دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

 گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده  مدیریت – گروه مدیریت دولتی

                                                                           

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : منابع انسانی

عنوان :

بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر امیربابک مرجانی

 

پاییز۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۲

مقدمه—— ۳

۱-۱- بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۴

۱-۲- اهمیت موضوع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۴

۱-۳- اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۶

۱-۴- چارچوب نظری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۶

۱-۵- مدل مفهومی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۷

۱-۶- فرضیه های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۸

۱-۷- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۹

۱-۸- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات- ۹

۱-۹- جامعه و نمونه آماری————- ۱۰

۱-۱۰- قلمرو تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۰

۱-۱۱- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق———- ۱۰

فصل دوم : ادبیات موضوع———— ۱۲


بخش اول : ادبیات تحقیق————— ۱۳

۲-۱- سابقه حضور مفاهیم استراتژی در مدیریت و سیر تکاملی آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۳

۲-۲- تفکر استراتژیک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۵

۱-۲-۲- تعریف و مفهوم تفکر استراتژیک————– ۱۵

۲-۲-۲ – نظریه پردازان تفکر استراتژیک————– ۱۸

۲-۲-۳- ویژگی های تفکر استراتژیک– ۲۰

۲-۲-۴- انواع مدل ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۲۳

۲-۲-۴-۱- مدل لیدتکا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۲۳

۲-۲-۴-۲- مدل گلدمن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۲۵

۲-۲-۴- کارکردهای تفکر استراتژیک– ۲۶

۲-۲-۵- اهمیت تفکر استراتژیک——- ۲۸

۲-۲-۶- تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۲۹

۲-۳- برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۳۱

۲-۳-۱- تعریف ومفهوم برنامه ریزی— ۳۱

۲-۳-۲- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی————— ۳۲

۲-۳-۳- ویژگی های برنامه ریزی—— ۳۲

۲-۳-۴- انواع برنامه ریزی————- ۳۳

۲-۳-۴-۱-  برنامه‌ریزی تخصصی—– ۳۳

۲-۳-۴-۲- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)————- ۳۳

۲-۳-۴-۳- برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک)——— ۳۴

۲-۳-۵- هدف از برنامه ریزی———- ۳۴

۲-۴- برنامه ریزی استراتژیک——— ۳۵

۲-۴-۱- تعریف برنامه ریزی استراتژیک————— ۳۵

۲-۴-۲- مزایای برنامه ریزی استراتژیک————— ۳۶

۲-۵- مدیریت منابع انسانی————- ۳۷

۲-۵-۱-  ماهیت مدیریت منابع انسانی– ۳۷

۲-۶- برنامه ریزی نیروی انسانی——- ۳۸

۲-۶-۱- تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی———— ۳۸

۲-۶-۲- نظریه پردازان برنامه ریزی نیروی انسانی—- ۴۰

۲-۶-۳- ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی———- ۴۱

۲-۶-۴- مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی———— ۴۳

۲-۶-۵- روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز—- ۴۹

۲-۶-۷-  ارتباط برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی کسب و کار————— ۴۹

۲-۶-۸- مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی———— ۵۰

۲-۶-۹- محدودیت های برنامه ریزی نیروی انسانی—– ۵۱

۲-۷- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی———- ۵۲

۲-۷-۱- تعریف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- ۵۲

۲-۷-۲- هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی— ۵۲

۲-۷-۳- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۵۳

۲-۷-۴- انواع‌ مدلها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۵۳

۲-۷-۴-۱- مدل‌ رزماری‌ هریسون—— ۵۳

۲-۷-۴-۲- مدل‌ جیمزواكر————– ۵۵

۲-۷-۴-۳- كریستوفرمی‌ بی: ( نگرش باز)————– ۵۵

۲-۷-۴-۴- مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۵۶

۲-۷-۵- تکامل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی- ۵۸

بخش دوم : پیشینه تحقیق————— ۵۹

فصل سوم : روش شناسی تحقیق—— ۶۷

۳-۱- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۶۸

۳-۲-  جامعه و نمونه آماری———— ۶۹

۳-۳- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات———– ۶۹

۳-۳-۱ پرسشنامه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۶۹

۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه——— ۷۰

۳-۴-۱- روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۷۰

۳-۴-۲-  پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۷۱

۳- ۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها—– ۷۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها— ۷۶

۴-۱- آمار توصیفی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۷۷

۴-۱-۱- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن————– ۷۷

۴-۱-۲- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات——- ۷۸

۴-۱-۳- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه کار——– ۷۹

۴-۱-۴- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۸۱

۴-۱-۵ تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۸۲

۴-۱-۶- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۸۳

۴-۱-۷-تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۸۴

۴-۱-۸- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۸۵

۴-۱-۹- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- ۸۶

۴-۱-۱۰- بررسی آماره های توصیفی— ۸۸

۴-۲-  آمار استنباطی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۸۹

۴-۲-۱-  بررسی نرمال بودن متغیر ها– ۸۹

۴-۲-۲-  بررسی فرضیه های تحقیق—- ۹۰

۴-۲-۳-  برازش مدل رگرسیونی—— ۱۰۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها— ۱۰۵

۵-۱- نتیجه گیری تحقیق————– ۱۰۶

۵-۱-۱- نتایج مبتنی بر آمار توصیفی- ۱۰۶

۵-۱-۲- نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه ها————- ۱۰۸

۵-۲- پیشنهاد های تحقیق————– ۱۱۱

۵-۲-۱- پیشنهاد های مبتنی بر فرضیه ها————- ۱۱۱

۵-۲-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی————— ۱۱۳

پیوست و ضمائم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۱۴

منابع و ماخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۱۸

جکیده انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۱۲۳

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول (۲-۱) تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک وتفکر استراتژیک  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۲۹

جدول (۳-۱) شماره سوال مربوط به هر عامل———- ۷۰

جدول( ۳-۲ ) مقدار آلفای كرونباخ—— ۷۲

جدول (۴-۱)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن——— ۷۷

جدول (۴-۲)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات– ۷۸

جدول (۴-۳ ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه کار— ۷۹

جدول (۴-۴)  توزیع فراوانی سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۸۱

جدول (۴-۵)  توزیع فراوانی سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۸۲

جدول (۴-۶ ) توزیع فراوانی سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۸۳

جدول (۴-۷ ) توزیع فراوانی سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۸۴

جدول( ۴-۸ ) توزیع فراوانی سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۸۵

جدول (۴-۹ ) توزیع فراوانی سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی—- ۸۶

جدول (۴-۱۰) بررسی آماره های توصیفی————– ۸۸

جدول( ۴-۱۱) بررسی توزیع متغیر—- ۸۹

جدول (۵-۱) خلاصه نتایج تحقیق—– ۱۰۹

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار (۴-۱) فراوانی متغیر سن——– ۷۸

نمودار (۴-۲)  فراوانی متغیر تحصیلات—————- ۷۹

نمودار (۴-۳ ) فراوانی متغیر سابقه كار- ۸۰

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل(۱-۱) مدل مفهومی تحقیق———– ۸

شکل (۲-۱) نحوه تأثیر گذاری تفکر استراتژیک در سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۱۷

شکل (۲-۲) عناصر تفکر استراتژیک در سطح فردی– ۲۳

شکل (۲-۳)  مدل عناصرتفکر استراتژیک لیدتکا——- ۲۴

شكل( ۲-۴)  مدل مفهومی تفكر استراتژیك مدل گلدمن— ۲۵

شکل(۲-۵) ‌ مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ رزماری‌ هریسون‌بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۵۴

شکل(۲-۶) مدل‌ ‌ جیمز واكر———— ۵۵

شکل(۲-۷) مدل‌ كریستوفرمی‌ بی——- ۵۶

شکل(۲-۸) مدل‌ طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۵۷

 

 

 

چكیده پایان نامه :

تفکر استراتژیک با سنتز عوامل محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیاز های سازمان فراهم می سازد و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با روش های تحلیلی اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام های لازم برای پیاده سازی استراتژی خلق را فرموله می کند .

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تفکر استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیرمی باشد که در این راستا ۱ فرضیه اصلی و ۵ فرضیه فرعی طراحی شد. ازنظر روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشدو از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر با مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد که تعداد آنها ۸۳ نفرمی باشد. در جمع بندی نتایج ،پیشروی با فرضیه ، فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز برزمان ، تمرکز برهدف به ترتیب بیشترین تأثیر و نگرش سیستمی کمترین تأثیر را  بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی داشته است .

در نهایت امید است با به بکارگیری مولفه های شناسایی شده در این تحقیق و اهمیت آنها در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان غدیر مورد حمایت و استفاده قرارگیرد.

کلمات کلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی نیروی انسانی، پیشروی با فرضیه ، تفکر در زمان،فرصت جویی هوشمندانه، تمرکز بر هدف ،نگرش سیستمی

 

تعداد صفحه : ۱۳۴

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :