پایان نامه بررسی رابطه بین افشای  مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “MA
رشته: حسابداری
گرایش: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه بین افشای  مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی
 

 
اسفند۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه. ۳
۱-۱ بیان مساله. ۴
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵
۱-۳ اهداف تحقیق.. ۶
۱-۴ سؤالات تحقیق.. ۸
۱-۵ فرضیه‏های تحقیق.. ۸
۱-۶ متغیرهای تحقیق.. ۸
۱-۶-۱ متغیرهای مستقل.. ۸
۱-۶-۲ متغیر وابسته. ۸
۱-۶-۳ متغیرهای کنترلی.. ۸
۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۹
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی.. ۹
۱-۷-۲ قلمرو مکانی.. ۹
۱-۷-۳ قلمرو زمانی.. ۹
۱-۸ روش اجرای تحقیق.. ۹
۱-۹ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات… ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مفهوم مسئولیت اجتماعی.. ۱۲
۲-۲ مبانی نظری.. ۱۳
۲-۳ مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ ها ۱۶
۲-۳-۱ مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ۱۷
۲-۳-۲ مدل مسئولیت اجتماعی کارول. ۱۷
۲-۴ چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی.. ۱۸
۲-۵ مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی.. ۱۸
۲-۵-۱ محدوده حسابرسی اجتماعی.. ۱۹
۲-۵-۲ طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی.. ۲۰
۲-۵-۳ مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی.. ۲۲
۲-۵-۴ وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی.. ۲۲
۲-۶ مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت… ۲۳
۲-۶-۱ نظریه ذینفعان. ۲۵
۲-۶-۱-۱ ذینفعان پشتیبان. ۲۸
۲-۶-۱-۲ ذینفعان حاشیه‌ای.. ۲۹
۲-۶-۱-۳ ذینفعان غیرپشتیبان. ۲۹
۲-۶-۱-۴ ذینفعان مختلط.. ۳۰
۲-۶-۱-۵ استفاده از تخصص ذینفعان. ۳۰
۲-۶-۲ مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال ذینفعـان. ۳۱
۲-۶-۲-۱ رویکردی متعالی به کسب و کار. ۳۲
۲-۶-۲-۲ پایش و اندازه گیری.. ۳۳
۲-۶-۲-۳ قواعد جدید کسب و کار. ۳۴
۲-۷ مفاهیم حسابداری اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۱ معاملات اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۲ سود اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۳ اركان اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۴ سرمایه اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۵ خالص دارایی های اجتماعی.. ۳۶
۲-۸ طبقه بندی حسابداری اجتماعی.. ۳۷
۲-۹ انواع گزارشگری اجتماعی.. ۳۷
۲-۹-۱ گزارشگری غیر مالی.. ۳۷
۲-۹-۲ گزارشگری  مالی.. ۳۸
۲-۱۰ تعریف شفافیت… ۳۸
۲-۱۰-۱ قابلیت دسترسی به اطلاعات… ۳۹
۲-۱۰-۲ توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات   40
۲-۱۰-۳ تعاریف مبتنی بر ذی نفعان. ۴۲
۲-۱۰-۴ تعاریف مبتنی بر پاسخگویی.. ۴۲
۲-۱۰-۵ تعریف شفافیت با تاكید بر اجرای قوانین و مقررات… ۴۳
۲-۱۰-۶ شفافیت در بورس… ۴۳
۲-۱۰-۷ اندازه گیری شفافیت… ۴۴
۲-۱۰-۸ اهمیت شفافیت در بازارهای مالی.. ۴۵
۲-۱۰-۸ ابعاد شفافیت در بازار سرمایه. ۴۸
۲-۱۰-۹ ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی.. ۵۰
۲-۱۰-۹-۱ نظریه های  گزارشگری و افشاگری  اجتماعی.. ۵۱
۲-۱۰-۹-۱-۱ نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها ۵۱
۲-۱۰-۹-۱-۲ نظریه هزینه های انجام شده ۵۱
۲-۱۰-۹-۱-۳ نظریه هزینه- منافع. ۵۲
۲-۱۰-۱۰ نقش شفافیت در گزارشگری مالی.. ۵۲
۲-۱۰-۱۱ شفاف‌سازی مالی از نگاه سازمانهای بین‌المللی.. ۵۳
۲-۱۰-۱۲ محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت… ۵۴
۲-۱۰-۱۲-۱ موانع و راهكارهای عدم شفافیت بازار سرمایة ایران. ۵۶
۲-۱۰-۱۲-۱-۱ انجام معاملات صوری.. ۵۶
۲-۱۰-۱۲-۱-۲ انتشار اخبار كذب… ۵۷
۲-۱۰-۱۲-۱-۳ تشكیل ائتلاف… ۵۸
۲-۱۰-۱۲-۱-۴ ندادن اطلاعات از سوی شركت ها و استفاده از اطلاعات محرمانه توسط دست اندركاران شركت   58
۲-۱۰-۱۲-۱-۵ ارائة اطلاعات نادرست از سوی شركت ها ۵۹
۲-۱۰-۱۳ کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی.. ۵۹
۲-۱۰-۱۴ اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. ۶۰
۲-۱۰-۱۵ مزایای افشای داوطلبانه. ۶۱
۲-۱۰-۱۶ مسائل اصلی در افشای داوطلبانه. ۶۲
۲-۱۰-۱۷ پیشینه تحقیق.. ۶۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۷۰
۳-۲ روش پژوهش… ۷۰
۳-۳ جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری.. ۷۱
۳-۳-۱ جامعه‌ی آماری.. ۷۱
۳-۳-۲ نمونه و روش نمونه‌گیری.. ۷۱
۳-۴ ابزار جمع‌آوری داده‌ها ۷۱
۳-۴-۱- رگرسیون. ۷۱
۳-۴-۲- ضریب تشخیص یا تبیین.. ۷۲
۳-۴-۳- آزمون معنیدار بودن متغیر مستقل.. ۷۲
۳-۴-۴- آزمون خود همبستگی.. ۷۳
۳-۴-۵-  همخطی، راههای تشخیص و چگونگی رفع آن. ۷۴
۳-۵ فرضیات تحقیق.. ۷۵
۳-۶ متغیرهای تحقیق.. ۷۵
۳-۶-۱ متغیر وابسته. ۷۵
۳-۶-۲ متغیرهای مستقل.. ۷۵
۳-۶-۳ متغیرهای کنترلی.. ۷۹
فصل چهارم: تجزیه تحلیل
۴-۱ مقدمه. ۸۱
۴-۲ یافته های تحقیق.. ۸۱
۳-۴- آزمون فرضیه های تحقیق: ۸۶
۴-۴-  تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها: ۸۷
۴-۴-۱  نتایج آزمون فرضیه اول. ۸۷
۴-۴-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم. ۸۸
۴-۴-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم. ۸۹
 
 
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- مقدمه. ۹۲
۵-۲- پیشنهادات تحقیق.. ۹۵
۵-۳-  محدودیتهای تحقیق.. ۹۸
۵-۴- توصیه برای تحقیقات آتی.. ۹۸
منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی.. ۹۹
ب) منابع لاتین.. ۱۰۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول  
عنوان صفحه
جدول ۳-۱:بررسی حالات مختلف نتیجه آماره دوربین– واتسون………………………………… ۷۴
…………………………………………………………..NOPATنحوه محاسبه و تعدیل جدول ۳-۲ ۷۶
……………………………………………………….CAPITAL نحوه محاسبه و تعدیل جدول۳-۳ ۷۷
جدول ۴-۱: نتایج آمار توصیفی داده های نهایی تحقیق………………………………………………. ۸۳
جدول۴-۲: نتایج مربوط به آمار توصیفی تحقیق انجام شده توسط ویکتوریا کرایوگورسکی ۸۳
جدول ۴-۳: نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی………………………………………………………. ۸۴
جدول۴-۴: نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی………………………………………………………… ۸۶

 

 


چکیده:

افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) استفاده شده است و تعداد ۹۸ شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم، فرضیه شماره یک با توجه به سطح خطای ۰٫۸۸ فرضیه صفر تائید می شود و  رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می شود. فرضیه شماره دو که با توجه به سطح خطای ۰٫۰۳ فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می شود و فرضیه شماره سه با توجه به سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می شود و وجود رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.
 
واژگان کلیدی : افشاء مسئولیت اجتماعی ؛ ذینفعان ؛ عملکرد مالی شرکت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمه

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و  سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال ۲۰۰۲ توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب ۷۰ درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،۱۳۸۳)
براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،۱۳۸۴)
 

۱-۱ بیان مساله

حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر  می سازد.
موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می كنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است كه سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند، انجام دهد». «درك فرنچ» و «هینر ساورد» در كتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا كه تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی كه در آن كار می كنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نكردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع كردن مصرف كننده از كیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،۱۳۸۳)
در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟
 

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است كه به طوركلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یك تعهد است كه موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند كه از آلوده كردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای كاركنان خود، تولیدكردن محصولات زیان آور و نظائر آن كه به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اكثریت جامعه بكوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: كمك به فرهنگ كشور و موسسات فرهنگی و بهبود كیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است كه، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد كه در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر كه در آن قرار دارند، عمل كنند.(فروغی،۱۳۸۷)
لازم به ذكر است كه بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص «اندرسن» در كتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند… با این تفاوت كه مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل كلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و كاركنان است .(میرسپاسی،۱۳۷۴)
با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی حرفه های مختلف بویژه مسئولیت اجتماعی حسابداری و موءلفه های مرتبط با آن انجام تحقیقی که بتواند رابطه این شیوه ها را بررسی نماید . دارای اهمیت ویژه و ضروری است.
 

۱-۳ اهداف تحقیق

هدف  اصلی ما بررسی رابطه بین افشای(CSR) مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه ضمنی سهام سرمایه می باشد. گزارش دهی داوطلبانه مسئولیت داوطلبانه شرکت می تواند یک فرآیند خود گزینی باشد. به عنوان مثال شرکت های گزارش کننده تصمیم خواهند گرفت که به خاطر هزینه های مشاهده شده در مزایای سهام افشای مسئولیت اجتماعی شرکت دست به افشاء بزنند، در حالیکه شرکت های غیر گزارش کننده به خاطر عدم درک و مشاهده مزایا از افشاء اجتناب می کنند.
طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده است هفت گروه از اطلاعات شرکتها استفاده می کنند که چون مدلهای تصمیم گیری این گروه ها مورد توجه قرار نمی گیرد, لذا انتشار اطلاعات با ماهیت حسابدرای اجتماعی عملی نبوده و اکثر اطلاعات منتشر شده دارای اهداف متفاوت و مجزا از یکدیگر می باشند شامل سرمایه گذاران , بستانکاران, کارکنان, تحلیل گران, طرفهای تجاری, دولت و عموم می باشند که بعضاً هدفهایی که هر گروه ممکن است در استفاده از اطلاعات داشته باشند متفاوت از هم بوده و ارائه اطلاعات برای گروههای دیگر نامطلوب هم باشد. حتی ممکن است در داخل یک گروه استفاده کننده اجزاء آن با یکدیگر منافع متضاد داشته باشند؛ مثلاً مخالفانی که به صورت نمایندگان کارگری در داخل یک گروه از کارکنان باشند که مقاصدشان منطبق با اکثریت نباشد. نتیجه انکه نه فقط در شناسایی اهداف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی مورد نیاز مشکل وجود دارد بلکه در ایجاد الگوهای ثابت و با دوام قضاوتهای ارزشی در مورد فعالیتهای گزارش شده طبق آن و ثبات در “نظریات” افراد رسمی یک گروه از استفاده کنندگان هم مشکل وجود خواهد داشت؛ بدین لحاظ آرو در سال ۱۹۶۳ عدم امکان ایجاد برتریهای عمومی را بر مبنای برتریهای فردی تعیین کرده است.
این موارد در مباحثات تئوریک مربوط به پاسخگویی اجتماعی شرکتها مطرح می گردد و نویسندگان را بر آن داشته تا به بیان اهداف و ارائه اطلاعات حسابدرای اجتماعی بپردازند. به عنوان مثال راماناتان در سال ۱۹۷۶ سه هدف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی بیان نموده است:
۱-  تعیین و اندازه گیری ادواری خالص منافع اجتماعی یک موسسه فردی که در بر گیرنده هزینه های اجتماعی و درآمدهای درونی برای موسسه و افزایش صرفه جویی های خارجی بخشهای اجتماعی باشد.
۲-  کمک به تعیین اینکه آیا عملکرد واستراتژی یک موسسه فردی بگونه ای است که ارتباط با منابع محیطی و بخش های اجتماعی تأثیر دائمی می گذارد؟
۳-  در دسترس قرار دادن راه بهینه سازی همه اجزاء اجتماعی که اطلاعات را روی اهداف , سیاستها , برنامه ها / عملکرد شرکت ومنافع اهداف اجتماعی مرتبط سازد.
به نظر می رسد دو هدف اول مربوط به اندازه گیری حسابداری اجتماعی می باشد که لازم است این اندازه گیری انجام شود و هدف سوم, یک هدف گزارشگری است. این مسأله ممکن است مرتبط با دو مسأله قبلی دیده شود برای اینکه اگر هدف اندازه گیری روشن نباشد استانداردهای اندازه گیری نمی تواند توسعه یابد و تجزیه و تحلیلها نمی تواند راهگشا و هدایت کننده باشد.
 
 
 
تعداد صفحه :۱۱۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]