دانلود پایان نامه : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

(مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل)

عنوان:

نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

(مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

استاد راهنما:

دکتر نادر محقق

استاد مشاور:

دکتر عبدا… نعامی

 (شهریور ۱۳۹۳)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

 

فصل ۱ (کلیات تحقیق)

۱ـ۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱ـ۲ اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………. ۵

۱ـ۳ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵

۱ـ۴ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ـ۵ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۱ قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵-۲ قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………. ۶

  • قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………… ۶

۱ـ۶ مفروضات…………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ـ۷ صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان…………………………………………………………………. ۷

 

فصل ۲ (ادبیات تحقیق)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱ تعریف کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲ تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک……………………………………………………. ۱۲

۲-۳ فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… ۱۵

۲-۴ تعریف مدل کسب و کار………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۵ اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………….. ۱۷

۲-۶ اجزاء اصلی مدل کسب و کار………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۷ نحوه طراحی مدل کسب و کار……………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۸ مدل های کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۹ بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱۰ یکپارچه سازی مدل کسب و کار…………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱۱ عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک…………………………………………………… ۲۵

۲-۱۲ اساس فرآیندهای کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۳ عوامل اصلی در کسب و کار………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۴ اجزای کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۵ ابزار عمده کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱۶ شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک…………………………………………… ۳۱

۲-۱۷ شیوه های کسب و کار الکترونیک…………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۸ پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۹ توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲۰ انواع کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲۱ کاربری های کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۲۲ استراتژی کسب و کار الکترونیک………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۲۳ ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… ۳۸

۲-۲۴ یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی………………………………………………… ۳۸

۲-۲۵ چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی…………………………………………………. ۴۰

۲-۲۶ مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک……………………………………………………………………. ۴۱

۲-۲۷ تحویل به موقع…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۲۸ تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع………………………………………………. ۴۳

۲-۲۹ کاستن از موجودی انبار………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳۰ مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع……………………………………………………….. ۴۵

۲-۳۱ تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی………………………………. ۴۵

۲-۳۲ تاریخچه ایران خودرو………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳۳ برند ایران خودرو………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۳۴ گروه صنعتی ایران خودرو…………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳۵ سبد برند آیکو………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۳۶ توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو………………………………………….. ۵۲

۲-۳۷ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵۴

 

فصل ۳ (روش شناسی تحقیق)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۱ طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۲ طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش……………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۳ جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۵ ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۶ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………… ۶۲

۳-۷ روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۸ روش تحلیل های آماری……………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۹ آزمون های برازندگی مدل کلی……………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۹-۱ شاخص های GFIو AGFI………………………………………………………………………….. 65

۳-۹-۲ شاخص RMSEA……………………………………………………………………………………… 66

۳-۹-۳ مجذور کای……………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۹-۴ شاخص NFI و CFI………………………………………………………………………………… 66

 

فصل ۴ (تجزیه و تحلیل داده ها)

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۲ آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲-۱ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی…………………………………………………………….. ۶۸

۴-۳ آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۳-۱ محاسبه پایایی سوالات تحقیق……………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۳-۲ یافته های مربوط به روایی……………………………………………………………………………. ۸۶

۴-۳-۳ تحلیل عامل تأییدی…………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۳-۳-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین…………………………………………………. ۸۸

۴-۳-۳-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار…………………………………………. ۹۸

۴-۳-۳-۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری………………………………… ۱۰۵

۴-۳-۳-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات…………………………………………… ۱۰۷

۴-۳-۳-۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی………………………………………. ۱۱۱

۴-۳-۳-۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی……………………………………………. ۱۱۳

۴-۳-۳-۷ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی………………………………………………. ۱۲۳

۴-۳-۳-۸ تحلیل عاملی تأییدی کل……………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۴ نتایج آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۸۵

۴-۴-۱ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………. ۱۸۵

۴-۴-۲ فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………. ۱۸۶

۴-۴-۲-۱ فرضیه ۱……………………………………………………………………………………………… ۱۸۶

۴-۴-۲-۲ فرضیه ۲……………………………………………………………………………………………… ۱۸۷

۴-۴-۲-۳ فرضیه ۳……………………………………………………………………………………………… ۱۸۸

۴-۴-۲-۴ فرضیه ۴……………………………………………………………………………………………… ۱۸۹

۴-۴-۲-۵ فرضیه ۵……………………………………………………………………………………………… ۱۹۰

۴-۴-۲-۶ فرضیه ۶……………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

۴-۴-۲-۷ فرضیه ۷……………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

 

فصل ۵ (نتیجه گیری)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۴

۵-۱ نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………… ۱۹۴

۵-۲ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۲۰۱

۵-۳ رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………… ۲۰۲

۵-۴ پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. ۲۰۶

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۷

جدول ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸

پرسشنامه خبرگان……………………………………………………………………………………………………… ۲۲۶

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۵

منبع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۵

منبع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۷

Abstract…………………………………………………………………………………………………………….. 239

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱ سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک… ۱۴

جدول ۲-۲ تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی.. ۱۷

جدول ۲-۳ روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، ۱۳۸۶) ۲۰

جدول ۲-۴ عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی.. ۲۰

جدول ۲-۵ عناصر اصلی و مراحل توسعه برای شركت‏ها (توبیاس کولمان، ۲۰۰۱) ۳۵

جدول ۴-۱ تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت.. ۶۸

جدول ۴-۲ تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات.. ۶۹

جدول ۴-۳ تفکیک نمونه آماری بر حسب سن.. ۷۰

جدول ۴-۴ تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. ۷۱

جدول ۴-۵ خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ. ۸۳

جدول ۴-۶ دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ. ۸۴

جدول ۴-۷ میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه ۲۷ گویه‏ای.. ۸۴

جدول ۴-۸ ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. ۸۸

جدول ۴-۹ ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. ۹۳

جدول ۴-۱۰ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۹۶

جدول ۴-۱۱ ضرایب استاندارد. ۹۷

جدول ۴-۱۲ آزمون نرمال بودن. ۹۸

جدول ۴-۱۳ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۰۳

جدول ۴-۱۴ ضرایب استاندارد. ۱۰۴

جدول ۴-۱۵ ارزیابی نرمال بودن. ۱۰۵

جدول ۴-۱۶ آزمون نرمال بودن. ۱۰۷

جدول ۴-۱۷ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۱۰

جدول ۴-۱۸ ضرایب استاندارد. ۱۱۰

جدول ۴-۱۹ ارزیابی نرمال بودن. ۱۱۱

جدول ۴-۲۰ ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. ۱۱۳

جدول ۴-۲۱ ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. ۱۱۸

جدول ۴-۲۲ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۲۱

جدول ۴-۲۳ ضرایب استاندارد. ۱۲۲

جدول ۴-۲۴ ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی……………………………………………………….. ۱۲۳

جدول ۴-۲۵ نسبت بحرانی و سطح معناداری.. ۱۲۶

جدول ۴-۲۶ ضرایب استاندارد……………………………………………………………………………………… ۱۲۶

جدول ۴-۲۷ ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی.. ۱۲۸

جدول ۴-۲۸ ارزیابی نرمال بودن. ۱۳۳

جدول ۴-۲۹ برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق……………………………………………………………….. ۱۳۴

جدول ۴-۳۰ ضرایب استاندارد روابط در مدل. ۱۵۳

جدول ۴-۳۱ انتخاب بهترین روش برآورد. ۱۶۸

جدول ۴-۳۲ برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی.. ۱۶۸

جدول ۴-۳۳ محاسبه حد بالا و پایین.. ۱۷۵

جدول ۴-۳۴ مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی.. ۱۸۳

جدول ۴-۳۵ رتبه عوامل تحقیق. ۱۸۵

جدول ۴-۳۶ آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. ۱۸۵

جدول ۴-۳۷ آزمون t برای فرضیه اصلی.. ۱۸۶

جدول ۴-۳۸ آماره‏های مربوط به فرضیه اول. ۱۸۶

جدول ۴-۳۹ آزمون t برای فرضیه اول. ۱۸۷

جدول ۴-۴۰ آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. ۱۸۷

جدول ۴-۴۱ آزمون t برای فرضیه دوم. ۱۸۷

جدول ۴-۴۲ آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. ۱۸۸

جدول ۴-۴۳ آزمون t برای فرضیه سوم. ۱۸۸

جدول ۴-۴۴ آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. ۱۸۹

جدول ۴-۴۵ آزمون t برای فرضیه چهارم. ۱۸۹

جدول ۴-۴۶ آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. ۱۹۰

جدول ۴-۴۷ آزمون t برای فرضیه پنجم. ۱۹۰

جدول ۴-۴۸ آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. ۱۹۱

جدول ۴-۴۹ آزمون t برای فرضیه ششم. ۱۹۱

جدول ۴-۵۰ آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. ۱۹۲

جدول ۴-۵۱ آزمون t برای فرضیه هفتم. ۱۹۲

جدول ۵-۱ آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی.. ۱۹۴

جدول ۵-۲ آزمون t برای فرضیه اصلی.. ۱۹۴

جدول ۵-۳ آماره‏های مربوط به فرضیه اول. ۱۹۵

جدول ۵-۴ آزمون t برای فرضیه اول. ۱۹۵

جدول ۵-۵ آماره‏های مربوط به فرضیه دوم. ۱۹۶

جدول ۵-۶ آزمون t برای فرضیه دوم. ۱۹۶

جدول ۵-۷ آماره‏های مربوط به فرضیه سوم. ۱۹۷

جدول ۵-۸ آزمون t برای فرضیه سوم. ۱۹۷

جدول ۵-۹ آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم. ۱۹۸

جدول ۵-۱۰ آزمون t برای فرضیه چهارم. ۱۹۸

جدول ۵-۱۱ آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم. ۱۹۹

جدول ۵-۱۲ آزمون t برای فرضیه پنجم. ۱۹۹

جدول ۵-۱۳ آماره‏های مربوط به فرضیه ششم. ۱۹۹

جدول ۵-۱۴ آزمون t برای فرضیه ششم. ۲۰۰

جدول ۵-۱۵ آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم. ۲۰۰

جدول ۵-۱۶ آزمون t برای فرضیه هفتم. ۲۰۰

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین.. ۲۰۲

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار. ۲۰۲

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری.. ۲۰۳

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات.. ۲۰۴

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی.. ۲۰۴

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی.. ۲۰۵

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی.. ۲۰۶

 

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی.. ۱۶

شکل ۲-۲ مثلث منطق تجاری.. ۱۸

شکل ۲-۳ مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، ۲۰۰۴) ۲۷

شکل ۲-۴ عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی.. ۳۳

شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد. ۹۳

شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد. ۹۴

شکل ۴-۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. ۹۹

شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. ۹۹

شکل ۴-۵ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۱

شکل ۴-۶ مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. ۱۰۲

شکل ۴-۷ ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره ۱۰۵

شکل ۴-۸ تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۶

شکل ۴-۹ ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات.. ۱۰۷

شکل ۴-۱۰ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۸

شکل ۴-۱۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد. ۱۰۸

شکل ۴-۱۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد. ۱۱۲

شکل ۴-۱۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد. ۱۱۳

شکل ۴-۱۴ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد. ۱۱۹

شکل ۴-۱۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد. ۱۱۹

شکل ۴-۱۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد. ۱۲۴

شکل ۴-۱۷ تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد. ۱۲۴

شکل ۴-۱۸ مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. ۱۳۵

شکل ۴-۱۹ مدل کلی با ضرایب استاندارد. ۱۳۵

شکل ۴-۲۰ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. ۱۴۹

شکل ۴-۲۱ اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد. ۱۴۹

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱ تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی.. ۱۵

نمودار ۲-۲ مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی.. ۲۹

نمودار ۲-۳  فرآیند مدیریت.. ۳۰

نمودار ۴-۱ توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت.. ۶۹

نمودار ۴-۲ توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. ۷۰

نمودار ۴-۳ تفکیک نمونه آماری بر حسب سن……………………………………………………………………. ۷۱

نمودار ۴-۴ تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. ۷۲

 

چکیده

كسب و كار الكترونیكی پدیده‏ای است كه تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شركت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد كه در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاكم بر شركتهای تجاری و كشورهاست كه به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی كسب و كار الكترونیكی در اختیار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه‌ی گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی ۷ مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو ۴۰۰ پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق ۸۸۱/۰ میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.

 

کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.

 

مقدمه

این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در فعالیت‏های  کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل می­باشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه  یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این  فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود.

 

تعداد صفحه : ۲۶۰

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]