دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبك های تفكر و راهبرد های مقابله با استرس

 دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی رابطه بین سبك های تفكر و راهبرد های مقابله با استرس

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه­ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره وراهنمایی (M.A)

عنوان:

بررسی رابطه بین سبك های تفكر و راهبرد های مقابله با استرس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر جوانرود 

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

استاد مشاور:

دکتر کریم افشار نیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول: مقدمه پژوهش

بیان مساله:……………………………………………………………………………………………….. ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………. ۵

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۷

فرضیه‏های تحقیق:……………………………………………………………………………………….. ۷

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

بخش اول:  سبك‌های تفكر…………………………………………………………………………….. ۱۱

سبك چیست؟…………………………………………………………………………………………. ۱۱

نظریه‌های مختلف درباره‌ی سبك………………………………………………………………………. ۱۱

تعریف سبك تفكر…………………………………………………………………………………….. ۱۳

اصول سبك‌های تفكر………………………………………………………………………………….. ۱۴

متغیرهای مؤثر در شكل گیری سبك‌های تفكر………………………………………………………….. ۱۵

سبك‌های تفكر در كلاس درس………………………………………………………………………… ۱۸

انواع سبك‌های تفكر…………………………………………………………………………………… ۱۹

كاركردهای سبك‌های تفكر…………………………………………………………………………….. ۲۰

شكل‌ها ی سبك‌های تفكر :……………………………………………………………………………. ۲۰

سطح‌های سبك‌های تفكر :…………………………………………………………………………….. ۲۲

قلمروهای (حوزه‌های) سبك‌های تفكر:………………………………………………………………… ۲۲

گرایش‌های سبك‌های تفكر:……………………………………………………………………………. ۲۳

مقیاس های ارزیابی سبك‌های تفكر……………………………………………………………………. ۲۴

بخش دوم: راهبردهای مقابله با استرس………………………………………………………………… ۲۵

تعریف مقابله…………………………………………………………………………………………… ۲۵

كاركردهای مقابله………………………………………………………………………………………. ۲۶

نظریه های مقابله……………………………………………………………………………………….. ۲۷

الف )نظریه تكاملی و سازگاری رفتاری :……………………………………………………………. ۲۷

ب) نظریه روان تحلیل گری و تحول شخصی……………………………………………………….. ۲۸

ج- نظریه های تحولی – چرخه زندگی……………………………………………………………… ۲۹

د- الگوی یكپارچه از فرایند مقابله و فشار روانی……………………………………………………. ۲۹

نظریه لازاروس- فولكمن……………………………………………………………………………. ۳۱

منابع شخصی مقابله……………………………………………………………………………………. ۳۱

الف – تحول من……………………………………………………………………………………. ۳۲

ب- كارآمدی خود………………………………………………………………………………….. ۳۲

ج- خوش بینی……………………………………………………………………………………… ۳۳

د- احساس یكپارچگی………………………………………………………………………………. ۳۳

ه- سبك های شناختی……………………………………………………………………………….. ۳۴

و – سبك های دفاع و مقابله……………………………………………………………………….. ۳۵

ز- توانایی های حل مساله…………………………………………………………………………… ۳۶

راهبرد‌های مقابله‌ای……………………………………………………………………………………. ۳۶

فرایندهای مقابله و ارزیابی…………………………………………………………………………….. ۴۰

فرایند مقابله……………………………………………………………………………………………. ۴۰

ابزارهای اندازه گیری مقابله…………………………………………………………………………….. ۴۲

تعیین كننده های فرایند مقابله………………………………………………………………………….. ۴۳

الف – عوامل شخصیتی و جمعیت شناختی…………………………………………………………. ۴۴

ب- قرائن اجتماعی مقابله…………………………………………………………………………… ۴۵

راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته:……………………………………………………………….. ۴۶

الف – مقابله سازش یافته…………………………………………………………………………… ۴۶

ب – مقابله سازش نایافته…………………………………………………………………………… ۴۷

پیشینه  پژوهش………………………………………………………………………………………… ۴۹

فصل سوم: روش پژوهش

پیش درآمد:……………………………………………………………………………………………. ۵۷

روش………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… ۵۷

نمونه‌ و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………… ۵۷

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۵۸

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………… ۶۰

فصل چهارم: یافته های پژوهش

پیش درآمد…………………………………………………………………………………………….. ۶۲

یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………… ۶۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیش درآمد…………………………………………………………………………………………….. ۷۰

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۷۱

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………….. ۷۴

منابع…………………………………………………………………………………………………… ۷۶

پیوست………………………………………………………………………………………………… ۸۱

چکیده:

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی  رابطه بین سبك های تفكر و راهبرد های مقابله با استرس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر جوانرود صورت گرفت. روش: جامعه آماری در این پژوهش تمامی پسران ۱۵ تا ۱۹ ساله دوره دوم دبیرستان شهر جوانرود هستند كه در سال تحصیلی ۱۳۹۳- ۱۳۹۲ مشغول به تحصیل می‌باشند. نمونه گیری به روش pps  یا نمونه گیری از طریق تعیین نمونه متناسب با حجم انجام پذیرفت. دراین روش با توجه به جمعیت تعداد ۱۶۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و برای جلوگیری از ریزش احتمالی تعداد ۱۸۰ پرسشنامه در بین دانش آموزان توزیع گردید و به پرسش نامه های راهبردهای مقابله با استرس راجر و جارویس (۱۹۹۳) و سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر(۱۹۹۱) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته ها: نتایچ تحقیق نشان داد که بین سبك های تفكر و راهبردهای مقابله با استرس رابطه وجود ندارد. همچنین در فرضیات فرعی بین حیطه اجرایی و همچنین حیطه قضایی با  راهبردهای مقابله با استرس  رابطه وجود ندارد و تنها بین حیطه قانون گذار با راهبردهای مقابله با استرس رابطه وجود دارد.

کلید واژه ها: سبک های تفکر،  راهبردهای مقابله با استرس، دانش آموزان.

بیان مساله:

ویژگی اساسی انسان بر خورداری از قدرت تفكراست.  انسان ها به كمك فكر خود توانست ه اند به محیط پیچیده و متغیر مسلط شده و به حیات خود ادامه دهند.  افراد با سبك ویژه خودشان در مورد چگونگی انجام كارها فكر می كنند.  اصطلاح سبك مترادف با توانایی نیست بلكه شیوه ای برای به كارگیری توانایی فرد است.  (استرنبرگ[۱]، ۱۹۹۸)

رابطه سبك های تفكر با متغیرهای متعددی مورد بررسی قرارگرفته است.  ژانگ پژوه ش های متعددی را پیرامون سبكهای تفكرانجام داده است.  ژانگ[۲](۲۰۰۲) نشان داد كه سب ك های تفكر و رشد شناختی به هم وابسته اند و هر چقدر رشد شناختی بیشتر باشد فرد گرایش به استفاده از طیف وسیع تری از سبك های تفكر دارد.  همچنین ژانگ(۲۰۰۲) نشان داد كه بین سبك های تفكرو صفات شخصیتی براساس پرسش نامه پنج عاملی بزرگ شخصیت تفاوت وجود دارد.

شناخت و درك مدلهای مرتبط با سبكهای تفكر و یادگیری در واقع یكی از پیشرفتهای اساسی روان شناسی در قرن بیستم است.  شناخت سبكهای تفكر و متغیرهای مرتبط با آن در آموزش و پرورش امری لازم و ضروری است زیرا بسیاری از تفاوتها در عملكرد افراد به جای نسبت دادن به توانایی، میتوان به سبكهای تفكر نسبت داد.  به گونهای كه اگر معلمان از سبكهای تفكر دانش آموزان خودآگاهی داشته باشند، با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیتهای آموزشی میتوانند به نتایج مثبت و موثری برسند.  (ژانك،۲۰۰۲ ، به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام، ۱۳۸۶)

سبك تفكر چیست؟ آیا سبك مترادف با توانایی است؟ استرنبرگ(۱۹۹۷) در پاسخ به این پرسش میگوید: سبك مترادف با توانایی نیست بلكه شیوهی ترجیحی تفكر یا به بیان دیگر، نحوه استفاده از تواناییهای بالقوه است.  استرنبرگ بر اساس نظریهی خود مدیریتی ذهنی خود بر این باور است كه ما یك سبك خاص نداریم بلكه دارای نیمرخی از سبكها هستیم.  افراد ممكن است از توانایی های مشابه، اما سبكهای تفكر متفاوتی برخوردار باشند.  این نظریه ۱۳ سبك تفكر را توصیف می كند كه در پنج بعد از یكدیگر متمایز میشوند: كاركردها، شكلها، سطوح، حوزهها و گرایشها( استرنبرگ،۱۹۹۷)

به گونه ی مختصر، در بعد كاركرد، فرد دارای سبك تفكر قانون گذار تمایل به ایجاد، اختراع و طراحی دارد و كارها را به روش خود انجام میدهد.  فرد دارای سبك تفكر اجرایی ، تمایل به پیروی از دستورها دارد و آنچه را كه به او گفته میشود، انجام میدهد و فرد دارای سبك تفكر قضاوتگر تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و كارها دارد.  در بعد اشكال خود مدیریتی ذهنی فرد چهار شكل به خود میگیرد: تك قطبی ، سلسله مراتبی ، الیگارشی و آنارشی.  یك فرد با سبك تك قطبی از انجام تكالیفی لذت میبرد كه به او اجازه میدهند در هر زمان صرفا بر یك تكلیف به گونه ی كامل متمركز گردد، در حالی كه فرد دارای سبك سلسله مراتبی ترجیح میدهد توجه خود را بین چند تكلیف اولویتبندی شده توزیع نماید و فرد با سبك الیگارشی تمایل دارد در همان محدودهی زمانی روی چند تكلیف كار كند، بدون اینكه هیچ اولویتی قایل شود.  سرانجام، افراد با سبك آنارشی بیشتر از انجام تكالیفی لذت میبرند كه در خصوص چه كجا كی و چگونه انجام دادن یك تكلیف اختیار لازم داشته باشند.  در بعد سطوح خود مدیریتی ذهنی فرد در دو سطح كلی و جزئی انجام میگیرد.  افراد كلی نگر به تصویر كلی یك موضوع توجه میكنند و بر باورهای انتزاعی متمركز میشوند.  در مقابل افراد با سبك تفكر جزیی نگر از انجام تكالیفی لذت میبرند كه اجازهی كار روی ابعاد ویژه و اصلی یك موضوع و جزئیات عینی آنها را بدهد.  در بعد حوزهها خود مدیریتی ذهنی شامل دو حوزهی درونی و بیرونی است.  افراد با سبك درونی از انجام تكالیفی لذت میبرند كه بتوانند آنها را به گونه ی مستقل انجام دهند.  در مقابل افراد با سبك بیرونی تكالیفی را ترجیح میدهند كه فرصت لازم برای تعامل با دیگران را به آنها بدهد.  در بعد گرایشها در خود مدیریتی ذهنی دو گرایش وجود دارد: آزاد اندیش و محافظه كار.  افراد آزاد اندیش از انجام تكالیفی لذت میبرند كه تازگی و ابهام دارد.  درحالی كه افراد دارای سبك محافظه كار، متمایل به رعایت قوانین و روشهای موجود در انجام تكلیف میباشند. ( زانگ، ۲۰۰۱ به نقل از شكری و همكاران، ۱۳۸۵)

شرایط در حال گذر جامعه، زندگی را با مسائل و پیچیدگی های خاص خود مواجه نموده است. در این شرایط یکی از مهمترین مهارتهایی که قادر است بالندگی و بهداشت روانی افراد را در مواجهه با مشکلات آینده حفظ و تقویت نماید، مهارت حل مسئله به معنای اعم است، به نحوی که افراد ناتوان از حل این مشکلات، ممکن است اقدام به راه حل های نا مؤثر کنند. در این میان اهمیت مفهوم مقابله که در دهه گذشته در متون روانشناسی توجه زیادی را به خود جلب کرده است به چشم می خورد(دیویس[۳]،۲۰۰۱). بنا به تعریف،مقابله[۴]عبارت است از تسلط یافتن،کم کردن و یا تحمل آسیبهایی که استرس ایجاد می کنند که ممکن است رابطه فرد را با محیط تغییر و یا میزان ناراحتی عاطفی او را کاهش دهد(لازاروس[۵] و فولکمن[۶]،۱۹۸۶).

 فشارزا بودن هر موقعیت معین بستگی به این دارد که چگونه آن را ارزیابی کنیم و در خود چه توانی برای مقابله با آن ببینیم. پیامدهای استرس شامل آسیبهای جسمی و روانی مانند بیماریهای مختلف جسمی و روانی و همچنین آسیبهای اجتماعی مانند کاهش کیفیت و توان کاری،انزوا و رفتارهای منفعلانه و یا واکنشهای تهاجمی و پرخاشگرانه و. . .  هستند. در واقع فرایندهای مقابله ای ممکن است شامل دامنه ای از سلامتی تا آسیب شناختی محض باشد(لازاروس و فولکمن،۱۹۸۴؛به نقل از حسن شاهی و دارایی،۱۳۸۴).

مفهوم مقابله برای اولین بار در سال۱۹۹۶ توسط لازاروس معرفی شد.  او معتقد بود كه استرس شامل سه مرحله می شود.  ابتدا، ارزیابی اولیه می باشد كه مشاهده یك خطراست.  مرحله دوم شامل ارزیابی ثانویه می شود كه جستجوی یك پاسخ در ذهن می باشد و در مرحله سوم به كارگیری آن پاسخ یا به عبارتی مقابله مد نظر می باشد(كاستا[۷]،۱۹۹۰) افراد برای مقابله با استرس از راهبردهای مقابله ای مختلفی استفاده می كنند.  انتخاب راهبردهای مقابله ای مناسب در برابر فشارهای روانی می تواند از تأثیر فشارها بر سلامت روان كاسته و در نتیجه به سازگاری هر چه بیشتر فرد منجر شود. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده هدف این پژوهش بررسی رابطه سبك های تفكر با راهبردهای مقابله با استرس می باشد.

تعداد صفحه :۹۷

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت پتروس کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت پتروس یکی از  کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. در صورتی که به دنبال پایان نامه و پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :