تحقیق (پایان نامه) : رابطه‌ سرمایه‌ اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم -متن کامل

نهاد آموزش، در جوامع امروزین، همچنان از دو بخش رسمی و غیر رسمی برخوردار است. بخش رسمی آن، مدارس و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی هستند و بخش غیر رسمی آن نیز همه اشکال دیگر اجتماعی یادگیری، مثل یادگیری در مجالس مذهبی و کارگاه ها، یادگیری از طریق رسانه ها و …

امروزه در سطح اجتماع، آموزش در معنای وسیع کلمه با «جامعه پذیری» هم معناست، زیرا هر دو واژه در بردارنده مفهوم انتقال فرهنگ از شخص یا گروه به شخص و گروه دیگر است. وجه بارز آموزش در جامعه نوین، عبارت است از نهادی که تبدیل به یک فعالیت رسمی و صنعتی شده است. اما به راستی نهادهای آموزشی و تربیتی چگونه می توانند در بهبهود سرمایه ی اجتماعی نقش داشته باشند؟

در مدرسه، هر کودک مانند جامعه بزرگ ترها که در آینده وارد آن خواهد شد، نقش مشخصی دارد و با چگونگی ایفای نقش های اجتماعی در آینده آشنا می گردد و مانند هر نظام اجتماعی دیگر، سلسله مراتب تقسیم وظایف و مسئولیت پذیری را که لازمه یک جامعه است، می آموزد.

نهادهای آموزشی ـ تربیتی با توجه به کارکردهای ویژه ای که به عهده دارند، می توانند موجبات رشد فردی و رفاه جمعی را فراهم نمایند. این جریان، در زندگی انسانی نقش مهمی را ایفا می نماید. برای مثال، ایجاد همبستگی اجتماعی و روحیه نوجویی که یکی از تأثیرات سازمان های آموزشی و تربیتی در سطح اجتماع است، می­تواند تأثیر ویژه­ای در بهبود روابط اجتماعی و سرانجام سرمایه ی اجتماعی داشته باشد، چرا که اغلب جوامع ، دارای خرده فرهنگ های متفاوت قومی ، نژادی و… هستند و آموزش می تواند افراد جوان این اقلیت ها را با فرهنگ عمومی جامعه هم نوا و آشنا سازد و بدین ترتیب، جامعه ای نسبتا همگون با ارزش های مشترک را به وجود آورد.

به طور کلی می­توان گفت که پرورش استعدادهای فردی، تحکیم پایه های زندگی جمعی، گسترش آرمان های انسانی ، رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی، در سایه آموزش صورت می گیرد. بنابراین، سرمایه ی گذاری بر روی این نهاد و ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای فرد فرد اعضای جامعه، آن ها را در فراگیری دانش ها و مهارت های موجود، یاری می رساند، چرا که جامعه ای که دارای افراد با سواد و تحصیل کرده یا فنّی و حرفه آموخته باشد، در تولید و ایجاد سرمایه ی اجتماعی نیز موفق خواهد بود.

در ادامه به طور مختصر به عمده کارکردهای نظام آموزشی در ایجاد سرمایه ی اجتماعی می پردازیم:

ـ ایجاد آمادگی در افراد برای قبول نقش های گوناگون در زندگی آینده.

ـ فراهم آوردن مبنای اجتماعی و فهم منزلت های اجتماعی.

ـ تقویت قدرت تطبیق افراد با ارزش های اجتماعی و تسهیل روابط اجتماعی.

ـ شناساندن انسان و جهان و درک ارتباط انسان با خدا.

ـ کوشش برای ایجاد همبستگی بشری و تفاهم میان اقوام و ملل مختلف (رابرتسون، 1377، 89).

در این رابطه رایت و فیتزپاتریک (2006) سرمایه ی اجتماعی در مدرسه را پیوندهای نوجوانان با همدیگر، دلبستگی و احساس تعلق خاطر آن ها به مدرسه و میزان مشارکتشان در انجمن های اجتماعی، آموزشی، هنری و ورزشی در مدرسه می دانند (رایت و فیتزپاتریک، 2006، 1437).

مدرسه، فرصت ها و امکاناتی را برای سرمایه ی اجتماعی فراهم می آورد که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق منابع قابل دسترس بر رفتار دانش آموزان تأثیر می گذارد. عوامل و کارگزاران سرمایه ی اجتماعی در مدرسه متقابلاً بین نوجوانان و تجارب مدرسه ای شان پیوند ایجاد می کنند و از جمله در آن ها میزان معینی از تعلق دانش آموزان به مدرسه را پدید می آورند (گلچین و حیدری، 1391، 58).

 

2-4- جرم و انحرافات اجتماعی

در فرهنگ ما نمونه های انحراف از قبیل دزدی، قتل، اعتیاد، تجاوز به عنف و غیره به مشابه انحراف و جرم می باشد که این ها معلول عوامل مختلفی می باشد که در دوره های متفاوت تا ریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختار ها و سازمان ها و نهادها و مقتضیات زمانی و مکانی نمود و ظهور یافته و می یابند.به عبارت دیگر نمونه های انحرافی یا مواردی که جرم تلقی می شود بستگی به سا ختار های سازمان ها و عقاید و اید ئو لوژی مردم یک سرزمین در زمان و مکانی مشخص دارد.

 

2-4-1- انواع جرم

جامعه شناسان جرم را بر مبنای اینکه چگونه اتفاق می افتد و چگونه جامعه قانون شکنان را مجازات می کند،به چهار طبقه تقسیم می کنند:

1-جرائم خیابانی

2-جرائم یقه سفیدان

3-جرائم سازمان یافته

4-جرائم سیاسی

بسیاری از جرم ها جرم های خیابانی هستند،که می توان آن ها را به جرائم خشونت آمیز (شامل جنایت،تجاوز،غارتگری،یورش،حمله و…) جرائم مالی(غارتگری،دزدی،دسبرد،جیب بری،اتو مبیل دزدی و ایجاد حریق عمدی) و جرائم اخلاقی (شامل روسپیگری، قمار، سوء استفاده از مواد مخدر، هرزه گری و. …) تقسیم می کنند.جرائم یقه سفید(جرائم شغلی و صنفی) به فعالیت های غیر قانونی گفته می شود که صحب مقام، احترام و منزلت با استفاده از جاه مقام خود، به اختلاس، جعل، تزویر، کاهبرداری، زمین خواری، رشوه گیری و. … دست می زنند.

جرائم سازمان یافته، عملکرد تجاری است که کالا ها و خدمات غیر قانونی را برای سود بیشتر عرضه می کنند. جرائم سیاسی، به اعمال غیر قانونی و اخلاقی گفته می شود و شامل سوء استفاده از قدرت به وسیله صاحب منصبان حکومتی، خرابکاری در دولت یا براندازی آن می گردد(ستوده 1384: 46-43).

دسته بندی دیگری در باب بزه و جرائم و انحرافات اجتماعی کلینادومیبر با قرار دادن انحرافات و جرائم در سه طبقه کلی جرائم بر علیه اشخاص ،جرائم بر علیه اموال و جرائم سیاسی به موارد مختلف جرائم در هر یک از طبقات سه گانه اقد ام نموده اند.جرائم شخصی و بر علیه اشخاص:جرائمی که علیه دیگران اتفاق می افتد.

جرائم بر علیه اموال: این نوع جرائم با انگیزه دستیابی به پول یا چیزهایی با ارزشی دیگر است. الف: سرقت، ب:جرائم مالی، ج: وندالیسم (خرابکاری و تخریب اموال عمومی)،د: آتش زدن و ایجاد حریق، ﻫ: قاچاق کالا و مواد مخدر، و: احتکار.

جرائم سیاسی: اصطلاح جرائم سیاسی به اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی گفته می شود و شامل جرائمی میباشد که صاحب منصبان حکومتی با استفاده از قدرت و یا افراد بر ضد حکومت انجام می دهند.همانطور که می بینیم صاحبان اندیشه هر کدام بال توجه به حوزه تخصصی خود،تعریفی از جرم ارائه. بنابراین ،تعریف خاصی که مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده اند،در حالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند.

اما به طور کلی از آنچه در باب انواع انحرافات و جرم گفته شده می توان مطالب را این چنین خلاصه نمود که :

– انحراف به رفتارهایی که مخالف با ارزش ها و هنجارهای مورد پذیرش مردم باشد می گویند.

– اکثر مردم جامعه در طول عمر خود حداقل یکبار دچار انحراف شده اند.

– انحراف و کژ رفتاری و جوامع مختلف بر حسب شرایط تاریخی و مکانی،زمانی،اجتماعی مقام و منزلت نسبی می باشد.

– بر حسب تعاریف جوامع از کجروی،مثل مصرف مشروبات الگلی در بعضی کشور ممنوع و جرم محسوب می شود. در حالی که در بعضی کشورها هیچ منع قانونی ندارد.

– کجروی بر حسب زمان باید مد نظر قرار داد ،مثلا زنده به گور نمودن دختران در عصر جاهلیت رسم عادی بود در حالیکه بعد از اسلام رسمی ناپسند و ممنوع و غیر اخلاقی اعلام شد.

– کجروی بر حسب مکان متفاوت است. مثلا مرفین در بیمارستان توسط پزشک عمل اخلاقی است،در حالیکه بیرون از بیمارستان توسط خود شخص جرم محسوب می شود.

– کجروی بر حسب مقام و منزلت ،به نظر می رسد بیشتر مجرمین از طبقات پایین هستند در حالیکه طبقات بالا هم خلاف می کنند ولی چون از مقام و منزلت اجتماعی بالا بر خوردارند کمتر محکوم می شوند. (ستوده 1384: 64).

متن کامل :

پایان نامه بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و میزان گرایش به ارتکاب جرم

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

Error: Your Requested widget " search-3" is not in the widget list.
 • [do_widget_area first-footer-widget-area]
  • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area1]
   • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area2]
    • [do_widget_area homepage-normal-widget-area1]
     • [do_widget_area homepage-normal-widget-area2]
      • [do_widget_area narrow-primary-widget-area]
       • [do_widget_area primary-widget-area]
        • [do_widget id="recent-posts-2"]
        • [do_widget id="recent-comments-2"]
        • [do_widget id="archives-2"]
        • [do_widget id="categories-2"]
        • [do_widget id="meta-2"]
       • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
        • [do_widget id="search-3"]
        • [do_widget id="search-4"]
       • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
         
        bigtheme