پایان نامه ارشد: درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. ۱

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسأله. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱ـ۴ اهداف تحقیق. ۶

۱-۴-۱ اهداف اصلی.. ۶

۱- ۵ چارجوب نظری تحقیق. ۶

۱-۶ فرضیه های تحقیق. ۹

۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۹

۱-۷-۱تعاریف مفهومی متغیرها ۹

۱-۷-۲ تعارف عملیاتی متغیرها ۱۱

۱-۸  قلمرو تحقیق. ۱۱

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۱

۱-۸-۲ قلمرو مکانی.. ۱۲

۱-۸-۳ قلمرو زمانی.. ۱۲

۱-۹ جمع بندی.. ۱۲

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۳

۲-۱ مقدمه. ۱۴

۲-۲ ماهیت و تعریف ریسک… ۱۴

۲-۳ تعریف ریسک ادراک شده ۱۵

۲-۴ انواع ریسک ادراک شده ۱۶

۲-۴-۱  ریسک مالی.. ۱۶

۲-۴-۲ ریسک اطلاعات شخصی.. ۱۶

۲-۴-۳  ریسک عملکردی.. ۱۷

۲-۵  فلسفه مدیریت ریسک… ۱۷

۲-۶ اهمیت و ضرورت مدیریت ریسک… ۱۸

۲-۷ نظریه اقدام مستدل. ۱۹

۲-۸ مروری بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن. ۱۹

۲-۹ مدیریت ریسک یکپارچه. ۲۱

۲-۱۰ ریسک ادراک شده و اهمیت آن. ۲۸

۲-۱۱ گردشگر و ریسک ادراک شده ۳۴

۲-۱۲ ابعاد ریسک ادراک شده ۳۵

۲-۱۳ متغیرهای جمعیت شناختی و ریسک ادراک شده ۴۱

۲-۱۴  تعریف گرشگری.. ۴۵

۲-۱۵  تاریخچه گردشگری در جهان. ۴۶

۲-۱۶  تاریخچه گردشگری در ایران. ۴۷

۲-۱۷  اهمیت صنعت گردشگری.. ۴۸

۲-۱۸  آثار گردشگری.. ۴۹

۲-۱۸-۱  اثرات اقتصادی.. ۴۹

۲-۱۸-۲  شهر و گردشگری.. ۵۰

۲-۱۹  ضرورت برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری.. ۵۳

۲-۲۰ پیشینه مطالعاتی.. ۵۵

۲-۲۰-۱ مطالعات داخلی.. ۵۵

۲-۲۰-۲  مطالعات خارجی.. ۵۷

۲-۲۱  جمع بندی و ارائه مدل مطالعاتی.. ۶۳

فصل سوم روش اجرای تحقیق. ۶۵

۳ ـ ۱ مقدمه. ۶۶

۳ ـ ۲ روش تحقیق. ۶۷

۳ ـ ۳  جامعه و نمونه آماری.. ۶۷

۳ ـ ۴  حجم نمونه. ۶۸

۳ ـ ۵  روش و ابزار گردآوری داده ها ۶۹

۳-۵-۱ روش جمع آوری داده ها ۶۹

۳-۵-۲ ابزار جمع آوری داده ها ۶۹

۳ ـ ۶  روایی ابزار تحقیق. ۶۹

۳ ـ ۷ پایایی ابزار تحقیق. ۷۰

۳ ـ ۸  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱

۳-۹ جمع بندی.. ۷۱

فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها ۷۲

۴  -۱ مقدمه. ۷۳

۴-۲آمار توصیفی.. ۷۴

۴-۳ آمار استنباطی.. ۸۵

۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن متغیرها ۸۵

۴-۳-۲ بررسی مدل اندازه گیری.. ۸۵

۴-۳-۲-۱ بررسی پایایی.. ۸۶

۴-۳-۲-۲ بررسی روایی سازه ۹۲

۴-۳-۳ مدل کلی.. ۹۲

۴-۳-۳-۱ ضرایب مسیر. ۹۳

۴-۳-۳-۲ آماره t 94

۴-۳-۳-۳ ضریب تعیین (R2) 95

۴-۳-۴ بررسی فرضیه ها ۹۸

۴-۴ جمع بندی.. ۹۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۰۰

۵-۱ مقدمه. ۱۰۱

۵-۲ نتایج آمار توصیفی.. ۱۰۱

۵-۲-۱ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۱۰۱

۵-۲-۲ توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک… ۱۰۲

۵-۲-۳ توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده ۱۰۲

۵-۲-۴ متغیر هنجار خدمات درک شده ۱۰۲

۵-۲-۵ توصیف متغیر باورها در مورد خدمات.. ۱۰۲

۵-۲-۶ توصیف متغیر کنترل رفتار درک شده ۱۰۲

۵-۲-۷- توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده ۱۰۳

۵-۳ نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۳

۵-۴ پیشنهادهای کاربردی تحقیق. ۱۰۵

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۰۶

۵-۶ پیشنهاداتی برای محققین آینده ۱۰۷

منابع و مآخذ. ۱۰۸

الف)منابع فارسی.. ۱۰۸

الف)منابع انگلیسی.. ۱۱۲

پیوست و ضمائم. ۱۱۵

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: مطالعات انجام شده در خصوص انواع ریسک های ادراک شده ۲۴

جدول۴-۱ : جنسیت پاسخگویان. ۷۴

جدول ۴-۲ : سن پاسخگویان. ۷۵

جدول ۴-۳ : تحصیلات پاسخگویان. ۷۶

جدول ۴-۴ : سابقه پاسخگویان. ۷۷

جدول ۴-۵ : تعداد پرسنل پاسخگویان. ۷۸

جدول۴-۶: توصیف متغیر رفتار مقابله با ریسک.. ۷۹

جدول۴-۷: توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده ۸۰

جدول۴-۸: توصیف متغیر هنجار خدمات درک شده ۸۱

جدول۴-۹: توصیف متغیر باورها درمورد خدمات.. ۸۲

جدول۴-۱۰:توصیف متغیر کنترل درک شده ۸۳

جدول۴-۱۱: توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده ۸۴

جدول ۴-۱۲: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق. ۸۵

جدول ۴-۱۳: بارعاملی متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک.. ۸۶

جدول ۴-۱۴: بارعاملی متغیر ریسک خدمات درک شده ۸۷

جدول ۴-۱۵: بارعاملی متغیر رفتار هنجار های خدمات درک شده ۸۸

جدول ۴-۱۶: بارعاملی متغیر باورها در مورد خدمات.. ۸۸

جدول ۴-۱۷: بارعاملی متغیر کنترل درک شده ۸۹

جدول ۴-۱۸: بارعاملی متغیر رفتار مقابله در برابر  ریسک درک شده ۸۹

جدول ۴-۱۹: مقادیر آلفای کرونباخ  و پایایی ترکیبی سازه های مدل. ۹۰

جدول ۴-۲۰: گزارش معیار روایی همگرا (AVE) 91

جدول ۴-۲۱: بررسی روایی سازه‌های تحقیق. ۹۲

جدول ۴-۲۲: ضرایب مسیر سازه های تحقیق در حالت تخمین استاندارد ۹۳

جدول ۴-۲۳: آزمون معنی‌داری مسیرها ۹۴

جدول ۴-۲۴: ضریب تعیین. ۹۵

جدول ۴-۲۵: بررسی فرضیه ها تحقیق. ۹۸

 

 

شکل ۴-۳: مقدار آماره t در مدل پژوهش…. ۹۸

دانلود متن کامل:

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]