دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی 

عنوان : بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده مدیریت وحسابداری

«M.A.»پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان

بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

(مورد مطالعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)

 استاد راهنما

دکتر حسین عابدی

استاد مشاور

دکتر بابک حاجی کریمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فرض اساسی این پژوهش این است که بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر رابطه ی معنی داری وجود دارد.

در پژوهش حاضر تلاش شده نقش متغیرهای میانجی تأثیر گذار در رابطه بین مشارکت و تعهد سازمانی یعنی « زعم کارکنان در مورد  نگرش مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی»،  « تصورات کارکنان در مورد قابلیت های خودشان » ، « احساس داشتن فرصت برای پیشرفت شغلی » و « رضایت کارکنان از فرایندهای ارتباطی» مورد مطالعه قرار گیرد.

این تحقیق از حیث روش توصیفی است و از تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کارشناسان ستادی شاغل در واحدهای اداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر می باشد.

 نمونه ها با استفاده از روش احتمالی منظم یا سیستماتیک انتخاب و اطلاعات مورد نظر با استفاده پرسشنامه از نمونه ها گردآوری شده است و پرسشنامه میان ۱۶۰ نفر از کارکنان توزیع شده است. 

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که زعم کارکنان در مورد نگرش مدیرانشان نسبت به مدیریت مشارکتی، تصورات آنها درباره قابلیت های فردی خودشان، تلقی وجود فرصت برای پیشرفت کارکنان در محیط سازمانی آنها و نیز وجود رضایت از فرایندهای ارتباطی باعث می شود که مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری منجر به تعهد سازمانی یعنی تلاش مضاعف، میل به ماندگاری، حرفه ای کارکردن، سازگاری با مقررات و … گردد.

در ضمن لازم به ذکر است که در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

 واژه های کلیدی :

مشارکت در تصمیم گیری ، تعهد سازمانی ، فرایندهای ارتباطی، فرصت پیشرفت ، نگرش ، احساس شایستگی

فهرست مطالب

چکیده. ‌ج

واژه های کلیدی : ‌ج

كلیات پژوهش… ۱

۱-۱مقدمه: ۲

۱-۲ بیان مساله: ۳

۱- ۳ سئوالات تحقیق.. ۳

۱-۴ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۳

۱- ۵ اهداف پژوهش… ۴

۱-۵-۱ اهداف اصلی. ۴

۱-۵-۲ اهداف فرعی. ۴

۱-۶ فرضیه‌های پژوهش… ۵

۱-۷متغیرهای مستقل و وابسته و تعدیل كننده و كنترل. ۵

۱-۸ قلمرو تحقیق: ۵

۱-۹تعریف مفهومی ونظری واژگان. ۵

۱-۹-۱مشارکت در تصمیم‌گیری : ۵

۱-۹-۲تعهد سازمانی. ۶

۱-۹-۳-شایستگی. ۷

۱-۱۱روش تحقیق: ۸

فصل دوم: ۹

ادبیات نظری.. ۹

۱-۲مقدمه: ۱۰

۲-۲ بخش اول: چهارچوب نظری پژوهش… ۱۰

۲-۲-۱  مشارکت: ۱۱

۱-۱۱-۱-۲-۲پیشینه روان شناسی صنعتی و سازمانی. ۲۲

۲-۱۱-۱-۲-۲پیشینه روان شناسی اجتماعی (گروه) ۲۹

۳-۱۱-۱-۲-۲رفتار سازمانی. ۳۴

۱-۱۲-۱-۲-۲مدل‌های جسورانه. ۳۸

۲-۱۲-۱-۲-۲مدل رهبری اقتضایی فیدلر. ۳۹

۳-۱۲-۱-۲-۲تحقیقات رهبری ایالت اوهایو. ۴۰

۴-۱۲-۱-۲-۲تحقیقات رهبری میشیگان. ۴۱

۵-۱۲-۱-۲-۲تحقیقات پویایی شناسی گروهی. ۴۱

۶-۱۲-۱-۲-۲سیستم‌های مدیریت لیكرت.. ۴۲

۷-۱۲-۱-۲-۲شبكه مدیریت.. ۴۳

۷-۱۲-۱-۲-۲مدل اثر بخشی هرسی – بلانچارد و كاربرد آن در تصمیم گیری.. ۴۵

۲-۲-۲شیوه‌های تصمیم. ۴۶

۳-۲-۲ تعهد سازمانی. ۴۸

۲-۱-۳-۲-۲تناسب اهداف فردی سازمانی: ۵۵

۱-۲-۳-۲-۲ویژگیهای شخصی. ۵۹

۲-۲-۳-۲-۲ویژگیهای شغلی. ۵۹

۳-۲-۳-۲-۲ویژگیهای تجربیات كاری.. ۶۰

۴-۲-۳-۲-۲ویژگیهای سازمانی. ۶۱

۱-۵-۳-۲-۲تعهد عاطفی. ۶۸

۲-۵-۳-۲-۲تعهد مستمر. ۷۲

۳-۵-۳-۲-۲تعهد هنجاری.. ۷۳

۱-۶-۳-۲-۲ قابلیت مشاهده. ۷۴

۲-۶-۳-۲-۲صداقت.. ۷۵

۳-۶-۳-۲-۲تغییر ناپذیری رفتار. ۷۵

۴-۶-۳-۲-۲خواست و اراده شخصی فرد. ۷۶

۲-۲-۴   الگو و مدل مفهومی پژوهش… ۷۷

۲-۳ بخش دوم: پیشینه و سوابق تحقیق.. ۷۸

۲-۴ بخش سوم: دانشگاه آراد اسلامی واحد ابهر. ۸۱

فصل سوم : ۸۵

روش تحقیق.. ۸۵

۳-۱مقدمه. ۸۶

۳-۲روش تحقیق.. ۸۶

۳-۲-۱تحقیق از بعد هدف.. ۸۶

۳-۲-۲تحقیق از بعد افق زمانی. ۸۶

۳-۳واحد تجزیه و تحلیل. ۸۶

۳-۴جامعه آماری.. ۸۶

۳-۵تعیین حجم نمونه: ۸۷

۳-۶روش نمونه گیری: ۸۷

۳-۷روش گرد‌آوری اطلاعات.. ۸۷

۳-۷-۱ پرسشنامه. ۸۷

۳-۷-۲ نحوه توزیع پرسشنامه. ۸۸

۳-۷-۳ نحوه امتیازبندی پرسشنامه. ۸۸

۳-۷-۴روایی ابزار گرد‌آوری (پرسشنامه) ۸۹

۳-۸پایایی (Reliudility) 89

۳-۸-۱روش آلفای كرون باخ (Cronachs Alpha) 89

۳-۸-۲  سنجش میزان صحت و روایی سوالات پرسشنامه. ۹۰

۳-۹فرضیه‌های پژوهش… ۹۲

۳-۱۰متغیرهای پژوهش… ۹۲

۳-۱۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۹۵

فصل چهارم : ۹۷

یافته های پژوهش… ۹۷

۴ -۱ مقدمه. ۹۸

۴-۲ آمارهای توصیفی. ۹۸

۴-۲-۱ آمارهای توصیفی متغیرهای زمینه ای.. ۹۸

۴-۲-۲ آمارهای توصیفی متغیرهای مورد بررسی. ۱۰۴

۴-۳ آمار استنباطی. ۱۰۵

۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن داده های مشاهده شده. ۱۰۵

۴-۳-۲ بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری و میزان شایستگی و میزان تعهد سازمانی. ۱۰۶

۴-۳-۳ بررسی تاثیر معنی داری میزان مشارکت در تصمیم گیری بر میزان تعهد سازمانی. ۱۰۹

۴-۳-۴ بررسی تاثیر معنی داری متغیر شایستگی بر رابطه بین مشارکت در تصمیم گیری و تعهد سازمانی کارکنان  ۱۱۲

۵-۱ مقدمه. ۱۱۵

۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. ۱۱۶

۵-۲-۱ فرضیه اول: ۱۱۶

۵-۲-۲ فرضیه دوم: ۱۱۶

۵-۳پیشنهادات.. ۱۱۸

۵-۴-پیشنهادات به محققان آینده. ۱۱۸

۵-۵محدودیت ها ۱۱۹

منابع: ۱۲۰

-۱مقدمه:

نیروی انسانی ماهر و كارآمد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر كشور است. بسیاری از كشورها با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار بدلیل عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی،‌ توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و استانداردهای زندگی پائینی دارند. دیگر ملتها به رغم كمبود منابع طبیعی، در نتیجه داشتن نیروی انسانی كارآزموده و كارآئی بالا به آسایش و رفاه رسیده‌اند موفقیت‌های اخیر در استفاده بهینه از نیروی انسانی با بكارگیری شیوه‌های مدیریت مشاركتی،‌توجه سازمانها را بیش از پیش به سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی جلب كرده است.

با هر نگرشی كه مشاركت را مدنظر قرار دهیم، این نكته را نمی‌توان انكار كرد كه مشاركت در عمل چنان كامیاب بوده، كه به طور گسترده، در بیشتر كشورهای جهان پذیرشی عام یافته است. بی‌شك، چنین مقبولیتی در سایه اثربخشی مشاركت در بالا بردن بهره‌وری سازمان‌ها، تعمیم دموكراسی، بهبود روابط كار و مانند این‌ها، به دست آمده است. حتی گفته شده است كه یكی از الزامات توسعه هر كشوری تامین مشاركت افراد در اداره امور است (رهنورد، ۱۳۷۸، ص ۲).

طرفداران مشاركت مطرح می‌كنند كه با اجازه به كاركنان جهت تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری سازمانها می‌توانند ایده‌های جدید بدست آورند و حسن بزرگ منشی در كاركنان خود ایجاد كنند. آنها برنامه مشاركتی را برای بهبود كیفیت، بهره‌وری، روحیه و انگیزه كاركنان، افزایش تعهد و … مناسب می‌دانند (رهنورد، ۱۳۷۹ ص ۸).

همچنین، مشاركت كاركنان در تصمیم‌گیری مزایای خاص زیادی را بدنبال دارد كه می‌توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق اهداف سازمانی نقش داشته باشند. از جمله مزایای سازمانی مشاركت می‌توان، به تعهد سازمانی، اشاره كرد كه عامل موثری در رفتار سازمانی كاركنان و نهایتاً بازده سازمان می‌باشد. تعهد سازمانی به نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به كل سازمان (‌نه شغل) كه در آن مشغول به كارند اطلاق می‌گردد. افرادی كه دارای تعهد سازمانی بالایی هستند، اهداف و ارزشهای سازمانی را در حد بالایی می‌پذیرند، تمایل جدی به تلاش برای تحقق اهداف سازمانی دارند و به باقی ماندن و ادامه كار در سازمان علاقمند می‌باشند.

نظر به اینكه دولت جمهوری اسلامی ایران درصدد است مدیریت مشاركتی را در سازمانهای بخش دولتی از طریق ساز و كارهای آن مستقر سازد جا دارد برای تقویت و استحكام مبانی استقرار مكانیسم‌های مذكور، ادعاهای مربوط به رابطه مشاركت در تصمیم‌گیری و پیامدهای مثبت آن و همچنین مزایای فردی و سازمانی آنها بعنوان عوامل تعدیل كننده و پیش برنده مورد شناسایی و آزمون قرار گیرند.

در این پژوهش برآنیم كه رابطه مشاركت در تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی را بعنوان یكی از پیامدهای مثبت مشاركت با در نظرگرفتن متغیرهای فردی و سازمانی مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

۱-۲ بیان مساله:

مشاركت یك فرآیند است كه از راه آن مردمان به دگرگونی دست می‌یابند و دگرگونی خود را پدید می‌آورند و جزئی از دگرگونی بی شمار می‌آیند و با دگرگونی «بودنهای»‌محدود خود را به «شدنهای» نامحدود تبدیل می‌كنند. با توجه به پذیرش این اصل، مشاركت دارای پیامدهای افزایشی و كاهشی در زمینه‌های مثبت و منفی كار مانند بالا رفتن كیفیت زندگی كاری، آسان شدن پذیرش دگرگونی و تازه‌گردانی، افزایش روحیه و وفاداری سازمانی و … كاهش تعارض، دشمنی و رقابت كوبنده و ناسالم، كاهش میزان سرپرستی و نظارت و… بوده و همچنین دارای خاصیت تاثیر‌گذاری بر جنبه‌های معنوی و روانی و بالندگی و رشد شخصیت انسان نیز می‌باشد (طوسی، ۱۳۷۸، ص ۱۹).

با توجه به الزام دستگاههای اجرایی (مصوب شورای عالی اداری) به طراحی و استقرار برنامه‌های مختلف مشاركت، سازمانها موظف هستند در ظرف زمانی تعیین شده به این مهم بپردازند (رهنورد، ۱۳۷۸، ص ۷۶)، اما سازمانها با این مساله / مشكل مواجه هستند كه تا چه حد می‌توانند در شرایط فعلی به پیامدهای مشاركت منجمله افزایش تعهد كاركنان به سازمان دست یابند. به عبارتی دیگر،‌ شناخت جنبه‌های مختلف مشاركت و تعهد سازمانی موضوعی است كه مستلزم بررسی علمی و موشكافی دقیق می‌باشد. این پژوهش سعی دارد ارتباط بین مشاركت در ‌تصمیم‌گیری و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار دهد.ابعادی از موضوع كه در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد در متغیر مشاركت، مشاركت اجتماعی، فردی و اقتصادی / استراتژیك است و در متغیر تعهد سازمانی، تعهد به قوانین و مقررات‌، ماندگاری در سازمان، تلاش مضاعف و حرفه‌ای كار كردن می‌باشد. به طور مشخص در این پژوهش تلاش می‌شود تأثیر متغیرهای میانجی مثل زعم كاركنان نسبت به نگرش مثبت سرپرستانشان، قابلیت‌های خودشان، وجود فرصت برای پیشرفت شغلی و رضایت از فرایندهای ارتباطی در سازمان در نقش مشاركت كاركنان روی تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پایین بودن تعهد سازمانی كاركنان، تحقیق به دنبال این است كه تعیین كند تا چه حد برنامه‌های مشاركتی می‌تواند به افزایش تعهد كاركنان كمك كند.

تعداد صفحه : ۱۴۹

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
[do_widget id=search-3]