پایان نامه :بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت مالی

عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده حسابداری و مدیریت

 

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA)

دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی

 

عنوان:

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در

 بورس  اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر رضا آقاجان نشتایی

استاد مشاور:

دکتر میر عبدالحسین عسگری رانکوه

بهمن ۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده تحقیق

 

امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده كنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فكری شركت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شركت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ كنند. پس شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فكری شركتها هم برای مدیران و هم برای استفاده كنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد كه روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکرد مالی (بازده دارایی) شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بمنظور پاسخ به پرسشهای تحقیق، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شده است. برای بررسی صحت فرضیه ها، اطلاعات از بین جامعه آماری هدف تحقیق که شامل مدیران و کارشناسان شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی ۵ ساله (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰) می باشند، جمع آوری شد. روش نمونه گیری این تحقیق از نوع حذفی می باشد که در نهایت ۲۰ شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش سرمایه فکری از ابزار پرسشنامه که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده و مستند به تحقیقات موضوعی مرتبط با طیف لیکرت می باشد استفاده شد، همچنین به منظور سنجش متغیرهای وابسته از صورت های مالی ارائه شده شرکت های موجود در جامعه آماری استفاده شد. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار spss و روش تحلیل همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های خودروسازی عضو بورس است همچنین در میان مولفه های سرمایه فکری، سرمایه انسانی با ضریب همبستگی ۰٫۶۳۷ و سرمایه ارتباطی با ضریب همبستگی ۰٫۵۹۸ به ترتیب بیشترین همبستگی را با عملکرد مالی داشته اند و بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی:سرمایه فکری(IC)، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، عملکرد مالی(ROA)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

.۱-۱مقدمه …………………………………… ۲

.۱-۲بیان مسئله  تحقیق …………………………………………… ۳

.۱-۴ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………… ۶

.۱-۵اهداف تحقیق ……………………………… ۷

.۱-۶نوع روش تحقیق ……………………………. ۷

.۱-۷چارچوب نظری تحقیق …………………………………………… ۸

.۱-۸فرضیات تحقیق …………………………….. ۸

.۱-۱۲قلمرو تحقیق……………………………… ۹

.۱-۱۴تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………….. ۹

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

.۲-۱مقدمه…….. ……………. ………………………………………………۱۳

.۲-۲اهداف واحدهای انتفاعی………. ……………. ……………………………………………….۱۴

.۲-۲-۱حداکثر نمودن سود……………. ……………………………………………………………………………………………….۱۴

.۲-۲-۲حداکثر نمودن ثروت……………. ……………………………………………………………………………………………….۱۴

.۲-۳نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی……………. ………………………………………………..۱۵

.۲-۴مفهوم عملکرد شرکت……………. ………………………………………………………………………………………………..۱۶

.۲-۵ارزیابی عملکرد……………………………….. ………………………………………………….۱۸

.۲-۵-۱اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………۱۹

۲-۶٫ارتباط پاسخگویی و اندازه گیری عملکرد……………. …………………………………………………۲۰

.۲-۷رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد………………………………………………………………………..۲۱

.۲-۸معیارهای ارزیابی عملکرد مالی……………. …………………………………………………۲۴

.۲-۸-۱معیارهای عملکرد حسابداری……………………………………………… ……………………. .. ……………….۲۴

.۲-۸-۲معیارهای عملکرد اقتصادی…… ……………………. …………… … ……… ۲۷

.۲-۹سود حسابداری……………. …………………………………………………………………………………. …………… ۲۹

.۲-۹-۱اهداف گزارشگری سود حسابداری……………. …………………………………. ……………..۳۰

.۲-۹-۲سودمندی سود……………. …………………………………………………………………………………………………۳۱

.۲-۱۰ نرخ بازده دارایی ها(ROA………………………………………………………………………………………………..32

.۲-۱۱سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری……………………………………………………… ………….۳۴

.۲-۱۲مفهوم سرمایه فکری……………………………………………………………………………………. ……………………۳۵

.۲-۱۳ویژگی های سرمایه فكری……………………………………………………………………………. …………………….۳۷

.۲-۱۴اجزای سرمایه فکر………………………………………………………………………….. ………………………………..۳۷

.۲-۱۵سنجش سرمایه فکری و مدل های توصیفی آن………………………………….. … ………………………………۳۹

.۲-۱۶ارزش سرمایه های فکری برای سازمانها………………………………………. … … … … … … … ……………۴۵

.۲-۱۷پیشینه تحقیق……………………………………………………………….. … … … … … … … … …………………….۴۵

۲-۱۸٫نتیجه گیری و استنتاج مدل تحقیق …………………………………… … … … … … ………………………………۴۹

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

.۳-۱مقدمه……………………………………………………………………………. … … ……………………….. ………………..۵۱

.۳-۲روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. …… …………….۵۱

.۳-۲-۱نوع تحقیق بر مبنای هدف………………………………………………………………………………………………….۵۱

.۳-۲-۱-۱تحقیق بنیادی یا پایه ای…………………………………………………………………………………………………۵۲

.۳-۲-۱-۲تحقیق کاربردی……………………………………………………………………………………………………………۵۲

.۳-۲-۲نوع تحقیق بر مبنای روش……………………………………………………. … … … ………………………………۵۲

.۳-۳جامعه و نمونه آماری…………………………………………… ………………. ……………………………………………۵۳           ۳-۳-۱٫نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………… ………………. …………………………………۵۴

.۳-۴ابزارها و روش های جمع آوری داده…………………………………….. ………………………………………………۵۶

.۳-۴-۱روایی و پایایی ابزار گرداوری اطلاعات…………………………….. ……. ……………………………………….۵۸

.۳-۴-۱-۱روایی………………………………………………………………….. ….. ………………………………………………۵۹

.۳-۴-۱-۲پایایی………………………………………………………………………. ………………………………………………..۵۹

.۳-۴-۱-۲-۱روش آلفای کرونباخ………………………………………………………………. ……………………………….۶۰

.۳-۵روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………. ……………………………………….۶۳

.۳-۶نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. ………………. ……………………….۶۳

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

.۴-۱مقدمه………………………………………………………………………. ……………….. ……………………………………۶۵

.۴-۲تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………… ……………….. … ……………………….۶۵

.۴-۲-۱سرمایه فکری و خرده مقیاس های آن………………………………… ……………………………………………..۶۶

سرمایه انسانی …………………………………………………………………………………………… ………………………………۶۷

سرمایه ساختاری………………………………………. ………………………………. ……………….. ……………………………۶۸

سرمایه ارتباطی (مشتری )……………………………………………………… ……………….. … … … ………………………۶۹

.۴-۲-۲عملکرد مالی (بازده داراییROA ) ……………………………………… ……………….. ………………………….70

بررسی نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………………….. ……………………..۷۱

.۴-۳آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………. ……………………………….۷۲

 

 

 

 

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

.۵-۱مقدمه…………………………………………………………………………………. ……………….. ………………………….۷۵

.۵-۲نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………….. ……………….. ………………………….۷۶

.۵-۲-۱توصیف متغیر سرمایه فکری و خرده مقیاس های آن…………………… …………………………………….۷۶

.۵-۲-۲توصیف متغیر عملکرد مالی (بازده دارایی ROA) ………….. ……….. ……………….. …………………….77

.۵-۳نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………… . ………………………………………۷۷

پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق…………………………………………………………… ……………………………….۷۹

.۵-۵پیشنهادات بر اساس سوال های تحقیق……………………………………… … ……………… ……………………۸۰

.۵-۶محدودیت های تحقیق………………………………………………….. ……………… …………………………………..۸۲

.۵-۷پیشنهادات برای تحقیقات آتی در این زمینه…………………… ……………. ………………………………………..۸۳

پیوست…………………………………………………………………………………….. ……………… … …… ……………………۸۴

منابع…………………………………………………………………… ……………… ……………… …… …………………………….۹۱

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۱-۲ تعاریف سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………۳۶

جدول ۲-۲ راهنمای فرمول های سرمایه فکری………………………………………………………………………………..۴۴

جدول۱-۳ نسبت بازده دارایی (ROA) شرکت های منتخب ………………………………………. … ……………….۵۵

جدول۱-۴ توصیف متغیر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………..۶۶

جدول۲-۴ توصیف متغیر سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………… ۶۷

جدول۳-۴ توصیف متغیر سرمایه ساختاری………………………………………………………………………………………۶۸

جدول۴-۴ توصیف متغیر سرمایه ارتباطی(مشتری)…………………………………………………………………………….۶۹

جدول۵-۴ توصیف متغیربازده داراییROA………………………………………………………………………………………….70

جدول ۶-۴ همبستگی بین سرمایه فکری با عملکرد مالی ……………………………………… …………………………….۷۲

جدول ۷-۴ همبستگی بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی  ………………………………….. … … ……………………..۷۳

جدول ۸-۴ همبستگی بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی…………………………………………. …………………..۷۳

جدول ۹-۴ همبستگی بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی ………………….. ……… ………………………………….۷۴

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴ هیستوگرام متغیر سرمایه فکری……………………………………….. ………………………………………….۶۶

نمودار ۲-۴- هیستوگرام متغیر سرمایه انسانی…………………………………………………………….. …………………..۶۷

نمودار ۳-۴ هیستوگرام متغیر سرمایه ساختاری………………………………. …………………….. ……………………….۶۸

نمودار ۴-۴ هیستوگرام متغیر سرمایه ارتباطی(مشتری)………………………………………. ……………………………..۶۹

نمودار ۵-۴ هیستوگرام متغیر بازده داراییROA……………………………………………………. ……………………………70

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل شماره ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………. ………………………..۸

شکل شماره۲-۲ استنتاج مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………… …………………………..۴۹

 

 


۱-۱٫مقدمه

شرکت ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد مالی قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی های مشهود چون اموال، ماشین آلات و تکنولوژی های فیزیکی دارای جانشین هستند که می توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر، توانا هستند. (نمازی و ابراهیمی، ۱۳۹۰)از طرفی، توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهه اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. (همتی و همکاران، ۱۳۸۹) در اقتصاد دانش محور كنونی، سرمایه فكری عامل اصلی برتری و بهبود عملكرد شركتهاست. (رحیمیان و همکاران، ۱۳۹۱)سرمایه فکری شامل تمام منابعی از سازمان است که ارزش سازمان و همچنین شایستگی سازمان را بالا می برند. پس این نشان می دهد که مدیریت سرمایه فکری به شکلی موثر و کارامد، ارزش و عملکرد مالی سازمان را افزایش خواهد داد. (Ahmad khan et al., 2012)استفاده كنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فكری شركت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شركت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ كنند.پس شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فكری شركتها هم برای مدیران و هم برای استفاده كنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد كه روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. موضوع دیگری كه باید به آن اشاره كنیم، نقش و جایگاه صنعت خوردرو در میان صنایع فعال در بازار ایران می باشد. طبق آخرین رده بندی سیصد شركت بزرگ كشور در سال ۱۳۸۹ كه از سوی سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته است از میان۲۲ گروه صنعتی فعال درایران، گروه قطعات خودرو و وسایط نقلیه جایگاه اول را از نظر فروش به خود اختصاص داده اند.(رحیمیان و همکاران، ۱۳۹۱) از این رو، با توجه به اهمیت سرمایه فكری و تاثیر آن بر عملكرد شركت ها و نیز جایگاه صنایع خودروسازی و ساخت قطعات در این تحقیق سعی داریم ارتباط بین سرمایه فكری وعملكرد مالی شركت های فعال در صنایع خودرویی را مورد بررسی قرار دهیم.صنعت خودروسازی ایران،پس از صنعت نفت فعال ترین صنعت ایران است در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را کسب کرد.با توجه به اینکه صنعت خودرو تا این اندازه حائز اهمیت می باشدهمچنین اخیراً با توجه به تورم قیمت خودرو تصمیم گرفتم  که برای پایان نامه خود در این زمینه کار کنم.

۲-۱٫بیان مساله تحقیق

امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی میخواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد.(Ahmad khan et al., 2012) در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابعند. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند.(سینایی و همکاران، ۱۳۹۰). به رغم پذیرش نقش انکارناپذیر سرمایه فکری و دارایی های نامشهود در عملکرد شرکت ها، اغلب سامانه های سنتی قادر به اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها و انعکاس آن در صورت های مالی نیستند، در حالی که اهمیت آنها در افزایش ثروت سهامداران، کسب سوداوری پایدار، افزایش سهم شرکت ها از بازارهای جهانی، ارزیابی عملکرد فعلی واحد تجاری و همچنین پیش بینی های آتی، همواره مورد توجه بوده است. از آنجایی که شرکت ها در انجام برنامه ریزی های راهبردی به شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیرامون خود می پردازند، بنابراین ناگزیر به کسب اطلاعات جامع درباره ظرفیت ها، کفایت و کارایی منابع داخلی خود هستند. Marr, 2004)) محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و ساختار سازمانی و غیره را دربرگیرد (قلیچ لی و همکاران، ۱۳۸۷) عوامل نامشهود و سرمایه فکری به عنوان اصلی ترین عنصر توسعه در اقتصاد دانش محور، توانایی لازم برای انجام برنامه های راهبردی را در اختیار شرکت ها قرار می دهد. (Marr, 2004) در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد بنابراین رویکرد سرمایه فکری برای سازمان هایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تر است (مدهوشی و اصغرنژاد، ۱۳۸۸)

از طرفی به دنبال توسعه فن آوری اطلاعات در دهه ۱۹۹۰، الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شد و عامل دانش به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی گردید. (Chen, 2004) در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمان ها آنهایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند (قلیچ لی و همکاران، ۱۳۸۷) بر این اساس موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان ها تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر استراتژیک دانش خواهد بود. (ملکیان و زارع، ۱۳۸۹)

ظهور اقتصاد جدید که اساسا با اطلاعات و دانش هدایت می شود، منجر به افزایش علاقه فزاینده ای به سرمایه فکری (IC) شده است. (Tan et.al, 2007) سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد.به این دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تاثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. (عباسی و گلدی صدقی، ۱۳۸۹) بطور کلی در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته است.(Bontis, 1999) سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمانی متجلی می شود و نقش فزاینده ای در خلق مزیت های رقابتی پایدار ایفا می کند.(شمس و خلیلی، ۱۳۹۰). سرمایه فکری در این تحقیق از سه  بعد سرمایه انسانی ، ارتباطی و سختاری تشکیل شده است.

جانوسویچ[۱] و همکاران ( ۲۰۱۳)، احمد خان[۲] و همکاران(۲۰۱۲)، باسوکی[۳] و همکاران(۲۰۱۲)، لیبو[۴] و همکاران(۲۰۱۱)، پلومن[۵] و همکاران(۲۰۰۷)، رادرز[۶] و همکاران نشان دادند که سرمایه فکری رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارد. همچنین رحیمیان و همکاران در سال ۱۳۹۱ به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پرداختند و نشان دادند که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکارگرفته شده دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد مالی شرکت های نمونه می باشند و میان سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت های نمونه ارتباط معناداری وجود ندارد.

بنابر بیان مساله مذکور که بیان کننده اهمیت توجه به سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت هاست، در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس بررسی و مورد تبیین قرار گیرد.

 

پرسش اصلی:

آیا رابطه معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟

پرسش های فرعی:

  • آیا رابطه معناداری بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟
  • آیا رابطه معناداری بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟
  • آیا رابطه معناداری بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟

[۱] Janosevic

[۲] Ahmad khan

[۳] Basuki

[۴] Libo

[۵] Ploman

[۶] Roderz

تعداد صفحه : ۱۱۸

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]