شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

فهرست

عنوان                                                          صفحه

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات …………………… ….. ۶

مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران …………………… ….. ۷

گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: …………………… ….. ۷

بند ۱: مفهوم خسارت در قانون مدنی …………………… ….. ۸

بند ۲: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی …………………… ….. ۹

بند ۳: مفهوم خسارت در عرف …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران …………………… .. ۱۱

بند ۱: خسارت مادی …………………… .. ۱۲

بند۲: خسارت معنوی …………………… .. ۱۵

بند ۳: خسارت بدنی …………………… .. ۱۶

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون …………………… .. ۱۷

گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون …………………… .. ۱۷

گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون …………………… .. ۱۸

بند ۱: خسارت مادی …………………… .. ۱۸

بند ۲: خسارت عدم النفع …………………… .. ۱۸

بند ۳: خسارت معنوی …………………… .. ۱۹

فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران …………………… .. ۲۱

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی …………………… .. ۲۲

گفتار اول: تعهد به انجام عمل …………………… .. ۲۲

بند ۱: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد …………………… .. ۲۳

بند ۲: تعیین خسارت روزانه …………………… .. ۲۳

بند ۳: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد …………………… .. ۲۴

بند ۴: پرداخت وجه التزام …………………… .. ۲۴

بند ۵: فسخ قرارداد …………………… .. ۲۷

گفتار دوم: تعهد به وجه نقد…………………… .. ۲۹

بند ۱: شرایط خسارت تأخیر تأدیه …………………… .. ۳۰

بند ۲: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی …………………… .. ۳۱

بند ۳: میزان خسارت تأخیر تأدیه …………………… .. ۳۲

بند ۴: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا………………………………………………………………………………………………………….۳۲

مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ………………………. .. ۳۲

گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود …………………… .. ۳۳

بند ۱: بازگرداندن عین مال به صاحب آن …………………………………………………………………………………………………..۳۴

بند ۲: از بین بردن منبع خسارت …………………… ….۳۴

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال …………………… .. ۳۵

بند ۱: رد عین در صورت وجود  …………………… .. ۳۵

بند ۲: پرداخت بدل …………………… .. ۳۶

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت …………………… .. ۴۰

فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(۱۹۸۰) …………………… .. ۴۲

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون …………………… .. ۴۳

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره …………………… .. ۴۳

بند ۱: دریافت معادل پولی خسارت …………………… .. ۴۳

بند ۲: دریافت بهره …………………… .. ۴۴

گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن …………………… .. ۴۷

بند ۱: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون …………………… .. ۴۷

بند ۲: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن …………………… .. ۴۸

الف: تسلیم کالای مورد قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی……………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۱: عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۲: عدم مطابقت حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار…………………………………………………………………………………………………………۵۱

د: انجام تکلیف مندرج در مواد ۲۹ و ۴۰ توسط مشتری……………………………………………………………………………..۵۱

هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا………………………………………………………………………………………………………۵۱

بند ۳: استثنائات اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون……………………………………………………………………………………………….۵۲

الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول……………………………….۵۲

ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده…………………………………………………………..۵۳

ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین………………………………………………………………………………………..۵۳

د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری………………………………………………………………………………………………۵۳

ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده…………………………………………………………………………….۵۴

بند ۴: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون …………………… .. ۵۴

گفتار سوم : بازفروش مبیع …………………… .. ۵۶

بند ۱: بازفروش اختیاری مبیع …………………… .. ۵۶

بند ۲: بازفروش الزامی مبیع ……………………. .. ۵۶

الف: موارد بازفروش الزامی مبیع……………………………………………………………………………………………………………………۵۹

ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع……………………………………………………………………………………………………………………۶۰

مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت …………………… .. ۶۱

گفتار اول: درخواست تعمیر کالا …………………… .. ۶۱

بند ۱: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون …………………… .. ۶۲

بند ۲: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون …………………… .. ۶۳

گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین …………………… .. ۶۵

بند ۱: مفهوم تسلیم کالای جانشین …………………… .. ۶۵

بند ۲: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین …………………… … ۶۶

الف: تسلیم کالا به خریدار…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد………………………………………………………………………………..۶۶

ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ………………………………………………………………………………………………………………۶۷

د: اخطار عدم مطابقت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق……………………………………………………………………………………………………………۶۹

بند ۳: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون …………………… .. ۶۹

گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد …………………… .. ۷۰

بند ۱: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری …………………… .. ۷۰

الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری …………………………………………………………………………………………..۷۱

ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….۷۱

بند۲: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده ……………………………………. .. ۷۳

الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد…………………………………………………………………………………………………..۷۳

ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری………………………………………………………………………………………………………۷۴

گفتار چهارم: فسخ قرارداد …………………… .. ۷۵

بند ۱: اعمال حق فسخ برای مشتری …………………… .. ۷۶

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری………………………………………………………………………………………………………۷۶

ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری…………………………………………………………………………………………………۷۹

بند ۲: اعمال حق فسخ برای فروشنده …………………… .. ۸۰

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده…………………………………………………………………………………………………….۸۰

ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده …………………………………………………………………………………………………..۸۰

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

فهرست منابع …………………… .. ۸۴

 

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]