پایان نامه ارشد حقوق :بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حكومتی دردیوان عدالت اداری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاداسلامی واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)

رشته: حقوق عمومی

عنوان:

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حكومتی دردیوان عدالت اداری

استادراهنما:

دكترسیدمحمداحمدی

استادمشاور:

دكترابومحمدعسگرخانی

زمستان۱۳۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان: بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حكومتی دردیوان عدالت اداری

چكیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه وطرح بحث…………………………………………………………………………………………………..۲

۱-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………۲

۲-اهمیت مسأله………………………………………………………………………………………………………۲

۳-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۳

۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش……………………………………………………………………۴

۵– اهداف مشخص پژوهش……………………………………………………………………………………….۴

۶– هدف كاربردی……………………………………………………………………………………………………۵

۷-سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………..۵

۸-فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۵

۹-واژگان كلیدی…………………………………………………………………………………………………….۵

۱۰- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….۶

۱۱- موانع ومشكلات پژوهش……………………………………………………………………………………۶

فصل مقدماتی…………………………………………………………………………………………………………۷

مبحث ۱: سابقه تعزیرات درقوانین ایران …………………………………………………………………… ۷

مبحث ۲:سازمان وتشكیلات تعزیرات حكومتی……………………………………………………………..۸

بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات………………………………………………………….۱۳

فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حكومتی…………………………………………….۱۳

مبحث ا: قوانین تعزیرات حكومتی ،نظام صنفی،حمایت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفی…………………………………………………………………………………………………………….۱۴

مبحث ۲: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی …………………………………………..۴۹  

مبحث ۳: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب۱۲/۲/۱۳۷۴مجمع تشخیص مصلحت نظام……………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

فصل دوم: بررسی نظری وچگونگی قواعدومقررات شكلی تعزیرات حكومتی…………………………..۸۰

مبحث ۱: آیین دادرسی درسازمان تعزیرات حكومتی …………………………………………………….۸۰

مبحث ۲: ویژگی رسیدگی درشعب تعزیرات حكومتی …………………………………………………..۸۱

مبحث ۳: رای درشعب تعزیرات حكومتی…………………………………………………………………….۸۴

بخش دوم:بررسی قواعدشكلی وماهوی دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های تعزیرات حكومتی ………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

فصل اول:قانون تشكیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس وتفسیربند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

مبحث ۱: تشكیلات دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………۸۶

مبحث ۲: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………..۸۸

مبحث ۳: تفسیربند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

فصل دوم :  مواردرسیدگی درشعب دیوان عدالت …………………………………………………….. ۱۱۷

مبحث ا:قاچاق كالا وارز…………………………………………………………………………………………۱۱۷

مبحث ۲:بهداشتی ودارودرمان………………………………………………………………………………… ۱۱۹

مبحث ۳: صنفی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

مبحث ۴: غیرصنفی…………………………………………………………………………………………………۱۲۳

نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷


چكیده :

دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامكان وبا توجه به ضرورت های موجود به قوانین ومقررات حاكم بر سازمان تعزیرات حكومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی،آیین نامه های هیأت وزیران و….

علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده كه نقش سازمانهای همكاربا سازمان تعزیرات حكومتی كه به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت می باشند،تبیین گردد.

ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف كنندگان وتولیدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه های علوم پزشكی ومراكز بهداشت،اتحادیه ها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط كه قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاینكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است .

بخش دوم این پژوهش به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حكومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص یافته است .كه درمقام تشریح وتبیین طریق مزبورمقدمتاً نكاتی چنددرخصوص شرح وظایف ،حدوداختیار،مسئولیت ها، نحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وكامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حكومتی دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده مورد بررسی ،تجریه وتحلیل واقع شده است .

لازم به توضیح است ازآنجاكه صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حكومتی حول۴ محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزسعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتی،دارویی ودرمان ، صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفكیك اهمیت وازحیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.

عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است كه كلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حكومتی قابل شكایت وطرح دردیوان عدالت اداری  می باشد.اما آنچه قابل توجه می باشد این است كه به موجب تبصره (۲ )ذیل ماده (۵۰) قانون جدید مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حكومتی درمورد پرونده های قاچاق كالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست . البته قابل ذكراست كه قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۳۵ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]