دانلود پایان نامه ارشد – رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول : مقدمه پژوهش

۱-۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳-۲

۱-۲بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….۷-۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت پرسش …………………………………………………………………………………………………۹-۷

۱-۴اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵ فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۶ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۶-۱ تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۲ پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳ تعاریف پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۴ معیارهای پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………….۱۵-۱۴

۲-۵ عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی  …………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۵-۱ آموزش خانواده……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۵-۲ طبقه اجتماعی والدین……………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۵-۳ تحرک اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۵-۴ ایدئولوژی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۶ خودکار آمدی……………………………………………………………………………………………………………….۲۰-۱۸

۲-۶-۱ تعریف خودکار آمدی………………………………………………………………………………………………..۲۲-۲۱

۲-۶-۲ انواع خود کارآمدی………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۶-۳ تفاوت خودکار آمدی با سایر انواع باورهای خود…………………………………………………………………۲۳

۲-۶-۳-۱ خود پنداره ………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۶-۳-۲ عزت نفس…. ……………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۶-۳-۳ انتظارات عملکرد ………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۶-۳-۴ کنترل تصویری……………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۶-۴ ابعاد خود کار آمدی…………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۶-۴-۱ سطح……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۶-۴-۲ عمومیت ……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۶-۴-۳ نیرومندی……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۶-۵ منابع باورهای خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۶-۵-۱ تجارت مسلط……………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۶-۵-۲ تجارت جانشینی………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۶-۵-۳ قانع سازی کلامی………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۶-۵-۴ حالت های فیزیولوژیکی و هیجانی ……………………………………………………………………………….۳۱

۲-۶-۵-۵ تجارت تصویر سازی ذهنی………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۶-۶ خود کار آمدی بالا و پایین………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۶-۷ خود کار آمدی ، انگیزش و اسناد ……………………………………………………………………………….۳۳-۳۲

۲-۶-۸  جنسیت و خود کار آمدی………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۶-۹ خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی…………………….. …………………………………………………………..۳۵

۲-۶-۱۰ تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی خود کار آمدی……………………………………………………۳۶

۲-۶-۱۱ نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش افکار…………………………………………………………. ۳۸-۳۷

۲-۶-۱۲ تحلیل باورهای خود کار آمدی در گستره زندگی… …………………………………………………………..۳۹

۲-۶-۱۲-۱ تأثیر بافت خانواده بر باورهای خودکار آمدی…. ……………………………………………………………۳۹

۲-۶-۱۲-۲ تأثیر دوستان و همسالان……………………………… ……………………………………………………………۳۹

۲-۶-۱۲-۳ نقش مدرسه ………… …………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۶-۱۳ رشد خود کار آمدی به واسطه مرحله گذر نوجوانی…… …………………………………………………….۴۰

۲-۶-۱۴ خود کار آمدی مرتبط با بزرگسالی…………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۶-۱۵ راهبردهای بهبود خود کار آمدی ………………………………………………………………… …………..۴۲-۴۱

۲-۷ اهمال کاری تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۷-۱ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۷-۲ رویکرد اهمال کاری ……………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۷-۲-۱ رویکردهای رفتاری …………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۷-۲-۲ رویکردهای منطقی – هیجانی……………………………………………………………………………….. ۴۹-۴۶

۲-۷-۲-۳ رویکردهای شناختی ……………………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۷-۲-۴ رویکرد انگیزشی ………………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۷-۳ اهمال کاری بعنوان یک عادت…………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۷-۴ اهمال کاری بعنوان یک اختلال شخصیتی…………………………………………………………………… ۵۳-۵۲

۲-۷-۵ اهمال کاری تحصیلی و اهمال کاری غیر تحصیلی ………………………………………………………..۵۵-۵۴

۲-۷-۶اهمال کاری  و اهمال کاری فعال …………………………………………………………………………………۵۷-۵۶

۲-۷-۷ درماندگی آموخته شده……………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۸ اضطراب آموزشگاهی…………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۸-۱ نشانه های اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………………….۶۱-۶۰

۲-۸-۲ سبب شناسی اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۸-۳ سه مدل در سبب شناسی اضطراب امتحان…………………………………………………………………………..۶۳

۲-۸-۳-۱ مدل توجهی – شناختی………………………………………………………………………………………… ۶۵-۶۴

۲-۸-۳-۲ مدل روان پویشی اضطراب امتحان ساراسون…………………………………………………………………. ۶۶

۲-۸-۳-۳ مدل نقض در مهارت مطالعه……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۸-۴ عوامل مرتبط با اضطراب………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۸-۴-۱ روابط والدین با فرزند………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۸-۴-۲ انتظارات معلم ……………………………………………………………………………………………………………۶۹

۲-۸-۴-۳ مهارت های تحصیلی…………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۸-۴-۴- دشواری امتحان……………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۸-۴-۵ محیط برگزاری امتحان…………………………………………………………………………………………. ۷۱-۷۰

۲-۸-۵ مثلث اضطراب امتحان……………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۲-۸-۵-۱ بخش فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۲-۸-۵-۲ بخش هیجانی – عاطفی……………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۸-۵-۳ بخش شناختی – ذهنی……………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۸-۶ رویکرد درمانی کاهش اضطراب امتحان …………………………………………………………………………….۷۵

۲-۸-۶-۱ رویکرد شناختی – رفتاری………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۸-۶-۲ کاهش اضطراب امتحان از طریق مقابله با باورهای غیر عقلانی الیس………………………………….۷۶

۲-۸-۶-۳ کاهش اضطراب امتحان از طریق دیدگاه شناختی بک……………………………………………………….۷۷

۲-۹ پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۲-۹-۱ الف : تحقیقات انجام شده داخلی………………………………………………………………………………..۸۰-۷۸

۲-۹-۲ ب : تحقیقات انجام شده خارجی………………………………………………………………………………. ۸۲-۸۰

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳-۱ طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۲ جامعه آماری ،  نمونه گیری و روش نمونه …………………………………………………………………………….۸۴

۳-۳ ابزار گرد آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………۸۴

۳-۳-۱ الف : پرسشنامه خودکار آمدی عمومی……………………………………………………………………………… ۸۴

۳-۳-۲ ب : پرسشنامه تعلل ورزی نسخه دانش آموزان …………………………………………………………………..۸۵

۳-۳-۳ ج : پرسشنامه اضطراب امتحان …………………………………………………………………………………………۸۵

۳-۴ روش گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………. ۸۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱ تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………. ۹۰-۸۹

۴-۲ تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………………………… ۹۳-۹۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. ۹۹-۹۵

۵-۲ محدودیت های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۵-۳ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۳-۱ پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۳-۲ پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………۱۰۳-۱۰۲

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………۱۰۶-۱۰۴

پیوست ها:

الف : پرسشنامه خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

ب : پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی…………………………………………………………………………………………۱۰۹

ج : پرسشنامه اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………………………۱۱۰

چکیده انگلیسی:………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

فهرست جداول و نمودارها:

جدول۲-۱………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

جدول۲-۲……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

جدول۲-۳………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

جدول۲-۴………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

جدول۲-۵………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

جدول۲-۶………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

جدول۴-۱………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

جدول۴-۲………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

جدول۴-۳………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

جدول۴-۴………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

جدول۴-۵………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

جدول۴-۶………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی  استفاده شده است.نمونه آماری۲۵۸ نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی۹۴-۹۳ می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها،مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(۱۹۸۲ )،مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(۱۹۸۴ )و اضطراب امتحان فیلیپس(۱۹۷۹ )بر روی دانش آموزان اجرا شد و برای سنجش پیشرفت تحصیلی معدل ترم اول در نظر گرفته شد.تحلیل داده هابا استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شدیافته ها نشان داد که بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در سطح(۰۱/۰ )همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.دیگر یافته ها بیانگر آن بود که بین اهمال کاری و پیشرفت تحصیلی در سطح(۰۱/۰)همبستگی معنادار  در  جهت منفی وجود دارد.همچنین بین اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی در سطح(۱ ۰/۰ )  همبستگی  معنادار در جهت منفی وجود دارد.یافته ها نقش و اهمیت خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب را درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان خاطر نشان می سازد.

کلید واژه ها: خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی،اضطراب امتحان،پیشرفت تحصیلی.

 

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

 

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]