دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

 گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده  مدیریت – گروه مدیریت دولتی

                                                                           

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : منابع انسانی

عنوان :

بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر امیربابک مرجانی

 

پاییز1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 2

مقدمه—— 3

1-1- بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 4

1-2- اهمیت موضوع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 4

1-3- اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 6

1-4- چارچوب نظری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 6

1-5- مدل مفهومی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 7

1-6- فرضیه های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 8

1-7- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 9

1-8- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات- 9

1-9- جامعه و نمونه آماری————- 10

1-10- قلمرو تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 10

1-11- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق———- 10

فصل دوم : ادبیات موضوع———— 12


بخش اول : ادبیات تحقیق————— 13

2-1- سابقه حضور مفاهیم استراتژی در مدیریت و سیر تکاملی آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 13

2-2- تفکر استراتژیک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 15

1-2-2- تعریف و مفهوم تفکر استراتژیک————– 15

2-2-2 – نظریه پردازان تفکر استراتژیک————– 18

2-2-3- ویژگی های تفکر استراتژیک– 20

2-2-4- انواع مدل ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 23

2-2-4-1- مدل لیدتکا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 23

2-2-4-2- مدل گلدمن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 25

2-2-4- کارکردهای تفکر استراتژیک– 26

2-2-5- اهمیت تفکر استراتژیک——- 28

2-2-6- تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 29

2-3- برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 31

2-3-1- تعریف ومفهوم برنامه ریزی— 31

2-3-2- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی————— 32

2-3-3- ویژگی های برنامه ریزی—— 32

2-3-4- انواع برنامه ریزی————- 33

2-3-4-1-  برنامه‌ریزی تخصصی—– 33

2-3-4-2- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)————- 33

2-3-4-3- برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک)——— 34

2-3-5- هدف از برنامه ریزی———- 34

2-4- برنامه ریزی استراتژیک——— 35

2-4-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک————— 35

2-4-2- مزایای برنامه ریزی استراتژیک————— 36

2-5- مدیریت منابع انسانی————- 37

2-5-1-  ماهیت مدیریت منابع انسانی– 37

2-6- برنامه ریزی نیروی انسانی——- 38

2-6-1- تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی———— 38

2-6-2- نظریه پردازان برنامه ریزی نیروی انسانی—- 40

2-6-3- ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی———- 41

2-6-4- مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی———— 43

2-6-5- روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز—- 49

2-6-7-  ارتباط برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی کسب و کار————— 49

2-6-8- مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی———— 50

2-6-9- محدودیت های برنامه ریزی نیروی انسانی—– 51

2-7- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی———- 52

2-7-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- 52

2-7-2- هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی— 52

2-7-3- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 53

2-7-4- انواع‌ مدلها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 53

2-7-4-1- مدل‌ رزماری‌ هریسون—— 53

2-7-4-2- مدل‌ جیمزواكر————– 55

2-7-4-3- كریستوفرمی‌ بی: ( نگرش باز)————– 55

2-7-4-4- مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 56

2-7-5- تکامل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی- 58

بخش دوم : پیشینه تحقیق————— 59

فصل سوم : روش شناسی تحقیق—— 67

3-1- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 68

3-2-  جامعه و نمونه آماری———— 69

3-3- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات———– 69

3-3-1 پرسشنامه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 69

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه——— 70

3-4-1- روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 70

3-4-2-  پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 71

3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده ها—– 72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها— 76

4-1- آمار توصیفی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 77

4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن————– 77

4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات——- 78

4-1-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه کار——– 79

4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 81

4-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 82

4-1-6- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 83

4-1-7-تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 84

4-1-8- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 85

4-1-9- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- 86

4-1-10- بررسی آماره های توصیفی— 88

4-2-  آمار استنباطی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 89

4-2-1-  بررسی نرمال بودن متغیر ها– 89

4-2-2-  بررسی فرضیه های تحقیق—- 90

4-2-3-  برازش مدل رگرسیونی—— 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها— 105

5-1- نتیجه گیری تحقیق————– 106

5-1-1- نتایج مبتنی بر آمار توصیفی- 106

5-1-2- نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه ها————- 108

5-2- پیشنهاد های تحقیق————– 111

5-2-1- پیشنهاد های مبتنی بر فرضیه ها————- 111

5-2-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی————— 113

پیوست و ضمائم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 114

منابع و ماخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 118

جکیده انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 123

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول (2-1) تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک وتفکر استراتژیک  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 29

جدول (3-1) شماره سوال مربوط به هر عامل———- 70

جدول( 3-2 ) مقدار آلفای كرونباخ—— 72

جدول (4-1)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن——— 77

جدول (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات– 78

جدول (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه کار— 79

جدول (4-4)  توزیع فراوانی سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 81

جدول (4-5)  توزیع فراوانی سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 82

جدول (4-6 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 83

جدول (4-7 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 84

جدول( 4-8 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 85

جدول (4-9 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی—- 86

جدول (4-10) بررسی آماره های توصیفی————– 88

جدول( 4-11) بررسی توزیع متغیر—- 89

جدول (5-1) خلاصه نتایج تحقیق—– 109

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار (4-1) فراوانی متغیر سن——– 78

نمودار (4-2)  فراوانی متغیر تحصیلات—————- 79

نمودار (4-3 ) فراوانی متغیر سابقه كار- 80

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق———– 8

شکل (2-1) نحوه تأثیر گذاری تفکر استراتژیک در سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 17

شکل (2-2) عناصر تفکر استراتژیک در سطح فردی– 23

شکل (2-3)  مدل عناصرتفکر استراتژیک لیدتکا——- 24

شكل( 2-4)  مدل مفهومی تفكر استراتژیك مدل گلدمن— 25

شکل(2-5) ‌ مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ رزماری‌ هریسون‌بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 54

شکل(2-6) مدل‌ ‌ جیمز واكر———— 55

شکل(2-7) مدل‌ كریستوفرمی‌ بی——- 56

شکل(2-8) مدل‌ طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 57

 

 

 

چكیده پایان نامه :

تفکر استراتژیک با سنتز عوامل محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیاز های سازمان فراهم می سازد و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با روش های تحلیلی اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام های لازم برای پیاده سازی استراتژی خلق را فرموله می کند .

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تفکر استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیرمی باشد که در این راستا 1 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی طراحی شد. ازنظر روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشدو از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر با مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد که تعداد آنها 83 نفرمی باشد. در جمع بندی نتایج ،پیشروی با فرضیه ، فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز برزمان ، تمرکز برهدف به ترتیب بیشترین تأثیر و نگرش سیستمی کمترین تأثیر را  بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی داشته است .

در نهایت امید است با به بکارگیری مولفه های شناسایی شده در این تحقیق و اهمیت آنها در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان غدیر مورد حمایت و استفاده قرارگیرد.

کلمات کلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی نیروی انسانی، پیشروی با فرضیه ، تفکر در زمان،فرصت جویی هوشمندانه، تمرکز بر هدف ،نگرش سیستمی

 

تعداد صفحه : 134

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

Error: Your Requested widget " search-3" is not in the widget list.
 • [do_widget_area first-footer-widget-area]
  • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area1]
   • [do_widget_area homepage-narrow-widget-area2]
    • [do_widget_area homepage-normal-widget-area1]
     • [do_widget_area homepage-normal-widget-area2]
      • [do_widget_area narrow-primary-widget-area]
       • [do_widget_area primary-widget-area]
        • [do_widget id="recent-posts-2"]
        • [do_widget id="recent-comments-2"]
        • [do_widget id="archives-2"]
        • [do_widget id="categories-2"]
        • [do_widget id="meta-2"]
       • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
        • [do_widget id="search-3"]
        • [do_widget id="search-4"]
       • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
         
        bigtheme