پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

 

زمستان ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده :

بازارگراییوتأثیرآنبرنوآوریکسبوکارازجملهمباحثمهمومحوریدرمدیریتبازارومشتریاست. اینتحقیق،ابتدابهبررسیدیدگاهها،مدلهایمختلفبازارگراییوتأثیربازارگراییبرنوآوریکسبوکارباتوجهبهقابلیتهایبازاریابیمیپردازد؛سپسروابطمیانبازارگرایی و نوآوریکسبوکاررابررسیمیکند.

جامعه آماری تحقیق را شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز تشکیل دادند که نمونه آماری نیز به دلیلکم بودن حجم جامعه آماری برابر با تمامی جامعه آماری می باشند. ابزار گردآوری تحقیق شامل پرسشنامه گرایش به بازار با ۳۶ سوال و پرسشنامه نوآوری شامل ۵ سوال و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی می باشد.

نتایجپژوهشنشانمیدهدکهنوآوریکسبوکاردرفضایرقابتیکنونیتحتتأثیربازارگراییقراردارد.

کلیدواژگان: گرایش به بازار، نوآوری، مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی بین وظیفه ای.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

Contents

فصلاول: کلیاتتحقیق. ۷

۱-۱-مقدمه. ۸

۱-۲-بیانمسأله. ۹

۱-۳-اهمیتوضرورتانجامتحقیق. ۱۰

۱-۴-اهدافتحقیق. ۱۱

۱-۵-فرضیههایتحقیق. ۱۲

۱-۶-  قلمروتحقیق. ۱۲

۱-۷- تعریفواژههاواصطلاحات. ۱۳

فصلدوم: ادبیاتوپیشینهتحقیق. ۱۴

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲- گرایشبازاریابی:. ۱۵

۲-۳- بازارگرایی. ۱۸

۲-۴-  مفهومبازارگرایی(گرایشبهبازار). ۱۹

۲-۵- عواملموثربربازارگرایی. ۲۵

۲-۶- پیامدهایبازارگراییبرایسازمان. ۲۵

۲-۷-رفتارهایبازارگرایی. ۲۷

۲-۸- دیدگاههایبازارگراییمعاصر. ۲۹

۲-۸-۱- دیدگاهتصمیمگیریشاپیرووگلازر. ۳۰

۲-۸-۲-  دیدگاههوشمندیبازاركوهلیوجاورسكی. ۳۱

۲-۸-۳- دیدگاهرفتاریمبتنیبرفرهنگنروروسلاتر. ۳۳

۲-۸-۴- دیدگاهبازاریابیاستراتژیكروكرت. ۳۴

۲-۸-۵- دیدگاهمشتریگراییدیشپند. ۳۴

۲-۹- عناصربازارگرایی. ۳۶

۲-۹-۱- بخشبندیبازار. ۳۶

۲-۹-۲-  اولویتبندیبخشهایبازار. ۳۷

۲-۹-۳- تخصصیکردنکارکنانفروش. ۳۷

۲-۱۰- بازارگراییدربرابرگرایشبهمدیریت. ۳۸

۲-۱۱- فقدانشفافیتتئوریكدرمفهومبازار. ۳۸

۲-۱۲- بازارگراییدربرابرمشتریگرایی. ۳۸

۲-۱۳- بازارگراییدربرابربازاریابیخارجی. ۴۰

۲-۱۴- گرایشبهبازاردربرابرگرایشبهسود. ۴۰

۲-۱۵- رویکردهایبازارگرایی. ۴۱

۲-۱۶- مدلهایبازارگرایی. ۴۱

۲-۱۷- مفهوموجایگاهخلاقیتونوآوری. ۴۲

۲-۱۸- تفاوتخلاقیتونوآوری. ۴۴

۲-۱۹- نوآوری. ۴۷

۲-۲۰- تعریفنوآوری. ۴۸

۲-۲۱- انواعنوآوری. ۴۹

۲-۲۱-۱- نوآوریمبتنیبربازار:. ۴۹

۲-۲۱-۲- نوآوریمبتنیبرمحصول:. ۵۰

۲-۲۱-۳- نوآوریمبتنیبرفرآیند:. ۵۰

۲-۲۱-۴- نوآوریسازمانی:. ۵۰

۲-۲۲- فرآیندنوآوری. ۵۰

۲-۲۳- مطالعاتبازارگرایی. ۵۱

فصلسوم: روششناسیتحقیق. ۵۳

۳-۱-  مقدمه. ۵۴

۳-۲- فرایندتحقیق. ۵۴

۳-۳- فرضیههاومدلمفهومیتحقیق. ۵۵

۳-۴- روشتحقیق. ۵۷

۳-۵- جامعهونمونهآماری. ۵۷

۳-۶- ابزارجمع‌آوریداده‌ها. ۵۸

۳-۷- روشجمع‌آوریداده‌ها. ۵۸

۳-۸- شرحپرسشنامه. ۵۹

۳-۹- اعتباروقابلیتاعتمادیارواییوپایایی. ۵۹

۳-۱۰- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها. ۶۱

فصلچهارم: تجزیهوتحلیلدادههاوآزمونفرضیهها. ۶۲

۴-۱- مقدمه. ۶۳

۴-۲  توصیفوتحلیلدادههایجمعیتشناختی. ۶۴

۴-۲-۱  جنسیت. ۶۴

۴-۲-۲  وضعیتتاهل. ۶۴

۴-۲-۳  تحصیلات. ۶۵

۴-۲-۴   سن. ۶۶

۴-۲-۵- تجربهکاری. ۶۷

۴-۳- تحلیلاستنباطی. ۶۷

۴-۳-۱) محاسبهضریبهمبستگیپیرسونبهمنظوربررسیروابطمیانهریکازمتغیرهایگرایشبازارونوآوری. ۶۹

آزمونفرضیهشمارهیک. ۶۹

آزمونفرضیهشمارهدو. ۷۰

آزمونفرضیهشمارهسه. ۷۱

آزمونفرضیهاصلی. ۷۲

۴-۳-۲)آزمونتحلیلواریانسفریدمن. ۷۳

فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات. ۷۶

۵-۱) مقدمه. ۷۷

۵-۲) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونهمبستگیپیرسون. ۷۸

۵-۳) بررسییافته‌هایپژوهشباتوجهبهآزمونتحلیلواریانسفریدمن. ۷۹

۵-۴) ارائهپیشنهادات. ۷۹

۵-۴-۱)پیشنهاداتبرمبناییافته‌هایتحقیق. ۸۰

۵-۴-۲) پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی. ۸۱

منابع. ۸۳

پیوستها. ۸۷

پیوست۱: پرسشنامهپژوهش. ۸۸

پیوست ۲ : خروجیهایSPSS. 94

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱-     مقدمه

موفقیتدرفضایرقابتیموجودبهخصوص صنایع کوچک و متوسط(شهرکهای صنعتی) مستلزمایناستکهاین صنایعبیشازپیشبهرویکردها،طرحهاوبرنامههایبازاریابیرویبیاورند. زیربنایبازاریابیدرهرکسبوکاریمیزانباوروتوجهمدیریتآنبهمقولهبازارگراییبهشمارمی رود.

اینكهچگونهیكصنعتمیتواندنوآوریخودراافزایشدهد،مسالهایاستكهدر اینتحقیقبهآنپرداختهشدهاست.ممكناستعواملمتعددیبرارتقای نوآوری یك كسبوكارموثرباشندمانندعواملمحیطیكلانبینالمللیوملی(عواملاقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،تكنولوژیكی)عواملخردمحیطییاعناصرصنعت(تامین كنندگان،رقابتدرونصنعت،رقبایتازهوارد،محصولاتجایگزین،واسطههایفروش ومشتریان)وعواملمربوطبهداخلبنگاه(داراییهایمشهودونامشهودوشایستگیها). ازبینهمهاینعواملدراینمطالعهبازارگراییبهعنوانعاملمهمموثربرنوآوری كسبوكارمدنظرقرارگرفتهورابطهآنبانوآوریكسبوكارموردبررسیقرار گرفتهاست .

بازار محور از دهه ۱۹۸۰ در تحقیقات و مطالعات علمی مرتبط با اقدامات مدیریتی وارد شده است. بازار محوری ریشه دار در تئوری بازاریابی و کاربردی برای مفهوم بازاریابی است. گرچه تفاوت هایی در تعریف بازارمحوری وجود دارد این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:

مشتری

رقبا

هماهنگی بین وظیفه ای(دعایی و بختیاری،۱۳۸۶).

برایناساسدراینمطالعهمفهومبازارگراییموردبررسینظریوتحقیقاتیقرارگرفتهاستوسپسیکمقیاسبرایسنجشاینمفهومدرسازمانهاارائهشدهاست. باتوجهبهاینکه صنایع کوچک و متوسط دراینمطالعهموردبررسیقرارگرفته اند،جهت گیریمباحثبهسمت شهرکهای صنعتیبودهاست.

 

۱-۲-     بیان مسأله

میلبهبقاوسودآوریباعثگردیدههموارهمدیرانومحققاندرپیاقداماتیدرجهتکسبآنهاباشند. یکیازمفاهیمیکهدردودههاخیرموردتوجهپژوهشگرانومدیرانقرارگرفتهمفهومگرایش بازار است. اینمفهومازسال۱۹۹۰واردادبیاتمدیریتشدهاست. نظریههاوتحقیقاتتجربیبهطورکلیاینادعاراکهگرایش بازار تأثیرقویومثبتبرنوآوریشرکتداردراتأییدمیکند(دعاییوبختیاری،۱۳۸۶).ازطرفیدیگراهمیتنوآوریبرایسازمانامریبدیهیاستوهموارهموردتأییدمحققانقرارداشتهاست. نتایجتحقیقات نشانمیدهدنوآوریسبببقا،سودآوری،رشدوتوسعۀسازمانمیگردد. درحالیکهاهمیتوضرورتگرایش بازار مشهوداستمحققانمشاهدهکردندکهگرایش بازار،درشکلسنتیمفهومآن،منجربهشکستدرموفقیتتجارینوآوریهایناشیازخلقبازارهایجدیدمیشود. همچنینبهعقیدهکریستنسنتعهدقویبهبازارهایفعلیشرکتهارامدیونبهمشتریانیکهبهطورمعمولدارندمیکندوعلاقهوپیشبینیبراینوآوریهاازبینمیروددر نتیجه،ممکناستشرکتهابازارهاوفرصتهایجدیدرانادیدهبگیرند. ازاینرو،میتواناستدلالکردکهگرایش بازار برایکسبمزیترقابتیبلندمدتشرطلازماستولیکافینیستوسازمانهابرایدستیابیبهمزیترقابتیبلندمدتبهنوآورینیازدارند. تحقیقاتانجامگرفتهدرخصوصرابطهمیانگرایش بازار ونوآوریهمنشانازوجودرابطهمثبت وهمعدمرابطهمعنیداراستوحتیرابطهمنفیدربینایندونیزبهاثباترسیدهاست.اینموردآخراینتوهمرابهوجودمیآوردکهباتوجهبهاینکهامروزهعمربازارهاکوتاهشدهوبازارهایجدیدپیدرپیبهوجودمیآیندوازبینمیروندبنابراینگرایش بازار رویکردیاشتباهیاشایدرویکردیناقصدرسازماناست.لذااینپژوهشبر آناستبهعلتاهمیتموضوعونتایجمتفاوتتحقیقاتپیشین،ارتباطگرایشبازار رابانوآوریدرشرکت صنایع الکترونیکشهرستان شیراز بررسیکند.

تعداد صفحه : ۱۰۵

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]