پایان نامه ارشد – رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مساله. ۴

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴) مدل مفهومی تحقیق.. ۷

۱-۵) هدف تحقیق.. ۸

۱-۶) فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۷) تعریف متغیرها ۹

۱-۸) قلمرو تحقیق.. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱) مقدمه. ۱۲

۲-۲) مفهوم عملکرد سازمانی.. ۱۳

۲-۳) ارزیابی عملکرد سازمانی.. ۱۴

۲-۴) ابعاد عملکرد سازمانی.. ۱۵

۲-۴-۱) عملکرد مشتری.. ۱۶

۲-۴-۲) عملکرد مالی. ۱۶

۲-۵) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی.. ۱۷

۲-۵-۱) مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی. ۱۷

۲-۵-۲) بازارگرایی و عملکرد سازمانی. ۱۸

۲-۵-۳) عوامل محیط خارجی. ۱۸

۲-۶) مدیریت کیفیت جامع. ۱۸

۲-۷) تاریخچه مدیریت کیفیت جامع. ۲۳

۲-۸) مدیریت کیفیت جامع در بخش خدمات.. ۲۴

۲-۹) ابعاد مدیریت کیفیت جامع. ۲۵

۲-۱۰) عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع. ۲۷

۲-۱۱) بازارگرایی.. ۳۰

۲-۱۲) دیدگاه های مربوط به بازارگرایی.. ۳۳

۲-۱۲-۱) دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو (۱۹۸۸) ۳۳

۲-۱۲-۲) دیدگاه هوشمندی بازار از نظر کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) ۳۴

۲-۱۲-۳) دیدگاه فرهنگی از نظر نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) ۳۵

۲-۱۲-۴) دیدگاه کانون استراتژیک از نظر روکرت (۱۹۹۲) ۳۵

۲-۱۲-۵) دیدگاه مشتری گرایی از نظر دشپند (۱۹۹۳) ۳۶

۲-۱۲-۶) دیدگاه ترکیبی از نظر لافرتی و هالت (۱۹۹۹) ۳۷

۲-۱۲-۷) رویکرد قابلیت های سازمانی از دیدگاه دی (۱۹۹۴) ۳۷

۲-۱۲-۸) رویکرد فرهنگ سازمانی چند لایه از دیدگاه هامبورگ و پفلسر (۲۰۰۰) ۳۸

۲-۱۳) نتایج بازارگرایی.. ۳۸

۲-۱۴) محیط خارجی.. ۳۹

۲-۱۵) پیشینه تجربی.. ۴۰

۲-۱۵-۱) مطالعات انجام شده در داخل کشور. ۴۰

۲-۱۵-۲) مطالعات انجام شده در خارج از کشور. ۴۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۴۹

۳-۲) روش تحقیق.. ۴۹

۳-۳) جامعه آماری.. ۴۹

۳-۴) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. ۴۹

۳-۵) روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. ۵۱

۳-۶) ابزار گردآوری اطلاعات.. ۵۱

۳-۷) اعتبار یا روایی ابزار تحقیق.. ۵۳

۳-۸) اعتماد یا پایایی ابزار تحقیق.. ۵۳

۳-۹) معرفی تکنیک های آماری.. ۵۴

فصل چهارم: تجزیه تحلیل و اطلاعات

۴-۱) مقدمه. ۵۶

۴-۲) آمارتوصیفی متغیرها ۵۶

۴-۲-۱) فراوانی جنسیت پاسخگویان. ۵۶

۴-۲-۲) فراوانی تحصیلات پاسخگویان. ۵۷

۴-۲-۳) فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. ۵۷

۴-۲-۴) خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۵۸

۴-۳) آمار استنباطی.. ۵۹

۴-۳-۱) آزمون نرمال بودن متغیرها ۵۹

۴-۳-۲) آزمون مدل اندازه گیری.. ۶۰

۴-۳-۳) آزمون مدل ساختاری.. ۶۳

۴-۳-۴) بررسی فرضیه های تحقیق. ۶۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه. ۷۲

۵-۲) بحث در نتایج توصیفی داده های تحقیق.. ۷۲

۵-۲-۱) توصیف داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. ۷۲

۵-۲-۲) توصیف داده های مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. ۷۲

۵-۲-۳) توصیف داده های مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۳

۵-۳) نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج.. ۷۳

۵-۳-۱) نتیجه گیری از فرضیه اول. ۷۳

۵-۳-۲) نتیجه گیری از فرضیه دوّم ۷۴

۵-۳-۳) نتیجه گیری از فرضیه سوّم ۷۵

۵-۳-۴) نتیجه گیری از فرضیه چهارم ۷۶

۵-۳-۵) نتیجه گیری از فرضیه پنجم ۷۶

۵-۳-۶) نتیجه گیری از فرضیه ششم ۷۷

۵-۴) جمع بندی و پیشنهادات.. ۷۷

۵-۵) ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۷۹

۵-۶) محدودیت های تحقیق.. ۷۹

منابع و مأخذ ۸۰

پیوست ۸۶

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول ۲-۱: روند تکاملی مدیریت کیفیت جامع. ۲۳

جدول ۲-۲: ابعاد مدیریت کیفیت جامع در برخی از پژوهش های انجام شده ۲۵

جدول ۳-۱ : نحوه توزیع پرسشنامه ها در بین نمایندگی های بیمه در استان گیلان. ۵۱

جدول ۳-۲ : ساختار پرسشنامه. ۵۲

جدول۳-۳ پایایی پرسشنامه. ۵۴

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. ۵۷

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. ۵۷

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. ۵۸

جدول ۴-۴: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها ۵۸

جدول ۴-۵: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق. ۵۹

جدول ۴-۶: بارعاملی و آماره t متغیر مدیریت کیفیت جامع. ۶۰

جدول ۴-۷: بارعاملی و آماره t متغیر بازارگرایی. ۶۱

جدول ۴-۸: بارعاملی و آماره t متغیر عملکرد سازمانی. ۶۱

جدول ۴-۹: بارعاملی و آماره t متغیر عوامل محیط خارجی. ۶۲

جدول ۴-۱۰: مقادیر پایایی سازههای تحقیق. ۶۲

جدول ۴-۱۱: بررسی روایی سازه‌های تحقیق. ۶۳

جدول ۴-۱۲: ضرایب مسیر سازه های تحقیق. ۶۴

جدول ۴-۱۳: آزمون معنی‌داری مسیرها ۶۴

جدول ۴-۱۴: واریانس تبیین شده ۶۵

جدول ۴-۱۵: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق. ۶۸

جدول ۴-۱۶: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق. ۶۸

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق. ۸

شکل ۴-۱: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق. ۶۶

شکل ۴-۲: آماره t / معنی داری مسیرها ۶۷

شکل ۴-۳: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی. ۶۹

شکل ۴-۴: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی. ۷۰

دانلود متن کامل :

پایان نامه:رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]