دانلود پایان نامه : شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

دانلود متن کامل پایان نامه شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

                     

عنوان                                                      صفحه

پیشگفتار

فصل اول : طرح تحقیق ۱

۱-۱- بیان مسئله و تشریح ابعاد آن ۲

۱-۲- محدوده و مقطع زمانی تحقیق ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۴- اهداف تحقیق ۵

۱-۵- سابقه و پیشینة تحقیق ۶

۱-۶- سؤالات و فرضیه‌های تحقیق ۱۳

۱-۷- روش تحقیق ۱۳

۱-۸- واژه‌ها و مفاهیم كلیدی تحقیق ۱۵

۱-۹- مشكلات و محدودیت‌های تحقیق ۲۰

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ۲۱

۲-۱- مكاتب و دیدگاه‌های موجود در ارتباط با بافت قدیم شهری ۲۲

۲-۱- ۱- مكاتب بهسازی و نوسازی بافت قدیم.. ۲۲

۲-۱-۲- دیدگاه های نظری پیرامون بهسازی و نوسازی بافت قدیم   ۲۷

جمع بندی ۳۵

۲-۲- منشورها و قطعنامه‌های جهانی ۳۷

۲-۲-۱- كنگرة آتن (۱۹۳۱).. ۳۷

۲-۲-۲- معاهدة لاهه (۱۹۵۴).. ۳۸

عنوان                                                      صفحه

 

۲-۲-۳- كنگرة رم (۱۹۷۲).. ۳۸

۲-۲-۴- كنفرانس ونیز (۱۹۶۴ ).. ۳۹

۲-۲-۵- بیانیة مكزیكوسیتی (۲۰۰۰ میلادی).. ۴۰

۲-۲-۶- بیانیة استكهلم (۱۹۹۸).. ۴۱

۲-۲-۷- كنگرة آمستردام (۱۹۷۵).. ۴۲

۲-۳- تجارب بهسازی و بازسازی بافت‌های قدیم شهری در كشورهای مختلف جهان ۴۳

۲-۳-۱- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در فرانسه   ۴۳

۲-۳-۲- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در انگلستان   ۴۶

۲-۳-۴- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در ایتالیا   ۵۰

۲-۳-۵- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در استكهلم   ۵۴

۲-۳-۶- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در چكسلواكی سابق   ۵۵

۲-۴- تجارب كشورهای جهان سوم (آسیا – آفریقا) ۵۷

۲-۴-۱- تجارب كشور مصر؛ شهر قاهره.. ۵۷

۲-۴-۲- تجارب كشور سوریه ؛ شهر دمشق.. ۵۷

۲-۴-۳- تجارب كشور لبنان ؛ شهر بیروت.. ۵۸

۲-۴-۴- تجارب كشور ژاپن.. ۶۱

۲-۵- تجربیات بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیم شهری در ایران ۶۲

۲-۵-۱- كرمان.. ۶۲

۲-۵-۲- شهر شوشتر.. ۶۳

۲-۵-۳- قزوین.. ۶۴

۲-۵-۴- شهركرد.. ۶۶

جمع بندی و نتیجه گیری ۶۹

 

عنوان                                                      صفحه

 

فصل سوم : روند تحولات سیاستها و برنامه‌های بهسازی  و نوسازی شهری در ایران ۷۱

۳-۱- سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری در ایران ۷۲

۳-۱-۱- سیاستها و برنامه‌های اجرایی بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری در قبل از انقلاب اسلامی (قبل از سال ۱۳۰۰ خورشیدی).. ۷۲

۳-۱-۱-۱- سیاست‌ها و برنامه‌های دورة پهلوی اول (۱۳۲۰-۱۳۰۰)   ۷۳

۳-۱-۱-۲- سیاست‌ها و برنامه‌های دورة پهلوی دوم (۱۳۵۷ – ۱۳۲۰)   ۷۴

۳-۱-۱-۲-۱- برنامه اول عمرانی (۱۳۳۴ -۱۳۲۷).. ۷۴

۳-۱-۱-۲-۲- برنامه دوم عمرانی (۱۳۴۱-۱۳۳۴).. ۷۵

۳-۱-۱-۲-۳- برنامه سوم عمرانی (۱۳۴۶-۱۳۴۱).. ۷۵

۳-۱-۱-۲-۴- برنامة چهارم عمرانی (۱۳۵۱-۱۳۴۷).. ۷۶

۳-۱-۱-۲-۵- برنامة پنجم عمرانی (۱۳۵۶ -۱۳۵۲).. ۷۶

۳-۱-۲- سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری در دورة پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷).. ۷۷

۳-۱-۲-۱- برنامة اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(۱۳۶۶-۱۳۶۲).. ۷۸

۳-۱-۲-۲- برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(۷۷-۷۳).. ۷۹

۳-۱-۲-۳- برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(۱۳۸۳-۱۳۷۹).. ۸۳

۳-۲- طرح‌های بهسازی بافت قدیم ۸۴

 

عنوان                                                      صفحه

 

فصل چهارم : مطالعات طبیعی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی شهر سبزوار با تاكید بر
بافت قدیم آن ۸۸

مقدمه ۸۹

۴-۱- موقع جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان سبزوار ۹۰

۴-۲- موقع سیاسی شهرسبزوار درتقسیمات سیاسی شهرستان سبزوار ۹۰

۴-۳- خلاصه‌ای بر شرایط طبیعی شهر سبزوار ۹۵

۴-۳- ۱- تقسیم بندی منطقه به بخش‌های طبیعی.. ۹۵

۴-۳-۲- زمین شناسی و خصوصیات تكتونیكی منطقه.. ۹۶

۴-۳-۳- منابع آب.. ۹۸

۴-۳-۴- خاك شناسی.. ۱۰۰

۴-۳-۵- آب و هوا و مشخصات آن.. ۱۰۱

۴-۳-۵-۱- شاخص‌های اقلیمی منطقه.. ۱۰۳

۴-۳-۵-۱-۱- درجه حرارت.. ۱۰۳

۴-۳-۵-۱-۲- میزان بارندگی.. ۱۰۴

۴-۳-۵-۱-۳- رطوبت نسبی.. ۱۰۴

۴-۳-۵-۱-۴- وزش باد.. ۱۰۵

۴-۳-۵-۱-۵- موقعیت خورشید.. ۱۰۵

۴-۳-۵-۲- نمودارهای اقلیمی.. ۱۰۶

۴-۴- وضعیت اقلیمی سبزوار و آسایش انسان (روش اولگی) ۱۰۸

۴-۵- تأثیر اقلیم در ساخت و بافت شهر ۱۰۹

جمع بندی و نتیجه گیری ۱۱۰

مقدمه ۱۱۲

عنوان                                                      صفحه

 

۴-۶- میزان جمعیت و پراكندگی آن در شهرستان سبزوار ۱۱۳

۴-۶-۱- پیش بینی جمعیت شهر سبزوار برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با بهره گرفتن از مدل رشد نهایی.. ۱۱۴

۴-۶-۲- جمعیت، تراكم و  نحوه توزیع آن در شهر سبزوار   ۱۱۵

۴-۶-۳- ساختار سنی و  جنسی جمعیت سبزوار.. ۱۱۹

۴-۶-۴- ویژگی مهاجرت در شهر سبزوار.. ۱۲۳

۴-۶-۵- وضعیت سواد و آموزش در شهر سبزوار.. ۱۲۵

۴-۷- مشخصات جمعیتی بافت قدیم ۱۲۷

۴-۷-۱- سهم جمعیتی بافت قدیم از جمعیت كل شهر.. ۱۲۷

۴-۷-۲- چگونگی پراكنش جمعیت در بافت قدیم سبزوار.. ۱۲۷

۴-۷-۳- ساختار سنی و جنسی جمعیت بافت قدیم سبزوار.. ۱۲۸

۴-۷-۴- وضعیت مهاجرت در بافت قدیم.. ۱۳۱

۴-۷-۵- تحولات جمعیتی بافت قدیم.. ۱۳۲

۴-۷-۶- توزیع و تراكم جمعیت در بافت قدیم.. ۱۳۳

۴-۷-۷- تراكم خالص و ناخالص شهری در بافت قدیم.. ۱۳۵

۴-۷-۸- وضعیت سواد و آموزش در بافت قدیم.. ۱۳۸

۴-۷-۸-۱- بررسی درصد باسوادی در محلات بافت قدیم.. ۱۳۹

۴-۸- سابقه سكونت ۱۴۰

جمع بندی ۱۴۰

۴-۹- ساختار اقتصادی و كاركردهای شهر سبزوار.. ۱۴۲

۴-۹-۱- تعیین پایه اقتصادی شهر سبزوار.. ۱۴۲

۴-۱۰- ویژگی‌های اقتصادی جمعیت بافت قدیم ۱۴۵

عنوان                                                      صفحه

 

۴-۱۰-۱- وضعیت اشتغال در سطح محله‌های بافت.. ۱۴۵

۴-۱۰-۲- جمعیت فعال و غیر فعال بافت قدیم.. ۱۴۷

فصل پنجم : خلاصه‌ای بر جغرافیای شهری و شهرشناسی سبزوار ۱۴۹

مقدمه ۱۵۰

۵-۱- تاریخ مختصر سبزوار ۱۵۱

۵-۲- وجه تسمیه ۱۵۳

۵-۳- موقع سبزوار در سلسله مراتب شهری خراسان و كشور ۱۵۴

۵-۴- روند رشد فیزیكی شهر سبزوار ۱۵۵

۵-۴-۱- توسعه فیزیكی و تغییرات ساخت كالبدی در دورة اول (۱۳۴۵ – ۱۳۰۰).. ۱۵۶

۵-۴-۲- توسعه فیزیكی و تغییرات ساخت كالبدی شهر در دورة دوم (۱۳۶۵ – ۱۳۴۵).. ۱۵۸

۵-۴-۳- توسعه فیزیكی و تغییرات ساخت كالبدی شهر در دورة سوم  (۱۳۷۵ – ۱۳۶۵).. ۱۵۹

۵-۵- اثرات توسعه فیزیكی بر بافت قدیم شهر سبزوار ۱۶۲

۵-۶- نقش عمومی شهر سبزوار ۱۶۴

جمع بندی و نتیجه گیری ۱۶۶

 

فصل ششم : مشخصات، ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و امكانات فیزیكی كالبدی بافت قدیم سبزوار ۱۶۸

مقدمه ۱۶۹

۶-۱- مشخصات جغرافیایی بافت قدیم سبزوار ۱۷۰

۶-۲- بررسی بافت قدیم، ویژگیها و مشخصات آن ۱۷۵

۶-۲-۱- تراكم و دانه بندی بافت قدیم.. ۱۸۱

۶-۲-۲- جمع بندی ویژگی‌های بافت قدیمی شهر سبزوار.. ۱۸۲

۶-۳- آثار و بناهای باارزش تاریخی در بافت قدیم سبزوار ۱۸۶

عنوان                                                      صفحه

 

۶-۴- كاربری‌های موجود در بافت قدیم سبزوار ۱۹۳

۶-۵- شبكه‌های ارتباطی ۲۰۱

۶-۵-۱- راه‌های درون منطقه‌ای.. ۲۰۱

۶-۵-۲- راه‌های درون شهری.. ۲۰۱

۶-۵-۳- بررسی وضعیت خیابانهای محصور كنندة بافت قدیم به لحاظ ساختار ارتباطی و شریانی آن.. ۲۰۴

۶-۵-۴- طبقه بندی معابر بافت قدیم از نظر سلسله مراتبی بر حسب نقش و عملكرد.. ۲۰۵

۶-۵-۵- گذرهای قدیمی بافت قدیم سبزوار.. ۲۰۶

۶-۶- مسائل و مشكلات فیزیكی ـ كالبدی بافت قدیم سبزوار ۲۱۰

۶-۶-۱-مشكلات مربوط به شبكة معابر بافت.. ۲۱۰

۶-۶-۲-كمبود عناصر خدماتی، تأسیساتی و تسهیلات شهری و زیر بنایی   ۲۱۲

۶-۶-۳- فرسودگی و فشرده بودن بناهای موجود در بافت قدیمی   ۲۱۵

۶-۶-۳-۱- خصوصیات كالبدی مساكن بافت قدیم سبزوار.. ۲۱۷

۶-۶-۳-۱-۱- كیفیت ابنیه.. ۲۱۷

۶-۶-۳-۱-۲- عمر ساختمان.. ۲۱۸

۶-۶-۳-۱-۳- نوع مصالح ساختمانی.. ۲۱۸

۶-۶-۳-۱-۴- تعداد طبقات.. ۲۱۸

۶-۶-۳-۱-۵- نحوة تصرف مسكن.. ۲۱۹

۶-۶-۳-۱-۶- مساحت زیر بنا و تعداد اتاقهای واحدهای مسكونی موجود در بافت قدیم.. ۲۲۰

۶-۶-۴- تعارض بخشهای بافت قدیم با ساختار كلی شهر.. ۲۲۰

۶-۶-۵- تراكم و تمركز فعالیت‌ها.. ۲۲۰

۶-۶-۶- كاهش ارزشهای محله‌ای و سكونتی.. ۲۲۱

عنوان                                                      صفحه

 

۶-۶-۷- انحطاط كیفیت فرهنگی و بصری.. ۲۲۱

۶-۷- امكانات فیزیكی ـ كالبدی بافت قدیم سبزوار ۲۲۲

۶-۷-۱- فرسودگی و وجود سطوح مخروبه در بافت.. ۲۲۲

۶-۷-۲- امكانات شبكة حمل و نقل.. ۲۲۲

۶-۷-۳- امكانات، تاسیسات و تجهیزات زیرساختی.. ۲۲۳

۶-۸- اهداف بهسازی بافت قدیم ناشی از مسائل، مشكلات و پتانسیل‌های موجود ۲۲۳

 

فصل هفتم : آزمون فرضیات و نتایج ۲۲۹

۷-۱- بررسی فرضیه‌ها ۲۳۰

۷-۱-۱- فرضیه اول.. ۲۳۰

۷-۱-۲- فرضیه دوم.. ۲۳۵

۷-۱-۳- فرضیه سوم.. ۲۴۱

۷-۱-۴- فرضیه چهارم.. ۲۴۸

۱-۳-۵-بافت قدیم، عامل تبادل فرهنگ.. ۲۵۲

۲-۳-۵-طراحی شهری : تجلی و تبلور فرهنگی.. ۲۵۳

 

فصل هشتم : ارائه راهكارها و پیشنهادات ۲۵۸

ارائه راهكارها و پیشنهادات ۲۵۹

منابع و مأخذ ۲۶۴

منابع انگلیسی : ۲۷۲

منابع الكترونیكی : ۲۷۳

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                      صفحه

 

جدول (۴-۱ ) بخش ها، مراكز و دهستانهای شهرستان سبزوار ۹۱

جدول (۴-۲) : جمعیت و مشخصات آن در شهرستان سبزوار (۸۵-۱۳۴۵) ۱۱۳

جدول ( ۴-۳ ) تحولات تراكم نسبی جمعیت شهرستان سبزوار طی دهة ۱۳۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۴

جدول ( ۴-۴ ) مشخصات نواحی شهری سبزوار بر حسب تقسیمات شش گانه سال ۱۳۷۳ ۱۱۶

جدول ( ۴-۵) درصد گروه های سنی عمده نسبت به كل جمعیت شهر سبزوار در سالهای
۳۵ تا ۸۵ ۱۱۹

جدول ( ۴-۶ ) توزیع و تركیب سنی و جنسی جمعیت سبزوار به تفكیك مرد و زن در سال ۱۳۸۵ ۱۲۱

جدول (۴-۷) نسبت جنسی جمعیت شهر سبزوار طی سالهای۳۵ تا ۸۵ ۱۲۲

جدول (۴-۸ ) حجم و جمعیت غیربومی در شهر سبزوار ۱۲۳

جدول ( ۴-۹) جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر حسب جنس، سن، وضع سكونت به تفكیك استان و شهرستان در سال ۱۳۸۵ ۱۲۶

جدول ( ۴-۱۰  ) درصد گروه های سنی عمده در بافت قدیم شهر سبزوار در سالهای ۶۵ و ۷۵ ۱۲۹

جدول (۴-۱۱ ) مقایسه نسبت جنسی در بافت قدیم در مقایسه با كل شهر در سالهای
۶۵ و ۷۵ ۱۳۰

جدول ( ۴-۱۲ ) منشأ استانی مهاجران وارد شده به بافت قدیم سبزوار در سال ۱۳۸۲ ۱۳۱

جدول ( ۴-۱۳ ) توزیع فضایی جمعیت در بافت قدیم در سالهای ۶۵ و ۷۵ و ۸۵ ۱۳۴

جدول (۴-۱۴) مقایسه درصد باسوادی شهر سبزوار و بافت قدیم سال ۶۵ و ۷۵ و ۸۵٫ ۱۳۸

عنوان                                                      صفحه

 

جدول (۴-۱۵) درصد باسوادی در قطعات (محلات) بافت قدیم سبزوار در سالهای ۶۵ و ۷۵٫ ۱۳۹

جدول (۴-۱۶ ) تعداد و درصد شاغلین در زیربخش‌های خدمات و بازرگانی سبزوار در
سال ۱۳۷۵ ۱۴۴

جدول (۴-۱۷) تعداد و درصد شاغلین در بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان سبزوار
در سال ۱۳۷۵ ۱۴۵

جدول (۴-۱۸) مقایسه وضعیت اشتغال در بافت قدیم سبزوار به تفكیك قطعات در
سالهای ۶۵ و ۷۵ ۱۴۶

جدول (۴-۱۹) مقایسه جمعیت فعال و نسبت فعالیت در بافت قدیم و شهر سبزوار در
سالهای ۶۵ و ۷۵ ۱۴۸

جدول (۶-۱) توزیع كاربری‌ها در بافت قدیم سبزوار ۱۹۸

جدول(۶-۲) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة الف در خصوص مشكلات ناشی از ضعف دسترسی‌ها در بافت قدیم سبزوار ۲۱۱

جدول (۶-۳) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ج در خصوص مشكلات زیست محیطی بافت قدیم سبزوار ۲۱۴

جدول ( ۶-۴ ) طبقه بندی بناهای مسكونی موجود در بافت قدیم سبزوار بر اساس كیفیت ۲۱۷

جدول ( ۶-۵) تعداد طبقات واحدهای مسكونی بافت قدیم سبزوار ۲۱۹

جدول(۶-۶) محدودیت‌ها و امكانات فیزیكی ـ كالبدی بافت قدیم سبزوار ۲۲۷

جدول (۷-۱) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة الف در خصوص پیشنهادات ساكنین بافت قدیم جهت بهبود وضعیت دسترسی به خارج از بافت ۲۳۲

 

 

عنوان                                                      صفحه

 

جدول(۷-۲) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ب در خصوص مشكلات و محدودیت‌های مربوط به عناصر خدماتی در داخل بافت قدیم ۲۳۷

جدول (۷-۳) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ب در خصوص پیشنهادات ساكنین بافت قدیم جهت بهره‌مندی بهتر از عناصر خدماتی موجود ۲۳۹

جدول (۷-۴) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ج در خصوص مشكلات ناشی از كیفیت و نوع معماری واحدهای مسكونی موجود در بافت قدیم ۲۴۲

جدول (۷-۵) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ج در خصوص مهمترین دلایل نوسازی سكونت‌گاه های قدیمی موجود در بافت قدیم از دیدگاه ساكنین بافت ۲۴۴

جدول(۷-۶) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامة ج در خصوص مشكلات ناشی از فشردگی مساكن موجود در بافت قدیم ۲۴۶

جدول(۷-۷) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه ج در خصوص پیشنهادات ساكنین بافت جهت حفظ و احیای بافت قدیم سبزوار ۲۵۷

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                      صفحه

 

نمودار (۴-۱) منحنی آمبروترمیك شهرستان سبزوار (۲۰۰۳-۱۹۵۴) ۱۰۷

نمودار (۴-۲) بیوكلیماتیك اولگی شهر سبزوار- دوره زمانی (۲۰۰۳-۱۹۵۴) ۱۰۹

نمودار (۴-۳) هرم سنی جمعیت شهر سبزوار -۱۳۸۵ ۱۲۰

نمودار (۶-۱) توزیع كاربری‌ها در بافت قدیم سبزوار ۱۹۹

نمودار (۶-۲) : مشكلات ناشی از ضعف دسترسی‌ها در بافت قدیم سبزوار ۲۱۱

نمودار (۶-۳) : مشكلات زیست محیطی بافت قدیم سبزوار ۲۱۵

نمودار (۷-۱) وضعیت دستیابی به شبكه معابر بافت قدیم در مقایسه با بافت جدید ۲۳۰

نمودار (۷-۲) وضعیت دسترسی به شبكه ارتباطی بافت قدیم در مقایسه با بافت جدید ۲۳۱

نمودار (۷-۳) پیشنهادات ساكنین بافت قدیم جهت بهبود وضعیت دسترسی به خارج از بافت ۲۳۲

نمودار (۷-۴) میزان علاقمندی ساكنین بافت جهت سكونت در بافت قدیم با توجه به سئوالات پرسشنامه (الف) ۲۳۴

نمودار (۷-۵) مشكلات و محدودیت‌های مربوط به عناصر خدماتی در داخل بافت قدیم ۲۳۷

نمودار (۷-۶) پیشنهادات ساكنین بافت قدیم جهت بهره مندی بهتر از عناصر خدماتی موجود ۲۳۹

نمودار (۷-۷) میزان علاقمندی ساكنین بافت جهت سكونت در بافت قدیم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ب) ۲۴۰

نمودار (۷-۸) مشكلات ناشی از كیفیت و نوع معماری واحدهای مسكونی موجود در
بافت قدیم ۲۴۲

نمودار (۷-۹) مهمترین دلایل نوسازی سكونت گاه قدیمی موجود در بافت قدیم از دیدگاه
ساكنین بافت ۲۴۴

عنوان                                                      صفحه

 

نمودار (۷-۱۰) : مشكلات ناشی از فشردگی مساكن موجود در بافت قدیم ۲۴۶

نمودار (۷-۱۱) میزان علاقمندی ساكنین بافت جهت سكونت در بافت قدیم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ج) ۲۴۷

نمودار (۷-۱۲) پیشنهادات ساكنین بافت جهت حفظ و احیای بافت قدیم سبزوار ۲۵۷

فهرست نقشه‌ها

 

عنوان                                                      صفحه

 

نقشة (۴-۱) تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی به تفكیك شهرستان، بخش و دهستان………………………………… ۹۲

نقشة (۴-۲) بخش‌ها، مراكز و دهستانهای شهرستان سبزوار  ۹۳

نقشة (۴-۳) سازمان فضایی شهرستان سبزوار……… ۹۴

نقشة (۴-۴) منطقه‌بندی كالبدی شهر سبزوار…….. ۱۱۸

نقشة (۴-۵) تراكم خالص مسكونی در بافت قدیم سبزوار به تفكیك قطعات(۱۳۷۵)…………………………….. ۱۳۶

نقشة (۴-۶) تراكم ناخالص شهری در بافت قدیم سبزوار به تفكیك قطعات(۱۳۷۵)…………………………….. ۱۳۷

نقشة (۵-۱) مراحل توسعه فیزیكی شهر سبزوار…… ۱۶۱

نقشة (۶-۱) موقعیت بافت قدیم شهر سبزوار…….. ۱۷۲

نقشة( ۶-۲) قطعه بندی بافت قدیم سبزوار(براساس محلات)  ۱۷۳

تصویر(۶-۱) عكس هوایی بافت قدیم سبزوار سال ۱۳۵۸ ۱۷۴

نقشة (۶-۳) محله‌بندی بافت قدیم سبزوار………. ۱۸۵

نقشة (۶-۴) موقعیت عناصر و فضاهای تاریخی در بافت قدیم سبزوار  ۱۹۲

نقشة (۶-۵) كاربری‌های موجود در بافت قدیم سبزوار ۲۰۰

نقشة (۶-۶) محورهای ارتباطی شهر سبزوار با شهرستان‌های اطراف    ۲۰۳

نقشة (۶-۷) سلسله مراتب راه های ارتباطی در بافت قدیم سبزوار    ۲۰۹

پیشگفتار

 

ایران با تاریخ بلند شهر نشینی دارای كهن شهرها و سكونت‌گاه های باستانی متعدد و متنوع در زیست بوم‌های گوناگون سرزمینی است. چشم اندازی گذرا بر سیمای شهرنشینی ایران بافت‌های قدیمی پرارزشی را به نمایش می‌گذارد كه میراث‌های فرهنگی این جامعه كهن در آنها نهفته است اما در چند دهه اخیر بافت‌های مزبور تحرك و نشاط گذشته خود را از دست داده و در آستانه ویرانی و تخریب قرار گرفته و محیطی نامناسب و بسیار كم رونق را برای زندگی ساكنین خود به وجود آورده است ولی با وجود همة این مسائل در ارزش وجودی آنها جای هیچ گونه شك و تردیدی نیست و تصور ما بر این است كه پژوهش و مطالعات بنیادی و شناخت جغرافیایی از این بافتهای شهری نخستین گامی است كه برای هر گونه حركت عمرانی با هدف بهسازی و باز زنده‌سازی آنها ضرورت كامل دارد.

بطور كلی بافت‌های قدیم به عنوان بخشهای مهمی از شهرها كه نشان دهندة گذشته و هویت آنها بوده در بیشتر كشورهای دنیا مورد توجه ویژه قرار دارند. در كشور ما نیز كه سابقة شهرنشینی كهن و دیرینه‌ای دارد و به عنوان هسته اولیه شهر و قسمتی كه نحوه اندیشیدن و نگرش نیاكان ما را در جنبه‌های مختلف زندگی نشان می‌دهد مورد توجه معماران و برنامه‌ریزان شهری قرار داشته و عموماً از زاویه و دید فرهنگ، هنر و زیبایی شناسی آن را بررسی می‌كنند و با هدف اصلاح كالبدی و سامان دهی آنها برنامه‌ها و راهكارهایی را ارائه می‌كنند. بافت قدیم سبزوار نیز به مانند بافت قدیمی سایر شهرها با توجه به دارا بودن ارزشهای تاریخی و فرهنگی و داشتن مشكلاتی نظیر افول كیفیت كالبدی، وضعیت وخیم زیست محیطی، دشواری دسترسی و مشكلات ترافیكی، كمبود عناصر خدماتی و انحطاط كیفیت فرهنگی و بصری نیازمند ارائه برنامه‌ها و راهكارهایی جهت ساماندهی و احیاء می‌باشد. بدین ترتیب تحقیق حاضر در هشت فصل به شرح زیر تدوین یافته است.

فصل اول شامل طرح تحقیق می‌باشد. در این فصل با طرح مسأله، ضرورت و اهمیت آن و با توجه به اهداف آن فرضیات تحقیق مشخص گردیده است و با توجه به محدوده مورد مطالعه جامعه آماری و حجم نمونه، روش تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص شده است.

در فصل دوم چهارچوب نظریه تحقیق اعم از نظریه‌ها و راهبردهای ارائه شده در رابطه با بهسازی بافت قدیم تبیین گردیده است بررسی دیدگاه های نظری در این رابطه و آشنایی با چگونگی برخورد با بافتهای قدیمی در كشورهای مختلف جهت استفاده در تجزیه و تحلیل و ارائه راهكارهای پیشنهادی می‌باشد.

در فصل سوم به بررسی سیاست‌ها و قوانین مداخله در بافت قدیم و بهسازی و نوسازی آن در شهرهای ایران در مقاطع زمانی مختلف پرداخته شده است.

در فصل چهارم به بررسی ویژگیهای طبیعی، جمعیتی و اقتصادی سبزوار با تأكید بر بافت قدیم پرداخته شده است.

در فصل پنجم به بررسی جغرافیایی شهری و شهرشناسی سبزوار و روند توسعة فیزیكی شهر از آغاز تا اوایل قرن حاضر پرداخته شده است زیرا بهسازی بافت قدیم باید با توجه به پیشینه تاریخی و سیر و روند شكل گیری و تحول بافت شهر در ادوار مختلف تاریخی صورت بگیرد.

در فصل ششم به شناخت دقیق بافت قدیم سبزوار، ویژگیها، مشخصات شبكه معابر، نحوه توزیع كاربری‌ها در بافت قدیم، خصوصیات كالبدی مساكن ، محدودیت‌ها و امكانات فیزیكی ـ كالبدی بافت قدیم و اهداف برنامه‌های بهسازی بافت پرداخته شده است

و سرانجام در فصل هفتم با بهره گرفتن از نتایج پرسشنامه‌ها به بررسی آزمون فرضیات و نتایج پرداخته شده است.

و سرانجام در فصل هشتم به ارائه راهكارها و پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول :

 

طرح تحقیق

 
۱-۱- بیان مسئله و تشریح ابعاد آن

 

 

بافت‌های فرسوده و ناكارآمد شهری بخش قابل توجهی از سطح شهرهای كشور را تشكیل می‌دهد این بافتها از یك سو از طیف گسترده مشكلات كالبدی، عملكردی، ترافیكی و زیست محیطی رنج می‌برند و از سوی دیگر مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسكان جمعیت، تامین فضاهای باز خدماتی و نیز بهبود زیست محیطی محسوب می‌شوند. ضمناً مشكلات كالبدی كه بافت‌های قدیمی با آن روبرو هستند فرسودگی شدید بناها، مشكلات مربوط به شبكه معابر نامنظم و ناكافی در بافت، تراكم و پیوستگی اجزاء بافت، مسائل و مشكلات مربوط به تیپ و نوع بناهای مسكونی، مسائل ناشی از مصالح به كار رفته و نحوه مرمت بناها و كمبود خدمات و تأسیسات و تسهیلات شهری و زیربنایی و … هستند كه بافت قدیمی شهرها را در پاسخگویی به نیازهای امروزی زندگی دچار نارسایی‌های كرده است (شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۴، ص ۱۲۳).

در اینكه شهر پدیده‌ای تاریخی است تردیدی وجود ندارد. چنین پدیده‌ای نمی تواند از پیشینه خود بگسلد از این رو در رشد و توسعه فضایی، كالبدی توجه به ویژگیهای بومی ضروری است. بخش چشمگیری از تاریخ و فرهنگ شهر در كالبد آن تجلی می‌یابد كه نشان دهنده
ارزشها، باورها، اعتقادات، هنرها، توان فنی و ساختار اجتماعی – اقتصادی و سیاسی و … نسل‌های گذشته است (همان منبع : ص ۳۷).

بافتهای تاریخی علاوه بر اینكه واجد ارزشهای زیبایی شناختی و هویت بخشی شهرهای ما هستند هنوز در بسیاری از شهرها محل سكونت و معیشت میلیونها نفر از شهروندان به شمار
می‌روند (كلانتری و حاتمی نژاد، ۱۳۸۵ : ص ۱۳۹).

از این رو، چنانچه در جهت بهبود مشكلات در بافت قدیمی شهرها برنامه ریزی اصولی و صحیحی صورت نگیرد روند فرسودگی و تخریب بافت‌های قدیمی تسریع گشته تا جائی كه حتی حیات شهری به خطر خواهد افتاد.

شهر سبزوار یكی از شهر‌های كهن در استان خراسان رضوی می‌باشد كه به لحاظ تاریخی دارای قدمت طولانی می‌باشد و بافت قدیمی آن دارای ارزش و اعتبار تاریخی می‌باشد. اقداماتی كه جهت بهبود مشكلات و بافت قدیم شهر سبزوار صورت می‌گیرد نباید تنها در قالب اقدامات كالبدی، اصطلاحاً بازسازی از نوع تخریب و دوباره ساختن باشد زیرا در بسیاری از هسته‌های قدیمی، آنچه دارای ارزش است نه تنها كالبد موجود و بناها و ساخت شهرهای آن، بلكه گذرها، مراكز محله ای، روابط اجتماعی بین ساكنین، یادمان‌ها و نشان‌های بافت است كه دارای ارزش اجتماعی و فرهنگی است لذا در بسیاری از عرصه‌ها بهسازی بافت و اقدام خرد و مشاركتی با مردم ساكن در آن شیوه بسیار مطلوب و پایداری را ارائه می‌دهد كه می‌تواند در طول دوره كوتاه مدت صورت پذیرد و رفاه شهروندی را در بافت فراهم سازد.

از آنجا كه بافت قدیم شهر سبزوار به مانند بافت قدیمی بسیاری از شهرها دارای ارزشهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و از سوی دیگر، این بافت نیز به مانند بافت قدیمی سایر شهرها از مشكلات كالبدی، عملكردی، زیست محیطی و اجتماعی رنج می‌برد لذا جهت جلوگیری از روند فرسودگی و تخریب بافت، برنامه ریزی جهت بهسازی بافت قدیم لازم و ضروری است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۴۳۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]