پایان نامه : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

 گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود  بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در  صنعت بانکداری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش عالی رجاء

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی

عنوان پایان نامه :

بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود  بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در  صنعت بانکداری

استاد راهنما :

 دکتر روح الله بیات

استاد مشاور:

دکتر جمال خانی جزنی

 

تابستان ۱۳۹۳

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پژوهش به بررسی  تغییر شاخص سهام، ارز و سود سپرده بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی صنعت بانکداری خواهیم پرداخت. که با مطالعه داده های جمع آوری شده از سایت بانک مرکزی و بورس با استفاده از نرم افزارSPSS وEVIEWS که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته به این نتیجه می رسیم که نرخ سود سپرده ها روی سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرمیگذارد،همچنین شاخص سهام بر سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت موثر است اما نرخ ارز در سطوح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری تاثیر ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۱) بیان و مساله……………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲) اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق ……………………………………………………………..۸

۱-۳) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۴) پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق…………………………………………………………………………۱۱

۱-۵) فرضیه یا فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………۱۳

۱-۶) متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………۱۴

۱-۷) جنبه نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۸) روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۹) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۱۰) روش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱۱) تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی………………………………………………………………….۱۷

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ………………………………………………………………………………۱۹

۲-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۲) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی

۲-۲-۱) بازار مالی……………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۲ ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی…………………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۳) بازار مالی در ایران………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۲-۴) بازارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………………………..۲۳

۲-۳) انواع بازار برای سرمایه گذاری………………………………………………………………………….۲۶

۲-۴) واسطه های مالی……………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۴-۱) انواع واسطه های مالی………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۵) اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۶) مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………۲۹

۲-۶-۱)  ساختار مالی بانک­پایه (بانک محور)………………………………………………………………۳۰

۲-۶-۲) ساختار مالی بازارپایه (بازار محور)………………………………………………………………..۳۱

۲-۶-۳) نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)……………………………………………………..۳۲

۲-۶-۴) نظریة مالی و حقوقی……………………………………………………………………………………۳۲

۲-۶-۵) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی………………………………………………۳۳

۲-۶-۶)  بانک؛ مکمل بازار سرمایه………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۶-۷) بانک؛ رقیب بازار سرمایه……………………………………………………………………………..۳۹

۲-۷) ارزیابی عملکرد بانک ها……………………………………………………………………………………۴۱

۲-۸)  ساختار نظام بانکی در ایران…………………………………………………………………………….۴۲

۲-۹) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی…………………………………..۴۶

۲-۱۰)  بازار سرمایه و نقش آن در تأمین منابع مالی…………………………………………………….۴۸

۲-۱۰-۱) امتیازات کلی بازار سرمایه……………………………….//……………………………………….۵۲

۲-۱۰-۲) ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه…………………………………………………………………۵۳

۲-۱۱) فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها……………………………………………………۵۵

۲-۱۲) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت…………………….۵۶

۲-۱۳) سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه……………………………………………….۵۶

۲-۱۳-۱) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها…………………………………………………۵۷ ۲-۱۳-۲) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه………………………………………………………………….۵۸

۲-۱۳-۳) وضعیت ارتباط نظام بانكی با بازار سرمایه در اقتصاد ایران…………………………….۶۰

۲-۱۳-۴) خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه………..۶۲

۲-۱۳-۵) چالشهای بازار سرمایه در ایران………………………………………………………………….۶۴

۲-۱۴) عوامل موثر بر قیمت سهام……………………………………………………………………………..۶۶

۲-۱۵) کارکرد بازارهای مالی……………………………………………………………………………………..۶۸

۲-۱۶) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه……………………………..۷۳

۲-۱۷) جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………..۸۶

فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………۸۸

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۸۹

۳-۲) مدل پیشنهادی تحقیق…………………………………………………………………………………….۹۰

۳-۳) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………۹۲

۳-۴) تعریف نظری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..۹۳

۳-۴ ۱ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….۹۴

۳-۴-۲ متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………۹۶

۳-۵ تعریف عملی متغیرها

۳-۵ ۱ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….۹۴

  ۳-۶-۲ متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….۹۶

۳-۷) تشریح مدل……………………………………………………………………………………………………۹۷

۳-۸) آزمون مدل ها…………………………………………………………………………………………………۹۹

۳-۹)تشریح مدل بر اساس فرضیات تحقیق………………………………………………………………۱۰۱

۳-۱۰ بکارگیری و آزمون مدل ها

۳-۱۰-۱ روش آماری…………………………………………………………………./……………………………۱۰۵

۳-۱۰-۲ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۳-۱۰-۳ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………۱۰۶

۳-۱۱) جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۱)  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۴-۲) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۴-۳) پایایی(مانایی) داده ها…………………………………………………………………………………….۱۱۳

۴-۴) آزمون خود همبستگی خطاها (آزمون LM)…………………………………………………….114

۴-۵) آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس)…………………………………………….۱۱۵

۴-۶) آزمون همبستگی داده­ها…………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۷) آزمون همخطی بین متغیر ها؛ عامل تورم واریانس (VIF)…………………………………118

۴-۸) برآورد مدل رگرسیون چندگانه……………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۹) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

فصل پنجم : خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………۱۲۸

۵-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۵-۲) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۵-۳) اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۵-۴) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۳۱

۵-۵) نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۳۳

۵-۶) مقایسه با دیگر تحقیقات……………………………………………………………………………….۱۳۶

۵-۷) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….۱۳۷

۵-۸) پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق

۵-۸-۱) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………….۱۳۹

۵-۸-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..۱۴۰

۵-۹) محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………….۱۴۱

ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹ 

تعداد صفحه : ۱۹۸

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :