پایان نامه ارشد: پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های بورس – فروش پایان نامه

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                              صفحه              

 

چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….۱۰

فصل اول:کلیات پژوهش

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
  • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..۱۵
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..۱۶

             ۱-۴-۱  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..۱۶

           ۱-۴-۲  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….۱۷

  • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..۱۷
  • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..۲۰

۱-۶-۱ قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...۲۰

۱-۶-۲ قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۶-۳ قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

  • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
    • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………۲۱

           ۱-۸-۱-۱بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………۲۱

۱-۸-۱-۲ توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………۲۱

                 ۱-۸-۱-۳ تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… ۲۱

                 ۱-۸-۱-۴ هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

                 ۱-۸-۱-۵ اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

                 ۱-۸-۱-۶ صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                 ۱-۸-۱-۷ سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                  ۱-۸-۱-۸ اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

              ۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. ۲۳

                 ۱-۸-۲-۱ بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

                 ۱-۸-۲-۲ توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

                 ۱-۸-۲-۳ اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

                 ۱-۸-۲-۴ اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

                 ۱-۸-۲-۵ سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..۲۶

۲-۲ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..۲۸

      ۲-۲-۱ بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

      ۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

      ۲-۲-۳  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

      ۲-۲-۴ حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

      ۲-۲-۵  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

      ۲-۲-۶ اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

      ۲-۲-۷ سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

      ۲-۲-۸  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

      ۲-۲-۹  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

      ۲-۲-۱۰ مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

      ۲-۲-۱۱ طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

      ۲-۲-۱۲ ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

      ۲-۲-۱۲ ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰

      ۲-۲-۱۳ اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

         ۲-۲-۱۳-۱ آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..۴۲

        ۲-۲-۱۳-۲  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

        ۲-۲-۱۳-۳  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

        ۲-۲-۱۳-۴  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

        ۲-۲-۱۳-۵  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۳ پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………۴۷

۲-۳-۱ پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۳-۲ پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..۴۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۲ متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۳ جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۵ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۴-۲ آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

  ۴-۳ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۵-۲ نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

    ۵-۲-۱ نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹   

    ۵-۲-۲ نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

    ۵-۲-۲-۱ فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

    ۵-۲-۲-۲ فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

    ۵-۲-۲-۳ فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

    ۵-۲-۲-۴ فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

    ۵-۲-۲-۵ فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۵-۳ پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۲ پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۴ موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

 

(۳-۱)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………۴۴

 (۴-۱)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

(۴-۲)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

(۴-۳) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..۴۸

        (۴-۴)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….۴۹

(۴-۵) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

(۴-۶) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..۵۱

(۴-۷) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

(۴-۸) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

(۴-۹) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………۵۲

       (۴-۱۰) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

(۴-۱۱) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

(۴-۱۲) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………۵۴

       (۴-۱۳) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

(۴-۱۴) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

(۴-۱۵) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….۵۶

       (۴-۱۶) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

(۴-۱۷) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

(۴-۱۸) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………۵۸

       (۴-۱۹) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

(۴-۲۰) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

(۴-۲۱) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….۵۹

           (۴-۲۲) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

(۴-۲۳) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

(۴-۲۴) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..۶۱

           (۴-۲۵) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

(۴-۲۶) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

(۴-۲۷) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………۶۳

           (۴-۲۸) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

(۴-۲۹) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

(۴-۳۰) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….۶۵

           (۴-۳۱) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

(۴-۳۲) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

(۴-۳۳) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….۶۷

           (۴-۳۴) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷

(۴-۳۵) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

(۴-۳۶) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….۶۹

           (۴-۳۷) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

(۴-۳۸) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

(۴-۳۹) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………۷۰

           (۴-۴۰) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

(۴-۴۱) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

(۴-۴۲) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..۷۲

           (۴-۴۳) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

(۴-۴۴) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

(۴-۴۵) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..۷۴

           (۴-۴۶) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

(۴-۴۷) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

(۴-۴۸) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………۷۶

           (۴-۴۹) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

(۴-۵۰) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

(۴-۵۱) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..۷۸

           (۴-۵۲) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

(۴-۵۳) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

(۴-۵۴) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………۸۰

           (۴-۵۵) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

(۴-۵۶) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

(۴-۵۷) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………۸۲

           (۴-۵۸) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

(۴-۵۹) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

(۴-۶۰) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….۸۴

           (۴-۶۱) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه              

 

(۱-۱) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……۱۰

 

 

پایان نامه : 

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]