پایان نامه ارشد: مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر كیفیت زندگی و شادكامی زنان یائسه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر كیفیت زندگی و شادكامی زنان یائسه

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی  

گروه روانشناسی

عنوان :

مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر كیفیت زندگی و شادكامی زنان یائسه

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مرتضی ترخان

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر علی رضا آقا یوسفی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: كلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۳

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. ۵

اهمیت ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۲

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تعیین متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۱۸

تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

حیطه اول: هیجان و هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. ۲۵

هوش چیست………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی………………………………………………………………………………….. ۲۷

هیجان چیست…………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

نوع متفاوتی از هوش………………………………………………………………………………………………… ۳۰

انواع هوش چندگانه كدامند…………………………………………………………………………………………. ۳۱

هوش هیجانی چیست……………………………………………………………………………………………….. ۳۵

مدل هیجانی چهار عنصری هوش هیجانی………………………………………………………………………. ۳۷

اهمیت هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………… ۴۲

هوش هیجانی در تفكر خلاق به چند طریق به ما كمك می‌كند…………………………………………….. ۴۳

اهمیت هوش هیجانی در كنترل هیجانات……………………………………………………………………….. ۴۳

اهمیت هوش هیجانی در روابط اجتماعی……………………………………………………………………….. ۴۴

اهمیت هوش هیجانی در مدیریت………………………………………………………………………………… ۴۵

اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد………………………………………………………………………….. ۴۶

ادراك هیجانات……………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

تاریخچه شكل‌گیری هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. ۴۹

ضوابط هوش معیار…………………………………………………………………………………………………… ۵۹

تمایز اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

سواد هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

توانش هیجانی………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

روی آوردهای نظری………………………………………………………………………………………………… ۶۵

پارادایم هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………….. ۶۶

الگوهای هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………… ۶۸

هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش…………………………………………………………………………….. ۶۹

الگوهای آمیخته……………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

هوش هیجانی و انطباق با رویدادهای استرس‌زا……………………………………………………………….. ۷۲

هوش هیجانی و اجتماعی و عوامل تشكیل دهنده‌ی آنها…………………………………………………….. ۷۵

تاریخچه و تعریف استرس…………………………………………………………………………………………. ۸۲

فیزیولوژی استرس……………………………………………………………………………………………………. ۸۳

نظریه‌های مربوط به استرس………………………………………………………………………………………… ۸۵

نشانه‌های شایع استرس……………………………………………………………………………………………… ۸۷

آموزش هوش هیجانی راه مقابله با استرس……………………………………………………………………… ۸۸

راهبردهای مقابله‌ای………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

آموزش ایمن سازی در مقابل استرس……………………………………………………………………………. ۸۹

توصیف اهداف و مراحل……………………………………………………………………………………………. ۹۰

مراحل و روش اجرای شیوه ایمن سازی در مقابل استرس………………………………………………….. ۹۲

مرحله اول: مفهوم سازی……………………………………………………………………………………………. ۹۲

مرحله دوم: اكتساب و تمرین مهارتها……………………………………………………………………………. ۹۳

مرحله سوم: كاربرد و پیگیری مستمر…………………………………………………………………………….. ۹۵

یائسگی ………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

مسئله روحی…………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

پوكی استخوان…………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

زندگی جنسی…………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

گر گرفتگی…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

تغییر سوخت و ساز………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

تغییر دستگاه ادراری…………………………………………………………………………………………………. ۹۹

نامنظمی خواب و تعریق……………………………………………………………………………………………. ۹۹

كیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

تعریف كیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

ابعاد كیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

ابزار اندازه‌گیری عمومی در مقابل ابزار خاص………………………………………………………………….. ۱۰۹

پژوهش‌های كیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

شادكامی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

تفاوت‌های فردی در شادكامی…………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

خرده مقیاس‌های شادكامی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

رضایت از زندگی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

حرمت خود……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

بهزیستی فاعلی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

خلق مثبت……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

رضایت خاطر…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

كیفیت زندگی در یائسگی………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

تحقیقات انجام شده در داخل كشور……………………………………………………………………………… ۱۲۴

تحقیقات انجام شده در خارج از كشور………………………………………………………………………….. ۱۳۶

فصل سوم:‌ روش‌شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۱۴۵

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

پرسشنامه كیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

پایایی پرسشنامه كیفیت زندگی……………………………………………………………………………………. ۱۴۸

پرسشنامه شادكامی…………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹

پایایی پرسشنامه شادكامی…………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

جدول ۱-۴: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به سن…………………………………………….. ۱۵۴

جدول ۲-۴: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به تحصیلات……………………………………. ۱۵۶

جدول ۳-۴: توزیع درصد فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنیها…………………………………………… ۱۵۷

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

جدول ۴-۴: اطلاعات توصیفی گروهای آزمایشی با توجه به متغیر كیفیت زندگی……………………. ۱۵۹

جدول ۵-۴: تجزیه و تحلیل واریانس یك‌ طرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر كیفیت زندگی    

فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۹

جدول ۶-۴: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر كیفیت زندگی  ۱۶۱

فرضیه كلی شاخص اول (روانشناختی كیفیت زندگی)…………………………………………………. ۱۶۲

جدول ۷-۴: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روانشناختی كیفیت زندگی ۱۶۲

جدول ۸-۴: تجزیه و تحلیل واریانس یكطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روانشناختی كیفیت زندگی   ۱۶۲

فرضیه‌های فرعی شاخص اول……………………………………………………………………………….. ۱۶۳

جدول ۹-۴: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روانشناختی كیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

جدول ۱۰-۴: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روابط اجتماعی…………. ۱۶۴

جدول ۱۱-۴: تجزیه و تحلیل واریانس یكطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر روابط اجتماعی    ۱۶۵

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

جدول ۱۲-۴: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روابط اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

فرضیه كلی شاخص سوم (حیطه محیط و وضعیت زندگی)…………………………………………… ۱۶۶

جدول ۱۳-۴: اطلاعات توصیفی گروهـهای آزمایـشی با تـوجه به متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……۱۶۷

جدول ۱۴-۴: تجزیه و تحلیل واریانس یكطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……. ۱۶۷

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… ۱۶۸

جدول ۱۵-۴:‌ اطلاعات مربوط به پیگیری تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر محیط و وضعیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۸

فرضیه كلی دوم…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹

جدول۱۶-۴: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر شادكامی…………………… ۱۶۹

جدول ۱۷-۴: تجزیه و تحلیـل واریانس یكطرفه بـرای گروهـهای آزمایشی با توجه به متـغیر شادكامـی     ۱۷۰

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

جدول ۱۸-۴: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر شادكامی….۱۷۱

فرضیه‌های مربوط به شاخص‌های شادكامی……………………………………………………………….. ۱۷۱

فرضیه كلی شاخص اول (رضایت از زندگی)…………………………………………………………….. ۱۷۱

جدول ۱۹-۴: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت از زندگی……… ۱۷۲

جدول ۲۰-۴: تجزیه و تحلیل واریانس یكطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت از زندگی ۱۷۲

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

جدول ۲۱-۴: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳

فرضیه كلی شاخص دوم (حرمت خود)…………………………………………………………………… ۱۷۴

جدول۲۲-۴: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر حرمت خود………………. ۱۷۴

جدول۲۳-۴: تجـزیه و تحلیل واریانس یكطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر حرمت خود………۱۷۴

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… ۱۷۵

جدول ۲۴-۴: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر حرمت خود…۱۷۵

فرضیه كلی شاخص سوم (بهزیستی فاعلی)………………………………………………………………. ۱۷۶

جدول ۲۵-۴: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر بهزیستی فاعلی…………. ۱۷۶

جدول ۲۶-۴: تجزیه و تحلیل واریانس یكطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر بهزیستی فاعلی…۱۷۷

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… ۱۷۷

جدول ۲۷-۴: اطلاعات مربوط به تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر بهزیستی فاعلی…۱۷۸

فرضیه كلی شاخص چهارم (رضایت خاطر)……………………………………………………………… ۱۷۸

جدول ۲۸-۴: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت خاطر…………… ۱۷۹

جدول ۲۹-۴: تجزیه و تحلیل واریانس یكطرفه برای گروههای آزمایشی با توجه به متغیر رضایت خاطر…..۱۷۹

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… ۱۷۹

جدول ۳۰-۴: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت خاطر……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

فرضیه كلی شاخص پنجم (خلق مثبت)……………………………………………………………………. ۱۸۱

جدول ۳۱-۴: اطلاعات توصیفی گروههای آزمایشی با توجه به متغیر خلق مثبت……………….. ۱۸۱

جدول ۳۲-۴: تجزیه و تحلیل واریانس یكطرفه برای گروهـهای آزمایشی با تـوجه به متغیر خلق مثـبت…..۱۸۱

فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲

جدول ۳۳-۴: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توكی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر خلق مثبت…۱۸۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………..

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۵

تبیین و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………… ۱۸۵

محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۰۴

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. ۲۰۴

پیشنهادات كاربردی…………………………………………………………………………………………….. ۲۰۵

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۸

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۷

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۱

چکیده:

زمینه هدف: هوش هیجانی با آگاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب میشود كه او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها ، به شرایط تحمیل شده و یا موقعیت های اجباری و استرس آمیز ، پاسخ های جرأت آمیز داده، از ساخت وجودی خود دفاع كند . در مورد ارتباط بین كیفیت زندگی و یا ئسگی محققین اختلاف نظر دارند، برخی از مطالعات نشان داده است كه ارتباط مثبتی بین كیفیت زندگی و مراحل مختلف یائسگی وجود دارد. یعنی زنانی كه فراوانی و شدت علائم در آنها بیشتر است كیفیت زندگی پایین تری دارند.لذا در تحقیق حاضرما در پی مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر كیفیت زندگی و شادكامی زنان یائسه   می باشد.

روش کار: روش نیمه آزمایشی و طرح تحقیقی آن عبارت است از طرح سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل كه دیاگرام آن بصورت زیر استفاده گردید . جامعه آماری در این تحقیق از كلیه زنان یائسه مراجعه کننده كه با مؤسسه راهیان سلامت همكاری می كنند. نمونه آماری عبارت است از ۴۵ نفر از این زنان كه به صورت تصادفی به سه گروه ۱۵ نفری تقسیم می شوند.

ما در این تحقیق بسته آموزشی هوش هیجانی و کیفیت زندگی را برای آموزش مقابله با استرس در زنان مورد آموزش قرار دادیم .

یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان داده است آموزش هوش هیجانی و کیفیت زندگی به صورت معناداری در کاهش استرس و به شادکامی در زنان یائسه منجر شده است.

فصل یکم: موضوع پژوهش

۱-۱- مقدمه

زنان از مهم ترین اركان جامعه و خانواده بوده و سلامت اجتماع در گروه تأمین نیازهای مختلف آنان است .درحالی كه یكی ازبحرانی ترین مراحل زندگی زنان ، یائسگی می باشد.

تعیین سن یائسگی تا حدودی دشوار بوده و براساس تخمین حاصل از مطالعات مقطعی ، متوسط آن حدود ۵۰ تا ۵۲ سالگی است. با وجود افزایش امید به زندگی ، سن شروع یائسگی یا قطع قاعدگی تغییر نكرده وزنان تا حدود ۳۰ سال یا بیشتر ( بیش از یك سوم) عمر را در یائسگی و یا حوالی یائسگی
 می گذرانند. از نظرساختار جمعیتی ، بیشتر از ۵۰درصدجمعیت كشور ایران زیر ۲۳ سال و در حدود ۶/۶ درصد جمعیت ، سالمند بوده و تعدادافراد این قشر در خال فزونی است، بنابر این هم مشكل كشورهای جهان سوم ( از نظر جوان بودن جمعیت ) و هم مشكلات ناشی ازرشد سالمندان وجود دارد .(کوستا[۱] ،۱۹۸۰)

به نظر می رسد تعدادعلایم یائسگی بی شمار است اما خوشبختانه هیچ كس همه آنها را تجربه نكرده ، بعضی از زنان اصلاً علایم آشكار ی ندارند. با وجود این تحمین زده  می شود حدود ۷۵درصد زنان پس از یائسگی علایم حادی را تجربه می كنند.(فریدمن[۲]،۲۰۰۰)

بسیاری از مردم معتقدند كه استرس و بیماری با یكدیگر ارتباط دارند. حق با آنان است. محققان این اعتقاد را تأیید كرده و برای مثال نشان داده اند كه زمانی كه افراد در معرض سطوح بالایی از استرس قرار دارند ، بروز بیماریهای تنفسی افزایش می یابد. چرا اینطور است ؟ یك پاسخ محتمل این است كه استرس، عملكردهای ایمنی را به  نوعی سركوب می­كند و فرد را در برابر عفونت بی­دفاع میگذارد. این توضیح با این یافته ها هماهنگ است كه افرادی كه در بزاقشان ، میزان آنتی بادی IgA ـ بخشی از خط اول دفاعی بدن در برابر عفونت تنفسی ـ كم است در مقایسه با كسانی كه میزان IgA در آنها بالاست، بیشتر به بیماریهای تنفسی مبتلا می شوند (بهرامی ،۱۳۸۵)

در طی سالهای اخیر بررسی شادکامی توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزایش یافته است ، و روانشناسان علاقه مند به حیطه روان شناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساسهای مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کردند.(اسدی پروا،۱۳۸۴ )

شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است. این سازه دو جنبه دارد ، یکی  عامل  عاطفی است  که نمایانگر تجربه هیجانی شادی ، سرخوشی ، خشنودی و سایر هیجانهای مثبت هستند و دیگری ارزیابی شناختی رضایت از قلمروهای مختلف زندگی که بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است ( اندروز و مک کنل[۳] ، ۱۹۸۰) . با وجود این ، شادکامی نشانه فقدان افسردگی نیست بلکه نشان دهنده وجود شماری از حالتهای شناختی و هیجانی مثبت است ( دینر[۴] ، ۱۹۹۹)

هیجانهای مثبت و منفی از یکدیگر متمایز هستند و فرد را برای درجه ای از تعاملهای برد – باخت یا برد – برد آماده می سازند( سلیگمن[۵] ، ۲۰۰۲ ).افراد شاد با ارزنده سازی مهارتهای  خود ، بیشتر با رویدادهای مثبت همراه می شوند تا اینکه خود را با رویدادهای منفی همراه کنند. آنها در تصمیم گیریهای مربوط به آینده زندگی خود بهتر عمل می کنند ، چون از راهبردهایی نظیر جستجوی اطلاعات مرتبط با خطر – امنیت سود می جویند،به طور کلی انسان به گونه ای تحول می یابد که برخی از موقعیتها او را شاد می کنند و پاره ای دیگر ، به تجربه احساس درماندگی در او منجر می شوند. تفاوتهای فردی در احساس شادکامی با تفاوت های شخصیتی مرتبط اند.

در حالیکه یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی زنان یائسگی میباشد مهم ترین چیزی كه یك پزشك می تواند حول وحوش یائسگی ارایه كند آموزشی است كه زنان به آن نیازمند ند و میل دارند از انتخاب های درمانی  آگاه شوند . هدف كلی، طولانی كردن دوره ای است كه فرد حداكثر انرژی جسمی و فعالیت بهینه مغزی و اجتماعی دارد ( چنگ[۶] ،۲۰۰۳ ) یكی از اهداف بهداشت برای قرن ۲۱، بهبود كیفیت زندگی است و طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ” كیفیت زندگی ” عبارت است از تصور افراد از موقعیت خود در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و سیستم ارزشی كه در آن به سرمی برند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی هایشان ( سازمان بهداشت جهانی[۷] ، ۲۰۰۷ ). در مورد زنان یائسه کیفیت زندگی معمولا به جنبه های مرتبط با سلامتی در کیفیت زندگی با توجه به مجموعه ای از علائم و بدون در نظر گرفتن عملکرد جسمی ،عاطفی و اجتماعی اشاره دارد،بنا بر این اغلب اصطلاح کیفیت زندگی به سادگی به مفهوم وجود علائم یائسگی مانند گر گرفتگی ،تعریق شبانه و خشکی واژن اشاره‌ می‌كند .مطمئنا وجود این علائم بر کیفیت زندگی زنان موثر است،ضمن انکه توجه همزمان به سایر جنبه های کیفیت زندگی مانند وضعیت سلامتی فرد،رضایت مندی از زندگی و عملکرد روانی نیز حائز اهمیت میباشد.(بلومل[۸] و همکاران، ۲۰۰۰ )

۲-۱- بیان مسأله

هوش هیجانی با آگاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب میشود كه او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها ، به شرایط تحمیل شده و یا موقعیت های اجباری و استرس آمیز ، پاسخ های جرأت آمیز داده، از ساخت وجودی خود دفاع كند . (گلمن[۱]، ۱۹۹۵) .

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، یائسگی یا منوپوز به معنی قطع واقعی قاعدگی به مدت حداقل ۱۲ ماه است كه به علت از دست رفتن فولیكولهای تخمدانی اتفاق می افتد.

در مورد ارتباط بین كیفیت زندگی و یا ئسگی محققین اختلاف نظر دارند، برخی از مطالعات نشان داده است كه ارتباط مثبتی بین كیفیت زندگی و مراحل مختلف یائسگی وجود دارد. یعنی زنانی كه فراوانی و شدت علائم در آنها بیشتر است كیفیت زندگی پایین تری دارند.(عابد زاده،۱۳۸۸).

برای داشتن زندگی سالم به آگاهیهایی نیاز است ـ زندگی سالم فقط به سلامت جسمانی ختم نمیشود، بلكه داشتن سلامت روانی و روابط مثبت انسانی هم ضروری است . سلامت جسم شامل تغذیه مناسب، فعالیتهای بدنی و ورزش ، ترك سیگار و هورمون درمانی است . همچنین در دوران یائسگی لازم است برای اطمینان از سلامت پستانها، توسط پزشك معاینه صورت گیرد و نیز برای كاهش مشكلات ایجاد شده در دوران یائسگی نیاز به مشاوره با پزشك است.

در مورد سلامت روانی، برداشت مثبت از زندگی، موضوع اصلی در سلامت روانی است . همچنین داشتن روابط انسانی ،‌ایجاد شرایط مناسب بین فعالیتهای كاری و شخصی ، كنترل شخصی و كنترل هیجانات ، انجام تمرینات آرامش بخش و ایجاد توازن بین كارهای روزمره دارای اهمیت زیادی است.

كیفیت زندگی مفهومی كلی می باشدکه نه تنها شامل همه جنبه های زندگی مانند اجتماعی فیزیكی، عاطفی و معنوی است (دونگان و پاتز، ۱۹۹۰ به نقل از گلمن، ۲۰۰۱) ، به علاوه بر نیازهای فردی از قبیل امیال و آرزوها، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی نیز توجه دارد. منشأ اندازه گیری كیفیت زندگی را میتوان در كار ثرندایك (۱۹۳۹) ملاحظه نمود. در ابتدا رویكرد شاخصهای اجتماعی با این فرض كه تأثیر معنی داری بر كیفیت زندگی افراد دارد مورد پذیرش بوده (کمپل،۱۹۷۶نقل ازیئو[۲] ، ۲۰۰۴) . اما بعدها ثابت شد كه شاخصهای اجتماعی برای اندازه گیری كیفیت زندگی كافی نمی باشد و اعتقاد روزافزون بر آن شد كه اكثر تأمین كننده های كیفیت زندگی، بیشتر جنبه روانشناختی دارند تا اقتصادی و جمعیت شناختی( یئو،  ۲۰۰۴) پس از آن رویكرد ، دو جریان ظهور نمود (باكرو اینتا گلیاتا۱۹۸۱،به نقل از جاکوب[۳]،۲۰۰۰) جریان اول ارزیابی كلی از بهزیستی ، مسرور بودن یا رضایتمندی را به عنوان معیار كیفیت زندگی موردنظر قرار دادند.

جریان دوم به طور تجربی، زمینه های خاص زندگی را شناسایی كرده و واكنش فرد را نسبت به این زمینه ها ارزیابی می کند.(جاکوب، ۲۰۰۰)

به اعتقاد آرجیل[۴] و همكاران( ۱۹۹۱) شادكامی سه جزء اساسی دارد. هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب . آرجیل و همكارانش(۱۹۹۱) دریافتند كه روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصیتی ، دوست داشتن دیگران و زندگی از اجزاء شادكامی هستند. شوارتز[۵]  (۱۹۹۰) معتقد است  كه افراد شادكام كسانی هستند كه در پردازش اطلاعات در جهت خوشبینی و خوشحالی سوگیری دارند. یعنی اطلاعات را به گونه ای پردازش و تفسیر می كنند كه به خوشحالی آنها منجر میشود.

با توجه به موارد فوق مشخص میشود كه بسیاری از متغیرهای روان شناختی كه ارتباط آنها با عملكرد نظام ایمنی روشن شده است جزئی از شادكامی تلقی می شوند. و نیز پژوهشها ارتباط معنی دار شادكامی با سلامت جسمانی را نشان داده اند پس به طور منطقی میتوان استدلال كرد كه افرادی كه به سلامت جسمی خود اهمیت میدهند و در اقدامات مرتبط با مصون سازی كوشا هستند از شادكامی بیشتری برخوردارند.

لذا محقق در این تحقیق به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر كیفیت زندگی زنان یائسه پرداخته است.  بدین سبب به طرح سوالهای كلی وفرعی به شرح ذیل برآمده است:

 

سوالات تحقیق:

سوال کلی اول

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟

سوالهای مربوط به شاخصهای كیفیت زندگی

سوال کلی شاخص اول (بعد روانشناختی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله بااسترس موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی   زنان یائسه می شود؟

سوالات فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟

سوال کلی شاخص دوم (روابط اجتماعی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه  می شود؟

سوالات فرعی:

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه می شود؟

سوال کلی شاخص سوم (حیطه محیط و وضعیت زندگی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه  می شود؟

سوالات فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه
 می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه می شود؟

 سوال کلی دوم

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می شود؟

سوالهای فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می شود؟

سوالات مربوط به شاخصهای شادكامی

سوال کلی شاخص اول (رضایت از زندگی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه  می شود؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه می شود؟

سوال کلی شاخص دوم (حرمت خود):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه
 می شود؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه می شود؟

سوال کلی شاخص سوم (بهزیستی فاعلی):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می شود؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می شود؟

سوال کلی شاخص چهارم (رضایت خاطر):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه
 می شود؟

سوال های فرعی

الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می شود؟

سوال کلی شاخص پنجم (خلق مثبت):

آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه
 می شود؟

سوال های فرعی

الف -آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه می شود؟

ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه می شود؟

ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه می شود؟

[۱]-Goleman

[۲] Yeo,J

[۳] Jacob

[۴]-Argyle

[۵]-Schwartz

[۱]– Costa

[۲] – Freedman

[۳] – Andrews & Mc kanneell

[۴] – Diener , E .

[۵] -Sligman

[۶]-Chanj

[۷] Utian WH

[۸] Blumel

تعداد صفحه : ۲۷۶

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :