ماه: مارس 2019

پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 26

مسئولیتعوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجینتایج آزمون فرضاهمّیت و ضرورت تحقیققانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبعوامل فناورانهتصویربرداری عصبی ساختاری و کارکردیتروریسم از […]

پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 24

ازدواجانتخاب نرمافزارتغییر و تحولج منابع اطلاعاتیپیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه‌هااماره و فراشتقسیم خدمات بر اساس اهداف ارائه‌کننده‌ی خدماتگردشگری ورزشی– ارائه اطلاعات ضروری به بزه […]

پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 23

حاصل از کاربردهای تجارت بی سیمامکان تقیید مالکیت به کسر مشاعفضای تحلیلی خوانش خوانندهبررسینتایج تخمین مدل برای فرضیه اولهدف‌های پژوهشآمارتوصیفیتحقیقدوره جوانیقلمروهای پژوهشجاذبه های گردشگری مذهبی […]

پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 20

مقدماتیانواع تصمیمگیری چند شاخصهانواع تغییرمسئولیت های قانونیبررسی فرضیهفرعی سوم تحقیقمرحله سوم تحلیلاهمیت ساختار سرمایهطبقه بندی مقیاس‌های وفاداری به نام تجاریگفتارنخست اصلاح روش توزیع دیاتفواید سیستم […]

پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت 19

تحقیقسایر کاروان سراهای استانوظایف کمیته اخلاقی سازمانمذاکرهگفتار چهارم نحوه اعلام ارادهگفتار اول آغاز سفرهای دریایینقش حسابداری مدیریت در محیط در حال تغییردارندگان حق تنبیهعدم برچسب […]