دانلود پایان نامه ارشد: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه با استرس و اضطراب -پایان نامه مقطع ارشد

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه. ۲

۲-۱ بیان مسئله. ۳

۳-۱ ضرورت و اهمیت پژوهش…. ۴

۴-۱فرضیه های پژوهش…. ۵

۵-۱ متغیر های پژوهش…. ۵

۶-۱ هدف پژوهش…. ۵

۷- ۱ سؤالات پژوهش…. ۶

۸-۱ تعاریف مفهومی متغیرها ۶

۹-۱ تعاریف عملیاتی متغیرها ۶

فصل دوم گستره نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲ ادبیات پژوهش…. ۸

۱-۱-۲ تعریف استرس…. ۸

۲-۱-۱-۲ واکنش به فشار روانی( استرس) ۹

۱-۲-۱-۱-۲ واکنش جسمانی.. ۱۰

۲-۲-۱-۱-۲ واکنش شناختی.. ۱۰

۳-۲-۱-۱-۲ واکنش رفتاری… ۱۱

۴-۲-۱-۱-۲ واکنش عاطفی – هیجانی.. ۱۱

۳-۱-۱-۲ نظریه های استرس و فشار روانی.. ۱۲

۱-۳-۱-۱-۲ نظریه های زیستی.. ۱۲

۲-۳-۱-۱ -۲ نظریه ضعف جسمانی.. ۱۲

۳-۳-۱-۱-۲ نظریه واکنش اختصاصی.. ۱۲

۴-۳-۱-۱ -۲ نظریه های روان کاوی… ۱۳

۴-۱-۱-۲ اثرات جسمانی استرس…. ۱۳

۵-۱-۱-۲ اثرات استرس بر کنشوری های فرد. ۱۴

۱-۲-۱-۲ تعریف اضطراب… ۱۴

۳-۲-۱-۲ انواع اضطراب از نظر ویژگی های فردی… ۱۵

۴-۲-۱-۲ دیدگاه های نظری اضطراب… ۱۶

۱-۴-۲-۱-۲ دیدگاه فرهنگی- اجتماعی.. ۱۶

۲-۴-۲-۱ -۲ دیدگاه زیست شناختی.. ۱۶

۳-۴-۲-۱-۲ دیدگاه شناختی نگر. ۱۶

۴-۴-۲-۱-۲ دیدگاه رفتاری نگر. ۱۷

۵-۴-۲-۱ -۲ دیدگاه های انسانی نگر و هستی نگر. ۱۷

۶-۴-۲-۱-۲ دیدگاه روان پویایی.. ۱۷

۵-۲-۱ -۲ نشانه های اضطراب در سطوح مختلف… ۱۸

۲-۳-۱-۲ اهداف سلامت روان.. ۱۹

۳-۳-۱-۲ اصول سلامت روانی.. ۲۰

۴-۳-۱ -۲ مفهوم سلامت روان.. ۲۳

۵-۳-۱-۲ مفهوم سلامت روانی از دیدگاه های مختلف… ۲۴

۶-۳-۱-۲ خصوصیات افراد دارای سلامت روان.. ۲۵

۷-۳-۱ -۲ مفهوم سلامت روان در نظریات روان کاوی… ۲۵

۱-۷-۳-۱-۲  نظریه زیگموند فروید.. ۲۵

۲-۷-۳-۱-۲ نظریه کارل یونگ…. ۲۶

۸-۳-۱ -۲ مفهوم سلامت روان در نظریه های روانی- اجتماعی و زیستی – روانی.. ۲۷

۹-۳-۱-۲ مفهوم سلامت روان شناختی در نظریات گشتالتی.. ۳۰

۱-۴-۱ -۲ تنظیم شناختی هیجان.. ۳۱

۲-۴-۱-۲ تنظیم هیجان و سلامت… ۳۲

۳-۴-۱-۲ مفهوم واکنش هیجانی و تنظیم هیجانی.. ۳۳

۴-۴-۱-۲ هیجان و نظم جویی هیجان.. ۳۴

۵-۴-۱-۲ تفاوت های فردی در نظم جویی هیجان.. ۳۵

۶-۴-۱-۲ رویکردهای مداخله در مشکلات هیجانی از طریق آموزش نظم جویی هیجان.. ۳۶

۷-۴-۱-۲ رابطه نظم جویی هیجان و آسیب روانی.. ۳۷

۸-۴-۱-۲ رابطه نظم جویی هیجان و استرس و اضطراب… ۳۸

۲-۲ پیشینه پژوهش…. ۳۹

فصل سوم روش شناسی پژوهش

۱-۳ طرح پژوهش…. ۴۴

۲-۳ جامعه نمونه و روش نمونه گیری… ۴۴

۳-۳ شیوه اجرای پژوهش…. ۴۴

۴-۳ ابزار پژوهش…. ۴۴

۵-۳ روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی.. ۴۷

۶-۳ پایایی و روایی مقیاس سلامت عمومی.. ۴۸

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل  داده ها ۴۹

فصل چهارم یافته ها

۱-۴ مقدمه. ۵۱

۲-۴  تحلیل توصیفی داده ها ۵۱

۳-۴  تحلیل استنباطی داده ها ۵۶

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۱-۵ مقدمه. ۶۱

۲-۵ بحث و تبیین یافته های پژوهشی.. ۶۲

۳-۵ محدودیت ها ۶۲

۴-۵ پیشنهاد پژوهشی.. ۶۲

۵-۵ پیشنهاد کاربردی… ۶۳

منابع فارسی.. ۶۵

منابع انگلیسی.. ۶۸

پیوست… ۷۱

چکیده انگلیسی.. ۸۱

 

فهرست جداول

جدول ۱-۳همبستگی های بین زیر مقیاس ها و مقیاس کلی GHQ.. 47

جدول۲- ۳  نمرات برش در هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه سلامت عمومی.. ۴۸

جدول ۱-۴ :  توزیع فراوانی و درصد سن نمونه مورد پژوهش…. ۵۱

جدول ۱-۴ :  توزیع فراوانی و درصد سن نمونه مورد پژوهش…. ۵۱

جدول۲-۴ :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی سن نمونه مورد پژوهش…. ۵۲

جدول۲-۴ :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی سن نمونه مورد پژوهش…. ۵۲

جدول ۳-۴:  توزیع فراوانی ودرصد تحصیلات نمونه مورد پژوهش…. ۵۳

جدول ۳-۴:  توزیع فراوانی ودرصد تحصیلات نمونه مورد پژوهش…. ۵۳

جدول  ۴-۴ :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات متغیرهای پژوهش…. ۵۴

جدول  ۴-۴ :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات متغیرهای پژوهش…. ۵۴

جدول ۸-۴ ماتریس همبستگی نظم جویی شناختی هیجان ، استرس و سلامت روان.. ۵۶

جدول ۹-۴  ضرایب ( شاخص ها ) رگرسیون براساس روش همزمان.. ۵۷

جدول ۱۰-۴ ماتریس همبستگی نظم جویی شناختی هیجان ، اضطراب و سلامت روان.. ۵۸

جدول ۱۱-۴  ضرایب ( شاخص ها ) رگرسیون براساس روش همزمان.. ۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴ :  توزیع فراوانی سن درآزمودنی ها ۵۲

نمودار ۱-۴ :  توزیع فراوانی سن درآزمودنی ها ۵۲

نمودار ۲-۴ :  توزیع فراوانی تحصیلات درآزمودنی ها ۵۳

نمودار ۲-۴ :  توزیع فراوانی تحصیلات درآزمودنی ها ۵۳

نمودار ۳-۴ شیب خط رگرسیون.. ۵۷

نمودار ۴-۴ شیب خط رگرسیون.. ۵۹

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]