دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :MsC

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشكده علوم انسانی  ، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”MsC.

گرایش:مدیریت منابع انسانی

عنوان :

بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود

استاد راهنما

دكتر گلنار شجاعی باغینی

استاد مشاور

دكتر مهدی صانعی

 

پاییز ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چكیده.. ۱

فصل اول طرح تحقیق.. ۲

بررسی ارتباط بین استرس و ارگونومی در شركت گاز شهرستان شاهرود.. ۳

مقدمه.. ۳

۱-۱)بیان مساله.. ۳

۱-۲)ضرورت و اهمیت پژوهش:.. ۵

۱-۳)اهداف تحقیق :.. ۶

۱-۳-۱)هدف اصلی :.. ۶

۱-۳-۲)اهداف فرعی.. ۶

سوالات پژوهش :.. ۷

۱-۴)سوال اصلی :.. ۷

۱-۵)سوالات فرعی :.. ۷

۱-۶)فرضیه ها:.. ۷

۷)مدل تحلیلی اولیه  پژوهش.. ۸

۱-۸)متغیرهای تحقیق.. ۹

۱-۹)تعاریف مفاهیم و متغیرها:.. ۹

۱-۱-۹)تعاریف نظری:.. ۹

۱-۱۰)روش شناسی و تجزیه تحلیل.. ۱۱

۱-۱۱)مدل فرایندی پژوهش :.. ۱۲

فصل دوم تعیین چارچوب نظری تحقیق.. ۱۴

مقدمه:.. ۱۵

۲-۱-۲) تعاریف استرس.. ۱۸

۲-۱-۳)نظریه ارزیابی شناختی استرس( لازاروس ):.. ۲۲

۲-۱-۴) منابع استرس شغلی:.. ۲۴

۲-۱-۵)) نشانه ها و علایم استرس شغلی.. ۲۵

۲-۱-۶) شیوه های مقابله با استرس:.. ۲۶

۲-۱-۷)  ارگونومی.. ۲۸

۲-۱-۸) ارگونومی چیست؟.. ۲۹

۲-۱-۹)) روان‌شناسی مهندسی.. ۳۱

۲-۱-۱۰)  فیزیولوژی كـار.. ۳۱

۲-۱-۱۱)مقیاس فشار فیزیولوژیکی.. ۳۲

۲-۱-۱۲)آهنگ مصرف اکسیژن.. ۳۳

۲-۱-۱۳)  علـم بیومكانیك.. ۳۳

۲-۱-۱۴)  آنتروپومتری.. ۳۳

۲-۲)مباحث پژوهشی.. ۳۶

۲-۲-۱)پژوهشهای داخل کشور.. ۳۷

۲-۲-۴)پژوهشهای خارج از کشور.. ۳۸

۲-۳)چارچوب نظری پژوهش:.. ۴۰

چارچوب نظری تحقیق.. ۴۴

فصل سوم روش شناسی.. ۴۵

مقدمه:.. ۴۶

۳-۱)روش تحقیق:.. ۴۶

۳-۲) جامعه آماری وحجم نمونه :.. ۴۶

۳-۳)ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۴۷

۳-۳-۲) روایی (اعتبار).. ۴۸

۳-۳-۳)پایایی.. ۴۸

۳-۴)نحوه اجرای تحقیق.. ۴۹

۳-۴-۱) بیان فرضیه:.. ۴۹

۳-۴-۲) تعیین آماره آزمون:.. ۴۹

۳-۵) روش تحلیل داده ها.. ۵۰

۳-۶-۱)مقوله های مورد مطالعه :.. ۵۰

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها.. ۵۲

مقدمه.. ۵۳

۴-۱)آمار توصیفی:.. ۵۴

وضعیت کیفی متغیرها.. ۵۸

۴-۲)پایایی.. ۶۳

۴-۳)بررسی نرمال بودن داده ها:.. ۶۵

۴-۴)بررسی فرضیات.. ۶۶

بررسی استرس شغلی و اصول آرگونومی به جنسیت:.. ۷۳

بررسی استرس شغلی و اصول آرگونومی به تاهل:.. ۷۴

بررسی استرس شغلی و اصول آرگونومی با توجه به تحصیلات:.. ۷۵

بررسی متغیرها با توجه به رده های سنی:.. ۷۶

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۷

مقدمه :.. ۷۸

۱-۵)بحث.. ۷۸

فرضیه ها  :.. ۷۹

۵-۲)نتیجه گیری:.. ۸۲

۵-۳) پیشنهادات.. ۸۳

۵-۳-۱) پیشنهادات به سازمان.. ۸۳

۵-۳-۲) پیشنهادات به محققین آتی.. ۸۳

۵-۴)مدل تحلیل نهایی.. ۸۴

فهرست منابع:.. ۸۵

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

 

 

 

 

فهرست جداول

 

۲-۱-۱۵)جدول تئوریهای مرتبط با پژوهش.. ۳۵

۲-۱-۱۶جدول خلاصه شده منبع افکار.. ۳۶

۳-۱جدول تناظر هریک از سوالات پرسشنامه با مولفه ها.. ۴۸

جدول ۱-۴:جدول فراوانی متغیر جنسیت.. ۵۴

جدول ۲-۴:جدول فراوانی متغیر تحصیلات.. ۵۵

جدول ۳-۴:جدول فراوانی متغیر تاهل.. ۵۶

جدول ۴-۴:جدول فراوانی متغیر رده های سنی.. ۵۷

جدول ۵-۴:جدول آمار توصیفی.. ۵۸

جدول ۶-۴: فراوانی پاسخهای نمونه آماری به گزینه های سوالات.. ۵۹

جدول ۴-۷ پایایی مولفه های پرسشنامه.. ۶۴

جدول ۸-۴٫ ۶۵

جدول ۹- ۴جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. ۶۸

جدول ۱۰-۴ جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. ۶۹

جدول ۱۱-۴: جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. ۷۰

جدول ۱۲- ۴ جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. ۷۱

جدول ۱۳-۴جدول  آزمون همبستگی تاو کندال.. ۷۳

جدول ۱۴-۴ آزمون دومتغیر مستقل Mann-Whitney. 74

جدول۱۵-۴  آزمون دومتغیر مستقل Mann-Whitney. 74

جدول ۱۶-۴٫ ۷۵

جدول ۱۷-۴٫ ۷۶

جدول ۱-۵ خلاصه ی فرضیات.. ۸۱

 

چكیده

اهداف این تحقیق شامل شناسایی رابطه بین اصول ارگونومی و استرس درشرکت گازشاهرود میباشد که شامل ۴ هدف فرعی به شرح زیر است

۱-شناسایی رابطه بین بیومکانیک شغلی و استرس ۲- شناسایی رابطه بین روانشناسی مهندسی و استرس ۳- شناسایی رابطه بین آنتروپومتری و استرس ۴- شناسایی رابطه بین فیزیولوژی و استرس

روش تحقیق برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها کیفی بوده است که با استفاده از تحلیل توصیفی –پیمایشی نظیر تحلیل همبستگی به بررسی داده های تحقیق می پردازد با توجه به اینکه در این پژوهش به دنبال جمع آوری اطلاعاتی درمورد ارتباط بین استرس و اصو ارگونومی هستیم بنابراین جهت گرداوری داده های تحقیق از روش توصیفی استفاده میگردد.روش همبستگی به منظور شناسایی میزان و چگونگی ارتباط بین استرس و اصول ارگونومی در شرکت گاز شاهرود مورد بررسی قرار میگیرد

نتایج این تحقیق به شرح زیر است

۱-بین بیومکانیک شغلی و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه وجود ندارد

۲-بین روانشناسی مهندسی و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه وجود ندارد

۳-بین آنتروپومتری و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه وجود ندارد

۴-بین فیزیولوژی و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه وجود ندارد

همچنین فرضیه اصلی رد شد که نتیجه ان به شرح زیر است

بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه معنی داری یافت نشد

 

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :