مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز – پایان نامه معماری

 دانلود متن کامل پایان نامه

موسسه غیرانتفاعی آبا

مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز

دانشجو : 

استاد راهنما : دکتر مهدی اختر کاوان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در

رشته معماری

                                                                 ۰۶/ ۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پیشگفتار

آپارتمان نشینی را می توان از مهمترین تحولات در فرایند اسكان بشر دانست كه به فرم غالب مسكن شهری در دوران معاصر تبدیل شده است.مجموعه های مسكونی كه زمانی قرار بود با قرارگیری در فضاهای سبز و زیبا و كم تراكم، اجتماعات الگویی را ایجاد كنند، به تدریج به مجتمع های آپارتمانی با تراكم بالا تبدیل گردیدند.پیشرفت های صنعتی، ازدیاد جمعیت، تولید شیوه های معماری نوین و مفهوم توسعه عمودی نیروهایی بودند كه سیر تحول این مجتمع ها به اشكال امروزی را تحت تأثیر قرار دادند، به گونه ای که اهمیت فضاهای باز و نیمه باز نادیده گرفته شده است.

 

 

 

 

چکیده

 

امروزه در اثر بکارگیری سیاست انبوه سازی و کوچک سازی در جوامع شهری بزرگ، مسکن سنتی معنا و مفهوم خود را از دست داده و به دنبال کاهش عملکردها ، به یک سرپناه تقلیل می یابد و مجتمع های مسکونی بدون تأمین عناصر و فعالیت های مکمل، گسترش می یابند.گذر زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتناب ناپذیر می سازد ، اما برخی نیازها خصوصا روحی و فردی دارای ذات پایدار است و گذشت زمان ممکن است تنها از لحاظ فرمی آنها را دچار تغییر کند. از جمله اینگونه نیازها نیاز بشر به ارتباط با طبیعت و فضای باز ، خلوت و گسترش روابط اجتماعی اشاره کرد، که خود را در معماری مسکن در فضاهای باز (حیاط و …) و نیمه باز (ایوان و…) جلوه گر میکند.این پژوهش به بررسی مفهومی و عملکردی فضاهای باز و نیمه باز در معماری مسکن می پردازد. فضاهای باز همچون حیاط، و نیمه باز همچون ایوان به عنوان فضایی از معماری مسکونی مطرح می شود که دارای غنای فرمی و مفهومی و عملکردی است و وجود آن در کنار فضای بسته به تجربیات فضایی نابی منجر می شود. از این رهگذر ابتدا به بررسی تاریخچه پیدایش مجتمع های مسکونی در ایران و سپس شناخت این فضاها به لحاظ معنایی با دو رویکرد سنتی و ضوابط ساختمانی می پردازد، و در مرحله بعد این فضاها به عنوان عناصر اقلیمی در جهت ایجاد معماری پایدار تشریح می شود. هدف از این پژوهش لزوم توجه به فضاهای باز و نیمه باز به عنوان عامل در بالا بردن کیفیت و غنای فضایی خانه و نیز عامل تأثیرگذار در جهت کاهش مصرف انرژی و تحقق معماری پایدار است. بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و برخی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایان نامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته است. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه

باز در مجتمع های مسکونی از طریق بررسی نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته است. در نتیجه گیری با در نظر داشتن مفهوم عملکرد فضای نیمه باز و باز و تأثیرگذاری آن به عنوان عنصری پایدارساز در معماری مسکونی پیشنهادها و  توصیه هایی معمارانه برای طراحی مسکن معاصر ارائه می گردد.

 

 

 


فهرست مطالب

فصل اول(کلیات تحقیق)

(۱-۱)مقدمه ۱

(۱-۲)-بیان مسئله ۱

(۱-۳)-اهداف پژوهش ۱

(۱-۴)-فرضیات پژوهش ۲

(۱-۵)-سوالات پژوهش ۲

(۱-۵)-روش تحقیق ۲

(۱-۶)-تعریف واژگان۳

فصل دوم (مطالعات مسکن)

(۲-۱)-مقدمه ۴

(۲-۲)-مسکن در قرن حاضر(با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی) ۴

(۲-۳)-گونه شناسی مسکن شهری ۴

(۲-۴)-مجتمع های مسکونی ۶

(۲-۴-۱)-تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی ۶

(۲-۴-۲)-آسیب شناسی مجتمع های مسکونی۷

(۲-۴-۳)-بررسی فضاهای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی ۷

(۲-۴-۳-۱)-انعطاف پذیری(چند عملکردی بودن فضای باز و نیمه باز) ۸

(۲-۴-۳-۲)-تنوع پذیری ۹

(۲-۴-۳-۳)تطبیق پذیری(جابه جایی فصلی و روزانه) ۹

(۲-۴-۳-۴)تغییر پذیری(تفکیک و تجمیع)۱۰

(۲-۴-۳-۵)بازی پذیری فضاهای باز برای کودکان۱۰

(۲-۴-۴)-نقش فضای باز در بهره گیری از عوامل اقلیمی ۱۱

(۲-۵)-گونه شناسی مجتمع های مسکونی در شکل گیری فضای باز ۱۱

(۲-۵-۱)-گونه شناسی سنتی(بررسی عمودی در سطح ارتفاع) ۱۲

(۲-۵-۲)-گونه شناسی معاصر(بررسی افقی در سطح افق) ۱۲

(۲-۵-۲-۱)محیطی۱۳

(۲-۵-۲-۲)منفرد۱۴

(۲-۵-۲-۳)نواری۱۴

(۲-۵-۲-۴)مختلط۱۴

(۲-۶)-نتیجه گیری ۱۴

فصل سوم (پایداری)

(۳-۱)-مقدمه ۱۴

(۳-۲)-معماری پایدار ۱۶

(۳-۲-۱)-طراحی پایدار و اصول اولیه آن ۱۶

(۳-۳)-انرژی های تجدیدپذیر(نو) ۱۶

(۳-۳-۱)-انرژی باد ۱۷

(۳-۳-۲)-انرژی خورشید ۱۷

(۳-۳-۳)-انرژی آب ۱۷

(۳-۳-۴)-انرژی زمین گرمایی ۱۸

(۳-۳-۵)-انرژی زیست توده ۱۸

(۳-۳-۶)-ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ۱۸

(۳-۴)-تعامل پایداری و انرژی های نو ۱۸

(۳-۵)-رویکردی پایداری به مسکن ۱۹

(۳-۵-۱)-معمار ایرانی الگوی واقعی مسکن پایدار ۲۰

(۱-۱-۵-۳)-بررسی الگوهای فضاهای باز و نیمه باز در معماری سنتی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی ۲۱

(۳-۶)-نتیجه گیری ۲۲

فصل چهارم(طراحی اقلیمی)

(۴-۱)-مقدمه ۲۳

(۴-۲)-آسایش حرارتی ۲۳

(۴-۲-۱)-آسایش حرارتی در محیط های خارجی ۲۴

(۴-۲-۲)-تفاوت های فیزیولوژیکی حرارتی بین آسایش حرارتی در محیط های داخلی و خارجی  ۲۵

(۴-۲-۳)-احساس آسایش در فضای باز ۲۷

(۴-۲-۴)- تطابق و سازگاری ۲۸

(۴-۲-۵)-جنبه های روانشناختی و تاثیر آن در ارزیابی آسایش حرارتی در فضای داخلی و فضای باز ۲۸

(۴-۳)-اهداف عمده طراحی اقلیمی ۲۹

(۴-۳-۱)-کاهش اتلاف حرارت ساختمان ۲۹

(۴-۳-۲)-کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان ۳۰

(۴-۳-۳)-بهره گیری از انرژی خورشیدی ۳۱

(۴-۳-۴)-محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج ۳۱

(۴-۳-۵)-محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب ۳۲

(۴-۳-۶)-بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا ۳۲

(۴-۳-۷)-بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج ۳۳

(۴-۳-۸)-ایجاد کوران در فضاهای داخلی ساختمان ۳۳

(۴-۳-۹)-افزایش رطوبت هوا ۳۴

(۴-۳-۱۰)-جلوگیری از افزایش رطوبت هوا ۳۴

(۴-۳-۱۱)-محافظت ساختمان در برابر بارندگی ۳۴

(۴-۳-۱۲)-کاهش تاثیر بادهای غبارآلود۳۵

(۴-۴)-متغیرهای اقلیمی-محیطی موثر برآسایش حرارتی فضای باز و نیمه باز ۳۵

(۴-۴-۱)-تاثیر عوامل اقلیمی بر محدوده آسایش  ۳۵

(۴-۴-۱-۱)-تاثیر تابش آفتاب و دما ۳۵

(۴-۴-۱-۲)-تاثیر رطوبت هوا ۳۵

(۴-۴-۱-۳)-تاثیر باد و جریان هوا ۳۶

۴-۴-۱-۳-۱اثر سایه باد۳۶

۴-۴-۱-۳-۲تشکیل حلقه تلاطم در پای ساختمان ها ۳۷

۴-۴-۱-۳-۳اثر مانع۳۷

۴-۴-۱-۳-۴پدیده ونتوری ۳۸

۴-۴-۱-۳-۵اثر ناشی از ارتباط مابین مناطقی با فشار متفاوت ۳۹

۴-۴-۱-۳-۶پدیده کانالیزاسیون یا جهت پذیری۴۰

۴-۴-۱-۳-۷اثر حلقه باز۴۰

۴-۴-۱-۳-۸ اثر هرم۴۰

۴-۴-۱-۳-۹ اثر گوشه ۴۱

(۴-۴-۲)-تاثیرات محیطی ۴۲

(۴-۴-۲-۱)-نور  ۴۲

۴-۴-۲-۱-۲ سایه اندازی فضاهای بیرونی  ۴۳

(۴-۴-۲-۱)-نور  ۴۲

(۴-۴-۲-۲)-صوت ۴۳

(۴-۴-۲-۳)-آلودگی هوا ۴۳

(۴-۵)-راهکارهای تعدیل خرد اقیم از راه کنترل عوامل اقلیمی محیطی موثر بر آن ۴۳

(۴-۵-۱)-تابش ۴۴

۴-۵-۱-۱کنترل دسترسی به خورشید برای عابرین پیاده ۴۴

۴-۵-۱-۲تناسبات با توجه به نیاز سایه و آفتاب  ۴۵

 

۴-۵-۱-۳ تأثیر تغییر تناسبات بر میزان سایه جداره های حیاط  ۴۵

۴-۵-۱-۴دما و نوسانات روزانه  ۴۶

(۴-۵-۲)-رطوبت ۴۶

(۴-۵-۳)-جریان هوا ۴۷

۴-۵-۳-۱جهت استقرار ۴۷

۴-۵-۳-۲خصوصیات خارجی ۴۷

۴-۵-۳-۳ تقسیم فضای داخلی ۴۷

۴-۵-۳-۴ کوران ۴۸

۴-۵-۳-۵ كنتر ل بازشوها ۴۸

۴-۵-۳-۵-۱جهت پنجره ، اندازه ها و الگوهای جریان هوا ۴۸

۴-۵-۳-۵-۲ مکان پنجره از جهت ارتفاع ۴۹

۴-۵-۳-۶ تاثیر محوطه و پوشش گیاهی ۴۹

۴-۵-۳-۶-۱ سایه اندازی با درختان بدون جلوگیری از جریان باد   ۵۰

(۴-۵-۴)-باد ۵۰

۴-۵-۴-۱ فرم زمین و جریان باد  ۵۱

۴-۵-۴-۲ فرم ساختمان ها و جریان باد ۵۱

۴-۵-۴-۳ ارتفاع ساختمان ها و جریان باد ۵۱

۴-۵-۴-۴ فاصله ساختمان ها و جریان ۵۲

(۴-۶)-ضریب دید به آسمان ۵۲

۴-۶-۱رابطه  “ضریب دید به آسمان” و متغیر های اقلیمی  ۵۳

۴-۶-۲ رابطه دمای تابشی محیط با “ضریب دید به آسمان”  ۵۳

(۴-۷)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز ۵۴

(۴-۷-۱)-مصالح ۵۴

۴-۷-۱-۱ مصالح ساختمان و سنگفرش،بام و روکار دیوارها ۵۴

۴-۷-۱-۲رنگ مصالح ۵۶

(۴-۷-۲)-شکل و هندسه ۵۶

۴-۷-۲-۱هندسه بافت-تخلیه گرما در شب و بهبود جریان هوا ۵۶

۴-۷-۲-۲ هندسه بافت و نسبت ارتفاع به عرض معبر  ۵۷

۴-۷-۲-۳ هندسه بافت – جریان باد و تهویه ۵۷

(۴-۸)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز ۵۹

(۴-۸-۱)-سطوح قائم ۵۹

(۴-۸-۲)-سطوح افقی ۵۹

(۴-۸-۳)-سطوح شیبدار ۵۹

(۴-۸-۴)-خنک سازی فضاهای بسته از طریق تهویه و باد عبوری از فضاهای نیمه باز ۶۰

(۴-۱۰)-رفتار حرارتی فضاها در تابستان و زمستان ۶۰

(۴-۱۱)-عوامل انسانی۶۰

(۴-۱۲)-فضاهای باز و نیمه باز خانه های ایران از بعد اقلیمی ۶۳

(۴-۱۲-۱)-فضاهای باز۶۴

(۴-۱۲-۲)-فضاهای نیمه باز ۶۹

(۴-۱۳)-نتیجه گیری ۷۲

فصل پنجم(نمونه شناسی مجتمع های مسکونی شهری)

(۵-۱)-مقدمه۷۳

(۵-۲)-نمونه های داخل کشور ۷۳

(۵-۳)-نمونه های خارج کشور ۷۵

(۵-۴)-نتیجه گیری۷۶

فصل ششم (مبانی نظری طراحی)

(۶-۱)-مقدمه۷۷

(۶-۲)-اهمیت مسکن۷۷

(۶-۲-۱)-مسکن به عنوان سرپناه(پایداری اقتصادی)۷۸

(۶-۲-۲)-از نظر معاملات اجتماعی(پایداری اجتماعی)۷۸

(۶-۲-۳)-از نظر توجه به محیط زیست(پایداری محیطی)۷۹

(۶-۳)-مجتمع های مسکونی و لزوم توجه به فضای باز و نیمه باز۷۹

(۶-۳-۱)-ویژگی های مشترک فضای باز در مجتمع های مسکونی۸۰

(۶-۳-۱-۱)-تعلق مکانی به فضای باز۸۰

(۶-۳-۱-۳)-سلسله مراتب۸۰

(۶-۳-۱-۴)-بررسی اشراف بصری(بعد اجتماعی پایداری)۸۱

۶-۳-۱-۳-۱ محرمیت در فضاهای باز و نیمه باز ۸۲

۶-۳-۱-۳-۲ حریم و قلمرو۸۲

(۶-۳-۱-۵)-قابل دفاع بودن۸۳

(۶-۳-۱-۶)-امنیت۸۳

(۶-۳-۱-۷)-مناسب برای کلیه گروه سنی۸۳

(۶-۳-۱-۸)-توجه به اقلیم۸۴

(۶-۳-۱-۹)-تعاملات اجتماعی۸۴

(۶-۳-۱-۱۰)-تنوع فضایی۸۴

(۶-۵)-تعاریف فضای باز و نیمه باز۸۴

(۶-۵-۱)-از بعد کالبدی۸۴

(۶-۵-۲)-از بعد معماری سنتی۸۵

(۶-۵-۳)-دسته بندی فضاهای باز و نیمه باز مسکن طبق ضوابط ساختمانی۸۷

(۶-۵-۳-۱)-فضاهای باز۸۷

(۶-۵-۳-۲)-فضاهای نیمه باز۸۸

(۶-۶)-فعالیت های مرتبط با فضای باز مسکونی۸۸

(۶-۷)-معرفی الگوهای اجرا و عناصر۸۹

(۶-۷-۱)-پیاده روها۹۰

(۶-۷-۲)-مسیرهای سواره۹۰

(۶-۷-۳)-فضای بازی کودکان۹۲

(۶-۷-۴)-مبلمان۹۲

(۶-۷-۵)-عوارض زمین۹۳

(۶-۷-۵-۱)-سیمای شیب یا جهت شیب۹۳

(۶-۷-۶)-منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی۹۳

(۶-۷-۷)-فضای سبز۹۴

(۶-۸)-اثر عوامل طبیعی فضای باز در کاهش مصرف انرژی مسکن۹۵

(۶-۸-۱)-نقش آب۹۵

(۶-۸-۲)-نقش سنگ۹۶

(۶-۸-۳)-نقش خاک۹۶

(۶-۸-۴)-نقش گزینش گیاهان در منظرسازی پایدار در فضای باز و نیمه باز۹۷

(۶-۸-۴-۱)-انتخاب گونه های گیاهی مناسب۹۸

(۶-۸-۴-۲)-محاسبه  حداقل و حداکثر فاصله درختان و ارتفاع مورد نیاز با توجه به نیاز سایه و آفتاب۹۹

(۶-۸-۴-۳)-همزیستی انسان و گیاه در فضاهای باز و نیمه باز۱۰۰

۶-۸-۴-۳-۲ اثرات پوشش گیاهی بر آسایش حرارتی عایر پیاده ۱۰۱

(۶-۸-۴-۴)-اثر پوشش گیاهی بر مصرف انرژی ساختمان۱۰۳

۶-۸-۴-۴-۱ تأثیرات اقلیمی(عملکردهای اکولوژیک فضای سبز و تأثیرات آن بر میکروکلیمای منطقه) ۱۰۳

(۶-۸-۵)-نقش فضاهای باز و نیمه باز در ایجاد خرد اقلیم معتدل و ایجاد ارتباط اکولوژیک با محیط و طبیعت۱۰۵

(۶-۹)-ارائه راهکارهای طراحی سایت به عنوان فضای باز مجموعه و فضاهای نیمه باز در راستای صرفه جویی در انرژی۱۰۶

(۶-۹-۱)-راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(گرمایش)۱۰۶

(۶-۹-۲)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(سرمایش)۱۰۶

(۶-۹-۳)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل باد در فضاهای باز و نیمه باز۱۰۶

(۶-۹-۴)- تامین امنیت حرکت در فضای باز۱۰۶

(۶-۹-۵)-تعاملات اجتماعی۱۰۷

(۶-۹-۶)-خرد اقلیم۱۰۸

(۶-۹-۷)-فضاهای نیمه باز۱۰۹

(۶-۹-۸)-حریم و اشراف بصری۱۰۹

(۶-۹-۹)-ملاحظات عوامل انسانی۱۰۹

(۶-۹-۱۰)-بررسی نحوه استقرار و جانمایی بلوک های مسکونی در کاهش اتلاف انرژی۱۱۰

(۶-۱۰)-نتیجه گیری۱۱۱

فصل هفتم (شناخت بستر طرح)

(۷-۱)-شناخت استان تهران۱۱۲

(۷-۱-۱)-موقعیت جغرافیایی۱۱۲

(۷-۱-۲)-خصوصیات کلی شرایط اقلیمی۱۱۲

(۷-۲)-ویژگی های یک ساختمان هماهنگ با اقلیم تهران با بهره گرفتن از مدل های سنجش آسایش۱۱۴

(۷-۲-۱)-جدول زیست اقلیمی(بیوکلیماتیک)۱۱۴

(۷-۲-۲)-شرایط حرارتی در فضای آزاد ۱۱۵

(۷-۲-۳)-شرایط حرارتی فضای داخلی ساختمان۱۱۵

(۷-۲-۴)-شدت و دوام شرایط حرارتی۱۱۵

(۷-۲-۵)-جهت گیری استقرار ساختمان ۱۱۷

(۷-۲-۶)-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم۱۱۸

(۷-۲-۷)-مواقع نیاز به سایه در تهران۱۱۸

(۷-۳)-اقلیم سایت در میانه تابستان۱۱۸

(۷-۴)-اقلیم سایت در میانه زمستان۱۱۹

(۷-۵)-شناخت محدوده مورد نظر طراحی۱۱۹

(۷-۵-۱)-موقعیت مکانی سایت۱۱۹

(۷-۵-۲)-ویژگی های توپوگرافی۱۱۹

(۷-۶)- تحلیل سایت۱۲۰

(۷-۶)-نتیجه گیری۱۲۳

 

فصل هشتم (فرآیند طراحی)

(۸-۱)-تدوین معیارهای طراحی۱۲۴

(۸-۲)-اسکیس های اولیه بر مبنای معیارهای کیفی۱۲۴

(۸-۳)-تحلیل سایت و لکه گذاری در سایت بر مبنای معیارهای عام۱۲۸

(۸-۴)-برنامه فیزیکی طرح برمبنای معیارهای کمی۱۲۸

(۸-۵)-نکات رعایت شده در طرح۱۲۸

(۸-۶)-مدارک پروژه۱۳۰

 


  • مقدمه

مسکن همواره جزء نیازهای اولیه انسان بوده و همواره در پی تکامل بشر، مسکن نیز از لحاظ کیفی و کمی مسیری تکاملی طی کرده است. اما با گذشت زمان و روبرو شدن با معضلی چون افزایش جمعیت و نیز کمبود زمین، معماران و طراحان به ساخت مجتمع های مسکونی بلند مرتبه و در پی آن کاهش فضاهای باز عمومی که در گذشته فضایی در جهت ارتباط بین انسان و محیط و نیز انسان با انسان بوده، واداشته شدند، که باعث تنزل کیفیت مسکن شد. این مجتمع ها بدون توجه به نیازهای روانی تنها به تأمین نیازهای فیزیکی آن هم نه به صورت کامل ساخته پرداخته اند، غافل از اینکه بی توجهی به نیازهای روانی مانند تعاملات اجتماعی، حریم و… باعث افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و در پی آن کاهش امنیت شهری میشود.

«والله جعل لكم من بیوتكم سكنا…» و خدا برای سكونت شما منزل هایتان را قرار داد. (قرآن كریم ،سوره نحل :آیه٨٠)

  • بیان مسئله

یافتن مکانی برای سکونت و احساس آسایش از آن یکی از مهمترین نیازهای بشر در طول تاریخ می باشد. خانه به عنوان عنصری که تأمین کننده این نیاز است دارای اهمیت خاصی می باشد با توجه به نقش و اهمیت فضایی و عملکردی فضاهای باز و نیمه باز در زندگی سنتی و تداوم این نقش تا امروز بهتر است در طراحی خانه های معاصر نیز این مهم در نظر گرفته شود. همچنین کارکرد مثبت اقلیمی فضای باز و نیمه باز در تعدیل هوای خانه و جلوگیری از تابش آفتاب در مواقع گرم سال را نیز نمی توان نادیده گرفت. مصادیق فضاهای باز و نیمه باز از گذشته در مسکن نقش پر رنگ داشته و بسیاری از فعالیتهای فردی و اجتماعی در آن روی داده است. با توجه به اینکه در معماری امروز با تغییر روش زندگی، افزایش جمعیت و کمبود زمین رو به رو هستیم، الگوهای معماری مسکن نیز تغییر کرده است. این پژوهش بر آن است که با در نظر گرفتن مسائل نوین از جمله تراکم، مسائل اقتصادی و توسعه پایدار راهکارهایی جهت تجدید حیات فضاهای باز و نیمه باز به عنوان بستر حضور طبیعت و معماری همساز با اقلیم با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به واسطه طراحی صحیح فضاهای باز و نیمه باز و در نهایت دستیابی به یک الگوی مسکن پایدار ارائه دهد.

 

  • اهداف پژوهش

۱ – تاکید بر مفهوم فضای باز و نیمه باز با شناخت معیارها و اصول طراحی پایدار

۲ – ایجاد یك معماری زنده و ارگانیك با بازنگری و شناخت فضای باز و نیمه باز در معماری سنتی و ترجمه آن به زبان معاصر

۳-به کارگیری اصول طراحی پایدار در مسکن معاصر،که بر کاهش اثرات ساختمان بر محیط طبیعی و همسازی ساختمان و طبیعت اشاره دارد.

۴- چگونگی تلفیق فضاهای باز،  نیمه باز و بسته در طراحی مسکن (خانه) ایرانی

۱-۴ فرضیات

۱)به نظر میرسد نقش و عملکرد فضاهای باز و نیمه باز به عنوان یکی از مولفه های پایداری در مسکن امروز، ناشناخته مانده است.

۲ (به نظر میرسد معماری مسکن امروز ایران تنها به خود بنا و مسأله اقتصاد اهمیت می دهد و نقش محیط طبیعی و انرژی های تجدید پذیر در طراحی مسکن پایدار نادیده گرفته شده است.

۱-۵ سوالات پژوهش

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق): مساله اساسی در این تحقیق عدم توجه به نقش و عملکرد فضای باز و نیمه باز در ایجاد مسکن پایدار در معماری امروز)عدم توجه به نقش و عملکرد فضای باز و نیمه باز مسکن پایدار در ذخیره سازی انرژی)  است . دراین تحقیق كوشش خواهد شد به سوالات زیر پاسخ داده شود.

۱ –در معماری امروز ایران تا چه اندازه به نقش و عملکرد فضاهای باز و نیمه باز در مسکن پایدار توجه می شود؟

۲ – مفهوم فضای باز و نیمه باز و عملکرد آن در مسکن پایدار چیست؟

۱-۶ روش تحقیق

بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و برخی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایان نامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته است. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی از طریق بررسی نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته است.

۱-۷ تعریف واژگان

آلبدو:

سپیدایی یا آلبدو به معنی درصد بازتاب نور از سطح یک جسم است. مقادیر این کمیت می‌تواند از صفر (تاریک مطلق) تا یک (روشن مطلق) تغییر پیدا کند. آلبدو را گاه با درصد و گاه با یک عدد اعشاری کوچکتر از یک نشان می‌دهند.

میکروکلیما:

 الگوی آب و هوایی در مقیاس کوچک را میکروکلیمای آن منطقه می نامند.

فضای باز:

فضای باز به فضایی گفته می‌شود که فاقد پوشش سقف می‌باشد و جداره‌ها نیز در صورت وجود از تمامی جهات این فضاها را مسدود نمی‌نماید. فضای باز غالباً جزو فضاهای عمومی و نیمه عمومی محسوب می‌شود و تنها بالکن و حیاط خصوصی فضای باز در عین حال خصوصی می‌باشند.

فضای نیمه باز:

حد فاصل بین فضاهای بسته و باز محاط بر آن در یک بررسی تحلیلی می‌تواند به عنوان فضای ارتباط دهنده این دو شناخته شود. مجموعه عناصری که کاربرد اصلیشان جدا نگه داشتن فضای باز از فضای سر پوشیده بنا محسوب می‌شود، تحرک فضایی قابل ملاحظه‌ای را در کار تلفیق فضای داخلی و خارجی به عهده دارند.

Pmv :

احساس حرارتی که محدوده از احساس سرد(۳-) تا داغ (۳+) را شامل می شود.در این مل محدوده ۱+ تا ۱- جز محدوده آسایش حرارتی ارزیابی می شود.

T sk :

متوسط دمای پوست بدن

Tcore :

متوسط دمای درونی بدن

 

۲-۱ مقدمه

نیاز به پناهگاه، نیاز مادی، معنوی و فطری است این نیاز در درون هر انسان وجود دارد و این خود محرکی است برای ساختن. خانه به عنوان محل زندگی اولین فضایی است که هر فرد با آن آشنا می شود و باآن احساس یگانگی کرده و نسبت به آن احساس مالکیت می کند. و نخستین درک و برداشت افراد از فضا در خانه صورت می گیرد.
در این فصل ابتدا به معرفی گونه شناسی  مسکن شهری و در ادامه به بررسی تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی و در نهایت بررسی فضاهای باز و نیمه باز در این گونه از مسکن شهری(مجتمع های مسکونی) که امروزه بسیار رواج دارد، به اختصار پرداخته می شود.

۲-۲ مسکن در قرن حاضر ( با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی )

به دلیل رشد شهرنشینی دهه های اخیر در ایران، الگوی تولید مسکن تغییر یافته و لزوم ایجاد انبوه مسکن سبب کاهش کیفیت و مطلوبیت طراحی ها گشته است. طراحی مجتمع های مسکونی امروزی به دلیل  عدم توجه به نیازهای انسانی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن،زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. .(یزدانی،۱۳۹۲،۲۸) از جمله نیازهای فراموش شده انسان ها در طراحی ضرورت طراحی فضاهای باز و نیمه باز در جهت تأمین نیاز به تعاملات اجتماعی ساکنان و استفاده بهینه از انرژی های طبیعی می باشد. زندگی امروز ما به نحو چشمگیری به داخل فضاها و بناها کشیده شده است، به صورتی که مفاهیمی چون امنیت روانی و استقلال فردی عموما به نوعی تصور فیزیکی از فضایی مستور و محصور همراه است. در تعبیر سنتی از خانه، فضاهای باز خارج از کارکرد خصوصی و مستقل خانه نبوده، بخشی از حوزه داخلی و خصوصی خانه قلمداد می شود. لیکن در الگوهای جدید خانه، حریم خصوصی کمتر به فضای باز راه یافته و اصولا این عمل مغایر با امنیت روانی داخل خانه تعبیر می شود. لذا خانه روزگار مدرنیته تنها در فضاهای داخلی خانه معنی می یابد و منظور از حیاط تأمین امنیت روانی و تحقق استقلال فردی  نیست.(سمیع آذر،۹۸،۱۳۸۵)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۶۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :