پایان نامه با موضوع اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی بندر انزلی

رشته:حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

موضوع:

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

استاد راهنما:

دکتر عیسی مقدم

استاد مشاور:

دکتر رضا مقصودی

سال تحصیلی: ۱۳۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده فارسی   ………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول : کلیات

۱-۱- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری            ۸

۱-۱-۱-مفهوم داوری                                                       ۸

۱-۱-۱-۱-                             تعریف لغوی داوری.. ۸

۱-۱-۱-۲-                             تعریف اصطلاحی داوری.. ۹

۱-۱-۲-مبنای داوری                                                        ۱۱

۱-۱-۲-۱-                             مبنای داوری در فقه اسلامی. ۱۱

۱-۱-۲-۲-                             مبنای داوری در حقوق. ۱۲

۱-۱-۳-مقایسه داوری با مفاهیم مشابه                                 ۱۳

۱-۱-۳-۱-                             مقایسه داوری با رسیدگی قضایی. ۱۳

۱-۱-۳-۲-                             مقایسه داوری با میانجی­گری.. ۱۵

۱-۱-۳-۳-                             مقایسه داوری با كارشناسی. ۱۷

۱-۱-۳-۴-                             مقایسه داوری با مفهوم وكالت.. ۱۹

۱-۱-۴- اقسام داوری                                                      ۲۰

۱-۱-۴-۱-                             داوری داخلی و داوری بین المللی. ۲۰

۱-۱-۴-۱-۱-    داوری داخلی. ۲۰

۱-۱-۴-۱-۲-    داوری بین المللی. ۲۲

۱-۱-۴-۱-۳-    تعریف داوری بین المللی. ۲۳

۱-۱-۴-۱-۴-    هدف از داوری تجاری بین المللی. ۲۳

۱-۱-۴-۱-۵-    سازمان­های مشهور داوری بین المللی. ۲۵

۱-۱-۴-۲-                             داوری موردی و داوری سازمانی. ۲۸

۱-۱-۴-۲-۱-      داوری موردی.. ۲۸

۱-۱-۴-۲-۲-        داوری سازمانی. ۲۸

۱-۱-۴-۳-                             داوری اجباری و داوری اختیاری.. ۳۰

۱-۱-۴-۳-۱-      داوری اجباری.. ۳۰

۱-۱-۴-۳-۲-       داوری اختیاری.. ۳۱

۱-۱-۴-۴-                             داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) ۳۱

۱-۱-۴-۴-۱-     داوری تجاری.. ۳۱

۱-۱-۴-۴-۲-     داوری غیر تجاری (مدنی)    ۳۱

۱-۱-۵- داوری در پیمان ها                                           ۳۲

۱-۱-۵-۱-                             تعریف پیمان. ۳۳

۱-۱-۵-۲-                             وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری.. ۳۴

۱-۲-            داوری درفقه اسلامی     ۳۶

۱-۲-۱- تعریف و ماهیت تحكیم                                       ۳۶

۱-۲-۱-۱-                             تعریف تحكیم. ۳۶

۱-۲-۱-۲-                             ماهیت تحكیم. ۳۷

۱-۲-۲-مشروعیت قاضی تحكیم                                      ۳۸

۱-۲-۲-۱-                             مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه. ۳۸

۱-۲-۲-۱-۱-                        دلیل مشروعیت قاضی تحكیم. ۳۸

۱-۲-۲-۱-۲-                        قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم. ۳۹

۱-۲-۲-۲-                             مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت.. ۴۰

۱-۲-۳-اجرای احكام داوری در فقه                                     ۴۰

۱-۲-۴-شرط اجتهاد در قاضی تحكیم                                 ۴۱

۱-۲-۵-نتیجه                                                             ۴۲

فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

۲-۱-            مفهوم شرط.. ۴۴

۲-۱-۱-تعریف شرط                                                   ۴۴

۲-۱-۱-۱-                             تعریف لغوی.. ۴۴

۲-۱-۱-۲-                             تعریف اصطلاحی و حقوقی. ۴۴

۲-۱-۲-ماهیت شرط ضمن عقد                                           ۴۶

۲-۱-۲-۱-                             وابستگی شرط به عقد. ۴۶

۲-۱-۲-۲-                             آثار تابعیت شرط از عقد. ۴۷

۲-۱-۲-۳-                             اقسام و مبانی تقسیم شرط. ۴۸

۲-۲-            شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد  ۴۸

۲-۲-۱- شروط تبانی یا بنایی                                          ۴۹

۲-۲-۲- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی )                         ۴۹

۲-۲-۳- شروط الحاقی                                                 ۴۹

۲-۲-۴- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی)                     ۵۰

۲-۲-۵- اقسام شرط ضمن عقد                                       ۵۱

۲-۲-۵-۱-                             شرط صفت.. ۵۱

۲-۲-۵-۲-                             شرط فعل. ۵۲

۲-۲-۵-۳-                             شرط نتیجه. ۵۳

۲-۳-            شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد  ۵۴

۲-۳-۱- شروط باطل  …………………………………………………………………………………………………۵۵

۲-۳-۱-۱-                             شرط غیر مقدور ۵۵

۲-۳-۱-۲-                             شرط بی فایده ۵۶

۲-۳-۱-۳-                             شرط نامشروع. ۵۷

۲-۳-۲-شروط باطل و مبطل عقد                                      ۵۸

۲-۳-۲-۱-                             شرط خلاف مقتضای عقد. ۵۹

۲-۳-۲-۲-                             شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. ۶۰

۲-۳-۳-موافقتنامه­ی داوری                                              ۶۱

۲-۳-۳-۱-                             مفهوم. ۶۱

۲-۳-۳-۲-                             انواع موافقت نامه­ی داوری.. ۶۲

۲-۳-۳-۲-۱-           از حیث زمان تنظیم. ۶۲

۲-۳-۳-۲-۲-    از حیث شکل. ۶۲

۲-۳-۴-شرایط و آثار موافقتنامه­ی داوری                              ۶۳

۲-۳-۴-۱-                             شرایط موافقتنامه­ی داوری.. ۶۳

۲-۳-۴-۱-۱-      شرایط مشترك.. ۶۳

۲-۳-۴-۱-۲-           شرایط اختصاصی. ۶۵

۲-۳-۴-۲-                             آثار موافقت نامه­ی داوری.. ۶۷

۲-۳-۴-۲-۱- تاثیر عقد نسبت به طرفین ……………………………………………………………………  ۶۷

۲-۳-۴-۲-۲-          تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور ۶۸

۲-۳-۴-۲-۳-           اعطای صلاحیت به داور یا داوران. ۶۸

۲-۳-۴-۲-۴-          سلب صلاحیت از محاکم دولتی. ۶۹

۲-۳-۴-۳-                             بررسی استقلال شرط داوری.. ۷۰

۲-۳-۴-۴-                             شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. ۷۴

۲-۳-۴-۵-                             ادلّهی صحت شرط داوری.. ۷۶

۲-۳-۴-۵-۱-        قرآن كریم  ۷۶

۲-۳-۴-۵-۲-      روایات وارده از معصوم (ع) ۷۷

۲-۳-۴-۵-۳-       سیره عقلاء ۷۸

۲-۳-۴-۵-۴-      وجود قوانین موضوعه. ۷۸

۲-۳-۵-منتخب قوانین و اسناد بین المللی                               ۸۰

۲-۳-۵-۱-                             قانون داوری نمونه آنسیترال. ۸۰

۲-۳-۵-۲-                             قاعده آنسیترال. ۸۱

۲-۳-۵-۳-                             قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. ۸۱

۲-۳-۵-۴- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۶)   ۸۲

۲-۳-۵-۵- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی. ۸۴

۲-۳-۶- نتیجه ………………………………………………………………………………………….۸۶

فصل سوم :  شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

۳-۱-            مفهوم دولت و قراردادهای دولتی   ۸۸

۳-۱-۱- بررسی شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد شركت های دولتی       ۹۳

۳-۱-۱-۱-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت.. ۹۴

۳-۱-۱-۲-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. ۹۵

۳-۱-۱-۳-                             تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران. ۹۶

۳-۱-۱-۴-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها ۹۷

۳-۱-۱-۴-۱-    مالكیت اموال. ۹۷

۳-۱-۱-۴-۲-    نگهداری اموال. ۹۸

۳-۱-۱-۴-۳-    اجرای طرح های عمرانی. ۹۸

۳-۱-۱-۴-۴-    درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی. ۹۸

۳-۱-۱-۴-۵-    فروش اموال. ۹۹

۳-۱-۱-۴-۶-   فروش سهام. ۱۰۰

۳-۱-۲- قرارداد های دولتی                                         ۱۰۰

۳-۱-۲-۱-                             مفهوم قرارداد دولتی. ۱۰۰

۳-۱-۲-۲-                             ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. ۱۰۱

۳-۱-۲-۳-                             تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) ۱۰۲

۳-۲-            بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران           ۱۰۳

۳-۲-۱- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول                   ۱۰۳

۳-۲-۱-۱-                             ماهیّت داوری.. ۱۰۳

۳-۲-۱-۲-                             گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. ۱۰۴

۳-۲-۲-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی             ۱۰۵

۳-۲-۲-۱-                             مفهوم اموال دولتی در قوانین. ۱۰۶

۳-۲-۲-۲-                             مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) ۱۰۹

۳-۲-۲-۳-                             ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. ۱۱۱

۳-۲-۲-۴-                             داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. ۱۱۲

۳-۳-            محدودیت ها بر داوری­پذیری.. ۱۱۴

۳-۳-۱-  بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. ۱۱۶

۳-۳-۱-۱-                             اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. ۱۱۶

۳-۳-۱-۲-                             مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) ۱۱۷

۳-۳-۱-۲-۱-                                              قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت.. ۱۱۷

۳-۳-۱-۲-۲-                                                عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. ۱۱۸

۳-۳-۱-۲-۳-            قبول محدود داوری.. ۱۱۹

۳-۳-۲- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. ۱۲۱

۳-۳-۲-۱-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی   ۱۲۱

۳-۳-۲-۱-۱-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی                ۱۲۱

۳-۳-۲-۲-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی   ۱۲۲

۳-۳-۲-۱-۲- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین          ۱۲۳

۳-۳-۲-۲-۱-۱-   تئوری مصونیت قضائی دولت ها ۱۲۳

۳-۳-۲-۲-۲- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. ۱۲۵

۳-۳-۲-۲-۲-۱-  رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار ۱۲۵

۳-۳-۲-۲-۲-۲-  مبانی رد ایراد ۱۲۶

۳-۳-۳-    مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. ۱۲۸

۳-۳-۳-۱-                             رجوع اشخاص حقیقی به داوری.. ۱۲۸

۳-۳-۳-۲-                             رجوع اشخاص حقوقی به داوری.. ۱۳۰

۳-۳-۴- جایگاه اصل ۱۳۹ ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. ۱۳۲

۳-۳-۴-۱-                             بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. ۱۳۴

۳-۳-۴-۲-                             مبنای حقوقی اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۳۵

۳-۳-۴-۳-                             تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۳۷

۳-۳-۴-۴-                             نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی. ۱۳۹

۳-۳-۴-۵-                             موضع دادگاه ها درخصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۴۰

۳-۳-۴-۶-                             موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع. ۱۴۳

۳-۳-۵-  شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری.. ۱۴۶

۳-۳-۵-۱-                             وجود دعوی.. ۱۴۶

۳-۳-۵-۲-                             دولتی بودن مال. ۱۵۳

۳-۳-۵-۳- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم. ۱۵۵

۳-۳-۵-۴-                             ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۱۵۸

نتیجه گیری …………………..…………………………………………………………………….۱۵۹

منابع…………………………………………………………………………………………….….۱۶۶

چكیده لاتین ……………………….………………………………………………………………۱۷۲

 

چکیده

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل ۱۳۹ قانون اساسی این حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن­جا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی می­باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث­ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به­عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه­گیری به­عمل آمده است كه با توجه به اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه­های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی­، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیش­نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به­عمل آورند.

كلید واژه

شرط، اعتبار، داوری، دعاوی خارجی، قراردادهای بین المللی، اموال عمومی و دولتی، معاملات دولتی، شركت دولتی.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۸۴ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]