پایان نامه ارشد : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

دانشگاه ارشاد دماوند

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین­الملل)

موضوع : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی شیرمحمدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد­رضا کریمی علویجه

شهریور ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پژوهش

بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین­سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت­کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهادهایی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند. به­كارگیری این نوآوری جدید توسط شركت­ها چه كوچك و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و این مزایا سبب تقویت انگیزه شركت­های كوچك و متوسط به این پدیده شده است. شركت­های كوچك و متوسط به دلیل نقش مهم در اقتصاد كشور ایران درصورت به­كارگیری بازار الكترونیكی می­توانند بهره­وری و كارآیی كل سیستم اقتصادی را ارتقاء بخشند. اما چنانچه این شرکت­ها از آمادگی کافی برای ورود به بازارهای الکترونیکی برخوردار نباشند با شکست رو به رو خواهند شد و سیستم اقتصادی را دچار مشکل خواهند کرد. لذا ارزیابی آمادگی آنها از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو در این  پژوهش تلاش می­شود تا به شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی پرداخته شود. بدین منظور بر اساس تحقیقات قبلی و مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع، عوامل فنی، سازمانی و بین سارمانی، به­عنوان عوامل كلیدی شناسایی شده­ و مولفه­ها و شاخص­های مرتبط با هر یك از آنها ارائه شده­اند. پرسشنامه ۴۱ سوالی با طیف لیكرت هفت نقطه­ای طراحی شده است. ضریب پایایی كلی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ معادل ۷۶/۰محاسبه گردید. حجم نمونه در این پژوهش ۵۲ می­باشد. تایید آزمون تی نشان داد عوامل فنی، سازمانی و بین­سازمانی (۳فرضیه اصلی) به همراه كلیه زیر عوامل مرتبط (۱۳فرضیه فرعی) همگی تایید شده­اند. آزمون فریدمن نیز حاكی از اهمیت عوامل فنی بیش از عوامل سازمانی و بین­سازمانی می­باشد. در پایان آمادگی ۵شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش ارزیابی گردید.

واژه­های كلیدی: عوامل فنی، عوامل سازمانی، عوامل بین­سازمانی، بازار الکترونیکی، شرکت­های کوچک و متوسط


عنوان                                                     فهرست مطالب                                                  شماره صفحه

فصل اول :.. ۱

۱-۱٫ مقدمه.. ۲

۱-۲٫ بیان مسئله.. ۳

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴٫ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱٫ هدف اصلی.. ۶

۱-۴-۲٫ اهداف فرعی.. ۶

۱-۵٫ سوالات تحقیق.. ۶

۱-۵-۱٫ سوالات و فرضیات اصلی.. ۶

۱-۵-۲٫ سوالات و فرضیات فرعی.. ۷

۱-۶٫ مدل مفهومی پژوهش.. ۹

۱-۷٫ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. ۱۰

۱-۷-۱٫ قلمرو موضوعی.. ۱۰

۱-۷-۲٫ قلمرو مکانی.. ۱۰

۱-۷-۳٫ قلمرو زمانی.. ۱۰

۱-۸٫ تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق.. ۱۰

فصل دوم :.. ۱۲

۲-۱٫ مقدمه.. ۱۳

۲-۲٫ تجارت الکترونیکی.. ۱۴

۲-۲-۱٫ منافع تجارت الکترونیکی.. ۱۵

۲-۳٫  بازار الکترونیکی.. ۱۸

۲-۳-۱٫  اجزای تشکیل دهنده بازار الکترونیکی.. ۲۰

۲-۳-۲٫ انواع بازار الکترونیکی.. ۲۰

۲-۴٫  آمادگی الکترونیکی.. ۲۱

۲-۴-۱٫ لزوم آمادگی الکترونیکی.. ۲۳

۲-۴-۲٫ اهداف آمادگی الکترونیکی.. ۲۴

۲-۴-۳٫ ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. ۲۵

۲-۵٫ بنگاه های کوچک و متوسط.. ۲۹

۲-۶٫  بکارگیری بازار الکترونیکی توسط بنگاه های کوچک و متوسط.. ۳۲

۲-۶-۱٫ کسب وكارهای كوچك.. ۳۲

۲-۶-۲٫  كسب وكارهای متوسط.. ۳۲

۲-۷٫ صنعت فرش.. ۳۴

۲-۷-۱٫ فرش و بازار الکترونیکی.. ۳۶

۲-۸٫ نمونه ای از بازارهای الکترونیکی عمومی.. ۳۷

۲-۸-۱٫ ebay. 37

۲-۸-۲٫ علی بابا.. ۳۸

۲-۸-۳٫ بازار الکترونیکی ایران.. ۳۹

۲-۹٫ جمع بندی ادبیات موضوعی.. ۴۰

۲-۱۰٫ پژوهش های پیشین.. ۴۲

۲-۱۰-۱٫ تحقیقات داخلی.. ۴۲

۲-۱۰-۲٫  تحقیقات خارجی.. ۴۵

فصل سوم :.. ۵۴

۳-۱٫ مقدمه.. ۵۵

۳-۲٫ روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. ۵۵

۳-۲-۱٫  روش تحقیق از منظر هدف پژوهش.. ۵۵

۳-۲-۲٫  روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعات.. ۵۷

۳-۳٫ متغیرهای پژوهش.. ۵۸

۳-۳-۱٫ تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه.. ۵۸

۳-۳-۲٫ تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش.. ۵۹

۳-۳-۳٫ تعریف متغیرها.. ۶۰

۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری.. ۶۵

۳-۴-۱٫ جامعه آماری.. ۶۵

۳-۴-۲٫ نمونه آماری.. ۶۶

۳-۴-۳٫ نمونه گیری.. ۶۶

۳-۴-۴٫ برآورد حجم نمونه.. ۶۶

۳-۵٫ روش گردآوری اطلاعات.. ۶۷

۳-۵-۱٫  مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه.. ۶۸

۳-۵-۲٫ روش توزیع پرسش نامه.. ۶۹

۳-۵-۳٫ روائی و پایائی ابزار پژوهش.. ۶۹

۳-۶٫ تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه.. ۷۲

۳-۶-۱٫ تجزیه و تحلیل داده ها.. ۷۲

فصل چهارم :.. ۷۵

۴-۱٫ مقدمه.. ۷۶

۴-۲٫ آمار توصیفی.. ۷۶

۴-۲-۱٫ تحصیلات.. ۷۷

۴-۲-۲٫ رشته تحصیلی.. ۷۸

۴-۲-۳٫ سابقه کار.. ۷۹

۴-۲-۴٫ سمت سازمانی.. ۸۰

۴-۳٫ آمار استنباطی.. ۸۱

۴-۳-۱٫ آزمون فرضیات.. ۸۲

۴-۳-۲٫ رتبه بندی عوامل.. ۹۶

۴-۴٫ ارزیابی آمادگی ۵شرکت فعال در صنعت فرش.. ۱۰۱

فصل پنجم :.. ۱۰۶

۵-۱٫ مقدمه.. ۱۰۷

۵-۲٫ تحلیل نتایج جمعیت شناختی.. ۱۰۸

۵-۳٫ مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین.. ۱۰۸

۵-۴٫ ارائه پیشنهادها.. ۱۱۹

۵-۵٫  محدودیت های پژوهش.. ۱۲۱

۵-۶٫  پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۱۲۲

منابع.. ۱۲۴

پیوست شماره ۱٫٫ ۱۲۹

پیوست شماره ۲٫٫ ۱۳۲

پیوست شماره ۳٫٫ ۱۳۶

 

 

 

 عنوان                                                       فهرست جدول­ها                                                  شماره صفحه

جدول ۲-۱٫ عناوین شاخص های مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. ۲۷

جدول ۲-۲٫  مقایسه شاخص های الگوهای مذکور با مدل مورد بررسی این تحقیق   ۲۸

جدول ۲-۳٫ خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها.. ۴۹

جدول۳-۱٫ تعریف عملیاتی.. ۶۱

جدول ۳-۲ طیف لیکرت.. ۶۹

جدول ۳-۳٫ سوالات مربوط به هر متغیر.. ۶۹

جدول ۳-۴٫ آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.. ۷۲

جدول ۴-۱٫  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. ۷۷

جدول ۴- ۲٫  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی   ۷۸

جدول ۴-۳٫  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه کار.. ۷۹

جدول ۴-۴٫  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی   ۸۰

جدول  ۴-۵٫ اهمیت عوامل فنی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۳

جدول ۴-۶٫ اهمیت بعد قابلیت تبادل اطلاعات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۴

جدول ۴-۷٫ اهمیت بعد زیرساخت الکترونیکی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۵

جدول ۴-۸٫  اهمیت بعد استانداردها برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۶

جدول ۴-۹٫ اهمیت بعد سازگاری برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۷

جدول ۴-۱۰٫ اهمیت عوامل سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۷

جدول ۴-۱۱٫ اهمیت بعد زیرساخت تغییر برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۸

جدول ۴-۱۲٫ اهمیت بعد رهبری و مدیریت برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۸۹

جدول ۴-۱۳٫ اهمیت بعد فرهنگ سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۰

جدول ۴-۱۴٫ اهمیت بعد زیرساخت مالی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۰

جدول  ۴-۱۵٫ اهمیت بعد ساختار سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۱

جدول ۴-۱۶٫ اهمیت بعد محصول/خدمات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۲

جدول ‌ ۴-۱۷٫ اهمیت عوامل بین سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۳

جدول  ۴-۱۸٫ اهمیت بعد مشتریان/تامین کنندگان برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۴

جدول  ۴-۱۹٫ اهمیت بعد رقبا برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۵

جدول ۴-۲۰٫ اهمیت عوامل محیطی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی.. ۹۵

جدول ‌۴-۲۱٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل فنی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۹۶

جدول ۴-۲۲٫ میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل فنی.. ۹۷

جدول ۴-۲۳٫  آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۹۷

جدول ۴- ‌۲۴٫ میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل سازمانی   ۹۸

جدول  ۴-۲۵٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل بین سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۹۸

جدول ۴-۲۶٫ میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل بین سازمانی   ۹۹

جدول  ۴-۲۷٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۹۹

جدول ۴-۲۸٫ میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد.. ۱۰۰

جدول ۴-۲۹٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت تمامی مولفهها در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی.. ۱۰۰

جدول ۴-۳۰- میانگین رتبه مرتب شده‌ مولفه ها.. ۱۰۱

 

 

 

عنوان                                                فهرست شکل­ها و نمودارها                                              شماره صفحه

شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی پژوهش.. ۹

شکل۲-۱٫ مدل نهایی پژوهش.. ۵۳

نمودار۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. ۷۷

نمودار۴-۲٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. ۷۹

نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار.. ۸۰

نمودار ۴-۴٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی.. ۸۱

شکل ۴-۵٫ نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس عوامل کلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۰۲

شکل ۴-۶٫ نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل فنی———— ۱۰۳

شکل ۴-۷٫نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل سازمانی      ۱۰۴

شکل ۴-۸٫ نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل بین سازمانی      ۱۰۵

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه

انسان در عصری زندگی می­کند که تقاضای بسیار زیادی برای اطلاعات وجود دارد و این امر به طور چشم­گیری توسط اینترنت تسهیل شده است .قدرت ارتباطی قوی از طریق اینترنت، امکان هماهنگی، کنترل، عملیات بهتر و اطلاع رسانی مناسب را فراهم ساخته است و باعث ایجاد فرصت برای سازمان­های متکی بر بازارهای الکترونیکی[۱] شده و از طرف دیگر، تهدیداتی را همچون امکان از دست دادن سهم بازار، ورود رقبای جدید و معرفی محصولات جانشین متنوع برای سازمان­هایی که در استفاده از این فناوری­ها دچار تعلل شده­اند، ایجاد کرده است (فرزام نیا،۱۳۸۷).

بسیاری از بنگاه­ها به­دلیل اینکه نمی­دانستند چگونه از اینترنت استفاده کنند و نتوانستند خود را با محیط جدید وفق دهند، دچار ورشکستگی شدند. برخی سازمان­ها نیز بدون آماده کردن پیش­نیازهای لازم، به استفاده از بازارهای الکترونیکی روی آورده­اند که باعث ایجاد مشکلات عدیده­ای برای آنها شده است. در مورد بنگاه­های کوچک، چنانچه در استفاده از بازارهای الکترونیکی دچار مشکل شوند، تاثیر این مشکلات بیشتر خواهد بود. بر این اساس لازم است ابتدا میزان آمادگی بنگاه­ها برای شرکت در بازارهای الکترونیکی در ابعاد مختلف سنجیده شود و چنانچه آمادگی لازم برای استفاده از این بازارها را داشتند، اقدام به ایجاد زمینه­های حضور در بازارهای الکترونیکی نمایند و در صورتیکه آمادگی لازم در برخی ابعاد وجود نداشت، به بهبود و مهیا نمودن پیش­نیازهای لازم بپردازند (Fawzy and Dworski,2010).

بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین­سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت­کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند (Gottschalk and Abrahamsen,2002). بازار الکترونیکی، امکان انجام معاملات مرتبط در  محیط­های متعامل و شبکه شده دیجیتالی را فراهم می آورد. این بازارها زیرساخت­هایی ایجاد می­کنند برای اینکه به تامین­کنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آن­لاین تعامل کنند (Warkentin,2002).

عمده استفاده از بازارهای الکترونیکی توسط شرکت­ها و سازمان­های بزرگ می­باشد، ولی در سال­های اخیر توجه برخی شرکت­های با مقیاس کوچکتر نیز به سوی این نوع بازارها و مبادلات از طریق آن­ها جلب شده است. بنگاه­های کوچک و متوسط[۲] نقش چشمگیری را در اقتصاد بین­المللی ایفا می­کنند. بنگاه­های کوچک و متوسط در برقراری اقتصاد پویا و سالم با ملل صاحب صنعت و معرفی ابداعات و نوآوری­ها نقش موثری دارند (Al-Qirim,2004).

به همین دلیل موضوعات و پدیده­هایی که بر عملکرد این نوع سازمان­ها اثرگذار است، اثرات زیادی بر وضعیت کسب و کار در کشورها و ایجاد تغییرات در عوامل اقتصادی محیط­های جهانی دارد. بر این اساس لازم است این گونه سازمان­ها در به­کارگیری فناوری­ها جدید به بررسی شرایط خود و میزان مهیا بودن پیش­شرط­های لازم در این زمینه بپردازند تا بتوانند استفاده موثری از آن­ها داشته باشند. اهمیت این موضوع در خصوص صنایعی مانند صنعت فرش که شرکت­های کوچک و متوسط در آن دارای اهمیت بالا بوده و در صادرات غیرنفتی نیز سهم قابل توجهی دارند، اهمیت بیشتری دارد.

۱-۲٫ بیان مسئله

بنگاه­های کوچک و متوسط، در اکثر کشورها به عنوان عناصر مهم در پیشرفت­های اقتصادی- اجتماعی شناخته شده اند. این بنگاه­ها خصوصاً در ایجاد فرصت­های شغلی با سرمایه­گذاری های پائین، توسعه­های منطقه­ای، توسعه­های سازمانی شرکت­های متکی بر اصول تکنولوژی، نوآوری محصولات و ایجاد روش­های نوین، اهمیت بسزایی دارند. نگاهی به نظام اقتصادی- اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو­توسعه یافته­ی جهان نشان می­دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط یکی از اولویت­های اساسی در برنامه­های توسعه اقتصادی این کشورها است (تولایی و علیرضایی،۱۳۸۷).

این بنگاه­های اقتصادی علی­رغم آنکه به سرمایه­گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و درایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاه­ها، تامین­کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید بوده اند. از سوی دیگر این صنایع به دلیل ویژگی­های منحصر به فرد خود می­تواند از جاذبه­های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد، که این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاست­های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمند­سازی علمی و صنعتی معرفی شده است (تولایی و علیرضایی،۱۳۸۷).

در سال­های اخیر تجارت مبتنی بر اینترنت رواج بیشتری یافته است. اینترنت به شرکت­ها کمک می­کند تا از راه­های جدید مانند افزودن ارزش افزوده به محصولات و خدمات به ایجاد و جذب سود بپردازند. آنها محصول یا خدمت جدیدی را به مشتری ارائه می­دهند، اطلاعات یا خدمات اضافی را همراه با محصولات یا خدمات سنتی ارائه می­دهند و محصول یا خدمتی را با هزینه ای کمتر از مدل سنتی فراهم می­کنند. تجارت آن­لاین به تدریج جایگزین کسب و کارهای متداول می­شود. اطلاعات بیشتری بخصوص هنگام استفاده از بازارهای الکترونیکی از طریق اینترنت مبادله می­شود. فرایند تطبیق عرضه و تقاضا در ۲۰سال اخیر پیچیده و مشکل شده است، لذا بازار الکترونیکی نقش حیاتی در مدیریت کسب و کار ایفا می­کند. بازارهای الکترونیکی نوید بهبود بازدهی بازار، کاهش هزینه مبادلات و ایجاد درآمد جدید را می­دهند (Zolatan alpar,2010).

به­كارگیری بازار الكترونیكی نیازمند آماده سازی زیرساخت­های ضروری است. آماده سازی زیرساختارهای ضروری به نوبه خود مستلزم ایجاد تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان است. از جمله تغییرات نرم افزاری می­توان به تغییر نگرش مدیران و كاركنان نسبت به فناوری و تجارت الكترونیكی، كسب مهارت­های مدیریتی و كاربردی و كارآفرینانه، ریسك پذیری ، تغییر در فرآیندهای كاری، تغییر در ساختار سازمانی و …اشاره نمود. تغییرات سخت افزاری شامل مواردی مانند: خرید رایانه و و ایجاد شبكه، تامین مالی و… اشاره نمود (mehrtens et al.,2001) .

با توجه به اینكه صنعت فرش افراد زیادی را به خود مشغول كرده است، می­تواند عاملی مهم در ایجاد اشتغال­های دائمی و فصلی برای افراد جامعه باشد. همچنین این کالا از دیرباز به عنوان اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌رود. به عبارت دیگر مهم­ترین جنبه­ها­ی اقتصادی فرش دستبافت را می­توان در اشتغال­زایی ، تحصیل ارز و کمک به بهبود اقتصاد دانست (صبوری خسروشاهی،۱۳۸۲).

به نظر می‌رسد فروش اینترنتی این کالا می‌تواند تأثیر چشمگیری در میزان فروش آن داشته باشد. ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مكانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی­های زمانی و مكانی، کاهش هزینه­های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به­طوری­كه استفاده از فن­آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت­گذاری و طراحی تعیین مشخصات كالاها به صورت بر­خط سبب افزایش فروش و صادرات فرش و در نتیجه افزایش سرمایه­گذاری و اشتغال­زایی خواهد شد (Kotler & Armstrong,2003).

این تحقیق در پی آن است تا با شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش در به­کارگیری بازار الکترونیکی، به حضور موفق شرکت­ها در این بازارها کمک کند.

[۱]Electronic market-places

[۲].small and medium-sized enterprises(SMEs)

تعداد صفحه : ۱۷۰

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]