پایان نامه پیامدهای نامحسوس بودن خدمات برای مدیریت ومشتری:

پیامدهای نامحسوس بودن خدمات برای مدیریت ومشتری:

برای مشتری:

 • داشتن مشکل در ارزیابی خدمات رقیب
 • ادراک سطح بالایی از ریسک
 • تاکید زیاد بر منابع اطلاعات شخصی
 • استفاده از قیمت به عنوان مبنایی برای ارزیابی کیفیت

واکنش مدیریت در جهت:

 • کاهش سطح پیچیدگی خدمت
 • تاکید بر موارد محسوس
 • تمرکز بر کیفیت خدمات

(سید رضا سید جوادین، 1384، ص 22-20)

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)

دانلود مقاله :

2-2-3-2. پیامدهای تفکیک ناپذیری خدمات برای مدیریت و مشتری:

برای مشتری:

 • به عنوان همکار در فرایند تولید
 • نیاز به تعامل با مشتریان دیگر
 • نیاز به مراجعه به محل ارائه خدمت

واکنش مدیریت در جهت:

 • تلاش برای جداسازی فرایند تولید و مصرف خدمت
 • مدیریت تعاملات بین تولید کننده و مصرف کننده
 • بهبود در سیستم های ارائه خدمت (سید رضا سید جوادین، 1384، ص 24-23)

 

2-2-3-3. پیامدهای تغییر پذیری خدمات

 • خریدار سطح بالایی از ریسک را ادراک می کند
 • توسعه نام تجاری قوی مشکل است
 • خدمات به صورت زنده تولید می شود
 • اغلب شانسی برای اصلاح اشتباهات قبل از مصرف وجود ندارد
 • اغلب بر داده های انسانی متکی است
 • طراحی نمودار فرایند خدمت مشکل است.

(قبادیان و همکاران، 1994، صص:43-66)

2-2-3-4. پیامدهای فناپذیری خدمت

 • ایجاد مشکل در زمانی که الگوی تقاضا غیر منظم است
 • نیاز به تولید به موقع خدمات
 • ناتوانی در ذخیره نمودن خدمات
 • کشش ناپذیری عرضه در کوتاه مدت

(قبادیان و همکاران، 1994، صص:43-66)