پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


واحد نراق

دانشكده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

استاد راهنما :

دكتر رضا حسین گندم كار

تابستان ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چكیده                                                                                ۱

مقدمه                                                                               ۲

بیان مسئله                                                                        ۴

پرسش های تحقیق                                                                 ۶

فرضیات تحقیق                                                                   ۷

روش تحقیق                                                                        ۸

پیشینه تحقیق                                                                                                                                                 ۹

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع                                                    ۱۱

ساماندهی تحقیق                                                                   ۱۲

فصل اول: كلیات                                                             ۱۳

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن                                           ۱۳

گفتار اول: مفهوم استمهال                                                   ۱۳

بند اول: معنای لغوی استمهال                                                      ۱۴

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال                                           ۱۴

گفتار دوم: اقسام استمهال                                                          ۱۶

بند اول: استمهال قضایی                                                             ۱۶

بند دوم:‌استمهال قانونی                                                             ۱۶

بند سوم: استمهال قراردادی                                                 ۱۷

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن                                             ۱۷

گفتار اول: مفهوم تقسیط                                                             ۱۷

بند اول: معنای لغوی تقسیط                                                 ۱۷

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط                                                      ۱۸

گفتار دوم: اقسام تقسیط                                                             ۱۸

بند اول: تقسیط قضایی                                                          ۱۸

بند دوم:‌تقسیط قانونی                                                          ۱۹

بند سوم: تقسیط قراردادی                                                                      ۱۹

گفتار سوم: مقایسه بین ماده ۲۷۷و ۶۵۲ قانون مدنی                                       ۱۹

مبحث سوم: مفهوم حق حبس                                                         ۲۱

گفتار اول: تعریف حق حبس                                                              ۲۱

بند اول: معنای لغوی حق حبس                                                  ۲۲

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس                                               ۲۳

۱- در فقه شیعه                                                                     ۲۳

۲- در حقوق ایران                                                           ۲۵

گفتار دوم: مفهوم نكاح                                                          ۳۴

بند اول: معنای لغوی نكاح                                                      ۳۴

بند دوم: معنای اصطلاحی نكاح                                                  ۳۵

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض                                                     ۳۶

بند اول: معنای لغوی عقد معوض                                                    ۳۶

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض                                          ۳۷

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نكاح                    ۳۹

گفتار اول: اوصاف حق حبس                                                     ۳۹

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نكاح                                      ۴۳

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه                            ۴۶

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم                                                      ۴۶

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض                                       ۴۷

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه                                                  ۴۸

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع                                               ۴۹

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق                                            ۵۰

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت                                          ۵۱

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس            ۵۲

مبحث اول: مبانی حق حبس                                         ۵۲

گفتار اول: مبانی فقهی                                                        ۵۲

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم                                       ۵۲

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد                                               ۵۳

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس                                              ۵۳

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض                                    ۵۴

گفتار دوم: مبانی حقوقی                                                             ۵۵

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین                                                ۵۵

بند دوم: نظریه اصل انصاف                                                   ۵۶

بند سوم: نظریه قصد معاوضه                                                  ۵۶

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس                                              ۵۸

گفتار اول: معاوضی بودن عقد                                                ۵۸

گفتار دوم: تقابل دو دین                                                            ۵۹

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن                                             ۶۰

گفتار چهارم: حال بودن عقد                                                  ۶۱

گفتار پنجم: حكومت اراده                                                    ۶۲

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس                                             ۶۲

گفتار اول: قلمرو حق حبس                                                    ۶۳

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس                                                 ۶۳

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض                                          ۶۵

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح                                               ۶۶

گفتار پنجم: حق حبس در شروط                                                ۶۷

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                 ۶۸

مبحث چهارم: آثار حق حبس                                                     ۶۹

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله              ۶۹

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم                                   ۷۰      

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد                                                   ۷۱

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس                                ۷۱

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد                                           ۷۲

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس                          ۷۳

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس                                      ۷۳

فصل سوم: مسقطات حق حبس                       ۷۵

مبحث اول: مسقطات حق حبس                                                       ۷۵

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس                                 ۷۵

بند اول: استهال و تقسیط قضایی                                                     ۷۶

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی                                                 ۹۳

۱- توافق ضمن عقد                                                             ۹۵

۲-توافق بعد از عقد                                                             ۱۰۰

گفتاردوم:اراده صاحب حق                                                       ۱۰۲

گفتارسوم: تعیین اجل                                                           ۱۰۲

بند اول: در ضمن عقد                                                           ۱۰۳

بند دوم: پس از عقد                                                             ۱۰۳

گفتارچهارم: تسلیم                                                              ۱۰۴

بند اول : تسلیم كل مورد تعهد                                                   ۱۰۴

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد                                                  ۱۰۴

گفتار پنجم: تصرف                                                         ۱۰۶

گفتار ششم: قوانین خاص                                                 ۱۰۷

گفتار هفتم: عرف                                                           ۱۰۹

مبحث دوم: حق حبس دركنوانسیون بیع بین المللی                                   ۱۱۰

گفتار اول: حق حبس در كنوانسیون                                                ۱۱۰

بند اول: مفهوم حق حبس                                                        ۱۱۰

بند دوم: مبنای حق حبس                                                        ۱۱۳

بند سوم: شرایط حق حبس                                                 ۱۱۵

۱-وجود عقد بیع صحیح                                                           ۱۱۵

۲-اطلاق عقد                                          ۱۱۵

۳-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد            ۱۱۶

بند چهارم: قلمرو حق حبس                                                     ۱۱۷

۱-حق حبس در تعهدات قراردادی                              ۱۱۸

الف : در تعهدات اصلی                                     ۱۱۸

ب : در تعهدات فرعی                                       ۱۱۹

۲-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                 ۱۲۱

بند پنجم: آثار حق حبس                                                        ۱۲۲

۱-توقف تعهدات قراردادی                                   ۱۲۲

۲-عدم انحلال قرارداد                                      ۱۲۳

۳-موقتی بودن حق حبس                                      ۱۲۳

۴-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس                         ۱۲۳

۵-تلف مال محبوس در ایام حبس                              ۱۲۴

۶-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                       ۱۲۶

۷-حق بازفروشی                                       ۱۲۷

بند ششم: زوال حق حبس                                                   ۱۲۸

۱-ایفای تعهد                                        ۱۲۸

۲-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری                            ۱۲۸

۳-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات                          ۱۲۸

۴- انحلال قرارداد                                    ۱۲۹

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در كنوانسیون                                         ۱۳۰

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در كنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران             ۱۳۵

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                             ۱۴۲

منابع و مآخذ                                                               ۱۴۷

 

چكیده

امروزه در قراردادهایی كه بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، كه از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یك طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یكی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

لزوم استحكام و ثبات معاملات ایجاب می كند كه قرارداد بعد از تشكیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، كه اثر آن دراین صورت كه حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.

 

 

واژگان كلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۷۴ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]