دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالك و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان :  مسئولیت مدنی مالك و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان

 مسئولیت مدنی مالك و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دكتر نجادعلی الماسی

استاد مشاور:

دكتر محمدباقر پارساپور

زمستان ۱۳۸۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده:

مسئولیت مدنی از دیرباز یكی از بخش‌های مهم حقوق مدنی بوده در سده‌های اخیر به علت حدوث تحولات صورت گرفته در این زمینه اهمیت خاصی پیدا كرده است به همین جهت مورد اهتمام جدی قانونگذاران نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته و هم و غم خود را مصروف تدوین مقررات نموده‌اند كه پاسخ‌گوی مقتضیات و ضروریات زندگی اجتماعی باشد این مهم در حوزه مسئولیت مدنی مالك و متصرف بیش از حوزه‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران بیانگر آن است. وضع قوانین در این قسم از مسئولیت مدنی از نظر كمی و كیفی به فراموشی سپرده شده یا دست‌كم چنین تصور می‌رود در حالی كه در كشورهای انگلستان و آمریكا كه برخلاف ظواهر امر به علت فقدان قوانین مدون و صرفاً با اتكاء به رویه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل و فصل دعاوی می‌نمایند از این حیث توجه شایانی به مسائل مسئولیت مدنی داشته و مبادرت به وضع قوانین و مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه نموده‌اند. در حقوق ایران مبنای مسئولیت ما لك و متصرف اشیاء بر ارتكاب تقصیر است كه زیان‌دیده می‌بایست آن را اثبات كند لیكن در خصوص زیان‌های ناشی از وسایل نقلیه موتوری مسئولیت عینی است. پس از اصلاح قانون بیمه اجباری در سال ۱۳۸۷، به نظر می‌رسد مسئولیت عینی تغییر یافته و دارنده تنها مكلف به بیمه نمودن مسئولیت شده است. در حقوق انگلستان و آمریكا، رویه قضایی متمایل به گسترش مسئولیت عینی بوده به گونه‌ای كه محافظ هر شیء به طور مطلق مسئول جبران خسارت ناشی از مال تحت حفاظت خود می‌باشد تا جایی كه در خصوص اشیاء خطرناك قره قاهره نیز در سلب مسئولیت مالك یا متصرف مؤثر نخواهد بود آرای صادره راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین نسبتاً جامعی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از املاك و حیوان شده است.

 

كلید واژه‌ها: مسئولیت مدنی – مالك – متصرف – حقوق ایران – حقوق انگلستان – حقوق آمریكا.

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

 

مقدمه. ۱

الف) بیان و مسأله تحقیق.. ۱

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱

ج) سؤالات تحقیق.. ۲

د) فرضیه‌های تحقیق.. ۲

هـ) پیشینه تحقیق.. ۳

و) روش تحقیق.. ۳

 

فصل اول:

مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی

 

مبحث نخست: تعاریف و مفاهیم. ۵

گفتار نخست: مسئولیت مدنی و تفاوت آن با دیگر انواع مسئولیت… ۵

گفتار دوم: مفهوم شیء، مالك و متصرف… ۱۱

بحث اول: مفهوم شیء (مال) ۱۲

بحث دوم: مالك و متصرف‏ ۱۴

گفتار سوم: مسئولیت ناشى از شئ و فعل انسان‏ ۱۷

بحث نخست: مسئولیت مدنى ناشى از شئ‏ ۱۸

بحث دوم: مسئولیت مدنی  ناشى از فعل انسان‏ ۱۸

گفتار چهارم: مالكیت و حدود آن‏ ۱۹

بحث نخست: قاعده ید (حق مالكیت) ۲۰

بحث دوم: سوء استفاده از حق مالكیت‏ ۲۱

مبحث دوم: مبناى مسئولیت‏ ۲۴

گفتار نخست: نظریه تقصیر. ۲۴

گفتار دوم: فرض تقصیر (اماره تقصیر) ۲۵

گفتار سوم: ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) ۲۶

گفتار چهارم: تضمین حق‏ ۲۷

 

فصل دوم:

مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالكیت و نگهدارى‏

 

مبحث نخست: مسئولیت مدنى مالك و متصرف بنا ۲۹

گفتار نخست: بنا ۳۰

گفتار دوم: مالك و متصرف‏ ۳۲

بحث نخست: مالك‏ ۳۳

بحث دوم: متصرف‏ ۳۴

گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا ۳۸

بحث نخست: خسارت ناشی از ویرانی.. ۳۹

بحث دوم: خسارت در غیر مورد ویرانی.. ۴۰

گفتار چهارم: متضرر از بنا ۴۱

بحث نخست: واردین مجاز. ۴۱

بحث دوم: واردین غیر مجاز. ۴۴

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالك یا متصرف… ۴۵

بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز. ۴۶

بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر  واردین غیر مجاز. ۴۸

مبحث دوم: مسئولیت مدنی مالك و متصرف حیوان. ۵۳

گفتار نخست: مفهوم حیوان و اشخاص مسئول. ۵۴

بحث نخست: مفهوم حیوان. ۵۴

بحث دوم: اشخاص مسئول. ۵۶

گفتار دوم: شرایط مسئولیت… ۵۸

بحث نخست: حیوان تحت مالكیت یا تصرف باشد. ۵۸

بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد. ۶۱

گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالك یا متصرف حیوان. ۶۳

مبحث سوم: مسئولیت مدنى مالك و محافظ وسیله نقلیه‏ ۷۳

گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالك و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ ۷۴

بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ ۷۴

بحث دوم: شخص مسئول‏ ۷۵

بحث سوم:  مبناى مسئولیت در حوادث رانندگى‏ ۸۱

گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه. ۸۹

بحث نخست: وسیله نقلیه غیر موتوری.. ۸۹

بحث دوم: وسایل نقلیه آبی.. ۹۱

بحث سوم: وسایل نقلیه هوایی.. ۹۶

مبحث چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از شی.. ۱۰۰

 

فصل سوم:

خسارت و موارد معافیت از مسئولیت مدنی

 

مبحث نخست: شرایط خسارات و انواع آن. ۱۰۴

گفتار نخست: شرایط خسارت… ۱۰۶

بحث نخست: ضرر باید مستقیم باشد. ۱۰۶

بحث دوم: ضرر مسلم باشد. ۱۰۸

بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد. ۱۰۹

بحث چهارم: ضرر قابل پیش‏بینى باشد. ۱۱۰

گفتار دوم: انواع خسارت‏ ۱۱۱

بحث نخست: خسارت مادى‏ ۱۱۱

بحث دوم: خسارت معنوى‏ ۱۱۲

بحث سوم: خسارت جسمى‏ ۱۱۳

مبحث دوم: موارد معافیت از مسئولیت مدنى‏ ۱۱۵

گفتار نخست: قوه قاهره‏ ۱۱۵

گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏ ۱۱۸

گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏ ۱۲۰

گفتار چهارم: فقدان رابطه سببیت‏ ۱۲۲

نتیجه و پیشنهاد. ۱۲۴

فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۶

چكیده انگلیسی

 

مقدمه

الف) بیان و مسأله تحقیق

پیشرفت سریع و حیرت‌زای علوم سبب ایجاد تحولات و تغییرات  اساسی در تمام شئون زندگی بشر گردیده، چه در گذشته‌های نه چندان دور كه زندگی بشر از این همه دستاورد علمی و فنی محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون كه متضمن حفظ نظم و برقراری عدالت اجتماعی باشد ضرورتی نداشت و بشر قادر به پیش‌بینی چنین وضعیتی نبود با تولید و افزایش امكانات و وسایلی چون خودرو و مواد شیمیایی و مكانیكی هر چند بشر به رفاه و آسایش نسبی دست یافت اما خطرات و تهدیدهای برای انسان به همراه داشت. اینجانب در این مقال بر آن است که  مسئولیت مدنی مالك و متصرف را نسبت به اشیاء به طور اعم و اموال تحت مالكیت و تصرف خود  از زوایای مختلف مورد بررسی وتدقیق قرار داده، و زوایای پنهان و پیدای آن را در حد قلت بضاعت علمی خود و کمبود منابع موجود در حقوق ایران و انگلستان و آمریكا مورد بررسی قرار دهد.

 

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

برای برقراری نظم و ایجاد عدالت اجتماعی مساعی لازم توسط اهل فن ضروری است. گرچه آثار و تألیفات فقهی قابل توجهی توسط فقهای عظام در حوزه‌های كلی حقوق از جمله مسئولیت مدنی صورت گرفته در زمینه مورد بحث كار جدی و منضبطی صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگی روابط اجتماعی و فقدان وسایل و اموال و اشیاء متعدد به شكل كنونی بوده است. در شرایط فعلی كه اشیاء متأثر از پیشرفت‌های حیرت‌زای علم و صنعت و تكنولوژی رشد خارق‌العاده‌ای داشته است طبیعی است متناسب با این پیشرفت‌ها تمهیداتی برای جلوگیری از بروز ضرر ناشی از  وسایل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن اندیشیده شود. قوانین و رویه قضایی و تا حدودی دكترین حقوقی در كشور ما نتوانسته‌اند خود را هم‌گام با تغییرات مذكور پیش ببرند. نظر به این‌كه دركشورهای انگلستان و آمریكا در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء كارهای زیادی صورت گرفته است  تحقیق و بررسی در موضوع با جهت‌گیری تطبیقی مفید فایده خواهد بود.

 

ج) سؤالات تحقیق

  1. مبنای مسئولیت مدنی مالک و متصرف اشیاء چیست؟

۲٫معیار حفاظت و مراقبت از اشیاء تحت تملك و تصرف شخصی است یا نوعی؟

  1. آیا مالك و متصرف در قبال مالی كه از آن اعراض نموده است مسئول است؟
  2. خطرناك بودن یك شئ یا حیوان در مسئولیت مالك یا متصرف چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

 

د) فرضیه‌های تحقیق

  1. در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی در خصوص خسارت ناشی از اشیاء برپایه تقصیر است. در حقوق انگلستان و آمریكا رویه قضایی و قوانین با در نظر داشتن معیار مراقبت و حفاظت از اموال به سمت مسئولیت نوعی گرایش دارند.
  2. معیار حفاظت و مراقبت به صورت نوعی است البته در ارزیابی بایستی شرایط و اوضاع و احوال زمان و مكان ملحوظ نظر قرار گیرد.
  3. اعراض مالك یا متصرف از مال خود بایستی به‌گونه‌ای صورت گیرد كه سبب اضرار غیر نگردد، چه در این صورت مالك یا متصرف حسب مورد از وظیفه حفاظت و مراقبت عدول كرده است.
  4. در نظام حقوقی ایران اصولاً خطرناك بودن یك شئ یا مال تأثیری در تغییر مبنای مسئولیت ندارد لیكن در عرف حاكم وضعیت خاص اموال و اشیاء در تغییر مبنای مسئولیت واجد اهمیت است. در نظام حقوقی انگلستان برای این نوع از اموال فرض مسئولیت مطلق نموده‌اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۴۶

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]