نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی -فروش فایل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

 فصل اول(مقدمه)………………….. ۱۲ -۶

۱-۱ بیان مسئله………….. ۹-۶

۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۱۰

۱-۳- اهداف پژوهش     ۱۱

۱-۴- فرضیات پژوهش…. ۱۱

۱-۵-  متغیرهای پژوهش، تعریف علمی و عملیاتی آن   ۱۲-۱۱

 فصل دوم (پیشینه پژوهش)…….. ۳۳-۱۳                                                                                                                                       

۲-۱- بیماری سرطان و واکنش های روانشناختی     ۱۳-۱۲

۲-۲- نظریه دلبستگی.. ۱۴-۱۳

۲-۳- دلبستگی یا وابستگی.. ۱۵

۲-۴- نظریه های دلبستگی.. ۲۰- ۱۵

۲-۴-۱- دلبستگی کودکی.. ۱۷- ۱۵ 

۲-۴-۲- دلبستگی بزرگسالی.. ۱۸- ۱۷

۲-۴-۳- دلبستگی به خدا ۲۰- ۱۸

۲-۵- مدل های دلبستگی به خدا ۲۲-۲۰

۲-۶- دلبستگی به خدا در اسلام و مسیحیت.. ۲۴-۲۲

۲-۷- سنجش و اندازه گیری دلبستگی به خدا ۲۵-۲۴

۲-۸- تاب آوری… ۲۸- ۲۵ 

۲-۹- دیدگاه های تاب آوری.. ۳۰- ۲۸

۲-۱۰- تاب آوری و دلبستگی.. ۳۰

۲-۱۱- کنترل عواطف… ۳۱- ۳۰ 

۲-۱۲- دلبستگی به خدا،تاب آوری، کنترل عواطف و تحقیقات مرتبط.. ۳۳- ۳۱

 فصل سوم (روش پژوهش)……… ۳۶-۳۴                                                                                                                                               ۳-۱- روش مطالعه. ۳۴

۳-۲- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری   ۳۴

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها ۳۵- ۳۴

۳-۴- روش اجرای پژوهش۳۶

۳-۵- ملاحظات اخلاقی.. ۳۶

۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل داده ها… ۳۶ 

فصل چهارم (یافته های پژوهش)………                        ۶۱-۳۷                                                                                                    ۴-۱-  یافته های توصیفی… ۳۷

۴-۲-یافته های استنباطی…. ۶۲- ۴۰

فصل پنجم( بحث و نتیجه گیری) ۶۷- ۶۲

۵-۱- بحث نتایج پژوهش۶۶- ۶۲

۵-۲- نتیجه گیری پژوهش۶۶

۵-۳- محدودیت های پژوهشی.. ۶۷

۴-۵- پیشنهادات پژوهشی.. ۶۷

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی بود.

روش:بدین منظور تعداد ۲۲۰ نفر از بیماران سرطانی  مراجعه کننده به بیمارستان، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،  دفترچه سوالات پژوهش شامل پرسشنامه ؛ دلبستگی به خدا(غباری و حدادی کوهسار،۱۳۹۰)،  تاب آوری(کانور و داویدسون،۲۰۰۳) وکنترل عواطف ویلیامز را تکمیل نمودند.

نتایج:نتایج پژوهش، حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام  که در آن مولفه های دلبستگی به خدا به عنوان متغیر مستقل و کنترل عواطف به عنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند، نشان داد، دلبستگی ایمن و اجتنابی به خدا ۷۸ درصد از واریانس کنترل عواطف را تبیین نمودند.  همچنین نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد بین دلبستگی ایمن به خدا و کنترل عواطف (۰۰۱/۰>p، ۶۱/۰-r = )  رابطه منفی و معنی دار و بین دلبستگی دوسوگرا (۰۵/۰>p، ۱۶/۰r = )  و اجتنابی(۰۰۱/۰>p، ۳۴/۰r = )   به خدا و کنترل عواطف رابطه مثبتت و معنی داری وجود دارد. همچنین  نتیجه تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام  که در آن مولفه های دلبستگی به خدا به عنوان متغیر مستقل و تاب آوری به عنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند، نشان داد دلبستگی ایمن و اجتنابی  به خدا با هم  حدود۷۷% متغیر تاب‌آوری را تبیین نمودند و مولفه دلبستگی اضطرابی  به خدا از معادله حذف شد.  نتایج ضرایب رگرسیون  نیز نشان داد؛ بین دلبستگی ایمن به خدا با تاب‌آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(۰۰۱/۰>p)

نتیجه گیری:به نظر می رسد دل سپردن به پایگاه و پناهگاه امن خداوندی در قالب دلبستگی ایمن به خدا نقش موثری در شکل گیری تاب آوری و کنترل عواطف بیماران سرطانی دارد.

کلید واژگان: دلبستگی به خدا، تاب آوری، کنترل عواطف، سرطان

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودار ها

جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل. ۳۷

جدول شماره۴-۲: میانگین نمره مربوط به مولفه‌‌های دلبستگی به خدا،  تاب آوری، کنترل عواطف کل در بیماران . ۳۸

جدول شماره ۴-۳: ماتریس همبستگی بین مولفه‌های دلبستگی به خدا و تاب آوری با کنترل عواطف در بیماران  ۴۰

جداول شماره ۴-۴ تا ۴-۱۳- نتایج آزمون فرضیه شماره ۱  ۴۹-۴۱

جداول شماره ۴-۱۴ تا ۴-۱۵- نتایج آزمون فرضیه شماره ۲  ۵۱-۵۰

جداول شماره ۴-۱۶ تا ۴-۲۶- نتایج آزمون فرضیه شماره  ۳  ۶۱-۵۲

نمودار شماره ۴-۱: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل. ۳۷

نمودار شماره۴-۲: میانگین نمره مربوط به مولفه‌‌های دلبستگی به خدا،  کنترل عواطف،  تاب آوری در بیماران مورد مطالعه۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 (مقدمه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از بیماری های مزمن سرطان است.  درحال حاضر سرطان با اختصاص ۲۱ درصد مرگ و میرها به خود،  دومین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی محسوب می شود.  در کشورهای در حال توسعه نیز سرطان سرطان چهارمین علت مرگ و میر است.  در ایران بنابر آمار وزارت بهداشت، سرطان پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سوانح، سومین علت مرگ و میر می باشد(گویا و موسوی، ۱۳۸۷)

امروزه، علیرغم پیشرفت های پزشکی، توسعه درمان های سرطان و افزایش تعداد نجات یافتگان از سرطان،این بیماری از لحاظ احساس درماندگی و ترس عمیقی که در فرد ایجاد می کند،  به همتاست.  با پیشرفت در روشهای درمان طبی، میزان بقاء افراد مبتلا به سرطان افزایش یافته است،اما مشکلات سازگاری با این بیماری مزمن در بسیاری ازافراد مبتلا، اختلالات روانی همچون؛ اضطراب،  افسردگی وخشم را به دنبال دارد (لی[۱] و همکاران، ۲۰۱۲).  این روند باعث می شود بیماران سرطانی با مشکلات عدیده ای در زمینه کنترل عواطف خود مواجه شوند.   منظور از کنترل عواطف این است که فرد عواطف خود را در موقعیت های گوناگون تشخیص دهد و آن را ابراز و کنترل نماید(گروس[۲]، ۱۹۹۸) و به جای آنکه از بروز هیجان ها جلوگیری کند،  آثار واکنشی آنها را کاهش داده تا فرصت کافی برای تصمیم های بهتر داشته باشد( شریفی و آقایار، ۱۳۸۶).

[۱]- Le, T

[۲]- Gross, J

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]