پایان نامه ارشد: تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری ( مورد مطالعه نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان گیلان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (M.A)

” گرایش بازاریابی”

عنوان:

تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری ( مورد مطالعه: نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان گیلان)

استاد راهنما:

دكتر نرگس دل افروز

زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۳

۲-۱ بیان مسئله ۴

۳-۱  اهمیت و ضرورت ۷

۱-۴  اهداف  تحقیق ۹

۵-۱ چارچوب نظری تحقیق ۱۰

۶-۱ فرضیه‏های تحقیق: ۱۰

۷-۱ تعاریف مفهومی و  عملیاتی متغیر ها ۱۱

۱-۸  قلمروی تحقیق ۱۲

۱-۸-۱  قلمرو موضوعی ۱۲

۱-۸-۲ قلمرو زمانی تحقیق: ۱۲

۱-۸-۳ قلمرو مکانی : ۱۳

فصل دوم: کلیات تحقیق

بخش اول فن آوری رسانه های اجتماعی ۱۵

۲-۱ مقدمه ۱۵

۲-۱-۲-تعریف رسانه اجتماعی ۱۵

۲-۱-۳- ویژگی های رسانه های اجتماعی ۱۶

۲-۱-۴ اشکال بازاریابی نوین ۱۸

۲-۱-۵- رسانه اجتماعی ۲۱

۲-۱-۶- شبکه اجتماعی ۲۲

۲-۱-۷- مزایای شبکه های اجتماعی ۲۲

۲-۱-۸- پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی ۲۴

۲-۱-۹-کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی ۲۵

۲-۱-۱۰-اهداف شبکه های اجتماعی مجازی ۲۶

۲-۱-۱۱ کارکردهای رسانه اجتماعی ۲۷

۲-۱-۱۲-تقسیم بندی رسانه های اجتماعی ۳۰

۲-۱-۱۳-مولفه های رسانه اجتماعی ۳۲

برخی از مؤلفه های مطالعه شده در ارتیاط با رسانه اجتماعی به شرح زیر است: ۳۲

بخش دوم سیستم مدیریت مشتری محور ۳۹

۲-۲-مقدمه ۳۹

۲-۲-۱-تعریف مشتری ۴۱

۲-۲-۲-تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری ۴۳

۲-۲-۳-تعریف مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM ). 48

۲-۲-۴- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM ). 51

۲-۲-۵-تاریخچه سیر تکاملی مدیریت ارتباط با مشتری ۵۲

۲-۲-۶- ابعاد وعناصر CRM 55

۲-۲-۷- اهداف CRM از دیدگاههای مختلف ۵۶

۲-۲-۷-۱ اهداف CRM از دیدگاه بارنت ۵۷

۲-۲-۷-۲ اهداف CRM از نقطه نظر نول ۵۷

۲-۲-۷-۳ اهداف CRM از نظر سویفت۲ ۵۸

۲-۲-۷-۴ اهدف CRM از دیدگاه گالبریث و راجرز۱ ۵۹

۲-۲-۷-۵- اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون ۲ : ۵۹

۲-۲-۸-فرایند CRM 61

۲-۲-۸-۱ ارتباط فروشنده-خریدار ۶۲

۲-۲-۹-دیدگاهای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری ۶۵

۲-۲-۹-۱- دیدگاه اول : تلقی CRM به‌عنوان یک فرآیند ۶۶

۲-۲-۹-۲ دیدگاه دوم: تلقی CRM به‌عنوان یک استراتژی ۶۶

۲-۲-۹-۳ دیدگاه سوم: تلقی CRM به‌عنوان یک فلسفه ۶۷

۲-۲-۹-۴ دیدگاه چهارم: تلقی CRM به‌عنوان یک توانمندی ۶۸

۲-۲-۹-۵ دیدگاه پنجم: تلقی CRM به‌عنوان تکنولوژی ۶۸

۲-۲-۱۰- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری ۶۹

۲-۲-۱۱-مراحل ارائه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری ۷۴

۲-۲-۱۲- اجرای CRM 75

۲-۲-۱۳-مدل نظری اجرای CRM 76

۲-۲-۱۴-ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری ۷۷

۲-۲-۱۴-۱ بعد فکری  CRM 77

۲-۲-۱۴-۲-بعد فناوری اطلاعات CRM 82

۲-۲-۱۴-۳ بعد اجتماعی CRM 84

۲-۲-۱۵-چالش های اجرایی CRM 86

۲۸-چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 88

۲-۲-۱۶-درك نیاز های مشتریان و تمایز بر مبنای مشتریان ۸۹

۲-۳پیشینه پژوهش ۹۲

فصل سوم: روش شتاسی تحقیق

۲-۳-۱ تحقیقات خارجی ۹۲

۲-۳-۲  تحقیقات داخلی ۹۳

۳-۱)مقدمه ۱۰۱

۳-۲)فرآیند اجرای تحقیق ۱۰۱

۳-۳)جامعه آماری ۱۰۲

۳-۴)نمونه آماری و روش نمونه گیری ۱۰۲

۳-۵)متغیر های تحقیق ۱۰۲

۳-۶) رویکرد (pls)به مدل یابی معادلات ساختاری ۱۰۳

۳-۷)مزایای (pls) 104

۳-۸)معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری ۱۰۴

۳-۹)روشهای جمع‌آوری اطلاعات ۱۰۵

۳-۱۰)ابزار اندازه گیری ۱۰۶

۳-۱۱)روایی و پایایی ۱۰۷

۳-۱۲)بررسی برازش مدل اندازه گیری(پرسشنامه) ۱۰۸

۳-۱۳)پایایی و روایی مدل اندازه گیری ۱۰۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ . مقدمه: ۱۱۱

۴-۲ . آمارتوصیفی متغیرها: ۱۱۱

۴-۲-۱٫ فراوانی جنسیت پاسخگویان: ۱۱۲

۴-۲-۲٫ فراوانی سن پاسخگویان: ۱۱۳

۴-۲-۳٫ فراوانی تحصیلات پاسخگویان: ۱۱۴

۴-۲-۴٫ فراوانی سابقه كار پاسخگویان: ۱۱۵

۴-۲-۵٫ فراوانی پست سازمانی پاسخگویان: ۱۱۶

۴-۲-۶٫ خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق: ۱۱۷

۴-۲-۷٫ چولگی و کشیدگی متغیرها: ۱۱۸

۴-۳٫ آمار استنباطی: ۱۲۰

۴-۳-۱٫ آزمون نرمال بودن متغیرها: ۱۲۰

۴-۳-۲٫ آزمون مدل اندازه گیری: ۱۲۱

۴-۳-۳٫ آزمون مدل ساختاری: ۱۲۵

۴-۳-۴٫ بررسی فرضیات: ۱۳۱

فصل پنجم: فصل پنجم

۵-۱)  مقدمه ۱۳۳

۵-۲ نتیجه گیری ۱۳۳

۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی ۱۳۳

۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی ۱۳۴

۵-۳) پیشنهادات مربوط به نتایج فرضیه‌ها ۱۳۶

۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۳۷

۵-۵) محدودیت‌های تحقیق ۱۳۸

۳۲- منابع ۱۴۰

پیوستها ۱۴۵

پیوست ۱: پرسشنام  ۱۴۶

پیوست ۲: خروجی نرم افزار ۱۴۹

فهرست اشکال

شکل ۱-۱: مدل مفهومی پژوهش ۱۰

شکل : ۲-۲  فرایند CRM از دیدگاه سوئیفت ۶۲

شکل۲-۳: ساختار مطلوب مدیریت ارتباط با مشتریان از دیدگاه بایست ۶۴

شکل ۲-۳ فرایند پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری ۷۴

شکل ۲-۴: ساختار اطلاعاتی درCRM(عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹ ،ص ۲۵). ۷۵

شکل ۲-۵ مدل نظری اجرای CRM (عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹ ، ص ۲۸). ۷۷

شکل۲-۶ تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ساختار سازمانی(آکر،۱۳۸۶ ، ص ۱۱۹). ۷۹

شکل۲-۷ نقشه استراتژیک CRM(عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹ ، ص ۲۴). ۸۱

شکل۸: چرخه تجاری مدیریت ارتباط با مشتری(فروزنده دهکردی و همکاران،۱۳۹۰ ، ص ۱۹). ۸۹

شكل ۴-۱: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق ۱۲۹

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱)نرم افزارهای اجتماعی و کاربردهای آنها ۳۷

جدول۲-۱: معرفی فرایندها و روش های سازگار مکرر. ۶۰

جدول:۲-۳: مزایای مدیریت ارتباط با مشتری ۷۰

جدول ۲-۴ ارتیاط بین قدرت رابطه و پتانسیل مشتری ۸۰

جدول۳-۱) تقسیم بندی گویه های پرسشنامه ۱۰۶

جدول۳-۲)ارزش گذاری لیکرت ۱۰۷

جدول۳-۳)ضرایب پایایی پرسشنامه اولیه ۱۰۸

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۲

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۱۳

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۴

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی سابقه كار پاسخگویان ۱۱۵

جدول ۴-۵: توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخگویان ۱۱۶

جدول ۴-۶: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها ۱۱۷

جدول ۴-۷: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق ۱۲۰

جدول ۴-۸: بارعاملی و آماره t متغیر استفاده از فناوری رسانه اجتماعی ۱۲۱

جدول ۴-۹: بارعاملی و آماره t متغیر سیستم مدیریت مشتری محور ۱۲۲

جدول ۴-۱۰: بارعاملی و آماره t متغیر قابلیت CRM  اجتماعی ۱۲۲

جدول ۴-۱۱: بارعاملی و آماره t متغیر عملكرد ارتباط با مشتری ۱۲۳

جدول ۴-۱۲: مقادیر پایایی سازههای تحقیق ۱۲۴

جدول ۴-۱۴: ضرایب مسیر سازه های تحقیق ۱۲۶

جدول ۴-۱۵: آزمون معنی‌داری مسیرها ۱۲۷

جدول ۴-۱۶: واریانس تبیین شده ۱۲۷

جدول ۴-۱۷: بررسی فرضیات تحقیق ۱۳۱

فهرست نمودا رها

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۱۱۲

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۱۱۳

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۱۵

نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخگویان ۱۱۶

 

 

چکیده

با پیشرفت فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در سالهای اخیر، مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در جهت کسب مزیت رقابتی موردتوجه بسیاری از موسسات قرار گرفته است همچنین گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبكه های اجتماعی شده كه قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروهها فراهم می كند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رو در رو را در بر دارد مدیران می توانند با پایش اینگونه اطلاعات، بخش بازاریابی خود را بهبود بخشند.  هدف از  این تحقیق بررسی اثر فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM و پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری در قالب یک مدل علی می باشد. در این راستا نمایندگی های ایران خودرو در سطح استان گیلان مورد نظرسنجی قرار گرفتند که مدیران ارشد و میانی این نمایندگی ها ،جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات میدانی می باشد.  روش نمونه گیری تحقیق بعلت محدود بودن حجم جامعه آماری تمام شماری( سرشماری) است. برای بررسی فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار (pls) استفاده می گردد. نتایج تحقیق تأیید کننده رابطه بین فن آوری رسانه های اجتماعی، سیستم مدیریت مشتری محور بر قابلیت اجتماعی CRM و پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری است.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری  (eCRM )، قابلیت اجتماعی  CRM، عملکرد ارتباط با مشتری، فن آوری رسانه های اجتماعی


فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

در دنیای رقابتی امروز، مشتری نقش كلیدی و اساسی در حفظ جایگاه و بقا سازمان ها دارد. مدیریت ارتباط با مشتری یاری رسان سازمان ها در ایجاد ارتباط اثربخش با مشتریان است. این مفهوم یك راهبرد تجاری تركیب شده با فناوری برای مدیریت اثربخش كل چرخه زندگی مشتری است.

مدیریت ارتباط با مشتری رویكردی مبتنی بر حفظ ارتباط مثبت با مشتری، افزایش وفاداری مشتری و گسترش ارزش چرخه حیات مشتری می باشد. درك نیازهای مشتریان و ارائه خدماتی كه سبب ایجاد ارزش برای مشتریان میشود، از فاكتورهای اساسی موفقیت و شكست سازمانها می باشد.

واژه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی e-CRM از زمانی بوجود آمد كه سازمان ها برای مدیریت ارتباط با مشتریان، شروع به استفاده ازمرورگرهای وب، اینترنت و دیگر روشهای تماس الكترونیكی مانند پست الكترونیكی، نقطه فروش الكترونیكی، مراكز تلفن و فروش حضوری كردند.

رشد چشمگیر رسانه های اجتماعی توجه سازمان ها را به این مقوله معطوف ساخته است. در این راستا CRM اجتماعی مفهومی نوین در رویكرد ارتباط با مشتری است كه فلسفه ی آن استفاده از پتانسیل رسانه های اجتماعی در جهت جذب حداكثری مشتریان و نگهداری مشتریان موجود می باشد. این مفهوم یك استراتژی و رویكرد نوین در جهت تركیب ارتباط با مشتریان برخط ، شبكه های اجتماعی و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری سنتی می باشد.(سراجی و حاتمی، ۱۳۹۰، ص ۱)

مدیریت ارتباط با مشتری در رسانه های اجتماعی[۱] SCRM یك فلسفه و استراتژی كسب و كار است كه توسط یك سیستم و یك تكنولوژی حمایت می شود كه به منظور ایجاد ارتباط تعاملی در یك محیط مشاركتی با مشتریان در راستای دست یابی به مزایای دو طرفه ایجاد شده است. از ابزارهای این مفهوم می توان به بلاگ ها، ،سرویس ها، ویكی ها، پادكست ها، ،شبكه های اجتماعی و ابزار اشتراك محتوا اشاره كرد.(Mosadeg, Behboudh,2011,p15) در این تحقیق تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری در نمایندگی های مجاز ایران خودرو استان گیلان مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۱ بیان مسئله

عملكرد سازمانی نشان میدهد كه یك سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می­رسد، عملكرد سازمانی دلالت بر شروع از یك وضعیت معین و رسیدن به یك هدف دقیق دارد كه این ممكن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش كاركنان،رضایت مشتری، سطح كیفیت و غیره باشد. با شدت گرفتن رقابت بین شركتها و نزدیك شدن آمیخته بازاریابی بنگاهای مختلف به یكدیگر فلسفه فروش، كارایی خود را از دست داد. شركتها دیگر فقط به دنبال جذب مشتری جدید نبودند بلكه حفظ مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان وفادار یكی از اولویتهای كاری هر سازمان شد. عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری رویكردی چند جانبه به بازاریابی، فروش و مراقبت از مشتری است. سازمان ها از CRM به منظور ایجاد وفاداری مشتری و بهبود عملكرد سازمانی بهره مند می شوند(طاهرپورکلانتری و طیبی طلوع،۱۳۸۹،ص ۱۱۲).

گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبكه های اجتماعی شد كه قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروهها فراهم می كند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رو در رو را در بر دارد. انتشار عقاید فردی همانطور كه می تواند موجب تبلیغ در مورد واحدهای كسب و كار شود، ممكن است با انتشار اطلاعات نادرست به حیثیت آنها لطمه وارد كند. مدیران این واحدها می توانند با پایش اینگونه اطلاعات، بخش بازاریابی خود را بهبود بخشند.(احمد ندوشن، داورپتاه جزی،۱۳۹۲،ص ۱)

آندره كاپلان و مایكل هانلین رسانه‌های اجتماعی را این گونه تعریف می‌كنند: “گروهی از برنامه‌های كاربردی مبتنی بر اینترنت هستند كه با اتكا به بنیانهای تكنولوژیك وب[۲]، امكان ایجاد و تبادل محتوای تولید ‌شده بوسیله كاربران را می‌دهند”. به این ترتیب هر كاربر اینترنتی به‌راحتی و در مدت زمان چند دقیقه می‌تواند وبلاگ شخصی ایجاد كند و یا در انواع دیگر سایت‌ها عضو شود و محتواهایی كه تولید كرده اعم از متن، عكس، صدا و ویدئو را به راحتی منتشر كند.(هوگان و کوان هاسه،۱۳۸۹، ص ۵۶)

در سال‌های اخیر، عوامل گوناگونی مانند پیشرفت و توسعه‌ی شبکه‌های اجتماعی مجازی، نرم‌افزار‌های متنوع و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی، به ‌شکل روزافزونی موجب توسعه‌ی رسانه‌های اجتماعی در تلفن‌های همراه می‌شود.

این تغییرات در میان رفتارهای ارتباطی کاربران ایرانی نیز دیده می شود. امروزه برای بسیاری از کاربران و مشتریان ایرانی نیز این شبکه های اجتماعی نقشی موثری دارند و بسیاری از آنها در یک یا چند شبکه اجتماعی موبایلی عضویت دارند..(قربانی،۱۳۹۲،ص ۵۸).

به ‌منظور ‌انتقال CRM به SCRM سازمان ها نیازمند تغیرات بنیادی در چگونگی رویكرد ‌به ۳ ناحیه‌ كلیدی بازاریابی، فروش و خدمات در راستای حركت از سوی دیدگاه فردی به دیدگاه گروهی، از شاخص های ثابت به پویا و از تعاملات كوتاه مدت به ارتباطات بلند مدت است Capgemini,2011,p3) )

نقش بخش مدیریت حضور اجتماعی در SCRM یك نقش فعال و حیاتی است. این بخش مدیریت حضور اجتماعی برند در رسانه های اجتماعی و مدیریت و اجرای تعاملات با مشتری را بر عهده دارد. تغییر اساسی دیگری كه در    CRM اجتماعی مشاهده می شود دو بخش تجارب مشتری و طرفداران مشتری است. در مدیریت ارتباط با مشتری به صورت سنتی، مشتری نقش بدون مشاركت و ارتباط دارد ولی در نوع اجتماعی این مفهوم، این نقش به كلی تغییر كرده و نقش محوری در چگونگی فعالیت یك سازمان دارد. به جای بازاریابی و ارسال پیام به مشتری اكنون برند سازمان جهت حل مشكلات كسب و كار با مشتری، گفتگو و مشاركت می كند.(سراجی و حاتمی،۱۳۹۰، ص ۳)

اما انتشار پیوسته در رسانه‌های اجتماعی نتیجه نمی‌دهد، زیرا این نوع رسانه‌ها خاص و جدید هستند. برعکس مصرف‌‌کنندگان رسانه‌های قدیمی‌تر، کاربران رسانه‌های اجتماعی کنترل بیشتری بر این ارتباطات دوسویه دارند. آنها قادرند در این ارتباط شرکت کنند، آن را رد کنند، به اشتراک بگذارند یا حتی یک پیام منتشرشده را به تمسخر بگیرند و همان‌طور که از اسم آن می‌توان فهمید، رسانه‌های اجتماعی ذاتا اجتماعی هستند. مردم انتظار دارند که در این ارتباط شرکت کنند و بخشی از آن باشند. آنها خواهان ارتباطی دوسویه هستند و وقتی که با یک تبلیغ یک طرفه مواجه می‌شوند، ناراضی و مایوس خواهند شد.

دلیل دیگر برای شکست بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی، نادیده گرفتن انتظارات مصرف‌کنندگان است. در بررسی دیگری مشخصی شد که ۹۴ درصد کاربران رسانه‌های اجتماعی از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با دوستان و اعضای فامیل خود استفاده می‌کنند، درحالی‌که کمتر از نصف این رقم (۴۰درصد) هدف خود را برای استفاده از این شبکه‌ها دسترسی به اطلاعات یک شرکت یا سازمان اعلام کرده‌اند. این موضوع به این دلیل است که مردم روابط اجتماعی مجازی را مانند یک میهمانی خانوادگی خصوصی در خانه خود می‌بینند. هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون دعوت به خانه مشتری برود و برای سود خود مشتری جلب کند؛ درحالی‌که مشتری در حال صحبت با دوستان نزدیک و اعضای خانواده خود است. بنابراین شرکت‌ها باید درباره دعوت خود به رسانه‌های اجتماعی ملاحظه و نزاکت بیشتری به خرج دهند.( حبیبی، ۱۳۹۲،ص ۹۵) بنابراین مدیریت ارتباط با مشتری در محیظ رسانه های اجتماعی فرایندی مهم و غیر قابل اجنتاب می باشد. به‌رغم تلاش‌های زیادی که برای استفاده بازار از رسانه‌های اجتماعی شده است، اکثر کسب‌ و ‌کارها از این امکان کمتر استفاده می‌کنند. این درحالی است که تاثیرات مثبت شبکه‌های اجتماعی برای کسب ‌و کارهایی که این رویکرد را به‌کار برده‌اند، محرز است، اما بر اساس بررسی فایننشال تایمز، ۹۱ درصد کسب‌و‌کارها ادعا کرده‌اند که رسانه‌های اجتماعی هیچ تاثیری بر میزان فروششان نداشته‌اند. مطالعات gallup نیز نشان داده است که ۶۲ درصد مشتری‌ها معتقدند رسانه‌های اجتماعی تاثیری بر رفتارهای خرید آنها نداشته است. این واقعیت که رسانه‌های اجتماعی تاثیر اندکی بر رفتار خرید دارند وقتی نگران‌ کننده می‌شود که میزان پولی را که کسب‌ و‌ کارها برای آن هزینه می‌کنند، بدانید.(حبیبی، ۱۳۹۲،ص ۷۴)

دلیل اصلی اینکه استراتژی‌های رسانه‌های اجتماعی حال حاضر، نتیجه خوبی ندارند، این است که کسب ‌و‌ کارها برای تبلیغ با رویکردی مشابه رویکرد خود به رسانه‌های قدیمی‌تر مانند تلویزیون، رادیو و رسانه‌های چاپی عمل می‌کنند. هدف آنها رساندن پیامشان به مشتری‌ است، درنتیجه این پیام را منتشر می‌کنند تا به چشم‌ها و گوش‌ همه برسد.(Trainor et al. 2013,p 4)

رویکرد جدید این تحقیق در صنعت خودروسازی ، بر مفهوم بازاریابی ارتباطی[۳] که یکی از ارکان کلیدی بازاریابی فراگیر است استوار است . این نوع از بازاریابی” فرآیندی است که ارزش های جدیدی برای مشتریان به ارمغان آورده و سپس این مزایا را بین مشتریان و شرکت به اشتراک می گذارد . علاوه برآن شامل : درک ، تمرکز و مدیریت همکاری مداوم بین شرکت و مشتریان منتخب نیز می شود. بازاریابی ارتباطی بر پایه مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت قرار گرفته است . شرکت می تواند با حفظ یا افزایش سطح رضایت مشتریان کنونی به مزیت رقابتی دست پیدا کند . رضایتمند سازی مشتری به عنوان یک اولویت ، بر ارتقای نام تجاری محصول تمر کز نموده و یکی از ارزش های ارتباطات است و اعتماد و تعهد مشتری را به همراه دارد. ”

سوالی که پژوهش حاضر قصد پاسخگویی به آن را دارد این است که آیا فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور و قابلیت اجتماعی CRM بر پیامدهای عملکرد ارتباط با مشتری در نمایندگیهای ایران خودرو استان گیلان تأثیر دارد؟

[۱] Social Customer Relationship  Management

[۲] web

[۳] . Relationship Marketing

تعداد صفحه : ۱۷۵

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]