دانلود پایان نامه ارشد : گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : جهانگردی

عنوان : گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مدیریت جهانگردی

گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن

(نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

استاد راهنما:

دکتر یار محمد قاسمی

استاد مشاور:

دکتر پاکزاد آزاد­خانی

شهریور۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی گردشگری، انگیزه­­ها و عوامل مرتبط با آن در شهر قصرشیرین است. تئوری محوری آن بر اساس تئوری­های چاک. وای. گی، لس لامزدن، وبلن و پیرس تنظیم شده­است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج کشور سفرکرده­اند تشکیل می­دهد که تعداد آن ۴۷۵۶ خانوار می­باشد. از این رو     نمونه­ای با حجم ۳۵۷ نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای از جامعه مورد نظرانتخاب شد. روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات تحقیق گردآوری شده است یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین عوامل زمینه­ای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (چشم و هم چشمی و رسانه­های جمعی) با انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا­دار وجود دارد و اما بین متغیر اجتماعی قومیت با انتخاب نوع گردشگری رابطه معنا­دار وجود ندارد. در نتیجه می­توان گفت انگیزه­های گردشگری همچنان توزیع اجتماعی متفاوتی را نشان می­دهد و بیش از آن­که منشأ نیاز داشته باشد، مبتنی بر میل شخصی است.

کلید واژه­ها: گردشگری، انگیزه­های گردشگری، عوامل زمینه­ای، عوامل اجتماعی، قصرشیرین.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه..

۱-۱- بیان مسأله..

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق..

۱-۳- اهداف تحقیق..

۱-۳-۱- اهداف اصلی..

۱-۳-۲- اهداف فرعی..

۱-۴- سوالات تحقیق..

۱-۵- فرضیات تحقیق..

۱-۵-۱- فرضیات اصلی تحقیق..

۱-۵-۲- فرضیات فرعی تحقیق..

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

مقدمه..

۲-۱- مفهوم شناسی..

۲-۱-۱- گردشگری..

۲-۱-۲-گردشگر..

۲-۱-۳- انگیزه و علایق سفر..

۲-۲- سوابق تجربی..

۲-۳- مبانی نظری..

۲-۳-۱- طبقه­بندی انگیزه­های گردشگری..

۲-۳-۲- شیوه طبقه­بندی گردشگری..

۲-۳-۳- اشکال عمده گردشگری..

۲-۳-۴- مروری بر گردشگری و انگیزه­های آن..

۲-۳-۵- عوامل انگیزشی در گردشگری..

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

۲-۳-۶- رویکردها درباره انگیزه سفر..

۲-۳-۷- عوامل فردی اجتماعی و گردشگری..

۲-۴- چهارچوب نظری..

۲-۴-۱- مدل مفهومی تحقیق..

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

مقدمه..

۳-۱- متدولوژی و روش تحقیق..

۳-۱-۱- روش تحقیق..

۳- ۱- ۲- متغیرهای پژوهش..

۳- ۱- ۳- جامعه آماری..

۳- ۱- ۳-۱- روش  نمونه­گیری..

۳- ۱- ۳-۲-  حجم نمونه و روش محاسبه..

۳- ۱- ۵-  ابزار گردآوری داده­ها..

۳- ۱- ۴- رواییو پایایی ابزار اندازه­گیری..

۳- ۱- ۵- ابزار تجزیه و تحلیل..

۳-۲- مطالعات جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر قصرشیرین  

۳-۲-۱- خصوصیات جغرافیایی..

۳-۲-۲- بررسی ویژگی­های اجتماعی شهر قصرشیرین..

۳-۲-۲-۱- زبان..

۳-۲-۲-۲- پوشاک..

۳-۲-۲-۳- خوراک..

۳-۲-۲-۴- موسیقی..

۳-۲-۲- ۵- مراسم عروسی..

۳-۲-۲-۶- مراسم سوگواری..

۳-۲-۲-۷- سوغات..

۳-۲-۲-۸- شیرینی..

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

۳-۲-۲-۹- صنایع دستی..

۳-۲- ۳- بررسی ویژگی­های اقتصادی شهر قصرشیرین..

۳-۲- ۳-۱- صنایع و معادن..

۳-۲-۳-۲-کشاورزی و دام داری..

۳-۲-۴- تاریخچه شهر قصرشیرین..

۳-۲-۴-۱- قصر شیرین پیش از اسلام..

۳-۲-۴-۲- قصرشیرین پس از اسلام..

۳-۲-۴-۳- قصر شیرین در دوران معاصر..

۳-۲-۵- بررسی جاذبه­های شهر قصرشیرین..

۳-۲-۵-۱- جاذبه زیارتی..

۳-۲-۵-۲- جاذبه­های تاریخی..

۳-۲- ۶- مطبوعات..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق

مقدمه..

۴-۱- آمار توصیفی..

۴-۲- آزمون فرضیات..

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱- اهم یافته­ها..

۵-۲- تفسیر یافته­ها..

۵-۳- نتیجه­گیری..

۵-۴- مشکلات و محدودیت­های تحقیق..

۵-۵- پیشنهادات..

۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی..

۵-۵-۲- پیشنهادات علمی..

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

منابع و مآخذ..

منابع فارسی..

منابع انگلیسی..

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول (۲-۱): دیدگاه­های نظریه پردزان در مورد انواع انگیزه­های گردشگری..

جدول (۳-۱): نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای اجزاء مختلف پرسشنامه..

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی سن پاسخگویان  

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان  

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات  

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت  

جدول (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه  

جدول (۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  اماکن تاریخی..

جدول (۴-۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  اماکن مذهبی  

جدول (۴-۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر..

جدول (۴-۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه آموزی  

جدول (۴-۱۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  محیط­های جدید و تازه..

جدول (۴-۱۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علاقه به خرید کردن  

جدول (۴-۱۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  فضای پارک و سرچشمه­ها..

جدول (۴-۱۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی  

جدول (۴-۱۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان..

جدول (۴-۱۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت..

جدول (۴-۱۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی..

جدول (۴-۱۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی..

جدول (۴-۱۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر تجربه­های اقوام، خویشان و همسایگان در انتخاب نوع گردشگری  

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول (۴-۱۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری..

جدول (۴-۲۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری..

جدول (۴-۲۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری..

جدول (۴-۲۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری..

جدول (۴-۲۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری..

جدول (۴-۲۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری..

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                              صفحه

نمودار (۴-۱): توزیع فراوانی سن پاسخگویان  

نمودار (۴-۲): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان  

نمودار (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات  

نمودار(۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت  

نمودار (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه  

نمودار (۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  اماکن تاریخی..

نمودار (۴-۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  اماکن مذهبی..

نمودار (۴-۸): توزیع فراوانی آشنایی پاسخگویان بر حسب با آداب و رسوم و فرهنگ مردمان دیگر..

نمودار (۴-۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  تجربه آموزی..

نمودار (۴-۱۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از  محیط های جدید و تازه..

نمودار (۴-۱۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر جسب علاقه به خرید کردن  

نمودار (۴-۱۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دیدار از فضای پارک و سرچشمه­ها..

نمودار (۴-۱۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تنوع آب و هوایی  

نمودار (۴-۱۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انجام تفریحات پرهیجان..

نمودار (۴-۱۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملاقات با افراد جدید و متفاوت..

نمودار (۴-۱۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استراحت و رسیدن به آرامش روحی..

نمودار (۴-۱۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی..

نمودار (۴-۱۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه های اقوام، خویشان و همسایگان..

نمودار (۴-۱۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش توصیف دیگران از سفرهایشان در تعیین مقصد گردشگری  

نمودار (۴-۲۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلویزیون درگرایش به گردشگری..

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                              صفحه

نمودار (۴-۲۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش رادیو درگرایش به گردشگری..

نمودار (۴-۲۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش مجلات و روزنامه ها درگرایش به گردشگری..

نمودار (۴-۲۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش اینترنت درگرایش به گردشگری..

نمودار (۴-۲۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش تلفن همراه درگرایش به گردشگری..

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                              صفحه

تصویر (۳-۱): نقشه استان کرمانشاه..

تصویر (۳-۲): مراسم عروسی..

تصویر (۳-۳): کاخ خسرو قصرشیرین..

تصویر (۳-۴): آتشکده چهار قاپی..

تصویر (۳-۵): سیستم­های آبرسانی ساسانی قصرشیرین  

تصویر (۳-۶): کاروانسرای عباسی قصرشیرین  

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

با این مقدمه مطلب را آغاز می­کنیم و امید است در این رهگذر، محقق توانسته باشد در بررسی و شناسایی انگیزه سفر و عوامل زمینه­ای واجتماعی تاثیر­گذار بر گردشگری شهر قصرشیرین دین خود را تاحدی ادا نماید؛ و با ارائه راهکارهایی بتواند دست­اندرکاران گردشگری شهرستان قصرشیرین را در برنامه­ریزی خود برای توسعه گردشگری این شهرستان یاری دهد. در این پژوهش ابتدا درصدد بر آمدیم تا با ارائه مفاهیم کلیدی و تعاریف کلیدی توجه خواننده را به هدف اصلی محقق که شناسایی انگیزه سفر در مردمان قصرشیرین است جلب کنیم. در ادامه در راستای انجام پژوهش اصولی و با کیفیت از میان این مردم به طور تصادفی گروهی را انتخاب کردیم و        پرسشنامه­های مربوط به موضوع پژوهش را در اختیار آن­ها قرار دادیم تا با پر کردن سوالات ما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کنند. از آنجا که طیف گسترده­ای از افراد این پایان نامه را مطالعه می­کنند ما سعی کردیم با ارائه تصویری جامع از ویژگی­های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی شهر قصرشیرین خوانندگان را با محدوده مورد مطالعه آشنا کنیم که این بخش تصاویری از جاذبه­های گردشگری شهر قصرشیرین را در بر می­گیرد. در گام بعدی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را با استفاده از روش­های گوناگونی چون لاندا، اسپیرمن، پیرسون و … مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در فصل پنجم این پژوهش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری را با نظریه­هایی که پیرامون انگیزه­های گردشگری وجود دارند مقایسه کردیم و در آخر محقق تلاش می­کند با ارائه راهکارها و پیشنهادات موثر و کارگشا دین خود را نسبت به آتیه گردشگری زادگاه خود به جاآورد.

 

۱-۱-­ بیان مسأله

گردشگری به فعالیتی اطلاق می­شود که زمان سفر گردشگران به و قوع می­پیوندد و در بر­گیرنده همه چیز از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت می­باشد.  همچنین فعالیت­هایی که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام می­دهد، نظیر خرید­های انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و میهمان به وجود    می­آید. خلاصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیت­ها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع می­پیوندد (لامزدن[۱]،  ۱۳۸۷ : ۴).

آن­گاه که موضوع گردشگری مطرح می­شود یکی از نخستین سوالاتی که در ذهن برنامه­ریزان این صنعت، سیاست­گذران، محققان و علاقه مندان آن شکل می­گیرد این است که مردم چرا به سفر می­روند، آن­ها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب می­کنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست.

مطالعه­ی انگیزه­های مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامه­ریزان و سیاست­گزاران آن­ها اطلاع می­دهد که مقصد مطلوب گردشگران کجاست و چه ویژگی­هایی باید داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشته­ها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته و منابع خود را به گونه­ای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید.

شناسایی انگیزه­های گردشگران به طرق مختلفی میسر است. نخستین روش مطالعه­ی تاریخ سفر و بررسی انگیزه­ی گردشگران در دوران­های مختلف است. دوم، استفاده از تحلیل­های روانشناختی برای بررسی رفتار مصرف­کنندگان گردشگری و روش سوم، انجام مطالعات بازار برای مقاصد گوناگون گردشگری است (رنجبریان و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۹).

بسیاری از نظریات جامعه شناختی و روان­شناختی حاکی از آنند که انگیزه، مفهومی نسبتا ایستا است، اما پیرس[۲] (۱۹۸۸) که از مفهوم “نردبان مسافرت” در بررسی انگیزه در گردشگری استفاده می­کند بر این باور است که انگیزه امری متنوع الشکل و پویاست که خصوصا در نتیجه  افزایش سن و مراحل چرخه عمر تغییر می­کند و همچنین تحت تاثیر افراد دیگر نیز قرار می­گیرد. پیرس اذعان دارد که تحت تاثیر روانشناختی به نام مازلو[۳] (۱۹۴۵) بوده­است مازلو طیفی ازسلسله مراتب نیازها ارائه کرد که از نیازهای سطح پایین که عمدتا نیازهای جسمی هستند شروع شده به نیازهای سطح بالای فکری ختم می­شود. وی از این نیازها به ترتیب صعودی به عنوان نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام به خود و خود­شکوفایی یاد می­کند، پیرس با استفاده  از عقاید مازلو (۱۹۴۵)   طبقه­بندی زیر را انگیزه­های گردشگری

[۱]– Les,lumsdone

[۲]– pearce

[۳]-maslow

تعداد صفحه : ۱۰۸

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :