پایان نامه مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان (تحلیل مقایسه ای میان بانک های دولتی و خصوصی)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی بین الملل)

مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان
)تحلیل مقایسه ای میان بانک های دولتی و خصوصی(

 

 

 

 

 

پائیز ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تمایلات رفتاری مصرف کنندگان یک شاخص مناسب برای سنجش رفتارهای ذاتی و معنوی می باشد و با وجود اینکه در اکثر مواقع شناخت گرایشات رفتاری واقعی مصرف کنندگان می تواند دشوار باشد، اما یکی از مهمترین وظایف بازاریابان محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری کشور می باشد. منظور از تمایلات رفتاری مشتریان، به نوعی رفتار پس از خرید آنان می باشد که با دو متغیر مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان اندازه گیری خواهد شد. برای بررسی عوامل موثر بر آن، با توجه به پیشینه تحقیق، به بررسی رابطه میان کیفیت خدمات، هویت برند، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری پرداخته می شود. تحلیل مقایسه ای نتایج میان بانک های دولتی و خصوصی هدف دیگری است که دنبال شده است. در این راستا مشتریان بانک های دولتی و خصوصی کشور در شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به نمونه گیری اقدام شد. روش تحقیق، توسعه ای کاربردی بوده و با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمع آوری اطلاعات در حجم نمونه ی ۳۸۴ شد که با استفاده از رابطه کوکران برای جامعه نا محدود به دست آمده است. نتایج تحقیق رابطه مثبت میان کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده در بانک های دولتی را به اثبات رساند اما این رابطه در بانک های خصوصی به اثبات نرسید. رابطه مثبت میان سایر متغیرها(هویت برند و ارزش ادراک شده، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری، رضایت مشتری و مراجعه مجدد و رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان)، هم در بانک های خصوصی و هم در بانک های دولتی به اثبات رسید.

کلمات کلیدی

تمایلات رفتاری ،کیفیت خدمات، هویت برند، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری، ، مراجعه مجدد، تبلیغات دهان به دهان.

 

 

 

فهرست عناوین

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….          صفحه                                                

فصل اول

۱-۱- بیان مسأله                                                                                                                   2     

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                   4

۱-۳- هدف تحقیق                                                                                                                 6

۱-۴- سوالات تحقیق                                                                                                               6

۱- ۵- قلمرو تحقیق                                                                                                                7

۱-۶- تعریف واژگان و اصطلاحات                                                                                                7

فصل دوم    

۲-۱- کیفیت خدمات                                                                                                            11

۲-۱-۱- تعریف خدمت                                                                                                  11

۲-۱-۲- ویژگی های خدمت                                                                                            12

۲-۱-۳- تعریف کیفیت خدمات                                                                                        13

۲-۱-۴- مدل های کیفیت خدمات                                                                                    14

۲-۱-۴-۱- مدل کیفیت فنی و عملیاتی                                                                  14

۲-۱-۴-۲- کیفیت خدمات از دیدگاه پاراسورامن                                                       16

۲-۱-۴-۳- مدل تحلیل شکاف کیفیت خدمات                                                         17

۲-۱-۴-۴- مدل سروکوال                                                                                  19

۲-۱-۴-۵- مدل مبتنی بر عملکرد                                                                        23

۲-۱-۴-۶- مدل سه جزئی کیفیت خدمات                                                              24

۲-۱-۴-۷- مدل ساختار عوامل سلسله مراتبی از کیفیت خدمات خرده فروشی                    25

۲-۱-۴-۸- مدل عوامل سه طبقه ای                                                                      26

۲-۱-۴-۹- مدل کیفیت خدمات در موتورهای جست و جوی اینترنتی(سروکوال)                 28

۲-۱-۴-۱۰- ادراکات از کیفیت خدمات آموزشی( سروپرف)                                          29

۲-۱-۴-۱۱- مدل ارزش ایده آل از کیفیت خدمات                                                    29

۲-۱-۴-۱۲- مدل ویژگی ها و اثرات کلی                                                                30

۲-۱-۴-۱۳- مدل کیفیت خدمات خرده فروشی و ارزش ادراک شده                                32

۲-۱-۴-۱۴- مدل ویژگی کیفیت خدمات                                                               33

۲-۱-۴-۱۵- مدل کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مندی مشتری                         35

۲-۱-۴-۱۶- مدل پیش نیازها و تعدیل گرهای کیفیت خدمات                                      36

۲-۱-۴-۱۷- مدل بانکداری اینترنتی                                                                     37

۲-۱-۴-۱۸- مدل کیفیت خدمات اینترنتی                                                              38

۲-۲- هویت برند                                                                                                                 39

۲-۲-۱- تعریف برند                                                                                                       39

۲-۲-۲- برند و محصول                                                                                                   41

۲- ۲-۳- اهمیت برند                                                                                                      43

۲-۲-۴- برندگذاری                                                                                                        46

۲-۲-۴-۱-  برندگذاری برای محصولات                                                                  47

۲-۲-۴-۲-  برندگذاری برای خدمات                                                                     47

۲-۲-۴-۳- برندگذاری برای خرده فروشان                                                               47

۲-۲-۵- ساختار نام تجاری                                                                                               48

۲-۲-۵-۱- ساختار مشهود                                                                                  48

۲-۲-۵-۲- ساختار نامشهود                                                                                48

۲-۲-۶- تعریف هویت برند                                                                                               49

۲-۲-۷- منابع تشکیل دهنده هویت برند                                                                               51

۲-۲-۷-۱- دیدگاه کلر                                                                                      51

۲-۲-۷-۲- دیدگاه کاپفرر                                                                                   52

۲-۲-۸- صفات مشخصه برند                                                                                             53

۲-۲-۹- دیدگاه های تعیین هویت برند                                                                                55

۲-۲-۹-۱- هویت برند از دیدگاه آکر                                                                     56

۲-۲-۹-۲- هویت برند از دیدگاه کاپفرر( منشور هویت برند)                                         58

۲-۲-۹-۳- دیدگاه مبتنی بر منابع و دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند                        61

۲-۲-۹-۴- دیدگاه کولمن                                                                                  64

۲-۲-۱۰- هویت برند و ارزش                                                                                            65

۲-۲-۱۰-۱- طرح ارزش                                                                                    66

۲-۳- ارزش ادراک شده                                                                                                          68

۲-۳-۱- تعریف ارزش                                                                                                      68

۲-۳-۲- رویکردهای موجود جهت تعریف ارزش                                                                       70

۲-۳-۲-۱- ارزش از نظر منبع خلق ارزش                                                               70

۲-۳-۲-۲- مدل مولفه های ارزش                                                                        70

۲-۳-۲-۳- رویکرد دریافت کردن در مقابل پردخت کردن(مدل نسبت هزینه- فایده)          72

۲-۳-۲-۴- رویکرد فایده گرایی در مقابل لذت گرایی                                                 74

۲-۳-۲-۵- مدل وسیله – نتیجه                                                                         75

۲-۳-۲-۶- دیدگاه هولبروک در تعریف ارزش                                                          76

۲-۳-۲-۷- ارزش به عنوان مقیاس تک بعدی در برابر مقیاس چندبعدی                          78

۲-۳-۳- مزایای خلق ارزش                                                                                               81

۲-۴- رضایت مشتری                                                                                                            83

۲-۴-۱- تعریف مشتری مداری                                                                                           83

۲-۴-۲- تعریف رضایت مشتری                                                                                          85

۲-۴-۳- اهمیت رضایت مشتری                                                                                          85

۲-۴-۴- انواع رضایت مشتری                                                                                             86

۲-۴-۴-۱ رضایت خاص مبادله                                                                            86

۲-۴-۴-۲- رضایت کلی                                                                                     86

۲-۴-۵- روش های سنجش رضایت مشتری                                                                           87

۲-۴-۵-۱- الگوهای عینی                                                                                  87

۲-۴-۵-۲- الگوهای ذهنی                                                                                  88

۲-۴-۵-۲-۱- روش های ویژگی مدار                                                                89

۲-۴-۵-۲-۱-۱- الگوی کیفیت خدمات                                                    90

۲-۴-۵-۲-۱-۲- مدل عملکرد خدمات                                                     90

۲-۴-۵-۲-۱-۳- الگوی عملکرد- اهمیت خدمات                                         91

۲-۴-۵-۲-۱-۴- شاخص رضایتمندی مشتری                                            92

۲-۴-۵-۲-۱-۴-۱- مدل رضایت مشتری در سوئد                           93

۲-۴-۵-۲-۱-۴-۲- شاخص رضایت مشتری در آمریکا                       94

۲-۴-۵-۲-۱-۴-۳- شاخص رضایت مشتری در اروپا                         95

۲-۴-۵-۲-۱-۴-۴- شاخص رضایت مشتری در سوئیس                     96

۲-۴-۵-۲-۱-۴-۵- شاخص رضایت مشتری در مالزی                       97

۲-۴-۵-۲-۱-۴-۶- شاخص رضایت مشتری در ترکیه                       98

۲-۴-۵-۲-۱-۴-۷- شاخص رضایت مشتری در ایران                        99

۲-۴-۵-۲-۲- روش های حادثه مدار                                                               100

۲-۴-۵-۳-  مدل رضایت مشتری کانو                                                                  101

۲-۵- تمایلات رفتاری مشتریان                                                                                              107

۲-۵-۱- وفاداری مشتری                                                                                              109

۲-۵-۱-۱- انواع وفاداری                                                                                  112

۲-۵-۱-۲-  مدل پیشنهادی برای دسته بندی مشتریان وفادار                                     113

۲-۵-۱-۳- مراحل توسعه وفاداری                                                                       115

۲-۵-۱-۴- ابعاد وفاداری                                                                                  116

۲-۵-۱-۴-۱- بازدید مجدد                                                                117

۲-۵-۱-۴-۲- تبلیغات دهان به دهان                                                    117

۲-۶- تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه متغیرهای مطرح شده در مدل تحقیق                               121

۲-۷- توسعه مدل مفهومی تحقیق                                                                                           129

فصل سوم

۳-۱-  مدل اجرایی تحقیق                                                                                                    138

۳-۲- روش تحقیق                                                                                                             138

۳-۳- انواع تحقیقات علمی                                                                                                    139

۳-۴- مراحل تحقیق                                                                                                            140

۳-۵- جامعه و نمونه آماری                                                                                                   140

۳-۵-۱- جامعه آماری                                                                                                   140

۳-۵-۲- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه                                                                              141

۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                                               143

۳-۷- متغیرهای تحقیق                                                                                                        144

۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه                                                                                              146

۳-۸-۱- روایی ابزار اندازه گیری تحقیق                                                                               146

۳-۸-۲- پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق                                                                              148

۳-۹- فرضیه‌های تحقیق                                                                                                       149

۳-۱۰- روش‌ها و فنون آماری                                                                                                 151

فصل چهارم

۴-۱- توصیف داده‌ها                                                                                                           155

۴-۱-۱- جداول و نمودارهای فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان پرسشنامه                                      156

۴-۱-۱-۱- خصوصی یا دولتی بودن بانک پاسخ گویان                                                  156

۴-۱-۱-۲- جنسیت مشتریان بانک­های دولتی                                                            156

۴-۱-۱-۳- جنسیت مشتریان بانک­های خصوصی                                                         157

۴-۱-۱-۴- وضعیت تأهل مشتریان بانک­های دولتی                                                      158

۴-۱-۱-۵-وضعیت تأهل مشتریان بانک­های خصوصی                                                    158     

۴-۱-۱-۶- سن مشتریان بانک­های دولتی                                                                  159

۴-۱-۱-۷- سن مشتریان بانک­های خصوصی                                                              160

۴-۱-۱-۸- تحصیلات مشتریان بانک­های دولتی                                                          161

۴-۱-۱-۹- تحصیلات مشتریان بانک­های خصوصی                                                       161

۴-۱-۱-۱۰- متوسط درآمد ماهیانه مشتریان بانک­های دولتی                                          162

۴-۱-۱-۱۱- متوسط درآمد ماهیانه مشتریان بانک­های خصوصی                                      163

۴-۲- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تک نمونه ای برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها                       164

۴-۳- تحلیل داده ها                                                                                                           165

۴-۳-۱-  بیان مدل                                                                                                      166

۴-۳-۲-  تخمین مدل                                                                                                   167

۴-۴- ساخت ماتریس کوواریانس                                                                                             168

۴-۵- تخمین مدل های اصلی و فرعی تحقیق                                                                             169

۴-۶-  ارزیابی تناسب مدل                                                                                                    169

۴-۷- تفسیر و تعبیر مدل                                                                                                     171

۴-۸- تحلیل مدل اندازه گیری با تحلیل عاملی تأییدی( سنجش روایی پرسشنامه)                                 172

۴-۹- آزمون فرضیات تحقیق با مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM)                                                175

۴-۹-۱- آزمون فرضیات تحقیق با مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بانک­های دولتی            176

۴-۹-۲- آزمون فرضیات تحقیق با مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بانک­های خصوصی        193

۴-۹-۳-  نتایج آزمون فرضیه های اصلی                                                                             190

۴-۱۰- آزمون تفاوت در سطح ارزش درک شده، رضایت و تمایلات رفتاری (بازدید مجدد و تبلیغات
 دهان به دهان) مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی                                                                   193

۴-۱۱-  مدل تأیید شده با توجه به نتایج تحقیق                                                                         198

فصل پنجم

۵-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق                                                                               200

۵-۲- نتایج آزمون فرضیه های اصلی                                                                                        209

۵-۳- بحث در خصوص مقایسه سطح ارزش درک شده، رضایت و تمایلات رفتاری مشتریان
بانک های دولتی و خصوصی                                                                                                  211

۵-۴- بحث و نتیجه گیری                                                                                                    212

۵-۳- پیشنهادات کاربردی                                                                                                    218

۵-۴- پیشنهادات برای محققان آتی                                                                                          221

منابع                                                                                                                              222

پیوست


 

فهرست اشکال

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….        صفحه

شکل۲- ۱: مدل کیفیت فنی و عملیاتی                                                                                      15

شکل۲- ۲: مدل عدم تأیید انتظارات                                                                                          18

شکل۲- ۳: مدل شکاف پنجگانه کیفیت خدمات                                                                            19

شکل۲- ۴: مدل سروکوال                                                                                                       21

شکل۲- ۵: مدل کیفیت خدمات توسعه یافته                                                                                22

شکل۲- ۶ : مدل سه جزئی کیفیت خدمات                                                                                  24

شکل۲- ۷: ساختار عوامل سلسله مراتبی از کیفیت خدمات خرده فروشی                                               26

شکل۲- ۸ : مدل عوامل سه طبقه ای                                                                                         28

شکل۲- ۹: مدل ارزش ایده آل از کیفیت خدمات                                                                           30

شکل۲- ۱۰: مدل ویژگی ها و اثرات کلی                                                                                     31

شکل۲- ۱۱: مدل کیفیت خدمات خرده فروشی و ارزش ادراک شده                                                     32

شکل۲- ۱۲: مدل ویژگی کیفیت خدمات                                                                                    34

شکل۲- ۱۳: مدل کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مندی مشتری                                              35

شکل۲- ۱۴: مدل پیش نیازها و تعدیل گرهای کیفیت خدمات                                                          36

شکل۲- ۱۵: مدل بانکداری اینترنتی                                                                                          37

شکل۲- ۱۶: مدل کیفیت خدمات اینترنتی                                                                                  38

شکل۲- ۱۷: رابطه برند و محصول                                                                                             42

شکل۲- ۱۸: مدل شکاف هویت- شهرت برند                                                                                50

شکل۲- ۱۹: ابعاد شخصیت نام تجاری                                                                                        56

شکل۲- ۲۰: منشور هویت برند                                                                                                60

شکل۲- ۲۱: دیدگاه مبتنی بر منابع در تعیین هویت برند                                                                 62

شکل۲- ۲۲: دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند                                                                         62

شکل۲- ۲۳: رابطه بین هویت نام تجاری و نیازها و ادراك مصرف كنندگان                                            63

شکل۲- ۲۴: مدل مولفع های ارزش                                                                                           71

شکل۲- ۲۵: ارزش ادراک شده مشتری                                                                                       73

شکل۲- ۲۶: مدل وسیله – نتیجه                                                                                             75

شکل۲- ۲۷: منابع ایجاد ارزش                                                                                                 82

شکل۲- ۲۸: نتایج ارزش                                                                                                        82

شکل۲-۲۹ : تقسیم بندی مدل های سنجش رضایتمندی مشتری                                                       88

شکل۲-۳۰: مقیاس دو بعدی مدل کیفیت خدمات                                                                         90

شکل۲- ۳۱: مقیاس مجرد مدل عملکرد خدمات                                                                            91

شکل۲- ۳۲: مقیاس الگوی عملکرد- اهمیت خدمات                                                                       92

شکل۲- ۳۳: مدل رضایتمندی مشتری در سوئد                                                                            93

شکل۲- ۳۴: شاخص رضایت مشتری در آمریکا                                                                              94

شکل۲- ۳۵: شاخص رضایتمندی مشتری در اروپا                                                                          95

شکل۲-۳۶ : مدل رضایتمندی مشتری در سوئیس                                                                         97

شکل۲- ۳۷ : مدل رضایتمندی مشتری در مالزی                                                                           98

شکل۲- ۳۸ : مدل رضایتمندی مشتری درترکیه                                                                            99

شکل۲- ۳۹: مدل رضایتمندی مشتری در  ایران                                                                          100

شکل۲- ۴۰: مدل رضایت مشتری کانو                                                                                     103

شکل۲- ۴۱:  انواع وفاداری بر اساس میزان آزادی در انتخاب و میزان خرید                                          113

شکل۲- ۴۲: طبقه بندی وفاداری                                                                                            114

شکل۲- ۴۳: مدل وفاداری چهار مرحله ای                                                                                 115

شکل۲-۴۴: عوامل موثر بر هویت برند                                                                                      121

شکل۲- ۴۵: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط طالقانی و صدرائی                                               122

شکل۲- ۴۶: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط بیابانی و اسعدی                                                 123

شکل۲- ۴۷: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط چایپاکدی و وتپارسیت                                          124

شکل۲- ۴۸: مدل مفهومی ارائه شده توسط علی پور، گیلانیا و محمدی                                               124

شکل۲- ۴۹: مدل ارائه شده در تحقیق معروفی و نظری پور                                                             125

شکل۲- ۵۰: مدل ارئه شده در تحقیق حقیقی و همکاران                                                                126

شکل۲- ۵۱: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط شیرازی، زینوند و کریمی                                       127

شکل۲- ۵۲: مدل مفهومی تحقیق انجام شده توسط شاهین، زهیر و کیتاپسی                                       128

شکل۲-۵۳: مدل مفهومی تحقیق                                                                                            136

شکل۴-۱- مدل تأیید شده در بانک های دولتی                                                                          198

شکل ۴-۲- مدل تأیید شده در بانک های خصوصی                                                                      198

 


 

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….        صفحه

جدول۲-۱- ابعاد پنج گانه مدل سروکوال                                                                                    20

جدول۲-۲-مفهوم سازی هویت برند                                                                                           55

جدول ۲-۳-  تعاریف ارزش                                                                                                     69

جدول ۲-۴- ارزش مصرف کننده از دیدگاه هولبروک                                                                      77

جدول۳-۱- چارچوب نمونه­گیری                                                                                            144

جدول۳-۲- متغیرهای آشکار مربوط به متغیرهای پنهان                                                                145

جدول ۳-۳- پرسشنامه طراحی شده به همراه سنجه های مورد استفاده                                               147

جدول۳-۴- برآورد پایایی بخش‌های متفاوت پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش آلفای كرونباخ              149

جدول ۴-۱-خصوصی یا دولتی بودن بانک مشتریان                                                                     156

جدول۴-۲- جنسیت مشتریان بانک­های دولتی                                                                           156

جدول ۴-۳-جنسیت مشتریان بانک­های خصوصی                                                                        157

جدول ۴-۴٫ وضعیت تأهل مشتریان بانک­های دولتی                                                                     158

جدول ۴-۵-. وضعیت تأهل مشتریان بانک­های خصوصی                                                                158

جدول۴-۶-. سن مشتریان بانک­های دولتی                                                                                159

جدول ۴-۷-  سن مشتریان بانک­های خصوصی                                                                           160

جدول ۴-۸-  تحصیلات مشتریان بانک­های دولتی                                                                       161

جدول ۴-۹- تحصیلات مشتریان بانک­های خصوصی                                                                     162

جدول ۴-۱۰- درآمد مشتریان بانک دولتی                                                                                162

جدول ۴-۱۱- درآمدمشتریان بانک خصوصی                                                                              163

جدول۴-۱۲- نتایج آزمون K-S برای آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق (در حالت بانک­های دولتی)         165

جدول۴-۱۳- نتایج آزمون K-S برای آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق (در حالت بانک­های خصوصی)      165

جدول ۴-۱۴-  ماتریس کوواریانس بین متغیرهای تحقیق برای بانک­های دولتی                                    168

جدول ۴-۱۵- ماتریس کوواریانس بین متغیرهای تحقیق برای بانک­های خصوصی                                  169

جدول ۴-۱۶- شاخص‌های برازش مدل                                                                                     172

جدول ۴-۱۷- . بارهای عاملی سازه‌های تحقیق (سؤالات پرسشنامه)                                                  173

جدول ۴-۱۸- نتایج آزمون فرضیات تحقیق برای بانک­های دولتی                                                     176

جدول ۴-۱۹-نتایج آزمون فرضیات تحقیق برای بانک­های خصوصی                                                   183

جدول۴-۲۰- آزمون تفاوت سطح ارزش درک شده مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی                          194

جدول۴-۲۱-. میانگین ارزش درک شده مشتریان بانک دولتی و خصوصی                                           195

جدول ۴-۲۲- آزمون تفاوت سطح رضایت مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی                                    196

جدول ۴-۲۳- میانگین رضایت مشتریان بانک دولتی و خصوصی                                                      196

جدول ۴-۲۴- آزمون تفاوت سطح تمایلات رفتاری مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی                          197

جدول۴-۲۵- میانگین تمایلات رفتاری مشتریان بانک دولتی و خصوصی                                             197


 

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………         صفحه

نمودار ۴-۱- خصوصی یا دولتی بودن بانک مشتریان                                                                     156

نمودار۴-۲- جنسیت مشتریان بانک­های دولتی                                                                            157

نمودار۴-۳-جنسیت مشتریان بانک­های خصوصی                                                                         157

نمودار۴-۴٫ وضعیت تأهل مشتریان بانک­های دولتی                                                                      158

نمودار۴-۵-وضعیت تأهل مشتریان بانک­های خصوصی                                                                   159

نمودار۴-۶-سن مشتریان بانک­های دولتی                                                                                  160

نمودار۴-۷-سن مشتریان بانک­های خصوصی                                                                              160

نمودار۴-۸- تحصیلات مشتریان بانک­های دولتی                                                                          161

نمودار۴-۹- تحصیلات مشتریان بانک­های خصوصی                                                                      162

نمودار۴-۱۰- درآمد مشتریان بانک دولتی                                                                                 163

نمودار۴-۱۱-درآمد مشتریان بانک خصوصی                                                                               164

نمودار ۴-۱۲- گام‌های اساسی تحلیل                                                                                       166

نمودار ۴-۱۳- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های دولتی)                          179

نمودار ۴-۱۴- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های دولتی)              180

نمودار ۴-۱۵- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های دولتی)                          182

نمودار ۴-۱۶-  مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های دولتی)            182

نمودار ۴-۱۷- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های خصوصی)                      186

نمودار ۴-۱۸- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های خصوصی)          187

نمودار ۴-۱۹- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های خصوصی)                      189

نمودار ۴-۲۰- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های دولتی)             189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات طرح تحقیق

 

 

 1-1- بیان مسأله

تمایلات رفتاری مصرف کنندگان یک شاخص مناسب برای سنجش رفتارهای ذاتی و معنوی
می باشد.( تانگ و چن[۱]، ۲۰۰۸) بنابراین با وجود اینکه در اکثر مواقع شناخت گرایشات رفتاری واقعی مصرف کنندگان می تواند دشوار باشد.(فولرتون و پانج[۲]،۲۰۰۴) اما شناخت و پیش بینی رفتار
مصرف کنندگان یکی از مهمترین وظایف بازاریابان محسوب می شود. امروزه بسیاری از موسسات و سازمان های موفق، مفاهیم اولیه و جدید بازاریابی را پذیرفته و طبق آن عمل می کنند. آنها
دریافته اند که توجه و تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمت به مشتریان است. امروزه سازمان ها متوجه شده اند که مطلوب ترین و موفق ترین محصولات اگر
خواسته ها و نیازهای مشتریان را برآورده نسازند، مورد تقاضا واقع نخواهند شد. واضح است که برای موفقیت در این امر باید درک جامعی از نیازهای مصرف کنندگان احتمالی و بالقوه محصولات و خدمات داشته و از چگونگی کسب اطلاعات توسط آنان درباره خدمات و محصولات آگاهی حاصل کرد. سازمانها صرف نظر از اینكه چه محصولی را تولید می كنند باید موفقیت خود را در گرو خلق ارزش(بیشتر از رقیب) برای مشتری بدانند. ایجاد ارزش برای خدمت، در یک قیمت رقابتی، یک منبع بالقوه از مزیت رقابتی بوده و یکی از مهمترین مفاهیم برای درک رفتار مصرف کننده در صنعت خدمات است. پذیرفته ترین تعریف برای ارزش، تبادل میان دادن و گرفتن عنوان شده است، مشتری جهت ارزیابی ارزش دریافتی خود، آنچه را که به دست می آورد در برابر آنچه از دست می دهد مقایسه می کند. بنابراین مشتری در هنگام دریافت خدمت، به ارزیابی کیفیت عناصر تشکیل دهنده آن
می پردازد که اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات را از سوی سازمان ها بیان می کند. در کنار حفظ کیفیت خدمات یكی از رویكردهای موثر در خلق این ارزش، هویت بخشی و ارتقای نام تجاری است. به این صورت که برای فروش یک محصول یا خدمت، مصرف کنندگان باید به ارزش برتر نام تجاری متقاعد شوند. یك نام تجاری، برای آن كه قدرتمند باشد و قوی باقی بماند، وظیفه دارد كه نسبت به هویت خود وفادار باشد. مفهوم هویت نام تجاری، مبین رغبتی است كه باید تعیین كنندگان راهبردهای ارتباطی را وا دارد كه از سطح به عمق روند و نام تجاری را از ریشه بررسی كنند. هویت، جزءكلیدی برندسازی است و هستة ایجاد یك برند موفق، درك چگونگی ایجاد و توسعة هویت برند است. هویت نام تجاری، چارچوبی را برای یكپارچگی كل نام تجاری فراهم می آورد. از طریق آن، می توان حدود موقعیت گذاری را تعیین كرد، ابزار بیان آن را قانون مند ساخت، و از فردیت و دوام آن اطمینان یافت. سازمان ها باید بتوانند ارزشی معادل و یا بیش از آنچه مشتریان در ابتدا انتظار داشته اند به آنها برسانند و این ارزش رسانی باید برای ارضای نیازهای آنها کافی باشد. دستیابی به این هدف نیازمند درک وسیع رفتار مصرف کنندگان است.

مشتری، هدف نهایی خدمات بانکی می باشد و تامین رضایت مشتریان و نگهداری آنان برای بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر و الزامات سیستم های مدیریتی در موسسات و بنگاه های کسب و کارشناخته می شود. در دنیای رقابتی امروز، عصر سلطه بر مشتری به پایان رسیده است و موفقیت سازمان ها در گرو جلب رضایت مشتری و به کارگیری اصول مشتری مداری است. برای ایجاد وفاداری در مشتریان بانک، بهترین رویکرد آن است که در روابط مشتری و سازمان تطابق ایجاد شود و رضایتمندی و وفاداری در مشتری از طریق برقراری آنچه برای مشتری ارزش تلقی می شود ایجاد گردد. ارزش ادراک شده و رضایت در ادبیات خدمات و بازاریابی مورد توجه بسیار زیادی بوده و همواره یکی از متغیرهای مهم در بررسی رفتار مصرف کننده بوده اند. در بسیاری از تحقیقات انجام شده، ارزش ادراکی مشتری همواره یک ورودی مهم برای رضایت مشتری می باشد. اگر نتیجه ارزیابی مشتری از ارزش دریافتی وی مثبت باشد، به این معناست که دریافتی مشتری بیش از پرداختی وی خواهد بود در این حالت مزایایی که در نتیجه انتخاب یک سازمان نصیب مشتری می شود، انتظارات وی را برآورده کرده و پاسخگوی نیازهای متنوع مشتری می باشد و در نتیجه مشتری احساس رضایت خواهد کرد.

رابطه میان رضایت مشتری و رفتارهای پس از خرید وی در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و رضایت مشتری یکی از مهمترین پیش شرط های لازم جهت وفاداربودن مشتری به حساب می آید. توسعه، حفظ و افزایش وفاداری مشتریان به سوی محصولات و یا خدمات تجاری همواره به عنوان هدف اصلی در فعالیت های بازاریابی یک شرکت در نظر گرفته می شود. بسیاری از پژوهشگران بر این مورد اتفاق نظر دارند که وفاداری مشتری به صورت یکی از حالت های خرید بیشتر و گسترش سبد محصولات، خرید مجدد( تکرار خرید) و توصیه خرید به دیگران نمود پیدا می کند.( گریفین[۳]۱۹۹۵) بنابرین با توجه به اهمیت نقش رضایت بر رفتارهای پس از خرید مشتری، سازمان ها باید شرایط لازم را برای ایجاد این احساس رضایت در مشتری فراهم کنند. نتیجه این رضایت، بروز رفتارهای حمایتی از سوی مشتری و به نفع سازمان خواهد بود به این ترتیب در بلندمدت منافعی برای سازمان ها حاصل می شود که در نتیجه آن سهم بازار و سود آوری شان افزایش می یابد. اولیور[۴](۱۹۹۷) وفاداری را به عنوان”حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات از یك برند و انجام آن به طور مستمر در آینده تعریف می کند، البته با قبول این وضعیت كه تأثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی، به صورت بالقوه میتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود.” اولیور در این معنا تمایلات رفتاری مثل خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان را به عنوان یک احتمال ثابت برای مشارکت در رفتار در نظر می گیرد.

در نتیجه این پژوهش در تلاش است تا با ارائه یک مدل ساختاری، عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان را مورد بررسی قرار دهد. منظور از تمایلات رفتاری مشتریان، به نوعی رفتار پس از خرید آنان می باشد که با دو متغیر مراجعه مجدد و تبلیغات دهان به دهان اندازه گیری خواهد شد. برای بررسی عوامل موثر بر آن، به بررسی رابطه میان کیفیت خدمات، هویت برند، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری پرداخته خواهد شد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت شرکت ها در بازار رقابتی، ارائه خدمات با کیفیت بالا و برآورده کردن نیازهای مشتریان است. با توجه به تغیرات سریع در انتظارات مشتریان، فن آوری و روندهای جهانی شدن، سازمان ها باید فرآیندهای خود را چنان طراحی کنند که بتوانند محصولات و خدمات را با هزینه پایین، کیفیت بالا و در زمان کمی به مشتری ارائه کنند. از سوی دیگر برندها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزو دارایی های با ارزش شرکت ها و شاید با ارزش ترین دارایی آنها محسوب شوند. محققان بر این باورند که ارزش واقعی محصولات و خدمات برای شرکت ها فقط در درون محصولات و خدمات نیست بلکه این ارزش در ذهن مشتریان بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان پدید می آورد.(کلر و دیگران[۵] ، ۲۰۰۸) برندها و نام برندها از آن نظر اهمیت دارند که وقتی مشتری تصمیم به خرید می گیرد یک چارچوب ذهنی آماده شده را برای مراجعه او در اختیارش قرار می دهند. مردم برندهایی را خواهند خرید که از آنها نام و نشانی در ذهن داشته باشند.

 هرگز نمی توان از این نکته چشم پوشید که محرک اصلی برای سازمانهای تجاری که دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خود هستند، همانا مشتریان آن سازمان می باشند. به بیان دیگر هیچ کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقا نمی باشد. بنابراین بسیار حیاتی است تا هر موسسه تجاری، چارچوبی برای درک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر به واسطه گسترش شدید رقابت و پویایی اقتصاد، آرمانهاو اهداف سازمانها طی چندسال اخیر دچار تغییرات عمده ای شده است. در حالیکه پیش از این تمرکز بر جذب مشتریان جدید، سیاست عمده سازمانها بود، امروزه سیاست های راهبردی و تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمانها متمرکز شده اند. در شرکت هایی که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به خود اختصاص داده اند بواسطه علل متعددی از جمله نرخ خرید مجدد بالا، کاهش هزینه تبلیغات به خاطر درگیرشدن مشتریان در تبلیغات دهان به دهان، کاهش تمایل برای تعویض و تغییر منبع عرضه کننده کالا و خدمات، میزان سودآوری سازمان را به مراتب افزایش داده است.

امروزه هیچ سازمانی قبل از آگاهی از نحوه ارزیابی مشتریان در خصوص کیفیت محصول و معیارها و انتظاراتی که از این محصول یا خدمت دارند، نمی توانند ادعای مشتری مداری کنند. احساس مشتری نسبت به یک محصول (خدمت) تعیین خواهد کرد که آن محصول(خدمت) در بازار موفق بوده است یا خیر. رضایت مندی مشتری( به عنوان یک پاسخ احساسی) بازگشت سرمایه را تضمین می کند. بدون دانستن خواسته های مشتریان ممکن است مشتریان تمایل به مصرف کالا و خدمات را از خود نشان نداده و عملاً سرمایه گذاری انجام شده به شکست منتهی خواهد شد.

 اما باید در نظر داشت که تمام فرآیند ارزیابی مشتری، بسیار پیچیده بوده و برای یک برنامه ریزی موثر و تصمیمات کاربردی، خدمت دهندگان باید در جست و جوی دانشی باشند که چگونه مشتریان، متغیرهای موثر بر تصمیم خرید خود و همچنین متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار بعد از خرید خود را ادغام می کنند. آنها باید بدانند که این متغیرها چه هستند و چه ارتباطی با هم دارند. برای مثال خدمت دهندگان ممکن است با سوالاتی از این قبیل مواجه شوند که نقش هزینه های متفاوت مرتبط با تحویل خدمت و ارزیابی کیفیت خدمات در تعیین ارزش ادراک شده چیست؟ هویت برند چه نقشی در ارزیابی مشتری از ارزش دریافت شده، ایفا می کند؟ آیا مشتریان هزینه های پولی را به عنوان اولین شاخص های ارزش ادراک شده در نظر می گیرند؟ چه متغیرهایی بر رضایت مشتری تأثیرگذارند؟ چگونه اغلب متغیرهایی مانند کیفیت، ارزش و رضایت یکپارچه می شوند تا تمایلات رفتاری را تحت تأثیر قرار دهند؟ و در نهایت نقش ارزش مشتری در ارزیابی رضایت وی چیست؟ پاسخ به این سوالات هم از جنبه تئوریکی و هم از جنبه عملی بسیار مهم هستند.

تولیدکنندگان می توانند بر این اساس محصولات خود را تولید کنند، محیط سازمان خود را طراحی کنند، پرسنل خود را استخدام کرده و آموزش دهند و در نهایت محصولات خود را قیمت گذاری کنند تا موجب رضایت مشتریان خود شوند. مدیران با آگاهی از انواع ارزش های مورد نظر مشتریان، و همچنین با توجه به سطوح وفاداری آنان که در رفتارهایی مانند تکرار خرید متبلور می شود می توانند به بخش بندی مشتریان خود بپردازند که در این صورت قادر خواهند بود برنامه های بازاریابی منحصر به فردی را برای هر بخش به اجرا در آورند.

۱-۳- هدف تحقیق

هدف اصلی از انجام این تحقیق توسعه مدل مفهومی از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان
می باشد. تحلیلی مقایسه ای از عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان در بانک های دولتی و خصوصی، هدف دیگری است که دنبال خواهد شد.

۱-۴- سوالات تحقیق

  • عوامل اثرگذار بر تمایلات رفتاری مشتریان کدام اند؟
  • تأثیر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری مشتری چگونه است؟
  • تأثیر هویت برند بر تمایلات رفتاری مشتری چگونه است؟
  • آیا میزان اثر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است؟
  • آیا میزان اثر هویت برند بر تمایلات رفتاری مشتری در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است؟

[۱] -Tang and Chen

[۲] -Fullerton and Punj

[۳] -Griffin

[۴] -Oliver

[۵] -Keller and etal.

تعداد صفحه :۲۴۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]