پایان نامه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.A)                                                                         رشته: حسابداری
 
عنوان
قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک
 

سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱  
۱-۱٫       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲  
۱-۲٫       بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. ۳  
۱-۳٫       اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………. ۴  
۱-۴٫       وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین ……………………………………………………. ۵  
۱-۵٫       اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵  
۱-۶٫       پرسش‌های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۶  
۱-۷٫       فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۶  
۱-۸٫       روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۶  
۱-۹٫       جامعه آماری و نمونه مورد بررسی ………………………………………………………………….. ۶  
۱-۱۰٫  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات عملیاتی ……………………………………………………………… ۷  
۱-۱۱٫  قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۷  
۱٫  
۱٫۱٫  
۱٫۲٫  
۱٫۳٫  
۱٫۴٫  
۱٫۵٫  
۱٫۶٫  
۱٫۷٫  
۱٫۸٫  
۱٫۹٫  
۱٫۱۰٫  
۱٫۱۱٫  
۱-۱۱-۱٫ قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………..
۷  
۱-۱۱-۲٫ قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………….. ۷  
۱  
۱-۱٫  
۱-۲٫  
۱-۳٫  
۱-۴٫  
۱-۵٫  
۱-۶٫  
۱-۷٫  
۱-۷-۱٫  
۱-۷-۲٫  
۱٫  
۱٫۱٫  
۱٫۲٫  
۱٫۳٫  
۱٫۴٫  
۱٫۵٫  
۱٫۶٫  
۱٫۷٫  
۱٫۷٫۱٫  
۱٫۷٫۲٫  
۱-۱۱-۳٫ قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………
۸  
۱-۱۲٫  ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۸  
۱-۱۳٫  خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………. ۸  
     
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق ۹  
بخش اول: مبانی نظری تحقیق    
۱       
۲       
۲٫       
۲-۱٫      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
۱۰  
۱         
۲         
۲-۲٫        اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………………………
۱۱  
۲-۳٫      اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری………………………………………………………………… ۱۲  
۲-۴٫      مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری……………………………………………………. ۱۳  
۲-۵٫      کیفیت اقلام تعهدی………………………………………………………………………………………… ۲۲  
۲-۶٫      کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک عامل خطرپذیری……………………………………………. ۲۳  
۲-۷٫      نقش اولین ماه سال (ژانویه) در آزمون عوامل خطرپذیری……………………………………. ۲۷  
۲-۸٫      فروش زیان مالیاتی و اثر ژانویه………………………………………………………………………… ۳۰  
۲-۹٫      شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) و فروش زیان مالیاتی……………… ۳۱  
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۳  
۲-  
۲-۱٫  
۲-۲٫  
۲-۳٫  
۲-۴٫  
۲-۵٫  
۲-۶٫  
۲-۷٫  
۲-۸٫  
۲-۹٫  
۲-۱۰٫  
۲-۱۱٫  
۲-۱۰٫ تحقیقات مرتبط با قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی …………………………………………..
۳۳  
۲-۱۰-۱٫ تحقیقات انجام‌شده در خارج از كشور ………………………………………………… ۳۳  
۲-۱۰-۲٫ تحقیقات انجام‌شده در داخل كشور …………………………………………………….. ۴۲  
۲-۱۱٫ خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………….. ۴۷  
     
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق ۵۰  
۱       
۲       
۳       
۳-۱٫      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
۵۱  
۳-۲٫        بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… ۵۱  
۳-۳٫        فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۵۳  
۳-۴٫        روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۵۴  
۱-۱٫       
۳-۵٫      روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..
۵۶  
۳-۶٫      ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………….. ۵۶  
۳-۷٫      جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………… ۵۷  
۳-۸٫      روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………. ۵۷  
۳-۹٫      نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………. ۵۷  
۱  
۲  
۳  
۳-۱٫  
۳-۲٫  
۳-۳٫  
۳-۴٫  
۳-۵٫  
۳-۶٫  
۳-۷٫  
۳-۸٫  
۳-۹٫  
۳-۱۰٫ مدل‌های آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………
۶۰  
۱-۲٫  
۳-۱۱٫ متغیر‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………….
۶۱  
۳-۱۲٫ آزمون‌های آماری …………………………………………………………………………………………… ۶۶  
۳-۱۲-۱٫                       آزمون‌های مرتبط با انتخاب نوع مدل …………………………………………………… ۶۶  
۳-۱۲-۲٫                       روش‌های آماری آزمون فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………. ۶۸  
۱-۱۱٫    
۳-۱۳٫   خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………….
۷۰  
     
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌هاو آزمون فرضیه‌های تحقیق ۷۱  
۲-       
۳-       
۴       
۴-۱٫      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
۷۲  
۴-۲٫      توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۷۳  
۴-۳٫      آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………… ۷۴  
۲٫       
۳٫       
۴٫       
۴٫۱٫       
۴٫۲٫       
۴٫۳٫       
۴-۳-۱٫      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت سالانه ……………………………
۷۴  
۴-۳-۲٫        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت ماهانه ………………………….. ۷۶  
۴-۳-۳٫        آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پرتفوی‌های تشکیل‌شده…………….. ۷۸  
۴-۴٫      آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………….. ۸۱  
۴٫۴٫         
۴-۴-۱٫        بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق ………………………………………………
۸۲  
۴-۴-۱-۱٫  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت سالانه ………….. ۸۲  
۴-۴-۱-۲٫  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه …………… ۸۴  
۴-۴-۱-۳٫  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق در پرتفوی‌های تشکیل‌شده ۸۵  
۴-۴-۲٫        آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………….. ۸۷  
۴-۴-۲-۱٫  آزمون تشخیص مدل …………………………………………………………….. ۸۷  
۴-۴-۲-۲٫  آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………. ۸۷  
۴-۴-۲-۳٫  آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………. ۹۰  
۴-۴-۲-۴٫  آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………… ۹۲  
۴-۵٫      خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………. ۱۰۲  
     
فصل پنجم: نتیجه‌گیری ۱۰۳  
۴-       
۵       
۵-۱٫      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۴  
۵-۲٫      مرور موضوع تحقیق و روش اجرای آن …………………………………………………………… ۱۰۵  
۵-۳٫      یافته‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸  
۵-۴٫      بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………… ۱۱۰  
۵-۵٫      محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۱۲  
۵-۶٫      پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۱۱۳  
۵-۶-۱٫        پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………. ۱۱۳  
۵-۶-۲٫        پیشنهادها برای تحقیقات آتی …………………………………………………………… ۱۱۳  
۵-۷٫      خلاصه فصل پنجم ………………………………………………………………………………………… ۱۱۴  
     
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵  
     
پیوست‌ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰  
پیوست شماره ۱: اطلاعات شرکت‌های نمونه ………………………………………………………………. ۱۲۱  
پیوست شماره ۲: آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه…………………………………………………… ۱۲۴  
۱       
۲       
۲-۱٫      آمار توصیفی متغیرهای سالانه ………………………………………………………………………….
۱۲۴  
۲-۲٫      آمار توصیفی متغیرهای ماهانه …………………………………………………………………………. ۱۲۹  
۲-۳٫      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی‌های تشکیل شده ………………… ۱۳۰  
پیوست شماره ۳: نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………….. ۱۳۱  
۳       
۳-۱٫      نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت سالانه ………………………………………………..
۱۳۱  
۳-۲٫      نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت ماهانه ……………………………………………….. ۱۳۸  
۳-۳٫      نتایج آزمون‌های انجام شده در سطح پرتفوی‌های تشکیل شده …………………………….. ۱۴۳  
          چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۹  

 
چکیده
در ادبیات حسابداری، این كه شاخص كیفیت اقلام تعهدی که معمولاً توسط معیار تعدیل شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) نمایندگی می‏شود به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یك عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است یا خیر یک سوال بحث‌برانگیز است. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏كنند، در حالی كه برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏كنند.
در این تحقیق نیز برای بررسی این موضوع که آیا شاخص كیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده است یا خیر از معیار تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ است که با اعمال محدودیت‌هایی نمونه نهایی مورد بررسی شامل ۷۳۲ سال-شرکت (۷۲۸۷ مشاهده ماهانه) به روش قضاوتی انتخاب شده است. برای بررسی وجود رابطه بین بازده آتی سهام و کیفیت اقلام تعهدی، بازده آتی سهام نسبت به شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل سه‌گانه فاما و فرنچ (۱۹۹۲) به صورت مقطعی با استفاده از ۷۳۲ (۷۲۸۷) مشاهده سالانه (ماهانه) برازش شد و در نهایت همانند کور و همكاران (۲۰۰۸)، با استفاده از روش رگرسیون مقطعی ۲ مرحله‏ای (فاما و مکبث) كه در آن بازده اضافی نسبت به بتاهای عوامل خطرپذیری برازش می‏شود، بررسی ‏شد که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است یا خیر.
نتایج حاصل از داده‌های این تحقیق همانند نتایج كور و همكاران (۲۰۰۸) و دیگران نشان داد که رابطه مثبت معنی‌داری بین شاخص كیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام وجود ندارد، همچنین شاخص تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده نیست (مشابه نتایج كور و همكاران ۲۰۰۸، ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱). به عبارت دیگر نتایج این تحقیق شواهدی مبنی بر قیمت‌گذاری شاخص تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) ارائه نداد.
 
کلید واژه‌ها: کیفیت اقلام تعهدی، خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و رگرسیون مقطعی ۲ مرحله‏ای
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 

  • مقدمه

در طی سال‌های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در تبیین و پیش‌بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته‌اند. در این میان با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه خطرپذیری اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد و تخمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، كیفیت و دقت تهیه‌ی این اطلاعات دغدغه استفاده‌کنندگان بوده و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.
البته بحث روزافزون در این زمینه كه آیا كیفیت اطلاعات حسابداری (خطرپذیری اطلاعاتی) به طور مستقل بر هزینه سرمایه شركت تأثیر می‏گذارد، همچنان به صورت یك مسئله بحث‌برانگیز باقی مانده است. بسیاری از این مناظره‌ها و بحث‌ها نیز بر كیفیت اقلام تعهدی متمركز است و سوال مهم و حل نشده این است كه آیا شاخص كیفیت اقلام تعهدی (که معمولاً بر اساس معیار تعدیل‌شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو[۱] (۲۰۰۲) کمّی می‏شود) به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یك عامل صرف خطرپذیری محسوب می‌شود یا خیر. برخی این عامل را بر مبنای مفهوم خطرپذیری تفسیر می‏كنند (برای‏ مثال فرانسیس و همكاران [۲]۲۰۰۵، ابودی و همكاران ۲۰۰۵[۳]، اگنوا ۲۰۰۸[۴]، كیم و كی ۲۰۱۰[۵]). درحالی‌که برخی دیگر این دیدگاه را رد می‏كنند (مانند كور و همكاران ۲۰۰۸[۶] و ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱[۷]). با وجود این ابهام درباره وضعیت خطرپذیری شاخص كیفیت اقلام تعهدی، همچنان در بخش وسیعی از ادبیات حسابداری استنتاج بر مبنای این فرض صورت می‏گیرد كه كیفیت اقلام تعهدی معیاری برای خطرپذیری اطلاعاتی است. بنابراین ارائه درك بهتری از این‌كه آیا قیمت‏گذاری شاخص كیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص. ۱۳۴۹).

  • بیان مسئله

همان طور که پیش‌تر بیان شد، ارائه درك بهتری از این‌كه آیا قیمت‏گذاری شاخص كیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد و یكی از مسائل اساسی در این بحث این است كه آیا رابطه مثبت و قوی بین بازده آتی و شاخص كیفیت اقلام تعهدی وجود دارد[۸].
بنابراین چنانچه شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی زیاد به طور متوسط نسبت به شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی کم عملكرد بهتری نداشته باشند، بنابراین شاخص كیفیت اقلام تعهدی نمی‏تواند نشان‌دهنده خطرپذیری و آزمونی اضافی برای قیمت‌گذاری دارایی‏ها باشد (كور و همکاران ۲۰۰۸). با این حال، شواهد قبلی مربوط به رابطه‌ی بین شاخص كیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی، غیرقطعی است به طوری که متناسب با مطالعات انجام‌شده، دوره‏های مورد مطالعه و متدولوژی‌های استفاده‌شده، متفاوت بوده است. به عنوان مثال، كور و همکاران (۲۰۰۸) نتیجه‏گیری كردند، رابطه‌ی مثبت بااهمیتی بین شاخص كیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام پس از كنترل انحراف‌های (سو گیری‌های) مربوط به ساختار خرد بازار[۹] و یا هزینه‏های معاملات[۱۰] وجود ندارد. از سوی دیگر، اگنوا (۲۰۰۸) و كیم و كی (۲۰۱۰) استدلال كردند كه شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی زیاد پس از كنترل شوك جریان نقدی یا حذف سهام كم ارزش، عملكرد بهتری نسبت به شركت‏هایی با شاخص كیفیت اقلام تعهدی پایین دارند (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص. ۱۳۵۰).
از آنجا كه آزمون‏های سنتی قیمت‌گذاری دارایی‏ها (مانند مطالعات فوق) نتایج متفاوتی را در قیمت‌گذاری شاخص كیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه در بحث خطرپذیری داشته‌اند. در این تحقیق، مطابق با پژوهش‌های قبلی(کور و همکاران، ۲۰۰۸ و ماشرووالا و ماشرووالا، ۲۰۱۱) كیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا شاخص كیفیت اقلام تعهدی می‌تواند معیاری برای خطرپذیری باشد یا خیر.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت بررسی قیمت‏گذاری كیفیت اقلام تعهدی به این دلیل است که فرانسیس و همکاران[۱۱] (۲۰۰۵) با بررسی اثر كیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه نتیجه‏گیری كردند كه “خطر اطلاعاتی (كه براساس كیفیت اقلام تعهدی کمّی می‏شود) یك عامل خطرپذیری قیمت‎گذاری شده است”. اما، كور و همكاران (۲۰۰۸) به این نتیجه رسیدند كه رگرسیون‏های فرانسیس و همكاران (۲۰۰۵) ارتباط همزمان بین بازده اضافی و بازده عوامل را بررسی می‏كنند و نه آزمون این فرضیه كه شاخص کیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، بنابراین شواهدی دال بر این‌كه شاخص كیفیت اقلام تعهدی یك عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و بازار كیفیت اقلام تعهدی را در قیمت سهام وارد می‌كند، ارائه نمی‌دهند (کور و همکاران ۲۰۰۸، ص ۲). با استفاده از بازده‏های ماهانه، كور و همكاران (۲۰۰۸) دریافتند كه یك رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام در دوره مورد آزمون ابودی و همكاران (۲۰۰۵) وجود دارد، اما هیچ رابطه‏ای در دوره مورد بررسی فرانسیس و همكاران (۲۰۰۵) وجود ندارد. (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص ۱۳۵۳-۱۳۵۲).
برخلاف كور و همكاران (۲۰۰۸)، دو مطالعه اخیر وجود رابطه مثبت بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام و همچنین صرف خطرپذیری مثبت در رابطه با شاخص کیفیت اقلام تعهدی پس از كنترل شوك‏های جریان نقدی (اگنوا ۲۰۱۰) و سهام كم ارزش (كیم وكی ۲۰۱۰)، را نشان داده‌ است.
 اِكر[۱۲] و همكاران (۲۰۰۶) به طور مستقیم این موضوع كه آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازده‏های آتی را پیش‏بینی می‏كند یا خیر را آزمون نكردند. اما، پرتفوی عامل تقلیدی آن‌ها (با استفاده از بازده‏های روزانه) به طور متوسط بازده‏های بیشتری كسب نمود كه نشان می‏دهد در دوره نمونه مورد بررسی آن‌ها شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های آتی سهام دارای همبستگی مثبت زیادی هستند.
با وجود چنین شواهد در هم ریخته‏ای در خصوص خطرپذیری کیفیت اقلام تعهدی، هنوز اجماعی در مورد این‌که کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان عامل خطرپذیری اطلاعاتی) یک عامل خطرپذیری است یا خیر وجود ندارد و همچنان در بخش بخش بزرگی از ادبیات مالی تصور بر این است که خطرپذیری اطلاعاتی (كه توسط شاخص کیفیت اقلام تعهدی نمایندگی می‏شود) قیمت‌گذاری می‌شود که تكیه بر نتایج فرانسیس و همكاران (۲۰۰۴ و ۲۰۰۵) دارند كه بیان می‏كند خطرپذیری اطلاعاتی، قیمت‌گذاری شده است.
[۱]Modified Dechow and Dichev (2002) Accruals Quality Measure (AQ).
[۲] Francis et al.
[۳] Aboody et al.
[۴] Ogneva
[۵] Kim and Qi
[۶] Core et al.
[۷] Christina A. Mashruwala & Shamin D. Mashruwala.
[۸] شاخص کیفیت اقلام تعهدی بزرگ‌تر دلالت بر کیفیت پایین اقلام تعهدی دارد. توجه کنید که در کل این مطالعه، شاخص کیفیت اقلام تعهدی بطور خاص اشاره به معیار تعدیل شده كیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) دارد و عموماً اشاره به کیفیت اقلام تعهدی ندارد.
[۹] Market Microstructure
[۱۰]Transaction Costs
[۱۱] Francis, LaFond, Olsson, and Schipper
[۱۲] Ecker
تعداد صفحه :۱۶۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :