پایان نامه هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشكده علوم تربیتی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M.A»

رشته روانشناسی- گرایش عمومی

عنوان

هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل

اردیبهشت ماه ۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

كلیات پژوهش…… ۲

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۵

اهداف…. ۱۰

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… ۱۱

فرضیه­ها. ۱۱

تعریف متغیرهای پژوهش….. ۱۲

نظریه تحلیل رفتار متقابل… ۱۲

پرسشنامه روابط متقابل… ۱۲

هنجاریابی… ۱۲

نرم یا هنجار. ۱۳

روایی… ۱۳

پایایی… ۱۳

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش…… ۱۴

مبانی نظری پژوهش….. ۱۵

نظریه تحلیل رفتار متقابل… ۱۵

تحلیل رفتار متقابل چیست؟. ۱۷

نظریات اساسی تحلیل رفتار متقابل… ۱۸

الگوی روابط متقابل: والد- بالغ- كودك….. ۱۹

پیش­نویس زندگی… ۲۰

گروه درمانی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل… ۲۱

فرض­های اساسی از تحلیل رفتار متقابل… ۲۵

منطق رویكرد گروهی تحلیل رفتار متقابل… ۲۷

مفاهیم كلیدی- الگوی روابط متقابل… ۲۸

تعریف روابط متقابل… ۲۸

بازدارنده­ها و سوق دهنده­ها. ۳۰

نیاز به نوازش­ها. ۳۲

تصمیمات و بازتصمیم­ها. ۳۵

بازی­ها و ضدبازی­ها. ۳۶

بازی­های روانی چگونه آموخته می­شوند؟. ۳۸

بازی­ها در نمایشنامه­ی زندگی… ۳۹

وظایف و نقش­های رهبر گروه. ۴۰

فرایندهای درمان.. ۴۱

رویكرد بازتصمیمی گولدینگ در گروه. ۴۲

مراحل گروه درمانی… ۴۳

مرحله­ی شناسایی… ۴۳

مرحله­ی میانی یا مرحله­ی كار گروهی… ۴۴

مرحله­ی نهایی گروه. ۴۸

ارزیابی از تحلیل رفتار متقابل در گروه. ۴۹

چارچوب­ها و سابقه تحقیق… ۵۱

فصل سوم

فرآیند پژوهش…… ۵۷

مواد و روش پژوهش….. ۵۸

جامعه آماری… ۵۹

نمونه­ها و روش نمونه­گیری… ۵۹

حجم نمونه. ۵۹

روش نمونه­گیری… ۶۰

ابزار پژوهش….. ۶۰

روش جمع­آوری اطلاعات…. ۶۱

روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش….. ۶۱

فصل چهارم

یافته­های پژوهش…… ۶۲

تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصله از تحقیق و توصیف داده­ها. ۶۳

تحلیل عاملی اكتشافی… ۶۳

مرحله اول.. ۶۳

تحلیل عامل اكتشافی… ۷۹

مرحله آخر (مرحله بیست و سوم). ۷۹

بررسی ضریب پایایی آزمون با آلفای كرونباخ… ۸۷

هنجاریابی… ۹۱

فصل پنجم

نتیجه­گیری…. ۹۶

خلاصه فصول.. ۹۷

بحث و تفسیر و نتیجه­گیری… ۹۷

بیان محدودیت­ها و مشكلات…. ۱۰۳

پیشنهادها و جمع­بندی… ۱۰۳

منابع

منابع فارسی… ۱۰۵

منابع انگلیسی… ۱۰۸

پیوست

پرسشنامه سنجش روابط متقابل (ترجمه شده). ۱۱۲

پرسشنامه سنجش روابط متقابل (هنجاریابی شده). ۱۱۵

امتیازها و پروفایل… ۱۱۶

دستورالعمل… ۱۱۶

پروفایل پرسشنامه تحلیل رفتار متقابل… ۱۱۷

تفسیر پروفایل… ۱۱۷

Abstract. 120

چكیده

هدف: این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس سنجش روابط متقابل پرسنل شركت ایران خودرو انجام شد. و كلیه پرسنل شركت ایران­خودرو شاغل در سال ۱۳۹۳ جامعه آماری آن را تشكیل دادند. روش: روش پژوهش مذکور از نوع توصیفی، همبستگی با هدف توسعه­ای- روان­سنجی می­باشد در این پژوهش از پرسشنامه تحلیل رفتار متقابل هیر استفاده شده است و پرسشنامه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی منظم و به تعداد ۵۰۰ نفر از پرسنل تكمیل و تجزیه و تحلیل بر روی آنها انجام شد. یافته­ها: ضریب پایایی و همسانی درونی مقیاس با استفاده از آلفای كرونباخ  673/0 به دست آمد. برای بررسی روایی مقیاس سنجش روابط متقابل از تحلیل عاملی اكتشافی استفاده شد. تعداد ۸ عامل با ارزش ویژه بیشتر از یك ۱۹۸/۵۶% از واریانس كل را تبیین می­كنند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد كه مقیاس سنجش روابط متقابل با ۲۱ سوال قادر است ۸ عامل كودك مطیع و سازگار، بالغ عملگرا، والد كنترل­گر و مستبد، والد حمایتگر،  والد احساسی، والد عملگرا، بالغ اخلاقی، بالغ دانشمند را اندازه گیری نماید. بحث و نتیجه­گیری: این مقیاس می­تواند برای سنجش روابط متقابل، بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل به كار گرفته شود. و به طور كلی می­تواند جهت اندازه­گیری روابط متقابل و یا تغییرات آن در زمان درمان و یا در آموزش و یادگیری استفاده گردد.

واژه­های كلیدی: پرسشنامه، هنجاریابی، نظریه تحلیل رفتار متقابل، حالات نفسانی

مقدمه 

افراد برای رشد و توسعه به محرك­ها و انگیزه­های فیزیكی، اجتماعی و عقلانی نیازمند هستند. یكی از این نیازها، نیاز به تحریك­های جسمی و عاطفی است. برن، این حالت را نیاز به محرك[۱] نامید. در یك تحقیق معتبر و شناخته شده رنه اسپتیز[۲] (۱۹۴۵) به مشاهده كودكان پرورشگاهی پرداخت. آنها تغذیه­ی خوبی داشتند، از نظر بهداشت و درجه حرارت كاملاً در وضعیت مطلوبی قرار داشتند، با این حال آنها از كودكانی كه با پدر یا مادر و یا مراقبین خود زندگی می­كردند بیشتر در معرض اختلالات بدنی و روانی قرار می­گرفتند. اسپتیز به این نتیجه رسیده بود كه آنچه این كودكان نداشتند محرك بود. و اسپیتز آن را محرومیت عاطفی[۳] ­نامید، انتخاب كلمه نوازش توسط برن به نیاز اولیه برای لمس شدن مربوط می­شود. اینكه ما به عنوان افراد بزرگسال هنوز در پی تماس جسمانی هستیم ولی یاد می­گیریم كه شكل­های دیگر درك حضور دیگری را جانشین لمس كنیم. یك تبسم، یك تعریف، و یك تمجید یا حتی اخم و ترشرویی نشان می­دهد كه حضور ما درك شده است. (جونز و استوارت، ۱۳۸۲)مقدمه

یك نوازش عبارتست از هر فعالیتی در جهت بازشناسی یا نمایش مرحله­ای از انگیزه­ها می­باشد. نوازش­های روانی «كلامی و غیركلامی[۴]» برای احساس ارزش مهم و ضروری است. نوازش­ها دارای حالات مختلفی از جمله: كلامی و غیركلامی، شرطی و غیرشرطی، محبت، گرمی یا قدردانی كلامی با همراه با نگاه، لبخند، تماس و یا حتی حالت­های صورت هستند كه همگی برای سلامت روان مفید می­باشد. (كوری، ۲۰۱۳)

با توجه بر این موضوع كه اساساً همه علوم از مفاهیم یا سازه­هایی نظری و ارتباط بین این مفاهیم تشكیل می­شوند ولی تا هنگامیكه مفاهیم نظری قابل اندازه­گیری و كمی شدن نباشند، یافتن قوانین و روابط علمی به منظور پیش­بینی پدیده­ها ممكن نیست. (آناستازی، ۱۳۸۶) چون موضوع مطالعه در علوم تربیتی و رفتاری انسان است، اندازه گیری و بدنبال آن تصمیم­گیری در این حیطه فوق­العاده حساس است. و این امر نیز بدیهی است كه چیزی تا مورد اندازه­گیری قرار نگیرد نمی­تواند بطور علمی مورد مطالعه قرار گیرد. (ثرنداك، ۱۳۶۹) روش اندازه­گیری، پایه و اساس مطالعات علمی است و وسایل مورد نیاز را برای آزمون فرضیه­های علمی می­سازد و به همین دلیل است كه توجه به كاربردهای پژوهشی روش­های اندازه­گیری به ویژه در علوم رفتاری روزافزون است. (هومن، ۱۳۶۸)

بنابراین ما در این پژوهش بر آنیم تا مقیاس سنجش روابط متقابل هیر را جهت اندازه­گیری روابط متقابل ترجمه نماییم و روایی، اعتبار و هنجاریابی آزمون مذكور را تهیه نماییم.

بیان مسئله

نظریه تحلیل رفتار متقابل توسط دکتر اریک برن[۵] بنیان گردید او در دهه ۱۹۵۰ با بیان مقالات مختلف اساس نظریه خود را مشخص نمود و در سال ۱۹۵۸ مقاله مشهور و تاثیرگذار خود را با عنوان «تحلیل رفتار متقابل: روشی بدیع و کارا برای گروه درمانی» منتشر نمود و این مقاله سرآغازی برای شناساندن نظریه­ای جدید با عنوان «تحلیل رفتار متقابل» یا به انحصار TA[6]، شد. اساس اولیه نظریه تحلیل رفتار متقابل بر پایه روابط شخصیتی ارائه گردید. او برای سهولت و همه فهم شدن این روابط به ابتکار عمل جالبی دست زد و از نامهای ملموسی چون کودک، والد و بالغ استفاده نمود. (استوارت و جونز، ۱۳۸۲)

  • «کودک[۷]» هر شخصی روزگاری از امروزش جوان­تر بوده است، پس در مغز خود آثار ثبت شده­ای از سال­های اولیه­ی زندگی­اش دارد كه این آثار در شرایط و موقعیت­های معین فعال می­شود «كاركرد روانی قدیمی[۸]». به زبان ساده «هركس در درون خود پسر بچه یا دختر بچه كوچكی دارد.» (برن، ۱۹۶۶) «كودك» درون همان بخش از وجود ماست که دوست دارد کودکی کند؛ درست مثل یک بچه سرزنده و با هیجان باشد. خلاقیت، شور و شوق، احساسات تند و تیز، قهر و آشتی، ترس، وحشت، عشق و تنفر همه و همه از کـودک درون ما نشـأت می­گیرد. او برای توضیح بیشتر دو نوع کودک درون را تعریف می­کند یکی کودک‌سازگار و کودک طبیعی.، کودک سازگار همان بخش از شخصیت ماست که قوانین و باید و نباید­های جامعه را می­پذیرد و مثل یک بچه خوب هرچه والدنیش می­گویند گوش می­کند اما برعکس این کودک ناسازگار است که مرتب بچگی می­کند و البته در مواردی برای ما دردسر ایجاد می­کند اما همین کودک ناسازگار است که منجر به شور زندگی و خـلاقیت و ابتـکار می­شود. وگرنه از کودک سازگار کاری جز بله قربان گویی بر نمی­آید. به همین دلیل اریک برن اغلب بیمارانش را تشویق می­کرد به کودک ناسازگار خود بیشتر بها بدهند و نگران بچگی­های او نباشند. (استوارت و جونز، ۱۳۸۲) در وجود «كودك» درك و خلاقیت و سائق­های فی­البداهه و لذت نهفته است. (برن، ۱۹۸۲)
  • «بالغ[۹]» هر فرد «اعم از بچه­ها، بیماران عقب­افتاده­ی ذهنی یا اشخاص كه به اسكیزوفرنی مبتلا هستند» می­تواند اطلاعات ذهنی­اش را در مغزش مرتب كند، به شرط آنكه «حالت من[۱۰]» مناسب او به كار بیفتد «كاركرد روانی جدید[۱۱]». به زبان ساده «هركس یك «بالغ» در درونش دارد.» (برن، ۱۹۶۶) «بالغ» بخش عاقل شخصیت ماست؛ بخشی که تصمیم‌های منطقی می‌گیرد، اطلاعات را پردازش می‌کند، با دیگران رابطه محترمانه برقرار می‌کند و کلاً واقع گراست.
  • «والد[۱۲]» هر فرد پدر و مادری «یا جانشین آنها را» داشته است و در درون خـود دارای مجموعه­ای از «حالات من» آن پدر و مادر «همان­طور كه آنها را می­دید»، و این «حالات من» پدری و یا مادری ممكن است در شرایط معینی فعال شود «كاركرد روانی برونی[۱۳]». به زبان ساده «هر كسی پدر و مادرش را در درون خود دارد.» (برن، ۱۹۶۶) «والد» درون که منفور­ترین بخش شخصیت ما را از نظر اریک برن تشکیل می­دهد همان باید و نباید­های بدون منطق و دلیل ماست. همان دستور­العمل­های بی­چون و چرایی که سالهاست برای خود ساخته­ایم و حتی اطرافیانمان را هم با آن اسیر کرده­ایم. اما اریک برن والد را نیز دو نوع می­داند اولی والدی سخت گیر و آزار دهنده و دومی والدی نوازشگر و تایید کننده و اعتقاد دارد والد بد و مایوس کننده والد نوع اول است و بهتر است به نوع دوم تغییر کند. (استوارت و جونز، ۱۳۸۲)

با توجه به توضیحات بالا نمودار شماره ۱ را كه نمودار ساخت نام دارد ارائه می­گردد این طرح نمایانگر شخصیت كامل هر فرد، و شامل حالات من، «والد»، «بالغ» و «كودك» می­باشد. این سه حالت كاملاً از یكدیگر مجزا نگه داشته شده­اند، زیرا با یكدیگر بی­اندازه متفاوت و در اكثر مواقع متناقض هستند.

تعداد صفحه :۱۳۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]