پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :مالی

عنوان : بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان   (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:

بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

 (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

استاد راهنما :

دکتر حبیب اله جوانمرد

استاد مشاور:

دکتر ایرج نوری

تابستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مسئله 8

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

5-1 فرضیه های تحقیق. 10

6-1 ضرورت و اهمیت تحقیق. 10

7-1 اهداف تحقیق. 12

8-1 حدود مطالعاتی. 12

1-8-1  قلمرو زمانی تحقیق. 12

2-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 12

3-8-1  قلمرو موضوعی. 12

9-1 تعاریف واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 12

10-1  تعاریف عملیاتی. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 16

2-2 ویژگیهای شخصی. 17

1-2-2 سن. 17

2-2-2جنسیت.. 20

3-2-2 سطح تحصیلات.. 27

4-2-2  سابقه خدمت.. 31

5-2-2 حقوق و دستمزد 31

3-2 تعهد سازمانی. 35

1-3-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی. 35

2-3-2 مراحل توسعه تعهد سازمانی. 38

3-3-2 اهمیت تعهد سازمانی. 41

4-3-2 نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی. 43

1-4-3-2 تعهد سطح پایین. 43

2-4-3-2 تعهد متوسط. 46

3-4-3-2  تعهد سطح بالا. 47

4-4-3-2 جمع‏بندی. 48

5-3-2 شاخص های تعهد 49

6-3-2 ابعاد تعهد سازمانی. 51

7-3-2 دیدگاه‌های تعهد سازمانی. 53

8-3-2 مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی. 54

4-2 قصد ترک سازمان. 59

1-4-2 دلایل ترک سازمان. 61

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 64

۳-۲ روش تحقیق. 64

3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 65

4-3 جامعه آماری. 65

5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه 66

6-3روش گرد آوری داده ها 67

7-3 ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن. 67

8-3 ویژگی های فنی ابزار تحقیق. 67

1-8-3 روایی ابزار تحقیق. 67

2-8-3  پایایی ابزار تحقیق. 68

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

1-9-3 رگرسیون. 69

2-9-3 شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 73

2-4 توصیف داده‌های پژوهشی. 73

1-2-4 اطلاعات مربوط به جنسیت.. 74

2-2-4 اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

3-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

4-2-4 اطلاعات مربوط به میزان تجربه 77

3-4 تجزیه و تحلیل داده ها 78

4-4 نتایج آزمون رگرسیونی فرضیات.. 79

1-4-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف(KS) 80

1-1-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 1. 80

2-1-4-4 آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن. 80

3-1-4-4  بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن. 81

4-1-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن. 81

5-1-4-4 نتیجه فرضیه 1. 85

2-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 2. 85

1-2-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

2-2-4-4  بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تحصیلات.. 86

3-2-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تحصیلات.. 86

4-2-4-4 نتیجه فرضیه 2. 89

3-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 3. 89

1-3-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تجربه 90

2-3-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تجربه 90

3-3-4-4  بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تجربه 90

4-3-4-4 نتیجه فرضیه 3. 93

4-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه 4. 94

1-4-4-4 آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل آموزش.. 94

2-4-4-4 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل آموزش.. 94

3-4-4-4 بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل آموزش.. 95

4-4-4-4  نتیجه فرضیه 4. 98

5-4-4 خلاصه نتایج آزمون رگرسیون فرضیات 5و6و7. 98

6-4-4 نتایج فرضیه 8. 100

5-4 نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 103

2-5 نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق. 103

1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 103

2-2-5 نتیجه فرضیه دوم 104

3-2-5 نتیجه فرضیه سوم 104

4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم 105

5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم 105

6-2-5 نتیجه فرضیه ششم 106

7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم 106

8-2-5 نتیجه فرضیه هشتم 106

3-5 نتیجه گیری کلی فرضیات.. 107

4-5 پیشنهادات.. 107

1-4-5 پیشنهادات برای محققین آینده 108

5-5 محدودیت های تحقیق. 109

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه پژوهشی. 111

پیوست ب) خروجی نرم افزار. 114

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 137

منابع لاتین: 139

چکیده انگلیسی: 143

جدول 1-2 نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد 44

جدول 2-2 تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد 51

جدول 1-3  پایایی ابزار اندازه گیری. 69

جدول 1-4  : جنسیت پاسخ دهندگان. 74

جدول 2-4 : اطلاعات مربوط به رده سنی. 75

جدول 3-4  : اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. 76

جدول 4-4 : اطلاعات مربوط به تجربه 77

 

نگاره 1-4.  آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks) 80

نگاره 2-4.   آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 83

نگاره 3-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

نگاره 4-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 84

نگاره 5-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 85

نگاره 6-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

نگاره 7-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 88

نگاره 8-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 89

نگاره 9-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 92

نگاره 10-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

نگاره 11-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 93

نگاره 12-4.  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 96

نگاره 13-4. نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

نگاره 14-4 تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. 97

نگاره 16-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 5. 99

نگاره 17-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 6. 99

نگاره 18-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه 7. 100

نگاره 19-4 ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته قصد ترک سازمان. 100

نگاره20-4 خلاصه نتایج رگرسیون فرضیات.. 101

نمودار 1-2 دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی. 40

نمودار 2-2 مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او. 40

نمودار 3-2 اشكال تعهد سازمانی. 52

نمودار 4-2 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی. 58

نمودار 5-2 عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی. 59

نمودار 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 65

نمودار 1-4 جنسیت پاسخ دهندگان. 74

نمودار 2-4 نمودار مربوط به رده سنی. 75

نمودار 3-4 نمودار مربوط به رده سنی. 76

نمودار 4-4 نمودار مربوط به تجربه 77

 

چكیده:

تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مسئله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند. تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی از جمله : افزایش انگیزه و كارایی ، كاهش تمایل به جستجوی مشاغل جدید و كاهش تغییر و تحولات نیروی انسانی  داشته باشد .

با توجه به صرف هزینه و زمان زیاد جهت گزینش ،آموزش و توسعه پرسنل ، شناسایی ویژگیهای فردی تاثیر گذار بر تعهد سازمانی و تمایل به ماندن یا ترک سازمان برای مدیران ضروری به نظر می رسد .

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط  چهار ویژگی فردی شامل : سن ، سابقه ، تحصیلات و آموزش و سه بعد تعهد از دیدگاه آلن ومیر  [1] (1997) شامل عاطفی ، مستمر و هنجاری با تعهد سازمانی و در نهایت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان در اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی انجام پذیرفته است .

در این تحقیق از روش پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات لازم استفاده گردیده است همچنین برای بررسی رابطه میان متغیرها از نرم افزار SPSS و از روش رگرسیون خطی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که  دو ویژگی از ویژگهای فردی شامل میزان سن کارکنان و آموزش های مناسب و  مستمر و سه بعد از تعهد (عاطفی ، مستمر و هنجاری) تاثیر مثبت بر روی تعهد سازمانی داشته و دو ویژگی دیگر در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحصیلات و سابقه کارکنان ارتباط معنی داری با تعهد سازمانی ندارد .همچنین نتایج نشان می دهد تعهد سازمانی با قصد ترک سازمان ارتباط منفی دارد.

 

مقدمه:

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمند می باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.

تحقیقات نشان می دهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطۀ معکوس وجود دارد. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد تعهد به مراتب بیش از رضایت شغلی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین تعهد کارمندان بر میزان وفاداری آنها به سازمان و رضایتمندی ارباب رجوع نیز اثرگذار است.

تمایل به ترك خدمت به اشكال مختلف پویائی نیروی كار در درون سازمان و سرنوشت نهائی یك سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد . ترك خدمت برای سازمان ها هزینه های زیادی را در پی دارد، چرا كه اغلب سازمان ها برای دستیابی به نیروی انسانی كارآمد و موثر، سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های گزینش، آموزش و رشد وگسترش نیروی انسانی صرف می نمایند. ترك خدمت در یك جمع بندی كلی، منعكس كننده علاقه كاركنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترك سازمان است.

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمند می باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.

تعهد سازمانی یك فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده (لیو،2008،ص119)[2]. و یك ساختار چندبعدی است كه می توان آن را یك حالت روانی دانست كه پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می كند (آلن و می یر،1990،ص14) [3].

تحقیقات نشان می دهند که بین تعهد کاری، غیبت و جابجایی کارکنان رابطۀ معکوس وجود دارد. برای پیش بینی و توجیه رفتار افراد ، تعهد به مراتب بیش از رضایت شغلی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین تعهد کارمندان بر میزان وفاداری آنها به سازمان و رضایتمندی ارباب رجوع نیز اثرگذار است.

تمایل به ترك خدمت به اشكال مختلف پویائی نیروی كار در درون سازمان و سرنوشت نهائی یك سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد . ترك خدمت برای سازمان ها هزینه های زیادی را در پی دارد، چرا كه اغلب سازمان ها برای دستیابی به نیروی انسانی كارآمد و موثر، سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های گزینش، آموزش و رشد و گسترش نیروی انسانی صرف می نمایند. ترك خدمت در یك جمع بندی كلی، منعكس كننده علاقه كاركنان به جستجوی مشاغل جایگزین و ترك سازمان است.

از لحاظ نظری ، وقتی افراد دارای تعهد بالایی نسبت به سازمان خود باشند ، کم تر احتمال میرود که قصد ترک سازمان را داشته باشند و اقدامی در راستای یافتن شغلی جایگزین انجام دهند .

در این فصل شِمایی کلی از تحقیق ارائه شده است، بدین صورت که ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است و پس از آن چهارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده است . ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است که در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است . در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هر یک از شاخص ها بطور جداگانه بیان شده است.

[1]. Allen, & Meyer,1997

[2].Liou, Shwu-Ru,2008,119

[3].Allen, & Meyer,1990,14

تعداد صفحه : 158

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

Error: Your Requested widget " search-3" is not in the widget list.
 • [do_widget_area first-footer-widget-area]
  • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area1]
   • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area2]
    • [do_widget_area homepage-normal-widget-area1]
     • [do_widget_area homepage-normal-widget-area2]
      • [do_widget_area narrow-primary-widget-area]
       • [do_widget_area primary-widget-area]
        • [do_widget id="recent-posts-2"]
        • [do_widget id="recent-comments-2"]
        • [do_widget id="archives-2"]
        • [do_widget id="categories-2"]
        • [do_widget id="meta-2"]
       • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
        • [do_widget id="search-3"]
        • [do_widget id="search-4"]
       • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
         
        bigtheme