طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

فهرست مطالب

 

چکیده ۱

فصل اول معرفی وکلیات.. ۲

۱-۱٫ مقدمه. ۳

۱-۲٫ بیان مساله. ۳

۱-۳٫ ضرورت و اهمیت مساله. ۵

۱-۴٫ تعریف واژه ها ۶

فصل دوم شناخت و پیشینه موضوع. ۷

۲-۱٫ تاریخچه فضاهای درمانی.. ۸

۲-۲٫ تاریخچه طب کودکان. ۹

۲-۳٫ تاریخچه مراکز درمانی و درمانی کودکان در ایران. ۱۰

۳-۳٫ پیشینه معماری سبز و پایدار. ۱۲

فصل سوم معماری برای کودکان. ۱۴

۳-۱٫ کودک و معماری.. ۱۵

۳-۱-۱٫ حس دریافتی کودک از فضا ۱۶

۳-۱-۲٫ تملک فضا توسط کودکان. ۱۹

۳-۱-۳٫ معیارهای فضاهای مطلوب کودکان از نظر کیفی.. ۱۹

۳-۱-۴٫ طراحی برای کودکان. ۲۲

۳-۲٫ روانشناس کودکان. ۲۶

۳-۲-۱٫ عوامل تأثیر گذار بر رشد کودک.. ۲۶

۳-۲-۲٫ نظریه های رشد. ۲۶

۳-۲-۳٫ خصوصیات کلی کودکان. ۳۴

۳-۳٫ بستری شدن و کودکان. ۳۶

۳-۳-۱٫ برخورد و نگاه به بستری شدن. ۳۶

۳-۳-۲٫ آماده سازی کودک.. ۳۸

فصل چهارم سرطان و کودکان. ۴۰

۴-۱٫ سرطان. ۴۱

۴ -۲٫ معرفی مشکل سرطان. ۴۲

۴ -۳ . انواع سرطان‌ها ۴۳

۴ -۴  .سبب شناسی سرطان. ۴۸

۴ – ۵ . روشهای اصلی درمان سرطان. ۴۹

۴-۵-۱٫ شیمی درمانی.. ۴۹

۴-۵-۲٫ پرتو درمانی.. ۵۰

۴-۵-۳٫ جراحی.. ۵۴

۴-۵-۴٫ ژن درمانی.. ۵۴

۴-۵-۶ . آنتی‌انجیوجنسیس… ۵۵

۴-۵-۷ .  تفکر مثبت… ۵۶

۴-۵-۸ .  هایپرترمیا ۵۶

۴-۵-۹ . درمان بیولوژیکی یا ایمونولوژیک: ۵۶

۴-۵-۱۰ .درمان فوتودینامیک (بکارگیری رنگ و نور): ۵۶

۴ – ۶٫ بخش کودکان سرطانی.. ۵۷

۴-۶-۱٫ کودکان و فضای مناسب برای تجمع آنها ۵۷

۴-۶-۲٫ شناسایی کودکان سرطانی و عمده ترین سرطانهای شایع کودکان. ۵۹

۴-۶-۳٫ کودکان سرطانی.. ۶۲

۴-۶-۴٫ شناسایی بیماری کودکان. ۶۲

اقدامات مفید جهت بهبود کودکان سرطانی. ۶۴

۴ – ۷ . درمانهای تکمیلی یا جانبی  (Complementary therapy) 65

۴-۷-۱٫ بیوفیدبک یا پس خوراندن زیستی  (Biofeedback) 65

۴-۷-۲٫ منحرف کردن فکر ( Distraction ) 66

۴-۷-۳٫ هیپنوتیزم. ۶۷

۴-۷-۴٫ تصویر سازی ذهنی Imagery. 67

۴-۷-۵ . ماساژدرمانی.. ۶۸

۴-۷-۶ . عبادت و دعا Meditation and Prayer. 68

۴-۷-۷ .کشش ونرمش عضلات.. ۶۸

۴-۷-۸ . ورزشهای فیزیکی.. ۶۹

۴-۷-۹٫ تنفس منظم. ۶۹

۴-۸ . روش های نوین درمان کودکان. ۶۹

۴-۸-۱٫ هنر درمانی.. ۷۰

۴-۸-۲٫ تعریف رشته های هنردرمانی.. ۷۲

۴-۸-۳٫ فواید درمانی هنر درمانی.. ۷۳

۴-۸-۴٫ هنر درمانی و بستری شدن کودک.. ۷۴

۴-۸-۵ . هنر درمانی و تئوری کنترل (LOC) 77

۴-۸-۶ . بکارگیری تصویرسازی در هنردرمانی.. ۷۸

۴-۸-۷ . مطالعات صورت گرفته در مورد نقش نقاشی در درمان. ۷۸

۴-۸-۸ . روشهای هنر درمانی.. ۸۰

۴-۸-۹ . راهکارهای هنر درمانی برای کودکان. ۸۲

۴-۹ .  موسیقی درمانی.. ۸۴

۴-۹-۱ . نتایج درمانی موسیقی درمانی.. ۸۵

۴-۹-۲ . مزیتهای موسیقی درمانی برای کودکان. ۸۶

۴-۹-۳ . اجرای موسیقی درمانی.. ۸۸

۴-۱۰ . بازی درمانی.. ۸۹

۴-۱۰-۱٫ سیر تکامل بازیها ۹۰

۴-۱۰-۲ .  رابطه افزایش سن و تعداد بازیهای کودکان. ۹۰

۴-۱۰-۳ . تقسیم بندی بازیها ۹۱

۴-۱۰-۴ . انواع بازی درمانی.. ۹۱

۴-۱۰-۵ .  رویکرد کودک محور به بازی درمانی.. ۹۲

۴-۱۰-۶ .  اصول پایه بازی درمانی کودک محور. ۹۴

۴-۱۰-۷ . نتایج درمانی بازی درمانی.. ۹۵

فصل پنجم معماری سبز. ۹۷

۵-۱٫ مبانی معماری پایدار و معماری سبز. ۹۸

۵-۱-۱ . ویژگی ساختمان های سبز. ۱۰۰

۵-۱-۲ .  تفاوت معماری سبز و معماری پایدار. ۱۰۰

۵-۱-۳ .  دیدگاه های معماری پایدار. ۱۰۱

۵-۱-۴ .  معماری سبز و ارتباط با موضوع. ۱۰۲

۵-۲ .   اصول معماری سبز. ۱۰۳

۵-۳ .  معماری اکوتک… ۱۰۵

۵-۳-۱ . ویژگی های بناهای ساخته شده به سبک اکوتک… ۱۰۶

۵-۳-۲ . نگاه به معماری اکوتک… ۱۰۷

۵-۳-۳ . اکوتک و رابطه آن با طبیعت… ۱۰۷

۵-۳-۴ . اهداف معماری اکوتک… ۱۰۸

۵-۴ .  اصول طراحی سبز. ۱۰۸

۵-۴-۱ .  صرفه جویی در مصرف منابع( Economy of Resources ) 109

۵-۴-۲ .  طراحی بر اساس چرخه حیات  (Life cycle design ) 124

۵-۴-۳ .  طراحی انسانی.. ۱۲۵

۵-۵ .  سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار و سبز. ۱۲۶

۵-۵-۱ .  سامانه ارزیابی بری یم (انگلستان ۲۰۰۸) ۱۲۷

۵-۵-۲ .  سامانه ارزیابی لید(ایالات متحده ۲۰۰۹) ۱۲۸

۵-۵-۳ .  مقایسه سامانه های ارزیابی لید و بری یم. ۱۳۰

۵-۵-۴ . سامانه ارزیابی مروارید (امارات متحده ۲۰۰۹) ۱۳۲

۵-۶ .  معماری سنتی ایرانی و پایداری.. ۱۳۳

فصل ششم مصادیق و نمونه ها ۱۳۵

۶-۱ . محک (موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) ۱۳۶

۶-۲ . بیمارستان کودکان مفید تهران. ۱۴۳

۶-۳ . بیمارستان اِوِلینا ۱۴۴

۶-۴ . بیمارستان کودکان دِل. ۱۴۶

۶-۵ . معماری بیمارستان کودکان فونیکس… ۱۴۹

فصل هفتم شناخت عوامل خارجی ومحیطی در بستر طرح. ۱۵۲

۷-۱ . شناخت کلی.. ۱۵۳

۷-۱-۱ .  شناخت کلی استان گیلان. ۱۵۳

۷-۱-۲ .  بندر انزلی.. ۱۵۷

۷-۱-۳  .  ویژگی های کلی معماری.. ۱۵۹

۷-۱-۴ . بررسی شرایط محیطی حاکم بر معماری بومی گیلان. ۱۶۰

۷-۱-۵ . شرح اصول و الگوی شکل گیری معماری بومی.. ۱۶۲

۷-۱-۶ . الگوی معماری  بومی.. ۱۶۳

۷-۲ . مشخصات اقلیمی.. ۱۶۳

۷-۲-۱ .  عوامل موثر بر آب و هوای بندرانزلی.. ۱۶۳

۷-۲-۲ .  بررسی اقلیمی منطقه. ۱۶۵

۷-۲-۳ .  بارش… ۱۶۵

۷-۲-۴ . دمای هوا ۱۶۶

۷-۲-۵ .  رطوبت… ۱۶۷

۷-۲-۶ .  ابرناکی.. ۱۶۷

۷-۲-۷ .  روزهای یخبندان. ۱۶۷

۷-۲-۸ .  سرعت و جهت باد. ۱۶۸

۷-۲-۹ .  تابش آفتاب.. ۱۶۹

۷-۲-۱۰ .  تحیلیل سایت از نظر ویژگی های اقلیمی.. ۱۷۳

۷-۳ . تحلیل مکانی طرح.. ۱۷۴

۷-۳-۱ . موقیت قرار گیری زمین مورد نظر. ۱۷۵

۷-۳-۲ . بررسی دسترسی ها و ورودی ها ۱۷۶

۷-۳-۳ . صدا و تاثیرات آن بر طرح.. ۱۷۷

۷-۴-۴ . دید و منظر. ۱۷۷

۷-۴-۵ . ارزیابی مکانیابی طرح.. ۱۷۸

فصل هشتم مداخله و طراحی. ۱۸۲

۸-۱ . شناخت فضاها واستانداردها ۱۸۳

۸-۱-۱ .  بخش تصویر برداری.. ۱۸۳

۸-۱-۲ . بخش پزشکی هسته ای.. ۱۸۳

۸-۱-۳ . بخش خدمات.. ۱۸۳

۸-۱-۴ .  کلینیک های عمومی.. ۱۸۴

۸-۱-۵ . بخش جراحی.. ۱۸۴

۸-۱-۶ .  بخش مراقبت های ویژه ۱۸۵

۸-۱-۷ .  بخش پیوند مغز و استخوان و بستری ایزوله. ۱۸۵

۸-۱-۹ .  بخش شیمی درمانی.. ۱۸۶

۸-۱-۱۰ .  بخش آزمایشگاه ۱۸۶

۸-۱-۱۱ .  بخش فیزیوتراپی.. ۱۸۷

۸-۱-۱۲ .  بخش بستری کودکان. ۱۸۸

۸-۱-۱۳ .  بخش آموزش… ۱۸۹

۸-۱-۱۴ .  بخش مددکاری و مشاوره ۱۸۹

۸-۱-۱۵ .  آشپزخانه. ۱۸۹

۸-۱-۱۶ . سالن غذاخوری و بوفه. ۱۹۰

۸-۱-۱۷ . بخش اداری.. ۱۹۰

۸-۱-۱۸ . بخش های هنر درمانی.. ۱۹۰

۸-۱-۱۹ .  بخش استراحت… ۱۹۰

۸-۱-۲۰ . ادئون. ۱۹۰

۸-۱-۲۱ . تاسیسات اصلی و انبارها ۱۹۱

۸-۱-۲۲ . فضاهای آب و آب درمانی.. ۱۹۱

۸-۱-۲۳ .  فضاهای گالری های نمایش آثار و سالن همایش… ۱۹۱

۸-۲ . برنامه فیزیکی.. ۱۹۲

۸-۳ . سازه ۲۰۱

۸-۳-۱ . معرفی سیستم سقف های پیشنهادی.. ۲۰۱

۸-۳-۲ . درزهای انبساطی (Expansion Joints) 207

۸-۳-۳ . سازه کابلی.. ۲۰۸

۸-۴ . تاسیسات.. ۲۱۱

۸-۴-۱ . تاسیسات و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و تهویه. ۲۱۱

۸-۴-۲ . شبکه فاضلاب بیمارستانی.. ۲۱۳

۸-۴-۳ . تاسیسات الکتریکی.. ۲۱۶

منابع. ۲۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

نقش تأثیرگذار فضاهای درمانی و به طور کلی محیط، در رفتار و روحیه کودکان مسئله ای قابل انکار نیست، محیط­هایی از این دست نیازمند تدابیر خاص برای طراحی می باشند. چرا که خلق فضایی مناسب می­تواند در بازده و نتیجه­ی درمان و کاهش استرس در محیط های درمانی مؤثر باشد، فضاهای درمانی حاضر در داخل کشور بطور عمده نیازهای روحی و جسمی کودکان را در طراحی در بر نگرفته اند زیرا مطابق با استانداردهای پیشین بوده و فقط چند نمونه بازسازی نسبتا مناسب از آنها موجود می باشد.

 

ارتباط تنگاتنگ ذات و درونی انسان با محیط طبیعی موضوعی است اثبات شده که در وجود کودکان این موضوع بسیار تأثیرگذار است؛ ایجاد فضاهای سبز و ارضای نیازهای روحی ،حرکتی و اجتماعی کودکان، در این پروژه از اصول پایه بوده خلق فضاهای مورد علاقه کودکان شامل فعالیت هایی نظیر بازی، نقاشی، موسیقی و… و توجه به ذهن خلاق و بدون مرز و آزادی و حضور در فضاهای گوناگون از نکات مورد توجه در طراحی این پروژه است. کودکان سرمایه های جامعه هستند که باید پرورش استعدادها و ظرفیت های درونی آنان برای شکل گیری شخصیت آنها مورد توجه قرار گیرد، در این کنار مقوله ای پایدار که صرفاً مقوله ای مادی نبوده و به ابعاد روانی و معنوی انسان و جامعه مربوط می باشد باید از ابتدا در نهاد کودکان نهادینه شود. از همین رو استفاده از معماری سبز در این پروژه مورد نظر بوده است.

دانلود پایان نامه  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

این پروژه در فصول مختلف به بررسی این موارد پرداخته است: ابتدا به کلیات و شناخت موضوع و چهارچوب های پژوهش پرداخته شده. در فصل دوم پیشینه­ی موضوع چه از لحاظ درمانی و چه رویکرد سبز مورد بررسی قرار گرفته، در فصل سوم به ویژگی های معماری متناسب برای کودک پرداخته شده، در فصل چهارم به موضوعاتی در قالب معرفی سرطان و انواع سرطان در کودکان و روش های درمانی مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. تا با این موضوع و پروسه درمانی که در این پروژه رخ خواهد داد آشنای لازم و کافی بوجود آید. در فصل پنجم به معماری سبز و پایدار و اهداف آن و ارتباط آن با فضای درمانی و کودکان و بررسی تأثیرات متقابل آنها پرداخته شده است. در فصل ششم به مصادیق و نمونه ها پرداخنه شده است،  در فصل هفتم عوامل تأثیرگذار بر روند طراحی و برنامه­ریزی معماری مربوطه از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. و در انتها طرح و روند طراحی آن ارائه میگردد.

 

کلید واژه: مرکز درمانی، کودک، سرطان، معماری سبز

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]