پایان نامه ارشد: رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

 

عنوان

رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده­های فنی و حرفه­ای استان گیلان

 

استاد راهنما

 

دکتر صادق تقی لو

  

زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه…………………………………… ۳

۱-۲) بیان مسأله………………………………. ۴

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………. ۶

۱-۴) اهداف تحقیق……………………………… ۷

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق………………………… ۸

۱-۶) فرضیه­های تحقیق…………………………… ۹

۱-۷) تعریف نظری  و عملیاتی  متغیرهای تحقیق………. ۱۰

۱-۷-۱) رهبری تحول­گرا………………………….. ۱۰

۱-۷-۲) رفتار شهروندی سازمانی…………………… ۱۰

۱-۷-۳) توانمندسازی……………………………. ۱۱

۱-۸) قلمرو تحقیق……………………………… ۱۲

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی…………………………… ۱۲

۱-۸-۲) قلمرو زمانی……………………………. ۱۲

۱-۸-۳) قلمرو مکانی……………………………. ۱۲

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: توانمندسازی روانشناختی……………….. ۱۵

۲-۱-۱) قلمرو مکانی……………………………. ۱۶

۲-۱-۲) سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی……………. ۱۹

۲-۱-۳) ابعاد توانمندسازی روانشناختی…………….. ۲۳

۲-۱-۴) رویکردها و مدل­های توانمندسازی……………. ۲۴

۲-۱-۵) راه کارهای اجرایی و مراحل توانمندسازی…….. ۳۵

۲-۱-۶) عوامل موثر بر توانمندسازی……………….. ۳۸

بخش دوم: رهبری تحول­گرا……………………….. ۴۳

۲-۲-۱) تعاریف و مفاهیم  رهبری………………….. ۴۴

۲-۲-۲) سبك های رهبری………………………….. ۴۴

۲-۲-۳) ابعاد  و اجزای رهبری تحول­گرا…………….. ۴۸

۲-۲-۴) عوامل مؤثر برسبك رهبری تحول گرا………….. ۵۳

۲-۲-۵) توسعه رهبری تحول­گرا…………………….. ۵۵

بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی………………… ۵۸

۲-۳-۱) تعاریف و مفاهیم رفتارشهروندی سازمانی……… ۵۹

۲-۳-۲) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی……………. ۶۲

۲-۳-۳) انواع رفتار شهروندی و ویژگی­های آن در سازمان.. ۶۳

۲-۳-۴) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب­نظران   ۶۵

۲-۳-۵) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…. ۷۱

۲-۳-۶) پیش بینی کننده­های رفتار شهروندی سازمانی…… ۷۳

۲-۳-۷) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی ۷۵

۲-۳-۸) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی………….. ۷۶

۲-۳-۹) سیاست­های تشویق رفتار شهروندی سازمانی……… ۷۷

بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. ۸۰

۲-۴-۱) مطالعات انجام شده در داخل کشور…………… ۸۱

۲-۴-۲) مطالعات انجام شده خارج از کشور…………… ۸۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه…………………………………… ۸۹

۳-۲) روش تحقیق……………………………….. ۸۹

۳-۲-۱) جامعه و نمونه آماری…………………….. ۹۰

۳-۳) روش­ و ابزار جمع­آوری داده­ها………………… ۹۱

۳-۳-۱) پرسش­نامه رفتارشهروندی سازمانی……………. ۹۱

۳-۳-۲) پرسش­نامه رهبری تحول­گرا………………….. ۹۱

۳-۳-۳) پرسش­نامه توانمدسازی روانشناختی…………… ۹۱

۳-۴) روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری……………. ۹۱

۳-۴-۱) روایی…………………………………. ۹۲

۳-۴-۲) پایایی………………………………… ۹۲

۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………. ۹۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق

۴-۱) مقدمه…………………………………… ۹۵

۴-۲) توصیف متغیر های سئوالات عمومی پرسشنامه………. ۹۶

۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق……………………… ۱۰۱

۴-۴) آزمون فرضیه­های تحقیق……………………… ۱۰۴

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه…………………………………… ۱۰۸

۵-۲) نتایج آمار توصیفی………………………… ۱۰۸

۵-۲-۱) توصیف پاسخ دهندگان……………………… ۱۰۸

۵-۲-۲) توصیف متغیر  رفتار شهروندی سازمانی……….. ۱۰۸

۵-۲-۳) توصیف متغیر رهبری تحول­گرا  ……………… ۱۰۸

۵-۲-۴) توصیف متغیر توانمند سازی روانشناختی………. ۱۰۹

۵-۳) نتایج آزمون فرضیه­ها………………………. ۱۰۹

۵-۴) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق……………. ۱۱۰

۵-۵) پیشنهاداتی برای محققین آینده………………. ۱۱۳

۵-۶) محدودیت­های تحقیق…………………………. ۱۱۳

منابع و مآخذ…………………………………

پیوست……………………………………….

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱): مقایسه توانمندسازی در پارادایم قدیم و جدید انگیزشی ۲۱

جدول ۲-۲): رویکردهای توانمندسازی روانشناختی……… ۲۵

جدول شماره ۳-۱): آلفای کرانباخ…………………. ۹۳

جدول ۴-۱): توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……….. ۹۶

جدول ۴-۲): توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…. ۹۷

جدول ۴-۳): توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان………….. ۹۸

جدول ۴-۴): توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان……. ۹۹

جدول ۴-۵):  لیست  آموزشکدهای فنی و حرفه ای  پرسشنامه های پخش شده…………………………………………… ۱۰۰

جدول ۴-۶): توصیف متغیررفتار شهروندی سازمانی……… ۱۰۱

جدول ۴-۷): توصیف متغیر رهبری تحول گرا…………… ۱۰۲

جدول ۴-۸): توصیف متغیر توانمند سازی…………….. ۱۰۳

جدول ۴-۹): همبستگی بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی  ۱۰۴

جدول ۴-۱۰): ضریب همبستگی بین توانمند سازی و رفتارشهروندی سازمانی…………………………………………… ۱۰۵

جدول ۴-۱۱): آزمون رگرسیون چندگانه توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتارشهروندی سازمانی…………………….. ۱۰۶

 

 

فهرست نمودار

نمودار ۴-۱): میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…… ۹۶

نمودار ۴-۲): ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  ۹۷

نمودار ۴-۳): میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان……… ۹۸

نمودار ۴-۴): میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان.. ۹۹

نمودار ۴-۵): میله ای  متغیر آموزشکدهای فنی و حرفه ای     ۱۰۰

نمودار ۴-۶): هیستوگرام  متغیررفتار شهروندی سازمانی.. ۱۰۱

نمودار ۴-۷): هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا   ….. ۱۰۲

نمودار ۴-۸): هیستوگرام  متغیر توانمند سازی………. ۱۰۳

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱): مدل مفهومی تحقیق…………………….. ۹

شکل ۲-۱): مددکاری اجتماعی و توانمندسازی…………. ۲۳

شکل ۲-۲): رویکردهای توانمندسازی………………… ۲۶

شکل ۲-۳): الگوی توانمندسازی چهارعاملی…………… ۲۸

شکل ۲-۴): مدل توانمندسازی کانگر………………… ۳۰

شکل ۲-۵): مراحل توانمندسازی……………………. ۳۸

شکل ۲-۶): مدل ارگان………………………….. ۶۷

 

 

 

چکیده

هدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان با تعداد ۳۵۳ نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه ۱۸۶ نفر است که تعداد ۲۲۵ پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری تصادفی توزیع شد. در نهایت تعداد ۱۸۸ پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد و بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان را تعدیل می­کند. بنابراین باید راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ گرایش به سبک رهبری تحولی و تقویت توانمندسازی روانشناختی ­کردن ارائه کرد بدین منظور رئیس در نقش یك رهبر باید به­عنوان یك برانگیزاننده، راه­ها و روش­های مطمئن و مؤثری را برای پیشرفت کارمندان ایجاد كند.

کلمات کلیدی: توانمندسازی روانشناختی، رهبری تحول­گرا، رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه

شرایط كاملاً متحول و متغیر حاكم بر سازمان­ها و ورود آنها به اقتصاد دانش­محور، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی سازمانها، امروزه نیاز به نسل ارزشمندی از كاركنان را با نام سربازان سازمانی آشكار می­كند. امروزه عملكرد و رفتارهایی فراتر از آنچه به­طور رسمی در شرح شغل بیان شده، مورد انتظار است. به­تازگی رفتارهای فرانقش یا رفتار شهروندی سازمانی، جزء جدایی­ناپذیر مدیریت عملكرد به­شمار رفته و موج نوینی را در دانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد كرده­اند(Erkutlu,2011).

 بررسی­های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن بیان­گر این واقعیت است كه رفتارهای رهبری همچون؛ سبك رهبری تحول آفرین می­تواند بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار باشد(Nielsen et al, 2011). رهبران تحول آفرین افراد جذابی هستند كه زیردستان شان را به لحاظ عاطفی و احساسی شناسایی می­كنند و كاركنان زمانی به افزایش تلاش­ها و كوشش­های فوق العاده (اضافی) مبادرت خواهند كرد كه آن­ها با رهبران حمایتی و تحول آفرین كار بكنند. به­علاوه رهبران تحول­آفرین یك چشم­انداز هدفمند و آرمانی را به شركتی كه كاركنان را برای اجرای اهداف موفقیت آمیز از طریق تأكید و علاقه­مندی به سازمان بیش از افراد كنار هم گرد می­آورد، ابلاغ می­كنند(یعقوبی و همکاران،۱۳۹۰). كاركنانی كه برای رهبران تحول آفرین كار می­كنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می­كنند، در ضمن وقتی كه رهبران تحول آفرین روابط نزدیك، صمیمانه، حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت كاركنان برای بروز سطح بالای از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهند داشت. به طور كلی سرپرستانی كه با كاركنانشان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود می آورند و با آنها دیر آشنا شوند و نیز هنگامی كه كاركنان سرپرستانشان را ناآگاه و بی مطلع تلقی كنند احتمالاً كمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر می­شوند(Zareei et al, 2011). از سویی دیگر یكی از عواملی دیگر كه نقش اساسی در بروز این رفتارها و برتری سازمان­ها دارد، توانمندسازی روانی كاركنان است كه طی سال­های گذشته، توجه تعداد زیادی از بزرگان مدیریت را به خود جلب كرده است (آقاجانی و همکاران، ۱۳۹۲). چرا که با توجه به محیط رقابتی و پیچیدة عرصة سازمان، سازمان­ها محكوم به داشتن نیروی انسانی توانمند از بُعد روانی هستند، چون نیروی ضعیف، كم­توان و بی­تفاوت، مانعی برای رسیدن به­اهداف و آرزوهای بزرگ سازمان است. نیروی انسانی كارآمد را می­توان از شاخص­های عمدة برتری سازمان­ها به سازمان­های دیگر دانست. از این جنبه، دنیا پس از سال­ها تجربه به این باور رسیده است كه برای موفقیت و پیشتازی در عرصة اقتصادی و رقابتی، سازمان­ها باید از نیروی كار توانمند، متخصص و با انگیزة بالا برخوردار باشند(Bagheri et al, 2011). با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.

تعداد صفحه : ۱۵۷

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]