پایان نامه:پیش بینی شادکامی،افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو دانشگاه کردستان

 دانلود متن کامل پایان نامه پیش بینی شادکامی،افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو دانشگاه کردستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

  دانشکده علوم تربیتی ،گروه مشاوره و راهنمایی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A)

 

عنوان:

پیش بینی شادکامی،افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو دانشگاه کردستان

 

استاد راهنما:

دکترحسن امیری

زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه. ۵

۱-۲ بیان مساله. ۷

۱-۳ اهمیّت و ضرورت تحقیق.. ۹

۱-۴ اهداف… ۱۰

۱-۵ بیان فرضیه ها ۱۱

۱-۶تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۱

۱-۶-۱-تعریف مفهومی صمیمیت… ۱۱

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی صمیمیت… ۱۱

۱-۶-۳تعریف مفهومی شادکامی.. ۱۱

۱-۶-۴تعریف عملیاتی شادکامی.. ۱۱

۱-۶-۵ تعریف مفهومی رضایت زناشویی.. ۱۲

۱-۶-۶ تعریف عملیاتی رضایت زناشویی.. ۱۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱ پیشینه نظری.. ۱۴

۲-۱-۱ بخش اول:شادکامی.. ۱۴

۲-۱-۱-۱کلیّات، تاریخچه و تعاریف شادکامی.. ۱۴

۲-۱-۱-۲  جایگاه شادکامی در چهارچوب هیجانها ۱۵

۲-۱-۱-۳  شاخص های شادکامی.. ۱۶

۲-۱-۱-۳  دیدگاه شناختی و شادکامی.. ۱۷

۲-۱-۱-۳  نظریه های شادکامی.. ۱۸

۲-۱-۲-۴  عوامل تأثیر گذار بر شادکامی.. ۲۰

۲-۱-۲بخش دوم:صمیمیت… ۲۷

۲-۱-۲-۱ کلیّات، تاریخچه و تعاریف صمیمیت… ۲۷

۲-۱-۲-۲ نقش  صمیمت در ازدواج و تداوم زندگی.. ۲۹

۲-۱-۲-۳مهارت ایجادصمیمت در روابط زناشویی.. ۳۴

۲-۱-۲-۴ مدل مثلث عشق استرنبرگ… ۳۶

۲-۱-۲-۵  نزدیکی وفاصله در تداوم زندگی.. ۳۸

۲-۱-۳ بخش سوم: رضایت زناشویی.. ۳۹

۲-۱-۳-۱نظریه های رضایت زناشویی.. ۴۰

۲-۱-۳-۲ عوامل تعیین کننده موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. ۴۲

۲-۲ پیشینه پژوهشی.. ۵۵

۲-۲-۱پژوهش های داخلی.. ۵۵

۲-۲-۲پژوهش های خارجی.. ۵۹

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱روش پژوهش… ۶۴

۳-۲ معرفی متغیرها ۶۴

۳-۳ جامعه آماری و شیوه نمونه گیری.. ۶۴

۳-۴ابزارهای اندازه گیری.. ۶۴

۳-۴-۱ آزمون شادکامی آکسفورد. ۶۵

۳-۴-۲ مقیاس صمیمیت(الكسیس جی  واكر و لیندا تامپسون) ۶۶

۳-۴-۳ پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ.. ۶۸

۳-۵ شیوه اجرا ۶۸

۳-۶روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ بررسی نتایج آمار توصیفی.. ۷۱

۴-۲ بررسی نتایج آمار استنباطی.. ۷۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱بحث و نتیجه گیری.. ۷۷

الف –فرضیه اصلی.. ۷۷

ب -فرضیات فرعی.. ۷۸

۵-۲ محدودیتهای پژوهش… ۸۲

۵-۳ پیشنهادات پژوهشی.. ۸۲

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی.. ۸۵

فهرست منابع لاتین.. ۸۷

پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف جستاری در توسعه اجتماعی وتربیتی خانواده به پیش بینی رابطه بین شادکامی افزایش صمیمیت ورضایت از زندگی زناشویی درزوجین دانشجو دانشگاه کردستان می پردازد.روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه کردستان که در نیم سال اول سال ۹۳-۹۴ به تحصیل اشتغال دارند و زوج می باشند است.در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است که حجم نمونه شامل ۳۵ زوج می باشد.دراین پژوهش برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و رضایتمندی زناشویی اینریچ و پرسشنامه عشق استنبرگ استفاده شده است .برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.نتایج آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که بین شادکامی و صمیمت با رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو دانشگاه کردستان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

در معادله رگرسیون میزان رضایت زناشویی با شادکامی رابطه معنادار و مستقیم دارد ولی باصیمیت رابطه معنا داری ندارد.پس نسبت به متغیرصمیمیت ،متغیر شادکامی توانسته است سهم زیادی در پیش بینی  رضایت مندی زناشویی داشته باشد ،به عبارتی از روی نمره شادکامی به عنوان متغیر پیش بین می توان رضایت مندی زناشویی را به عنوان متغیرملاک مورد پیش بینی قرار داد .

 

کلید واژه: شادکامی ،صمیمیت ،رضایتمندی زناشویی ،دانشجویان .

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :