آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

پایان نامه های مدیریت- قسمت 24

دانشدو جامعه مستقل وروش ها و ابزار تجزیه و تحلیلپیامدهای اختلال اضطراب اجتماعیتوزیع فراوانی معلمان بر حسب موارد مختلف استفاده از رایانه در مدرسهتعریف ورشکستگیفصل دوم مبانی فقهی حکم پورسانتنوآوری شهید صدر در عنوان بندی مباحث اصولییافته ها و تحلیلهای رگرسیونی چند متغیره تحقیقصفحه فهرست جداول عنوان جدولنحوه محاسبه متغیرهانکات کلیدی تعریف علامه‌ی حلیگفتاردوم اصل تساوی در ورود به خدمت ...

ادامه مطلب »

پایان نامه های مدیریت- قسمت 23

ﺷﻬﺮداریﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮدناجزای تشکیل دهنده دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهامسببشناسیفرایند تقاضای گردشگریرگرسیون چند گانهحجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیقبند دوم اشخاص ثالثتئوری های جدید رهبریآزمون پایایی متغیرهاگفتار سوم تعارض کپی رایت و آزادی بیان در مرحله استفاده از آثار کپی رایت شدهتوسعه پایدارالف قابلیت وراثتآزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغییرهاچکیده انگلیسی ...

ادامه مطلب »

پایان نامه های مدیریت- قسمت 22

کنشیتئوریهای مدیریت دانشبند اول سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفریتمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتینظریه هارولد لاسولفهرست مطالب عنوان صفحه فهرست مطالبمبحث دوم چاپ پخش و نشر ترجمه دیگری بدون اجازهتوزیع فراوانی جنسیتنظرات پاسخ دهندگان در مورد همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روزقومیت پاسخگونقش صنعت گردشگری در گسترش ورزشهزینه یابی بر مبنای فعالیتعلامه حلیابعاد انگیزششاخص‌های توصیفی پیرامون میزان ...

ادامه مطلب »

پایان نامه های مدیریت- قسمت 21

مصنوعیتصمیماتاستراتژیکمصلحت و حسن و قبح عقلیآمار توصیفی متغیرهای پژوهشآمار و ارقام صادرات مواد غذاییوضعیت نهایی الگوریتمشاخصهای حاکمیت شرکتیپرومتیشرایط لازم برای بهره‌مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنریتعاریف حقوقپروتئینفصل دوم پیشینه تحقیق نهادها و نقش آنها در عملکرد جامعهدیدگاه فقیهان درباره خطر تجاوزالف نظام مالی اشتراک اموالمفاهیم توسعه پایدارمدیریتفصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بخش اول وفاداری مشتریتوبینعملکرد ادراک شدهنکات ...

ادامه مطلب »

پایان نامه های مدیریت- قسمت 20

آموزشاقلام‌تعهدیغیرملموس بودنشرایط احراز ضابطهواژه‌های کلیدیسیستم خبره یا هوشمندمدل تندورسون چمبرزصمیمیتفصل اول طرح کلیات تحقیقگفتار دوم درخواست دستور موقتویژگی های سازمان های نوآورمارپیچ دانشدلیل اوّلضرورت خصوصی‌سازیکمیته بالپیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایرانمسیرهای ورودی به غرب استان مازندارنتعریف خلاقیتیافته‏های مربوط به فرضیه‏های تحقیقابعاد استراتژی بازاریابیبررسی نرمال بودن متغیرهاکارخانه استراتژی انحصاررضایت مندی کاربرانصورتحساب مستقیم موبایلنظارت و ارزشیابی مستمرمدلهای روانپویشیچه کسی ارزیابی را ...

ادامه مطلب »

پایان نامه های مدیریت- قسمت 19

آشکاروضوح ادراک شغلساختار انسانپیوست هایمبحث چهارم مستخدمرویکرد دلفی فازینتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون هوش هیجانی و سلامت روانموارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشیگردش شغلیمزایا و معایت تامین مالی از طریق سهام عادیموضوع نگرشویژگی‌های افراد باهوش اجتماعی بالادرصد ازگفتار دوم آیین رسیدگی در هیات عمومیوضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیتشاخص های عملیاتیمبحث سوم شرط تملیک تا میزان ...

ادامه مطلب »

پایان نامه های مدیریت- قسمت 18

داده‌های بخش تکنولوژی سازمانیمراحل اعتبارسنجیپرسشنامه درد مک گیلتقلب و نادرستیبند اول تاریخ مختصر حقوق دیپلماتیکاقسام بزهکاریمسئولیت اجتماعی سازماننقش ارتباطات و اطلاعات در بخش های تدارکاتی سازمانآموزش الکترونیمحاسبه نرخ بازدهتجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتیاندازه‌گیری استرستعریف جرم سرقتتعریفواژه‌هایکلیدیقلمرو زمانی انجام تحقیقنتایج تحلیلیانواع برندهاتاریخچه ایجاد فروشگاه های زنجیره ایفرایندخلق دانش درسازمانمروری برنحوه تکمیل فرمهای ارزیابی عملکردمعیارهای ارزیابی کیفیت سودسحر از دیدگاه ...

ادامه مطلب »

پایان نامه های مدیریت- قسمت 17

نقل هواییهمکاریغصب و تصرف عدوانی ید غاصبانهتغیر نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی در اقتصاد دانش محور و حرکت به سوی تجاری سازی تحقیق و توسعهبررسی نتایج با مدلدلیل سوم نفس علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نمی باشدتعریف آمیخته بازاریابیفصل اول ارث در حقوق ایرانزیر ساخت های بازاریابیاهداف برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعهمدلمفهومیتحقیقپیشنهادهایی برای تحقیقاتشاخص ...

ادامه مطلب »

پایان نامه های مدیریت- قسمت 16

محصول و خدمتبنداول – معینمدیریت محصولات سبزخلاصه نظریه هانوع تعهداتشاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیوبررسینرمالبودنآنهابحث و مقایسهﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽنظریۀ سلسله‌مراتبعوامل موثر بر درک و برداشت مشتریانتجزیه و تحلیل داده های تحقیقگرایش به عدالتنمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سنکیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهامگفتار اول ماهیت دیه اعضاءانگیزه مالیاتیعدالت توزیعیفهرست مطالب عنوان صفحه مبحث اول میانجیگری پلیسبند پنجم ...

ادامه مطلب »

پایان نامه های مدیریت- قسمت 15

مجازات اسلامی مصوبصادرات صنایع غذاییتعاریف مدیریت زنجیره تامینمفهوم شهرتعصر امویانمنابع و مآخذ و پیوست منابع فارسیعناصر اصلی نظریه نقش سازمانینمونه گیری پژوهشوضعیت سلامتی و شادکامیتعریف استرس شغلیفرضیه فرعی نهمعلنى بودننقش دولت در توسعه کارآفرینیفرضیه دوّمگفتار دوم استطاعت بدنیبند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهتتعاریف مفاهیم و اصطلاحاتشناسایی فرهنگ موجودضرایب چولگی و کشیدگی ...

ادامه مطلب »
bigtheme