دانلود پایان نامه ارشد: پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده حسابداری و مدیریت

گروه مدیریت

 پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته مدیریت بازرگانی   گرایش بازاریابی

 

 

عنوان

پیش بینی واردات برنج با روش­های ARIMA و هالت وینترز

استاد راهنما

دکتر مسعود عموپور

 

زمستان ۹۲

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده…………………………………….. ۱

مقدمه…………………………………….. ۲

فصل اول (کلیات یاطرح پژوهش)

۱-۱- مقدمه………………………………… ۴

۱-۲- بیان مساله (تعریف موضوع پژوهش)………….. ۴

۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش…………………….. ۵

۱-۴- هدفهای پژوهش………………………….. ۶

۱-۴- سوال­های پژوهش…………………………. ۶

۱-۵- فرضیه های پژوهش……………………….. ۷

۱-۶- کاربردهای متصور از تحقیق……………….. ۷

۱-۷- روش پژوهش…………………………….. ۷

۱-۸- قلمرومکانی پژوهش………………………. ۷

۱-۹- قلمروزمانی پژوهش………………………. ۷

۱-۱۰-قلمروموضوعی پژوهش……………………… ۸

۱-۱۱- ابزارهای گردآوری دادهها……………….. ۸

۱-۱۲- روش تحلیل دادهها……………………… ۸

۱-۱۳- شرح واژه هاواصطلاحات بکاررفته…………… ۸

فصل دوم (مبانی نظری وپیشینه پژوهش)

۲-۱   مقدمه………………………………. ۱۰

۲-۲   پیش بینی واردات برنج………………….. ۱۰

۲-۳   مدل سازی اقتصادسنجی یا رگرسیونی………… ۱۳

۲-۴   خصوصیات یک مدل خوب……………………. ۱۳

۲-۵   اشکال تبعی مدل های رگرسیونی……………. ۱۴

۲-۶   ماهیت تحلیل رگرسیونی………………….. ۱۶

۲-۷   ماهیت داده ها برای تحلیل رگرسیونی………. ۱۶

۲-۸   روش شناسی رگرسیونی……………………. ۱۷

۲-۹   اقتصادسنجی سری های زمانی……………… ۱۷

۲-۹-۱  فرآیند تصادفی ساکن (ایستا)………….. ۱۸

۲-۹-۲  آزمون ریشه واحد (آزمون باری ایستا بودن). ۱۸

۲-۱۰  معادلات همزمان………………………… ۲۱

۲-۱۱  پیش بینی…………………………….. ۲۱

۲-۱۱-۱  روش های پیش بینی رگرسیونی………….. ۲۲

۲-۱۱-۲  روش های پیش بینی غیر رگرسیونی………. ۲۴

۲-۱۲   ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب  بهترین مدل…………………………………………. ۲۹

۲-۱۳ آزمون والد ولفویتز…………………….. ۳۰

۲-۱۴ پیشینه پژوهش………………………….. ۳۱

۲-۱۵ نتیجه گیری از ادبیات پژوهش……………… ۳۶

فصل سوم (روش شناسی پژوهش)

۳-۱ مقدمه………………………………… ۳۹

۳-۲ روش پژوهش……………………………… ۳۹

۳-۳ ابزارهای گردآوری داده­ها…………………. ۴۰

۳-۴ روش تحلیل داده­ها……………………….. ۴۰

۳ -۵ انواع روشهای پیش بینی………………….. ۴۰

۳-۶ روشهای کمی پیش بینی…………………….. ۴۱

۳-۶-۱ روش هموارسازی هالت وینترز……………… ۴۲

۳-۶-۲ مدلهای ARMA وARIMA………………….. 42

۳-۷ آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… ۴۵

۳-۸ آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی)…………………………………………. ۴۶

۳-۹ روش تحلیل دادهها……………………….. ۴۶

۳-۱۰ بررسی نمودارارزش واردات برنج……………. ۴۶

فصل چهارم (یافته های پژوهش)

۴-۱ مقدمه…………………………………. ۵۰

۴-۲ آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… ۵۰

۴-۳ آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته)…. ۵۱

۴-۴ انتخاب مدل برای پیش بینی بامدل باکس جنکینز… ۵۲

۴-۵ تخمین مدلهای پیشبینی……………………. ۵۳

۴-۶ انتخاب بهترین روش پیش بینی……………… ۵۴

۴-۷ پیش بینی……………………………… ۵۵

فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)

۵-۱ مقدمه………………………………… ۵۷

۵-۲ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی……………………………………… ۵۷

۵-۲-۱ تفسیرفرضیه اول…………………….. ۵۷

۵-۲-۲ تفسیرفرضیه دوم…………………….. ۵۸

۵-۲-۳ تفسیرفرضیه سوم…………………….. ۵۹

۵-۳ جمع بندی نتایج…………………………. ۶۰

۵-۴ پیشنهادها…………………………….. ۶۰

۵-۴-۱ پیشنهادهای مبتنی برپژوهش……………. ۶۰

۵-۴-۲ پیشنهادهابرای مطالعات آتی…………… ۶۰

منابع…………………………………….. ۶۲

پیوست…………………………………….. ۶۵

 

فهرست جدولها

عنوان                                               صفحه

جدول ۳-۱ مقدار واردات برنج ۱۳۶۰-۱۳۹۱………….. ۴۷

جدول ۴-۱ نتایج آزمون والدولفویتز…………….. ۵۰

جدول ۴-۲ بررسی ایستایی سری واردات برنج……….. ۵۱

جدول ۴-۳ انتخاب مدل ARIMA  برای سری زمان واردات برنج…………………………………………. ۵۲

جدول ۴-۴ پیش بینی واردات برنج برحسب تن……….. ۵۳

جدول ۴-۵  معیار ارزیابی روش های پیش بینی……… ۵۴

جدول ۴-۶  پیش بینی واردات برنج با روش منتخب…… ۵۵

جدول ۵-۱ پیش بینی ارزش واردات برنج بر اساس مدل منتخب ۵۹

جدول ۵-۲ مقایسه روشهای پیش بینی واردات برنج بر اساس کمترین میزانRMSE ………………………………… 59

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

نمودار ۳-۱ مقدار واردات برنج ۱۳۶۰-۱۳۹۱………… ۴۷

نمودار ۴-۱ تخمین واردات برنج برای ۵ سال آینده با روش هالت وینترز……………………………………. ۵۳

نمودار ۴-۲ تخمین واردات برنج برای ۵ سال آینده با روش هالت ARMA…………………………………….. 54

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                               صفحه

شکل ۳-۱ انواع روشهای پیش بینی…………………. ۴۱

شکل ۳-۲ فرآیندپژوهش………………………… ۴۸

 

 


چکیده

در این پژوهش به پیش­بینی ارزش واردات برنج برای ۵ سال آینده با استفاده از ارزش واردات این محصولات طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۶۰ مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری­ها به­وسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روش­های رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA  و ARIMA و هم­چنین روش­های غیر رگرسیونی هالت وینترز باهم بر اساس حداقل میانگین مجذور خطا مقایسه شد، نهایتا بهترین مدل پیش بینی برای هر سری از داده ها انتخاب شد و بر اساس آن پیش­بینی برای ۵ سال آینده انجام شد.

نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارزش واردات برنج بر اساس آزمون والد-ولفویتز غیر­تصادفی بوده و پیش­بینی­پذیر است. سپس برای پیش­بینی ارزش واردات برنج ایستایی داده­ها با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد، که ارزش واردات برنج درسطح و با عرض از مبدا و بدون تفاضل­گیری در سطح خطای ۵درصد ایستا شد. پس از آن روش­های پیش بینی با معیار حداقل میانگین مجذور خطا باهم مقایسه شد که برای سری ارزش واردات برنج روش ARMA به­عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در پایان با استفاده از روش­ منتخب پیش­بینی برای ۵ سال آینده انجام شد که ارزش واردات برنج برای سال­های آینده روند صعودی دارد.

 

 

مقدمه

تاکنون پژوهش­های زیادی درباره روش­های پیش­بینی متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است. الگوهای سری­زمانی اغلب برای پیش­بینی­های کوتاه­مدت مورد استفاده قرار می­گیرند و سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر (و احتمالا مقادیر گذشته سایر متغیرهایی که مایلیم آن­ها را پیش­بینی کنیم) توضیح دهند. این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی درمواردی که الگوی اقتصادی زیر ساختی نامشخص دارد پیش­بینی دقیقی را از متغیر مورد­نظر ارایه کنند. الگوهای سری­زمانی برخلاف الگوهای اقتصاد سنجی تنها از داده های آماری برای پیش بینی سود می­جویند و توجهی به مبانی نظری تئوری­های اقتصادی ندارند.  الگوهای سری­زمانی تک­متغیره تنها مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاهای حال و گذشته ارتباط می­دهند. الگوهای سری زمانی چند­متغیره سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر به­صورت هم­زمان توضیح دهند. در این پژوهش از سری­های زمانی تک­متغیره برای پیش­بینی ۵ سال آینده میزان واردات برنج استفاده شده است. داده­های لازم از این محصول طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۱ به­صورت سالانه به­صورت قیمت Fob از سالنامه­های آمار بازرگانی خارج ایران طی سال­های مختلف گردآوری شده­است.

در مطالعه حاضر با توجه به میزان واردات برنج طی سال­های گذشته و با بهره­گیری از دو روش ARMA یا ARIMA و هالت- وینترزغیر فصلی، میزان واردات برنج برای ۵ سال آینده پیش­بینی و برآورد شده­است.

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات و طرح پژوهش

 

 

 

۱-۱  مقدمه

با توجه به رشد روز­افزون جمعیت کشورها ومحدود بودن منابع تولیدی، تامین مواد­مصرفی مورد نیاز جامعه به عنوان یکی از ضروری­ترین عوامل در کسب استقلال  اقتصادی است. تجارت خارجی یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و در این بخش واردات دارای اهمیت بسیاری است از یک­طرف به عنوان یکی از عوامل رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر به­عنوان یکی از اقلام مهم تراز پرداخت­های هر کشور محسوب می­شود. در تجارت خارجی اقتصاد ایران واردات از مقولاتی است که اهمیت و جایگاه آن دایما گسترش پیدا کرده است از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرآیند تولید، رشد و توسعه تاثیر به­سزایی خواهد­داشت با توجه به این امر و با عنایت به وابستگی ساختاری بخش­های مختلف اقتصاد ایران به واردات شناخت ابعاد این مساله بسیار حایز اهمیت است.

هدف از این پژوهش پیش­بینی میزان واردات برنج با استفاده از داده­های میزان واردات برنج برای سال­های گذشته که از سالنامه­های آمار بازرگانی خارجی ایران گردآوری شده و با استفاده از دو روش باکس جنکینز و هالت وینترز غیر فصلی برای ۵ سال آینده است.

 

۱-۲  بیان مساله (تعریف  موضوع پژوهش)

تجارت خارجی یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی درهر کشوری و به­خصوص در کشور­های در حال توسعه است و در این بخش واردات دارای اهمیت بسیاری است. از یک طرف به­عنوان یکی از عوامل رشد و تولید ناخالص داخلی و از طرف دیگر به عنوان یکی از اقلام مهم تراز پرداخت­های هر کشور محسوب می­شود. در تجارت خارجی اقتصاد ایران واردات از مقولاتی است که اهمیت و جایگاه آن دائما گسترش پیدا کرده است از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرآیند تولید، رشد و توسعه تاثیر به­سزایی خواهد داشت با توجه به این امر و با عنایت به وابستگی ساختاری بخش­های مختلف اقتصاد ایران به واردات شناخت ابعاد این مسئله بسیار حایز اهمیت است.

برای برنامه ریزی صحیح  در مورد میزان ارز تخصیصی، روند سرمایه گذاری در احداث واحد­های جدید صنعتی، میزان مصرف این محصولات  و بسیاری از سیاستگذاری­های صنعتی و غیر صنعتی، پیش بینی در مورد میزان واردات برنج در آینده بسیار مهم است. زیرا در هر سیاست­گذاری  مبنای عمل صرفا  وضع موجود  نبوده، بلکه  پیش­بینی­های کوتاه­مدت و بلند­مدت از متغیرهای مورد مطالعه  نیز جزو شاخص­های تاثیر گذار است.

چالش­های موجود در  پیش­بینی متغیرهای سری زمانی عمدتا متاثر از تحول روش­ها و ابزارهای ارایه شده برای پیش­بینی بوده است. به­طوری­که  اهمیت پیش­بینی متغیرهای سری­زمانی باعث تنوع و گستردگی ابزارها  شده­است. البته باید دقت کرد که بسته به ماهیت داده­های موجود، تناسب و قدرت پیش­بینی این ابزارها با یکدیگر متفاوت است. اما آن­چه در نگاه اجمالی مطالعات قابل استنباط است، مقایسه قدرت پیش­بینی روش­های مختلف، بر اساس برخی معیارها است. روش­های پیش­بینی بسته به این­که به چه میزان روش­های ریاضی  و آماری در آن­ها به­کار رفته باشد، به روش­های کمی و کیفی تقسیم می­شوند. در روش­های کمی داده­های مربوط به گذشته با هدف پیش­بینی ارزش آتی متغیر مورد نظر با استفاده از روش­های آماری و ریاضی تحلیل می­شود، از سوی دیگر روش­های کیفی دربر دارنده تخمین ذهنی از طریق عقاید متخصصان هستند.

در پژوهش حاضر به دلیل توانایی بالای روش­های کمی در پیش­بینی متغیرهای اقتصادی، جهت پیش­بینی واردات برنج، از یک روش رگرسیونی (باکس جنکینز) و یک روش غیر رگرسیونی (هالت وینترز غیرفصلی) استفاده شده است. و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا واردات برنج پیش بینی پذیر است؟ و بهترین روش برای پیش بینی میزان واردات برنج کدام است؟

تعداد صفحه : ۷۸

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]