پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

دانشكده علوم انسانی

گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه:

برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

استاد راهنما:

دكتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

استاد مشاور:

دكتر علی اكبر امین بیدختی

ماه وسال

تیر ماه ۱۳۸۷

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده

بررسی رابطه بین شایستگی های كانونی و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

هدف این تحقیق، سنجش رابطه بین بین شایستگی های كانونی (مهارتهای زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی شغلی) و روحیه كارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی و به این منظور پرسشنامه ای تدوین و روایی و پایایی آن توسط محقق محاسبه گردید.

جامعه آماری شامل كلیه دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه سمنان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها، تكنیك های آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی،همبستگی  و همبستگی جزیی) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد كه :

رابطه میان مهارتهای زندگی شخصی و روحیه كارآفرینی خطی و مستقیم است.

رابطه میان مهارتهای زندگی اجتماعی و روحیه كارآفرینی خطی و مستقیم است.

رابطه میان مهارتهای زندگی شغلی و روحیه كارآفرینی خطی و مستقیم است.

نتیجه گیری كلی پژوهش آن است كه شایستگی های كانونی كه با  مهارتهای زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی شغلی تعیین می گردد با روحیه كارآفرینی افراد رابطه مثبت و معناداری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فهرست جداول                                ۹

فهرست نمودارها                             ۱۱

فصل اول: كلیات تحقیق                       ۱۲

مقدمه                                      ۱۳

بیان مسئله                                 ۱۴

اهمیت و ضرورت پژوهش                        ۱۵

اهداف پژوهش                                ۲۱

پرسشهای پژوهش                              ۲۱

تعاریف نظری                                ۲۲

تعاریف عملیاتی                             ۲۳

فصل دوم: مروری بر پیشینه نظری و تجربی تحقیق   ۲۶

بخش اول :كار آفرینی                        ۲۷

كارآفرینی چیست؟ كارآفرین كیست؟             ۲۷

مفهوم واژه كارآفرینی                       ۲۸

سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی                 ۳۰

رویكردهای كارآفرینی                        ۳۴

– رویكرد ویژگیها                           ۳۴

– رویكرد رفتاری                            ۳۷

انواع كارآفرین                             ۴۳

ویژگیهای كارآفرینان                        ۴۵

بخش دوم: شایستگی های كانونی انجمن های علمی دانشجویی    ۵۴

انجمن های علمی دانشجویی                    ۵۶

نظریه های انجمن‌های علمی- دانشجویی          ۵۹

تعریف انجمن علمی                           ۶۱

وجه تمایز انجمن‌های علمی با سایر انجمن‌ها    ۶۲

ویژگی جوامعی كه انجمن‌های علمی در آنها شكل می‌گیرند  ۶۴

تاریخچه انجمن‌های علمی دانشجویی خارج از كشور   ۶۶

تاریخچه انجمن‌های علمی در ایران             ۶۹

شاخصه‌های انجمن‌های علمی                     ۷۱

اهداف انجمن‌های علمی-دانشجویی               ۷۲

كاركردهای انجمن‌های علمی- دانشجویی          ۷۳

شایستگی‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی          ۷۴

مسایل یا آسیب‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در ایران   ۸۲

موانع رشد و توسعه انجمن های علمی دانشجویی در ایران     ۸۵

عوامل اساسی توسعه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها ۸۶

تعیین راهبردهای حمایتی دانشگاه و دولت از انجمن‌های علمی دانشجویی                                     ۸۷

راهبردهای حمایتی از انجمن‌های علمی دانشجویی ۹۰

نقش انجمن‌های علمی درخصوص كارآفرینی         ۹۳

تحقیقات پیشین                              ۹۴

– مطالعات انجام شده در ایران               ۹۴

– مطالعات انجام شده در خارج                ۹۷

– نتیجه‌گیری                                ۱۰۰

فصل سوم: روش تحقیق                         ۱۰۳

مقدمه                                      ۱۰۴

روش تحقیق                                  ۱۰۵

جامعه آماری                                ۱۰۵

نمونه آماری                                ۱۰۶

ابزار جمع‌آوری اطلاعات                       ۱۰۷

اعتبار و روایی اندازه ها                                                                        ۱۱۳    روایی                                    ۱۱۳

اعتبار                                     ۱۱۴

روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده ها         ۱۱۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها           ۱۱۷

مقدمه                                      ۱۱۸

بخش توصیفی                                 ۱۱۸

بخش تحلیلی                                 ۱۳۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری                  ۱۴۷

مقدمه                                      ۱۴۸

بحث و نتیجه گیری                           ۱۴۸

پیشنهادات كاربردی و اجرایی                 ۱۵۱

پیشنهادات پژوهشی                           ۱۵۳

محدودیتهای تحقیق                           ۱۵۴

منابع و مآخذ                               ۱۵۵

منابع لاتین                                 ۱۶۲

ضمایم                                      ۱۶۶

پرسشنامه                                   ۱۶۷

چکیده انگلیسی                                                                                  ۱۷۲

فهرست جداول

 

عنوان                                      صفحه      

۱-۲ ویژگی های كارآفرینان                        ۴۹

۲-۲ ثروت سرانه كشورهای جهان                     ۸۹

۱-۳ ضرایب پایایی (قابلیت اعتماد)               ۱۱۵

۱-۴ وضعیت شغل و تحصیلات والدین نمونه            ۱۱۸

۲-۴ وضعیت سكونت                                ۱۱۹

۳-۴ متوسط درآمد خانواده                      ۱۲۰

۴-۴ شایستگی های كانونی – زندگی شخصی                                                   ۱۲۳                                                    ۵-۴  شایستگی های كانونی – زندگی اجتماعی                                                                                                                               ۱۲۵

۶-۴ شایستگی های كانونی – زندگی شغلی          ۱۲۷

۷-۴ روحیه كارآفرینی – خلاقیت                  ۱۲۸

۸-۴  روحیه كارآفرینی – توفیق طلبی             ۱۲۹

۹-۴ روحیه كارآفرینی – آینده نگری                                                            ۱۳۰

۱۰-۴ روحیه كارآفرینی – ریسك پذیری                                                  ۱۳۲     

۱۱-۴ روحیه كارآفرینی – عزت نفس                                                           ۱۳۳

۱۲-۴ روحیه كارآفرینی – منبع كنترل درونی      ۱۳۴

۱۳-۴ همبستگی كارآفرینی و مولفه های شایستگی های كانونی                              ۱۳۶

۱۴-۴‌ همبستگی جزئی كارآفرینی و مولفه های شایستگی های كانونی    ۱۳۷

۱۵-۴ ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و زندگی شخصی ۱۳۹

۱۶-۴ ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و زندگی اجتماعی   ۱۴۰

۱۷-۴ ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و زندگی شغلی ۱۴۱

۱۸-۴ ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   ۱۴۲

۱۹-۴ ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   ۱۴۴

(دانشكده علوم انسانی )                                                                                                 ۲۰-۴ ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   ۱۴۴

(دانشكده علوم پایه)

۲۱-۴  ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی  ۱۴۵

(دانشكده فنی و مهندسی)

۲۲-۴ ضرایب مدل رگرسیونی كارآفرینی و شایستگی های كانونی   ۱۴۵

(دانشكده هنر )

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                      صفحه       

۱-۲ فرآیند شكل گیری فرآیند كارآفرینی       ۴۱

۲-۲ فرآیند شكل گیری رویداد كارآفرینانه     ۴۲

۳-۲ مدل ارائه شده برای تحقیق               ۱۰۲

۱-۴ وضعیت تحصیلات پدر و مادر                ۱۱۹

۲-۴ وضعیت سكونت                            ۱۲۰

۳-۴ متوسط درآمد خانواده                    ۱۲۱

۴-۴ دانشكده ها                             ۱۲۲

 

مقدمه

قافله پیشرفت و توسعه بر توسن زمان همچون تندری ره می پیماید. دستیابی به توسعه به       اصلی ترین دغدغه در بین دولتمردان و مردم بسیاری از كشورهای جهان تبدیل شده است. تغییر و تحولات دهه های اخیر به قدری عمیق و گسترده و سریع اتفاق افتاده است كه تمامی ابعاد و شئونات زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری را به طور محسوس و نامحسوس، تحت تاثیر قرار داده است. تا جایی كه نگاه به علم و تكنولوژی نیز تغییر كرده است و برنامه های توسعه و نظام های ملی نوآوری در كشورهای جهان مطرح گردیده است، تا از طریق پرورش نیروی انسانی ماهر و خلاق و نوآور به عنوان مهمترین منبع و سرمایه هر كشوری دستیابی به توسعه امكان پذیر شود. این امر خود سبب شده است  تا نگاه جامعه به آموزش عالی و كاركردهای دانشگاه تغییر كند. زیرا كه  دانشگاه به عنوان قلب جامعه جدید نقش تعیین كننده ای در حیات جامعه مدرن دارد، و علاوه بر این كه مركز تولید علم و فناوری است مركز تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر برای جامعه است. دانشگاه ها كاركردهای متفاوتی دارد كه بخشی از این كاركردها به وسیله كانون ها و انجمن های دانشجویی انجام می شود. یكی از مهترین نهادها و انجمن های دانشجویی، انجمن های علمی – دانشجویی است كه می توانند در بخش آموزش نقش مكمل را ایفا كنند.

انجمن های علمی – دانشجویی قابلیت آن را دارند كه به یافته های جدید علمی توجه كرده و در نشر آنها موثر باشند، زیرا برنامه های آموزشی رسمی نمی توانند به سرعت تغییر كرده و یافته ها و دانش جدید را به مجموعه خود اضافه نمایند. از سوی دیگر، انجمن های علمی دانشجویی

 

می توانند نقش مهمی در درك كامل تر و عمیق تر و تعمیق مباحث علمی ایفا نمایند و با تجلی استعدادها و بر انگیختن خلاقیت ها و شكوفایی علمی دانشجویان، بستر و زمینه ای مطلوب را فراهم آورند جهت آموزش معیارها و شایستگی ها و ویژگیهای مختلفی كه دانش  آموختگان آموزش عالی در دنیای امروز برای ورود موفق به بازار كار داخلی و بین الملی و قدم گذاردن در مسیر توسعه ملی و جهانی باید از آن برخوردار باشند.

این انجمن ها در صورت دریافت حمایت های لازم می توانند بخش عمده ای از نیاز كشور به نوآوری و كارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی را بر طرف كرده و نقش مهمی در برنامه های توسعه كشور ایفا نمایند. زیرا كه سیر تاریخی، دگرگونی ها و پیشرفت های اقتصادی و علمی و تكنولوژیكی كشورهای پیشرو نشان می دهد كه موفقیت اینان در سایه تلاش و كوشش كارآفرینان بوده است. این كشورها با پی بردن به نقش و اهمیت كارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، موجب نفوذ این پدیده به عرصه های علمی، فنی و فرهنگی شده اند،  و پرورش و تربیت كارآفرینان و ترویج روحیه و فرهنگ كارآفرینی را سرلوحه برنامه های توسعه اقتصادی خود قرار داده اند و همین امر موجب شده كه این كشورها به موفقیت های قابل توجهی در حوزه های تكنولوژی و اقتصاد دست یابند.

در این بین شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورمان به گونه ای است كه لزوم توجه به حل مشكلات و تنگناها در حال و آینده را طلب می كند. تركیب جمعیتی جوان كشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز روند مستمر كاهش نقش نفت در اقتصاد كشور سه عامل عمده ای است كه موجب می شود سیاستگذاران كلان كشور به منبع قابل اتكایی به جز نفت بیندیشند و بدون شك آن منبع به جز كارآفرینی و مولفه های آن، چیز دیگری نخواهد بود                           (كردنائیج و همكاران، ۱۳۸۳).

افراد كارآفرین دارای مولفه های كارآفرینی افرادی توانمند، خلاق، مبتكر، فرصت جو،

 

ریسك پذیر و اهل كار و عمل، دارای اعتماد به نفس و میل به ترقی بالا می باشند.در این بین دانشگاهها از طریق  كاركردهای انجمن های علمی دانشجویی در روند شناسایی افراد كارآفرین و ترویج روحیه و فرهنگ كارآفرینی در بین دانش آموختگان آموزش عالی به عنوان نیروی انسانی متخصص آماده جهت ورود به بازار كار نقش مهمی را ایفا می كنند، تا  به این طریق جامعه ما نیز بتواند با كاروان جهانی حركت كرده و به سلامت به ساحل توسعه و ترقی دست یابد.

 

بیان مساله

در جهانی كه اغلب كشورهای توسعه یافته در پی تربیت كارآفرینان برآمده اند و توسعه كارآفرینی به عنوان ضرورت مطرح می شود، به نظر می آید در عصر دانایی و استفاده از حداكثر قدرت  فكری بشر، تربیت كارآفرین راهی است كه بسیاری از كشورها برای طی كردن مراحل          توسعه یافتگی، ناگزیر به انجام آن هستند. در ایران نیز شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به گونه ای است كه لزوم توجه به حل مشكلات و تنگناها در حال و آینده را طلب می كند. تركیب جمعیتی جوان كشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز روند مستمر كاهش نقش نفت در اقتصاد كشور سه عامل عمده ای است كه موجب می شود سیاستگذاران كلان كشور به منبع قابل اتكایی به جز نفت بیندیشند و بدون شك آن منبع به جز كارآفرینی و مولفه های آن، چیز دیگری نخواهد بود (كردنائیج و همكاران، ۱۳۸۳).

كارآفرینی تنها به معنای راه اندازی یك كسب و كار جدید و كوچك نیست. بلكه به منزله خلق ارزش، ایجاد بازار جدید و ارائه محصول یا خدمات جدید و به مشتریان جدید است. كارآفرینی فرایند ابتكار و نوآوری و ایجاد كسب و كار جدید در شرایط پر مخاطره از طریق شناسایی   فرصت ها و مدیریت تخصیص منابع است. كارآفرین بودن مستلزم دارا بودن توانایی عملكرد در شرایط ابهام و ریسك پذیری است (داوری،۱۳۸۲). ماكس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی روحیه كارآفرینی را عامل مهم در تشریح و تبیین چگونگی شكل گیری تمدن نوین صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین می داند (شیرازی، ۱۳۸۵). كارلند و همكارانش اهم ویژگیهای را در مورد كارآفرینان جمع آوری نمودند كه عبارتند از: خلاقیت، نیاز به توفیق، تمایل به مخاطره پذیری، نیاز به استقلال و مركز كنترل درونی.

چیزی كه در این خصوص اهمیت دارد این است كه علی رغم اهمیت روز افزون كارآفرینی و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهان، در كشورمان كمتر به این موضوع پرداخته شده است           (كردنائیج و همكاران، ۱۳۸۳).

امروزه آموزش كارآفرینی به یكی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه ها تبدیل شده است. در ایران نیز كم و بیش این مساله در نهادهای مختلف به خصوص محافل دانشگاهی مطرح می شود، ولی نهادهای آموزشی و سیستم آموزشی در ایران در جهت تربیت كارآفرینی و توسعه آن قدم های رضایت بخشی برنداشته اند و در صورت ادامه روند موجود، به نظر می آید نتوانیم كارآفرینانی را به صورت برنامه ریزی شده و منظم تربیت نماییم. به همین دلایل كه شكل گیری یك نهاد كه در زمینه كارآفرینی نقش موثری ایفا كند، ضرورت پیدا می كند. به نظر می آید انجمن های علمی دانشجویی با توجه به اهداف و كاركردهایی كه دارند، به خصوص این كه در ارتباط با جوانان تحصیلكرده هستند، می توانند نقش مهمی در تربیت و توسعه كارآفرینی و ترویج فرهنگ كارآفرینی داشته باشند (جعفرزاده، ۱۳۸۵).

شارع پور و فاضلی (۱۳۸۰) فهرستی ۱۶ گانه از كاركردهای انجمن های علمی دانشجویی تحت عنوان شایستگی های كانونی ارائه نموده اند كه به سه دسته مهارت مورد نیاز در زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی تقسیم می شود.

در این تحقیق شایستگی های كانونی انجمن های علمی – دانشجویی متغییر مستقل و روحیه كارآفرینی متغییر وابسته است. مساله اصلی در جامعه دانشگاهی پایین بودن روحیه كارآفرینی است. با توجه به نقش كارآفرین و تاثیر انجمن های علمی و “شایستگی های كانونی آنها ” در رشد كارآفرین و پرورش روحیه كارآفرینی، این تحقیق با بررسی شایستگی های كانونی انجمن های علمی – دانشجویی (مهارت مورد نیاز در زندگی شخصی و اجتماعی و شغلی)، دانشجویان عضو انجمنهای علمی – دانشجویی و ارتباط آن با روحیه كارآفرینی آنها، سعی در شناخت تاثیر این عامل (شایستگی های كانونی)، بر روحیه كارآفرینی داشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۷۷

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :