ معماری بومی اقلیم سرد ۹۸

۴-۲۲ ناحیه سرد ۹۹

۴-۲۳ معماری مناطق سرد ۹۹

۴-۲۴ فرم ساختمان و اقلیم. ۱۰۰

۴-۲۵ ورودی.. ۱۰۳

۴-۲۶ آب در بنا ۱۰۴

۴-۲۷ استفاده در حمام. ۱۰۵

۴-۲۸ خانه رهبری، تبریز ۱۰۵

فصل پنجم. ۱۲۶

۵-۱ مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم، بازپرداخت میراث و خاک.. ۱۲۷

۵-۲ اتووود کلاسیک ـ موسسه ی امور اداری هنر: احمدآباد (هندوستان) ـ لویی کان. ۱۳۶

فصل ششم. ۱۵۷

۶-۱ خصوصيات اقليمي. ۱۵۸

۶-۱-۱ خصوصيات كلي شهرستان ملاير ۱۵۸

۶-۱-۱-۱ ويژگي ها و خصوصيات طبيعي و جغرافيايي. ۱۵۸

۶-۱-۲ تقسيمات كشوري.. ۱۵۸

۶-۱-۳ ناهمواري ها ۱۵۸

۶-۲ ويژگي هاي اقليمي. ۱۵۹

۶-۳ مطالعات تاريخي، فرهنگي، اجتماعي. ۱۵۹

۶-۴ مطالعات سياسي – اقتصادي.. ۱۶۰

۶-۵ ويژگي هاي اجتماعي و جمعيتي شهرستان ملاير ۱۶۱

۶-۶ سواد ۱۶۲

۶-۷ نقشه ي پايه ي تقسيمات سياسي استان همدان. ۱۶۳

۶-۸ نقشه ي دسترسي هاي استان همدان. ۱۶۴

۶-۹ نقشه ي تقسيمات شهرستان ملاير ۱۶۵

۶-۱۰ تابش آفتاب: ۱۶۶

۶-۱۱ فرم ساختمان در اقليم مناطق سردسير ۱۶۷

۶-۱۲ نتيجه معماري از مطالعات اقليمي. ۱۷۴

۶-۱۳ معرفي و تحليل سايت.. ۱۷۵

۶-۱۳-۱ موقعيت پروژه نسبت به ساختمان هاي اطراف.. ۱۷۶

۶-۱۳-۲ باد هاي منطقه. ۱۷۷

۶-۱۴ تابش نور خورشيد. ۱۷۸

۶-۱۴-۱ تابش آفتاب.. ۱۷۹

۶-۱۴-۲ دما ۱۸۰

۶-۱۴-۳ صوت.. ۱۸۱

۶-۱۴-۴ انطباق مکان واحد آموزشی با استانداردهای آموزشی. ۱۸۱

۶-۱۴-۵ مکانیابی کاربریهای آموزشی وشعاع دسترسی. ۱۸۲

۶-۱۴-۶ دسترسی. ۱۸۲

۶-۱۴-۷ دسترسی پیاده( بدون وسیله نقلیه) ۱۸۲

۶-۱۴-۸ دسترسی سواره ۱۸۳

۶-۱۴-۹ کاربری آموزشی و کاربریهای دیگر ۱۸۳

۶-۱۴-۱۰ شیب منطقه: ۱۸۵

۶-۱۴-۱۱ بررسی منطقه از لحاظ گسل های منطقه: ۱۸۶

۶-۱۴-۱۲ ریزش کوه و بهمن: ۱۸۶

۶-۱۴-۱۳ بررسی باد های منطقه: ۱۸۶

۶-۱۴-۱۴ صوت: ۱۸۷

۶-۱۴-۱۵ دسترسی: ۱۸۷

۶-۱۴-۱۶ دسترسی پیاده و سواره: ۱۸۷

۶-۱۴-۱۷ کاربری آموزشی و فرهنگی: ۱۸۷

۶-۱۴-۱۸ کاربری آموزشی و فضای سبز: ۱۸۸

فصل هفتم. ۱۸۹

فصل هشتم. ۱۹۰

۸-۱ تأسيسات.. ۱۹۱

۸-۲ فوايد استفاده از سيستم گرمايش كفي. ۱۹۱

۸-۳  تهويه. ۱۹۸

۸-۴  فاضلاب.. ۱۹۹

۸-۵ سيستم اطفاء و اعلام حريق. ۲۰۰

۸-۶  سقف كاذب.. ۲۰۱

۸-۷ انواع سقف كاذب.. ۲۰۱

۸-۸ درزهاي انبساط و انقطاع. ۲۰۱

۸-۹ آكوستيك.. ۲۰۲

۸-۱۰ سيستم صوتي. ۲۰۲

۸-۱۱ تهویه مركزي.. ۲۰۲

۸-۱۲  نورپردازی و روشنایی سالن ها ۲۰۳

۸-۱۳ سازه ۲۰۵

۸-۱۴ معرفی و نحوه اجرای سقف کوبیاکس… ۲۰۵

۸-۱۵ مفهوم کوبیاکس… ۲۰۶

۸-۱۶ انواع کیج ماژول: ۲۰۶

۸-۱۶-۲ قابلیت های دیگر کوبیاکس… ۲۰۹

۸-۱۶-۳  روش اجرای کوبیاکس… ۲۱۰

۸-۱۶-۴ دال تخت کوبیاکس: ۲۱۶

۸-۱۷ ايزولاسيون سقف در برابر صداي پا در دپارتمان هاي آموزشي. ۲۱۸

منابع و ماخذ. ۲۱۹

منابع فارسی. ۲۲۰

منابع لاتین. ۲۲۲

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه :

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]