پایان نامه ارشد حسابداری : تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناشی ارشد(M.A)

رشته حسابداری

عنوان:

تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

                                                                   استاد راهنما:

دکتر بیژن عابدینی

 

                                                                   استاد مشاور:

دکتر مختار رنجبر

سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                                                                                        صفحه
چكیده: ۱
فصل اول. ۲
۱-۱-مقدمه. ۳
۲-۱-بیان مسأله. ۵
۳-۱- اهمیت مشكل. ۶
۴-۱عوارض ناشی از تداوم مشكل. ۷
۵-۱معرفی عوامل مؤثر. ۸
۶-۱تناقضات موجود دررابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی.. ۱۰
۷-۱فواید ناشی از اجرا و بكارگیریسیستم پیشنهادی.. ۱۱
۸-۱سوالات و فرضیه های پژوهش… ۱۲
۹-۱  فرضیه‏های تحقیق: ۱۲
۱۰-۱ نوآوری تحقیق: ۱۲
۱۱-۱- اهداف پژوهش… ۱۳
۱۲-۱- محدودیتهای پژوهش… ۱۳
۱۳-۱-اهمیت پژوهش… ۱۴
۱۴-۱ تعاریف عملیاتی: ۱۵
۱-۱۴-۱ هزینه یابی بر مبنای فعالیت : ۱۵
۲-۱۴-۱ هزینه های مستقیم : ۱۵
۳-۱۴-۱ هزینه غیر مستقیم : ۱۵
۴-۱۴-۱ فعالیت : ۱۵
۵-۱۴-۱ محرک هزینه: ۱۵
۶-۱۴-۱ منبع: ۱۵
۱۴-۱-خلاصه فصل. ۱۶
فصل دوم: ۱۷
چارچوب نظری سیستم پیشنهادی.. ۱۸
۱-۲-مقدمه. ۱۸
۲-۲-مكانیزم عملكرد  سیستم ABC. 18
۳-۲-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد ۲۰
۴-۲-ادبیات تحقیق. ۲۸
۱-۴-۲-مقدمه. ۲۸
۵-۲-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان. ۲۹
۶-۲ پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وكاربردهای آن. ۳۴
۷-۲-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش خدمات.. ۳۶
۸-۲- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن. ۳۷
۹-۲-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها ۳۹
۱۰-۲- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 41
۱۱-۲-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. ۴۲
۱-۱۱-۲- مدل مقدماتی سیستم ABC. 43
۲-۱۱-۲- مدل دو بعدی  سیستم ABC. 43
۱۲-۲-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC. 45
۱-۱۲-۲-اطلاعات درباره فعالیتها ۴۵
۲-۱۲-۲-اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات.. ۴۵
۱۳-۲ دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 46
۱-۱۳-۲-محرک هزینه ۴۷
۲-۱۳-۲-سنجش عملكرد ۴۷
۱۴-۲- اجزاء تشكل دهنده مدل ABC. 48
۱-۱۴-۲-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه. ۴۸
۱-۱۴-۲-منابع. ۴۸
۲-۱۴-۲-محرك منابع ۴۸
۳-۱۴-۲-عنصر هزینه ۴۹
۴-۱۴-۲-فعالیتها ۵۰
۵-۱۴-۲-حوزه هزینه ۵۰
۶-۱۴-۲-مركز فعالیت ۵۱
۷-۱۴-۲-محرك فعالیت.. ۵۱
۸-۱۴-۲-هدف هزینه ۵۱
۱۵-۲مكانیزم عملكرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه. ۵۲
۱-۱۵-۲-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 53
۲-۱۵-۲-ارزیابی عملكرد ۵۵
۱۶-۲-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC. 56
۱۷-۲- تعریف مراكز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت.. ۵۷
۱۸-۲- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه. ۵۹
۱-۱۸-۲-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع. ۵۹
۱۹-۲تعریف و شناسایی محرك منابع. ۶۰
۲۰-۲- تعریف و شناسایی محركهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت.. ۶۰
فصل سوم. ۹۴
۱-۳ مقدمه: ۹۵
۲-۳ روش تحقیق: ۹۶
۳-۳ ابزار تحقیق: ۹۶
۴-۳ فرضیه‌های تحقیق: ۹۶
۱-۴-۳ فرضیه اصلی اول: ۹۶
۲-۴-۳ فرضیه اصلی دوم: ۹۶
۵-۳ قلمرو تحقیق: ۹۶
۶-۳ داده‌های تحقیق (جامعه آماری): ۹۷
۷-۳ متغیرهای تحقیق: ۹۷
۸-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها: ۹۸
۹-۳ روش تحلیل داده‌ها: ۹۸
فصل چهارم. ۱۰۰
۱-۴ مقدمه. ۱۰۱
۲-۴ آزمون فرضیه‌ها: ۱۰۱
۳-۴ فرضیه اصلی اول: ۱۰۱
۱-۳-۴ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول: ۱۰۴
۴-۴ فرضیه اصلی دوم: ۱۰۵
۱-۴-۴ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم: ۱۰۶
فصل پنجم. ۱۰۸
۱ـ۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات: ۱۰۹
۲-۵ نتیجه‌گیری كلی. ۱۰۹
۳-۵ پیشنهادات حاصل از تحقیق: ۱۰۹
۴-۵ سایر پیشنهادات: ۱۱۰
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده: ۱۱۰
۶-۵ محدودیتهای تحقیق: ۱۱۰
پیوست‌ ۱۱۲
منابع و مأخذ: ۱۱۳
سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و كاربردی است كه در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.
همانطور كه از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینكار در قلمرو زمانی سال مالی ۹۱-۹۰بیمارستان مذكور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاكم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراكز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۴بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی كرده و محركهای هزینه هركدام از این فعالیتها را انتخاب كرده است.
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، كه استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلكه باعث می‌گردد كه مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و كنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در كسب سود یاری نمایند.

-مقدمه

با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تكنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درك این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینكه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است كه شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یك سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز  زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد ۱ ،۱۹۹۶) در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران ۲  ،۱۹۹۸ ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران۳ ، ۱۹۹۹) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی كه در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن۴ و وانگ ۵ ،۲۰۰۷)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران ۶ ،۱۹۹۴) . ( تورنی ۷ ۱۹۹۶) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستمABC”1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها  به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر۸،۲۰۰۰). این سیستم با بكارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می كند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون۹ و واچر۱۰  ،۲۰۰۱) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان ۱۱ ، ۱۹۸۴) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی ۱۹۹۶) . به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره  هزینه محصولات است( کاپلان، ۱۹۸۴).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو  مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، ۱۹۹۵) سنجش عملکرد ( کینگ کات۱۲ ،۱۹۹۱) هدایت تصمیم  گیری ها ( موراکل ۱۳ و وو  ۱۴ ،۲۰۰۱) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک ۱۵ و گووینداراجان ۱۶ ، ۱۹۹۳) یكی از ویژگیهای این سیستم كه آن را از سایر سیستم ها متمایزمی كند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملكرد وافزایش كارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممكن با بكارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور كمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات و محصولات می كند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد.

۲-۱-بیان مسأله

امروزه با رشد و توسعه تكنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درك این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینكه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است كه شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یك سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وكنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر كسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یك سیستم مناسب و كارآ است كه قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی كه در سطح بیمارستانهای كشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یكسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می كند. بدیهی است كه استفاده از این روش علاوه بر این كه باعث ایجاد اشكالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی كه در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح است. یكی از سیستم های نوین هزینه یابی كه كاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستم “ABC”1 است. این سیستم با بكارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می كند. یكی از ویژگیهای این سیستم كه آن را از سایر سیستم ها متمایزمی كند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملكرد وافزایش كار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممكن با بكارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور كمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات  و محصولات می كند.

  • آیابین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
  • چگونه می توان تعرفه های وضع شده برای خدمات بیماران از طریق سیستم پیشنهادی با سیستم موجود در بیمارستان ولیعصر لامرد مقایسه کرد؟

۳-۱- اهمیت مشكل

امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزینه ای، لزوم طراحی و بکارگیری یك سیستم هزینه یابی كه قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است، بطوریكه روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی  بدلیل اینکه نسبت به سایر بخشها در این زمینه مطالعات و اقدامات عملی مناسب انجام نشده است، توجه به این موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد. این مسأله در سطح دنیا و خصوصا کشورهایی که بخش آموزش خصوصی در آن فعال می باشد، بدلیل وجود رقابت بالا در ارائه خدمات بهتر و كسب متقاضیان بیشتر توام با هزینه های پایین تر، نمود بیشتری پیدا می كند. در كشور ما نیز بدلیل اینكه در چند سال اخیر بر اهمیت بکارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم شفاف سازی هزینه ها و منابع درآمدی بخشهای مختلف تاکید گردیده است، توجه به این مسئله اهمیت زیادی دارد.بطوریكه در برنامه سوم توسعه نیز بر این موضوع تاکید زیادی شده است. از طرف دیگر با استفاده و بکارگیری روشهای نوین هزینه یابی و خصوصا سیستم پیشنهادی، اطلاعاتی فراهم  می گردد که به واسطه آن می توان مدیریت علمی و برنامه ریزی منابع در دسترس و استفاده بهینه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد.
در حال حاضر جهت شناسایی هزینه ها و بهای تمام شده خدمات در بخش بهداشت ودرمان از سیستمها و روشهای متعددی استفاده می گردد. اما با توجه به ماهیت فعالیتهای آموزشی و پیچیدگی حجم فعالیتها و امکانات مورد نیاز برای انجام آن، لزوم استفاده از سیستمهای نوین، ضروری می باشد. بنابراین استفاده و بكارگیری سیستم مناسبی كه علاوه بر رفع و پوشش نواقص سایر سیستمهای هزینه یابی، زمینه های تصمیمگیری مناسبی را برای مدیران و استفاده كنندگان از اطلاعات قیمت تمام شده و هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان را فراهم كند، امری اجتناب ناپذیر بوده و باید به آن توجه خاصی مبذول گردد.

 
تعداد صفحه : ۱۰۴
قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]