پایان نامه ارشد: مدل کیفیت خدمات – رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان-دریافت پایان نامه ها

گرونروس سه جزء اصلی را در رابطه با کیفیت خدمات شناسایی نمود: