عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه

۱-۳-۱- بین تیمار با دوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون و مهار تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۳-۲- بین تیمار با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون و مهار تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۳-۳- بین تیمار با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره گیاه افتیمون و مهار تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۳-۴- بین تیمار بادوز پایین عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما و تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۳-۵- بین تیمار با دوز متوسط عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما و تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۳-۶- بین تیمار با دوز بالای عصاره هیدروالکلی عصاره قارچ گانودرما و تکثیر لاین سلولی سرطانی MCF7 و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه در محیط کشت انتخابی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

۱-۴- پرسش­های تحقیق

۱-۴-۱- رابطه بین اثر دوز پایین عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی ۷­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

۱-۴-۲- رابطه بین اثر دوز متوسط عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی ۷­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

۱-۴-۳- رابطه بین اثر دوز بالای عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی ۷­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

۱-۴-۴- رابطه بین اثر دوز پایین عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی ۷­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

۱-۴-۵- رابطه بین اثر دوز متوسط عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر  تکثیر لاین سلول­های سرطانی ۷­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

۱-۴-۵- رابطه بین اثر دوز بالای عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر تکثیر لاین سلول­های سرطانی ۷­­MCF پستان و لاین سلولی Vero اپی­تلیال کلیه چگونه است؟

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۵-۱- هدف کلی تحقیق:

– بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون از قسمت اندام هوایی(دانه­ ساقه گل) و قارچ گانودرما از قسمت کلاهک قارچ برروی لاین سلولی سرطانی MCF7 پستان و لاین سلولی­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

۱-۵-۲- اهداف جزئی طرح:

۱-۵-۲-۱- تعیین اثر دوز پایین عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

۱-۵-۲-۲- تعیین اثر دوز متوسط عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

۱-۵-۲-۳- تعیین اثر دوز بالای عصاره هیدروالکلی گیاه افتیمون بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

۱-۵-۲-۴- تعیین اثر دوز پایین عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

۱-۵-۲-۵- تعیین اثر دوز متوسط عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر  تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

۱-۵-۲-۶- تعیین اثر دوز بالای عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرما بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

۱-۵-۲-۷- تعیین اثر دوز بالای عصاره­های هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر تکثیر سلول­های سرطانی لاین ­­MCF7­ و سلول­های لاین­Vero  اپی­تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی.

دانلود متن کامل پایان نامه :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی


 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]