پایان نامه با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن سلیمانی

شهریور ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكیده ۱

مقدمه ۲

بیان مسئله ۲

پیشینه تحقیق. ۳

ضرورت بحث.. ۳

اهداف تحقیق. ۴

فرضیه ها ۴

روش تحقیق. ۵

ساختار تحقیق. ۶

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. ۷

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. ۷

گفتار اول : مفهوم اجرا ۷

گفتار دوم : تعهدات.. ۸

گفتار سوم: عین تعهد. ۱۰

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. ۱۱

بند اول: نظرات.. ۱۱

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. ۱۲

بند سوم:جمع بندی. ۱۳

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. ۱۴

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. ۱۶

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه ۱۶

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. ۱۶

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. ۱۸

بند اول : ناممكن شدن تعهد. ۱۸

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. ۱۹

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. ۲۰

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. ۲۰

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) ۲۱

بنداول : اجرای مستقیم. ۲۱

۱- تسلیم. ۲۱

۲- پرداخت وجه ۲۲

۳-  تعهد در انتقال مالكیت.. ۲۲

۴- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. ۲۲

۵- اجرای بدل تعهدات.. ۲۳

۵-۱- تعهدات تخییری : ۲۳

۵-۲- تعهدات اختیاری : ۲۳

۶-  اجرا در اسناد تجارتی. ۲۳

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. ۲۴

۱-  ضمانت اجرای مدنی. ۲۵

۲-  ضمانت اجرای کیفری. ۲۵

۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… ۲۵

۴-  وجه التزام ۲۶

۵- محدود كننده ها و معاف كننده ها ۲۷

۶- استثنائات.. ۲۸

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. ۲۸

بند اول: بطلان. ۲۸

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. ۲۹

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها ۳۰

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. ۳۰

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور ۳۱

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه ۳۳

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. ۳۵

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. ۳۵

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. ۳۵

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. ۳۶

گفتار سوم : ایجاب و قبول. ۳۸

گفتار چهارم: عین تعهد. ۴۰

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. ۴۲

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. ۴۵

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. ۴۷

گفتار اول : تعهدات.. ۴۷

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. ۴۸

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. ۴۹

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. ۵۲

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. ۵۳

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. ۵۳

بند اول: تسلیم. ۵۳

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها ۵۵

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. ۵۶

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. ۵۶

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. ۵۸

بند سوم: بطلان. ۵۹

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. ۶۴

گفتار اول: رویه قضایی. ۶۴

بند اول: قرارداد (توافق) ۶۴

بند دوم: صحت ایجاب.. ۶۵

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. ۶۵

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد ۶۶

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. ۶۶

بند ششم: جهل. ۶۷

بند هفتم :اشتباه ۶۸

بند هشتم: اكراه ۷۰

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… ۷۱

بند دهم: عوض… ۷۱

بند یازدهم: وجود عوض… ۷۲

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. ۷۳

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. ۷۶

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره ۷۶

بند پانزدهم: شروط ضمنی. ۷۷

بند شانزدهم : تفسیر. ۷۸

بند هفدهم: حسن نیت.. ۷۸

بند هجدهم: حقوق بشر. ۸۰

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. ۸۱

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. ۸۲

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. ۸۴

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. ۸۵

بند بیست و سوم: تدلیس… ۸۷

بند بیست و چهارم: سكوت.. ۸۷

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. ۸۸

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد ۸۹

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. ۹۰

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. ۹۱

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد ۹۲

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر ۹۳

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. ۹۵

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز. ۹۵

گفتار اول: بیع بین المللی كالا ۱۹۸۰٫ ۹۵

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. ۹۶

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. ۹۸

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. ۹۸

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. ۹۹

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. ۱۰۰

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… ۱۰۰

گفتار اول: شباهت ها ۱۰۰

گفتار دوم: تفاوت ها ۱۰۹

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. ۱۱۵

گفتار اول: شباهت ها ۱۱۵

گفتار اول: تفاوت ها ۱۱۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۸

پیشنهادات.. ۱۲۰

فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۱

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۶ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :