دانلود پایان نامه ارشد : عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشـد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

  

موضوع:

 

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

 

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دلاور

 

 

استاد (استادان) مشاور:

استاد رجایی

 

 سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

۱- پیشگفتار                                                 ۱

۲- مقدمه                                                    ۲

۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                          ۴

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                     ۵

ب-  مفهوم کلی مسئولیت                               ۶

ج- مسئولیت در قرآن کریم                                         ۷

د- مسئولیت اخلاقی                                          ۹

هـ- مسئولیت اجتماعی                                    ۱۰

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                ۱۰

الف- جنبه فردی مسئولیت                             ۱۰

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                           ۱۲

۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                   ۱۵

مفاهیم مسئولیت کیفری                                       ۱۶

مسئولیت واقعی و انتزاعی                                    ۱۷

مقایسه مسئولیت با تکلیف                                    ۱۹

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                ۲۰

۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                    ۲۱

سابقه تاریخی مسئولیت                                               ۲۲

هـ

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                     ۲۴

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                      ۲۵

۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                 ۲۵

۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                      ۲۷

۳- موضوعی بودن مسئولیت                         ۳۱

– در ایران باستان                                    ۳۱

– در روم باستان                                        ۳۳

– در یونان باستان                                     ۳۳

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                       ۳۳

۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                           ۳۶

مسئولیت كیفری در اسلام                                              ۳۷

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           ۳۸

ب- اصول حاكم بر مسئولیت كیفری در اسلام                          ۴۰

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                  ۴۰

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                             ۴۲

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                              ۴۳

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                              ۴۴

۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                  ۴۷

مسئولیت كیفری در مقررات جزایی ایران                                    ۴۶

         الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴                                 ۴۶

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹                                 ۴۷

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲                                  ۴۸

د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷                                       ۴۸

۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  ۵۰

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                               ۵۱

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                              ۵۱

الف- اهلیت جنایی                                               ۵۱

ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        ۵۲

ج- اهلیت جزائی                                        ۵۳

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                    ۵۴

و

 

 

اهلیت جزایی و مسئولیت كیفری                                     ۵۴

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت كیفری                                      ۵۵

قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                    ۵۷

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                               ۵۷

بند اول- ادراك و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                   ۶۰

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                           ۶۰

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                     ۶۱

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                         ۶۲

بخش سوم- اسناد و مسئولیت كیفری                                      ۶۳

انواع اسناد    در حقوق جزا                                     ۶۳

الف- اسناد یا انتساب مادی                              ۶۳

ب- اسناد یا انتساب معنوی                               ۶۴

اسناد مادی و مسئولیت كیفری                                       ۶۵

اسناد معنوی و مسئولیت كیفری                               ۶۶

۹- فصل هفتم) اركان اهلیت جزائی                                     ۶۷

اركان و اهلیت جزایی                                            ۶۸

ركن اول- ادراك                                             ۶۸

الف- مفهوم ادراك و تمییز                                ۷۰

ب- نقش ادراك در مسئولیت كیفری                           ۷۲

ج- عقل در مفهوم ادراك                               ۷۳

د- عقل در مقررات جزائی ایران                                 ۷۵

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                             ۷۶

ركن دوم- اختیار                                          ۷۸

مفاهیم و كاربردهای اختیار                               ۷۸

الف- اختیار در لغت                                       ۷۸

ب- اختیار در مفهوم فلسفی                               ۷۹

بند اول- عنصر قدرت                              ۸۰

بند دوم- عنصر اراده                             ۸۰

ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                      ۸۱

بند اول- مفهوم نقش اراده                                   ۸۱

ز

 

 

۱- نقش اراده در ركن مادی جرم                                 ۸۲

۲- نقش اراده در ركن روانی جرم                      ۸۳

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                           ۸۳

۱- اختیارات در لغت                                 ۸۴

۲- اختیار در تكالیف و جزائیات                                 ۸۴

ركن سوم- علم به قانون                                          ۸۵

الف- مفهوم قانون                                    ۸۵

بند اول- نص جزایی                               ۸۶

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                            ۸۶

ب- نقش علم به قانون                                     ۸۷

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                    ۸۸

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                           ۸۸

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت كیفری                       ۸۸

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                            ۸۹

۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                         ۹۰

عوامل رافع مسئولیت كیفری                                           ۹۱

علل عدم مسئولیت كیفری                                              ۹۲

الف- علل توجیه كننده جرم یا علل مشروعیت                                 ۹۲

ب- عوامل رافع مسئولیت كیفری                                    ۹۲

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                 ۹۳

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                       ۹۳

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت كیفری                                 ۹۳

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                 ۹۳

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                             ۹۳

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                  ۹۴

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                  ۹۴

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف كننده یا تخفیف دهنده مجازات  ۹۴

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و معافیت از مجازات               ۹۶

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شركت كنندگان                            ۹۷

ح

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری و مسئله مسئولیت مدنی                          ۹۷

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت كیفری                          ۹۹

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت كیفری                 ۱۰۰

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                           ۱۰۱

۱۱- فصل نهم) جنون                                           ۱۰۲

كودكی و مسئولیت كیفری                                            ۱۰۳

تاریخچه ی مسئولیت كیفری اطفال                                        ۱۰۳

طفل كیست؟                                                    ۱۰۴

مفهوم بلوغ                                                       ۱۰۸

الف- مفهوم علمی بلوغ                                           ۱۰۸

ب- معیار بلوغ در قفسه                                        ۱۱۰

بند اول- معیار بلوغ در كتاب                                   ۱۱۰

بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                    ۱۱۱

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                    ۱۱۱

اهمیت جرایم اطفال                                           ۱۱۳

مسئولیت جزایی اطفال                                         ۱۱۴

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                    ۱۱۵

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                  ۱۱۶

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                   ۱۱۷

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                             ۱۲۰

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                                  ۱۲۱

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴                        ۱۲۱

ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲                             ۱۲۲

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱                             ۱۲۳

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                  ۱۲۵

الف- بلوغ                                        ۱۲۵

ب- ادراك یا تمیز                                          ۱۲۶

بند اول- حقوقی                                   ۱۲۷

بند دوم- جزائیات                                      ۱۲۸

سن تمییز در حقوق جزای اسلام                                    ۱۲۹

ط

 

 

الف- سن عدم مسئولیت جزایی                                 ۱۳۰

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                              ۱۳۰

ج- سن مسئولیت جزایی كامل                               ۱۳۱

۱۲- فصل دهم) جنون                                         ۱۳۳

جنـون                                                 ۱۳۳

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                              ۱۳۳

جنون از مسایل موضوعی است                                      ۱۳۵

تعریف جنون                                                    ۱۳۶

انواع جنون                                                    ۱۳۷

اول- اختلالات سیستم عصبی                                ۱۳۸

دوم- جنون اخلاق                                        ۱۴۰

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الكلی و مواد مخدر              ۱۴۰

ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                    ۱۴۶

الف- كارشناس روانی                                    ۱۴۶

ب- همكاری كارشناس و قاضی                              ۱۴۷

جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                    ۱۴۸

جنون در قانون مجازات اسلامی                                    ۱۴۹

ضوابط قانونی حاكم بر مفاهیم جنون                                   ۱۵۰

آثار جنون                                                 ۱۵۲

لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم                             ۱۵۵

الف- تقارن جنون یا جرم                                    ۱۵۵

ب- تلازم جنون یا جرم                                   ۱۵۷

ج- جنون كامل                                          ۱۵۷

تأدیب مجنون                                                   ۱۵۸

تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                  ۱۵۸

مسئولیت مدنی مجنون                                        ۱۵۹

۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                   ۱۶۰

بخش اول- مفاهیم اجبار                                     ۱۶۱

الف- تعریف اجبار                                      ۱۶۱

ب- اجبار و اختیار                                     ۱۶۱

ی

 

 

ج- اجبار و اكراه                                      ۱۶۴

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اكراه و جنون واضطرار                     ۱۶۷

بند اول- تفاوت اجبار و اكراه                            ۱۶۷

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                         ۱۶۷

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                           ۱۶۷

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                ۱۶۸

الف- اجبار مادی                                  ۱۶۸

بند اول- علل اجبار مادی                            ۱۶۸

بند دوم- شرائط اجبار مادی                          ۱۶۸

اجبار مادی با منشأ درونی                           ۱۷۳

ب- اجبار معنوی                                   ۱۷۴

بند اول- اجبار معنوی خارجی                         ۱۷۴

شرایط اجبار معنوی خارجی                            ۱۷۴

بند دوم- اجبار معنوی داخلی                         ۱۷۷

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت كیفری                    ۱۷۷

نقش تحریك در مسئولیت كیفری                            ۱۷۸

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                            ۱۷۹

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                     ۱۷۹

الف- قانون مجازات عمومی                               ۱۷۹

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                             ۱۷۹

ضوابط قانونی حاكم بر اجبار                              ۱۸۱

الف- اكراه در قتل                                     ۱۸۱

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                      ۱۸۲

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                          ۱۸۲

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                          ۱۸۲

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                             ۱۸۲

۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                      ۱۸۳

بخش اول- مفاهیم جهل                                   ۱۸۴

تعریف اشتباه                                          ۱۸۴

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                              ۱۸۵
ب- اشتباه                                        ۱۸۶         الف- جهل                                    ۱۸۵

ج- غلط                                           ۱۸۷

د- خطا                                           ۱۸۸

هـ – سهو                                         ۱۸۸

و- غفلت                                          ۱۸۹

ز- نسیان                                         ۱۸۹

تفاوت میان جهل و نسیان                                    ۱۹۰

جایگاه اشتباه در حقوق جزا                                      ۱۹۲

الف- اشتباه در قانون                             ۱۹۲

ب- اشتباه در عمل                                      ۱۹۴

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                          ۱۹۵

الف- جهل مركب                                    ۱۹۵

ب- جهل بسیط (شبهه)                               ۱۹۷

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                     ۲۰۳

الف- جهل و شبهه حكمیه                                 ۲۰۴

ب- جهل و شبهه موضوعیه                                 ۲۰۴

ج- جهل تقصیری                                    ۲۰۶

د- جهل قصوری                                     ۲۰۶

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                            ۲۰۷

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                             ۲۰۷

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات            ۲۱۰

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                ۲۱۴

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق جزای عرفی             ۲۱۷

الف- تأثیر جهل حكمی بر مسئولیت كیفری                       ۲۱۷

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت كیفری                       ۲۱۸

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در حقوق اسلامی                 ۲۱۸

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت كیفری                     ۲۱۸

بند اول- ادله برائت                                ۲۱۹

ل

 

 

بند دوم- قاعده درأ                                 ۲۲۰

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                    ۲۲۱

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری                    ۲۲۵

بند اول- قاعده اشتراك احكام میان عامل و جاهل                     ۲۲۶

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام                     ۲۲۷

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامی                      ۲۲۷

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)۲۲۸

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران        ۲۳۲

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب حد                  ۲۳۲

۱- جرم زنان                                   ۲۳۳

۲- حد مسكر                                    ۲۳۴

۳- جرم سرقت                               ۲۳۵

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب قصاص                  ۲۳۶

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                       ۲۳۸

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)              ۲۴۰

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت كیفری در جرائم مستوجب دیه                   ۲۴۱

بند اول- جهل حكمی                             ۲۴۳

بند دوم- جهل موضوعی                           ۲۴۴

خلاصه بحث                                             ۲۴۷

فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار 

مسئولیت كیفری از شرایط اوصافی بحث می كند كه امكان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است كه صاحب نظران جزایی بر این باورند كه مسئولیت كیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتكب كه در غیاب آن تحمیل كیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن می نماید عنایت به همین وصف خاص كه از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می كند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت كیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت كیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پیدا می كنند یكی از مرتكب «صادر» و دیگری به مرتكب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتكب می پردازد كه در پرتو آنها از یك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امكان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.

حقیقت این است كه حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت كیفری مبتنی بر تقصیر بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی كه دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای كه پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت كیفری و عواملی كه در رفع مسئولیت كیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه كامل از این مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در كتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشیم تا به امید آنكه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

 

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و كیفری است و مسئولیت كیفری ناشی از جرم و یكی از بنیادهای حقوقی است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت كیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی كه در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است كه ببینیم تدبیر قانون گذار كیفری در مسئول شناختن افرادی كه قوانین جزایی را نقض می كنند چیست؟

بطور كلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت كیفری مطرح می شود كه از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل كیفر و تعیین میزان مجازات مرتكب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب كاریكه انجام داد و مستلزم آن است كه مستحق كیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد كه توانایی درك صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتكب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر كیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله كه یكی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی كیفیات مربوط به شخصیت مرتكب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت كیفری مرتكب و صدور حكم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و كیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتكب را تحت عنوان عوامل توجیه كننده و رفع كننده باعث زوال مسئولیت كیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت كیفری را به خوبی روشن می كند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت كیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور كه باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یك از قوانین جزایی و مدونه كشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان كه در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع كننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذكر كلمه مسولیت اكتفاء كرده و زمانی عنوان كلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب كرده است ، بدون اینكه تعریفی از مسئولیت كیفری و عوامل رفع كننده ارائه كرده باشد۱.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم كلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران كریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم كرد.

مقررات جزایی پاره ای كشورها بی آنكه ذكری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت كیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند كه بر دفعیت مرتكب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممكن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت كیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اكرا ه و افطرار ، و اشتباه كه این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این كشورها جداگانه ذكر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یك بر مسئولیت كیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

 

فصل اول

 

مفاهیم مسئولیت

 

 

مفاهیم مسئولیت

الف) مفهوم لغوی مسئولیت

در كتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تكلیف و وظیفه و آنچه كه انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان كه در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.

در المنجد۱مسئولیت از سئل و به معنی آنچه كه مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.

در فرهنگ فارسی معین ، مسئول  به معنی ، چیزی خواهش شده كسی كه فرضیه ای بر ذمه دارد كه اگر عمل نكند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امری است۲.

در مفردات راغب در تعریف مسئولیت آمده است سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان كه گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یا (سالت بكذا) او چنین پرسید یَسئولُنَكَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول به معنی قابل بازخواست ذكر شده است .

در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است۳.

بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری كه به دیگری وارد كرده است۴.

از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول كسی است كه از وی سوال كنند و در خواست نمایند۵. به هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمه این كلمه را با تعهد و تكلیف، آشكار می سازد ولی این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو كند.

برای درك مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر باید علاوه بر وجود تعهد و تكلیفی كه از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار می گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این باره لازم است كه:

اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری كه حق وضع هرگونه قاعده یا تكلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد.

ثانیاً: شخصی كه دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترك آن را داشته باشد به این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد .

۱- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یا تكلیف و توانایی انجام ویا ترك آن .

۲- وجود او امر ونواهی قانونی

۳- مشروعیت مقام واضع قائده ویا تكلیف

اینك ارتباط منطقی بین عوامل یاد شده راتحت عنوان كلی مسئولیت مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهیم.

ب) مفهوم كلی مسئولیت

برای اینكه مفهوم كلی مسئولیت از نظر كلی مصداق پیدا كند وجود دو دست از عوامل و شرایط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدایی یا مقدمات مسئولیت ، دسته دوم شرایط مسئولیت كه به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.

عوامل مسئولیت

۱- وجود انسان مكلف و آگاهی كه اهلیت لازم برای انجام یا خوداری از انجام ممنوعیت های قانونی را داشته باشد.

۲- وجود آمر یا مقامات صلاحیت داری كه حق وضع هر قاعده و یا قانون و یا تكلیفی را دارا باشند.

۳- وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی و یا اجتماعی كه مطابق آن وظایف و تكالیف
اطاعت كنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم شده باشد با توجه به این مقدمات حال اگر از بین عوامل سه گانه فوق الذكر وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را به طور ثابت در نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومین عامل در مراتب مذكور هرگاه انسانی مرتكب انجام یا ترك یكی از ممنوعیت های قانونی گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و این همان مطلبی است كه ما در صدد بررسی آن هستیم.

ناگفته نماند كه حصول هر یك از مراتب و عوامل ابتدایی سه گا نه بالا نیازمند فراهم شدن مراتب یا مقدمات خاص دیگری است كه این مختصر تاب تفضیل همه آنها را ندارد ولی برای نمونه تنها به مشروعیت «وجود آمر صلاحیت دار» اشاره میكنیم یعنی برای این كه معلوم شود آیا آمر صلاحیت توانایی و مشروعیت قانونی لازم را برای وضع قوانین و تكالیف مورد نظر داشته و یا اینكه به ناحق به وضع چنین مقرراتی پرداخته است فرض كنیم در یك موسسه ای مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظایف و روش جاری مدیر كل حق و صلاحیت دارد كه برای بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضی دستوراتی صادر كنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و كارمندان موسسه بخواهد برای انجام كارهای عقب مانده به صورت یك ماه هر روز یك ساعت زودتر در محل كار حاضر شوند. صدور چنین دستورالعملی از ناحیه مدیر كل آن موسسه به عنوان آمری قانونی و صلاحیت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختیارات برقرار گردیده باشد علی القاعد باید او را عاملی صلاحیت دار ، برای اتخاذ وضع چنین دستورالعملی بدانیم در نتیجه هرگاه عضوی از اعضای موسسه پس از اطلاع از وجود چنین دستوری اگر از انجام آن سر پیچی كند مسئول شناخته می شود.

نكته اساسی دیگری كه در این گفتار دارای اهمیت فوق العاده ای است آن است كه هر قاعده و قانون و یا تكلیفی كه از آن ناحیه آمر و یا مقامات صلاحیت دار وضع و برقرار می گردد حتما باید به خاطر نوعی مصلحت و فایده و یا برای دفع مفسده و جلوگیری از ضرر و زیان فردی و یا اجتماعی باشد.

۱- در این باره به سر فصل مواد ۳۳ الی ۴۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ و همچنین سرفصل مواد ۲۹ الی ۳۹ قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۶۱کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

۱- المنجد فی اللغه و الاعلام ، چاپخانه شرقیه بیروت سال ۱۹۷۶، ص ۳۱۶٫

۲- محمد معین، فرهنگ فارسی، ج ۳، امیر کبیر، ۱۳۶۲، ص ۴۰ ، ۷۷٫

۳- حسن عمید، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲، ص ۹۵۰٫

۴- جعفر جعفری، لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم بدون تاریخ، ص ۶۴۳٫

۵- علی اکبر نفیسی، ناظم الاطباء، فرهنگ نفیسی، ج ۵، تهران ۱۳۱۷ – ۱۳۳۴، ص ۳۳۲۹٫

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۲۷۲

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :