پایان نامه با موضوع قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه پیام نور مركز تهران 

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی  حقوق

عنوان پایان نامه:

«قراردادهای انتقال و واگذاری سهام»

استاد راهنما:

دكتر مصطفی السان

استاد راهنمای همکار:

دكتر محمد عظیمی

پایان نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی 

خردادماه ۱۳۸۸

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

سهم در شركتهای سهامی (عام و خاص) بیانگر مشاركت دارنده آن در سرمایه شركت است یعنی سهامداران در اصل همان آورندگان سرمایه شركت هستند.

سهامداران به تبع همین امر و مالكیت سهام شركت دارای حقوق و مزایای ناشی از این مالكیت ،در شركت می شوند. این حقوق و مزایا خواه مالكیت سهام در اثرپذیره نویسی حاصل شده باشد خواه در اثر انتقال و واگذاری سهام شركت باشد، به سهامدار تعلق خواهد گرفت.

این حقوق مزایا و تكالیف گاه ناشی از قانون است و گاه ناشی از درج در اساسنامه می باشد و مشمول كسانی كه در تصویب اساسنامه نیز دخالتی نداشته اند هم می شود نظرات مختلفی در خصوص ماهیت سهم و اینكه آیا سهم مال است یا خیر،

بیان شده است و یكی از نظرات اینست كه سهم مال ذاتی نیست بلكه ماهیت خاصی است كه بیانگر یكسری حقوق و تعهدات در شركت است.

یكی از اوصاف مهم و ذاتی سهام، قابلیت انتقال آزادانة انست و هیچ توافقی حتی در اساسنامه شركت هم نمی تواند این آزادی را بصورت مطلق محدود كند.

قالبهای مختلف حقوقی برای تحلیل انتقال و واگذاری سهام ارائه شده است كه با توجه به مجموع آنها، قالب حقوقی عقد بیع، مناسب ترین قالب است كه بوسیله آن، سهامداران حقوق و مزایای ناشی از مالكیت سهام خود را به دیگری منتقل می نماید. و در این راستا، شرایط عمومی صحت عقد و همچنین شرایط اختصاص بایستی وجود داشته باشد.

سهام شركت های سهامی به دوشكل بی نام و با نام صادر می شود كه نوع آنها را اساسنامه شركت تعیین خواهد كرد.

انتقال و واگذاری سهام بی نام بصورت قبض و اقباض است و نیاز به تشریفات خاص ندارد ولی در مورد انتقال و واگذاری سهام با نام رعایت تشریفات قانونی و اساسنامه ای الزامی است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه————— ۱

الف) بیان مسأله و اهیمت آن————– ۱

ب) اهداف تحقیق—— ۲

ج) فرضیه های تحقیق— ۴

د)روش تحقیق——– ۴

هـ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق———- ۵

و)ترتیب فصول——- ۵

فصل اول- كلیات

مبحث اول- تعریف و شناخت سهم——— ۶

گفتار اول- تعریف سهم- ۶

الف) تعریف لغوی سهم- ۶

ب)تعریف اصطلاحی— ۶

گفتار دوم- انواع سهم— ۷

الف) اقسام سهم از حیث آورده———— ۷

 • سهم سرمایه—- ۷
 • سهم انتفاعی—- ۸
 • سهم موسس—- ۸
 • سهام بلوکی کنترلی————–۹
 • سهام بلوكی مدیریتی————– ۹

ب) انواع سهم از حیث مزایای مربوط به آن— ۹

– سهم ممتاز———- ۹

– سهم عادی——— ۹

ج) انواع سهام از حیث سهولت انتقال——– ۹

– سهم با نام———- ۹

– سهم بی نام——— ۱۰

گفتار سوم: بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۱

الف) مقایسه سهم با سهم الشركه———– ۱۱

ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه———— ۱۱

– وجوه تشابه——— ۱۱

– تفاوت ها———- ۱۲

مبحث دوم- مبنا و تحلیل حقوقی سهم——- ۱۳

گفتار اول- مبنای حقوقی سهم————- ۱۳

الف) حقوق انگلیس—- ۱۴

ب) حقوق ایران——- ۱۵

گفتار دوم- تحلیل حقوقی سهم———— ۱۶

الف) نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم—- ۱۶

ب) نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم—– ۱۷

ج) ماهیت خاص سهم– ۱۸

د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۱۹

هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۱۹

مبحث سوم- خصایص حقوقی سهم——— ۲۴

گفتار اول- قابلیت نقل و انتقال آزادانه——- ۲۴

گفتار دوم- منقول بودن سهم————– ۲۵

الف) تأمین و توقیف سهام توسط خود شركت- ۲۶

ب) تأمین و توقیف سهام توسط طلبكاران—– ۲۷

– توقیف سهام بی نام— ۲۷

– توقیف سهام با نام—- ۲۷

گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۲۸

فصل دوم- تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام

مبحث اول- قالب حقوقی انتقال———— ۳۱

گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۳۱

الف) بیع———— ۳۱

 • بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۳۲
 • نظر حقوقدان ها در مورد بیع سهام—- ۳۳
 • بیع سهام از دیدگاه فقیهان———- ۳۴
 • نظر مورد اختیار- ۳۵

ب) تبدیل تعهد——- ۳۶

ج) انتقال دین و طلب— ۳۷

گفتار دوم- وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام- ۳۷

گفتار سوم- فروش استقراضی سهام(short selling)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۳۹

الف) وضعیت قرارداد فروش استقراضی سهام– ۳۹

ب) بررسی فقهی فروش استقراضی——— ۴۱

ج) تفاوت های فروش استقراضی سهام باخرید وفروش نقد و سلف سهام———— ۴۳

مبحث دوم- شرایط عمومی انتقال سهام—— ۴۳

گفتار اول- قصد و رضا– ۴۴

گفتار دوم- ایجاب و قبول—————- ۴۴

الف) انتقال سهام با نام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۴۵

ب) انتقال سهام در بورس اوراق بهادار——- ۴۷

– بورس تهران——– ۴۸

۱- دادوستد سنتی در بورس تهران———- ۴۸

۲- بهره گیری از فناوری اطلاعات در بازار بورس تهرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۵۰

۳- راهكارهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار بورس ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۵۲

۴- اشكالات بازار معامله آنلاین (دادوستد الكترونیك سهام)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۵۴

– بورس لندن——— ۵۶

گفتار سوم- اهلیت متعاملین————— ۵۶

الف) اشخاص حقوقی— ۵۶

ب) اشخاص حقیقی—- ۵۷

ج)بیگانگان———– ۵۷

د)خرید سهام توسط خود شركت———– ۵۸

گفتار چهارم- موضوع انتقال (مورد معامله)—- ۶۰

الف) سهم———– ۶۰

 • جنبه مادی سهم- ۶۰
 • گواهینامه موقت سهم————– ۶۱
 • ورقه سهم—– ۶۱
 • گواهینامه نقل و انتقال سهام——— ۶۲
 • بورس تهران—- ۶۲
 • بورس لندن—- ۶۳
 • جنبه غیر مادی سهم————– ۶۴

ب) قیمت سهام——- ۶۴

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در خارج از بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۶۴

– تعیین قیمت سهام در انتقال سهام در بورس اوراق بهاداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۶۵

ج) انتقال حقوق ناشی از مالكیت سهم——- ۶۶

– حقوق مالی——— ۶۷

– حقوق غیر مالی—— ۶۸

مبحث سوم- شرایط اختصاص انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۶۹

گفتار اول- قبض اوراق سهام بی نام——— ۶۹

گفتار دوم- ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۷۰

الف) تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال——– ۷۰

ب) اثر حقوقی ثبت—- ۷۳

گفتار سوم- شرایط واگذاری و نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار————– ۷۴

الف) شرایط شركت عرضه كننده سهام——- ۷۶

ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس- ۷۷

فصل سوم- موانع و محدودیت های واگذاری و انتقال سهام و تأثیر عوامل خارجی بر انتقال سهام

مبحث اول- موانع و محدودیت های قانونی — ۷۹

گفتار اول- انتقال سهام شركت های منحل شده- ۸۰

گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شركت های دولتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۸۱

گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شركت— ۸۲

مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی——— ۸۲

گفتار اول- شركت سهامی عام————- ۸۴

گفتار دوم- شركت های سهامی خاص——- ۸۶

الف) ایجاد شروط محدود كننده———— ۸۷

 • شرط درج شده در اساسنامه——— ۸۷
 • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده—– ۸۷

ب) اقسام شروط محدود كننده———— ۸۹

– شرط موافقت مدیران با انتقال———— ۸۹

– شرط موافقت مجمع عمومی شركت با انتقال- ۹۱

– حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام—- ۹۱

ج) محدوده و قلمرو شروط محدود كننده انتقال سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۹۳

مبحث سوم- تأثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار بر قراردادهای انتقال و واگذاری سهام– ۹۵

گفتار اول- تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای كلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر        انتقال سهام      ۹۶

گفتار دوم- تأثیر ملی كردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران————– ۱۰۸

گفتار سوم- تأثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامدارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۱۲

فصل چهارم- آثار حقوقی انتقال و واگذاری سهام

مبحث اول- انتقال مالكیت سهام———— ۱۱۵

گفتار اول- حدود و قلمرو مالكیت سهام—– ۱۱۵

الف) انتقال تعهدات ناشی از سهم———- ۱۱۵

ب) انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم—— ۱۱۸

ج)انتقال مالكیت قسمتی از سرمایه شركت—- ۱۲۱

گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاكم بر انتقال و واگذاری سهامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۱۲۲

الف) مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام———- ۱۲۲

ب) قاعده استاپل—— ۱۲۴

– استاپل علیه شركت  صادرکننده سهم(ناشرسهم)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۲۵

– استاپل علیه مالك حقیقی سهم———– ۱۲۷

مبحث دوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه———— ۱۲۸

گفتار اول- وظایف و تكالیف انتقال دهنده سهم- ۱۲۹

الف) تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال——- ۱۲۹

ب) اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم—- ۱۳۰

ج) تعهد انتقال دهنده راجع به ثبت انتقال—– ۱۳۰

گفتار دوم- وظایف و تكالیف منتقل الیه—— ۱۳۱

الف) پرداخت قیمت سهام————— ۱۳۱

ب) پرداخت اقساط راجع به قیمت سهام—– ۱۳۲

مبحث سوم- آثار انتقال و واگذاری سهام نسبت به شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۳۲

گفتار اول- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شركتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۳۳

نتیجه گیری و پیشنهادات- ۱۳۵

منابع و مآخذ——— ۱۳۸

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۵۲ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]